Кафедра Українознавства

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Склад кафедри

Місія кафедри

Кафедра українознавства Національного університету водного господарства та природокористування – університетський підрозділ з високою місією: викладання національної мови, історії, культури як головних складників гуманітарної освіти у вищій школі України, дослідження актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної україністики, формування високого загальнокультурного рівня, фундаментальних загальнолюдських і національних цінностей у майбутніх фахівців, утвердження національної ідентичності молодих громадян Української держави та поширення української мови і культури серед громадян інших країн.

Історія

Кафедра українознавства Національного університету водного господарства та природокористування – одна з перших українознавчих кафедр у вітчизняних вищих технічних навчальних закладах, яку було створено в період становлення Української суверенної держави.

Розпочавши діяльність у червні 1990 року як кафедра політичної історії та історії України, кафедра продовжила перервану на 60 років традицію викладання українознавчих дисциплін в університеті, започатковану кафедрою українознавства колишнього Київського сільськогосподарського інституту, яка працювала з 1928 року під керівництвом відомого українського письменника проф. М. Драй-Хмари.

Ухвалу про створення кафедри українознавства вчена рада університету прийняла 25 червня 1993 року. У 1996 році до складу кафедри ввійшла секція української мови, що впродовж трьох років працювала на кафедрі української та іноземних мов. З 1996 до 2009 року кафедра успішно функціонувала у складі двох секцій: історії України та українського мовознавства. У 2009 році на кафедру було передано дисципліни психолого-педагогічного циклу і відповідно перейменовано на кафедру українознавства, педагогіки і психології.

У квітні 2013 року через політичну позицію тодішнього керівництва університету кафедру ліквідували: секцію української мови було переведено на кафедру іноземних мов, секцію історії України – на новостворену кафедру суспільних дисциплін. Після Революції Гідності, зміни керівництва університету і складу вченої ради кафедру українознавства відновлено (ухвала вченої ради від 28 листопада 2014 р., наказ ректора від 1 грудня 2014 р. № 740).

У різні періоди кафедру очолювали: к.і.н., доцент Поровчук О.Г. (1991-1994; 1995-2003 рр.); д.і.н., професор Бачинський В.М. (1994-1995). У 2003-2013 роках та з лютого 2015 року посаду завідувача кафедри обіймає к.філол.н., доцент Малевич Л.Д. – відмінник освіти України, автор більше 100 наукових і навчально-методичних праць, учасник і організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних наукових форумів із проблем україністики, наукової термінології, мовної політики, лінгводидактики вищої школи в Україні і за кордоном, відповідальний редактор збірників наукових праць, науковий редактор і рецензент термінологічних словників, керівник науково-дослідних тем і проектів з проблем україністики і термінознавства.

Кафедра співпрацює з державними органами та установами, органами місцевого самоврядування, надаючи експертну та консультативну допомогу. При кафедрі створено комісію з атестації претендентів на зайняття посад державної служби щодо вільного володіння державною мовою, комісію з оцінювання рівня володіння державною мовою іноземними громадянами та особами без громадянства у зв’язку з клопотанням про набуття громадянства України.

Науково-педагогічний персонал

 • Камінська Тетяна Василівна, старший лаборант з повною вищою освітою

Навчальні дисципліни

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія та культура України
 • Українська мова як іноземна
 • Українська мова в засобах масової комунікації
 • Ефективна комунікація в професійній діяльності
 • Риторика
 • Стратегії і тактики успішної бізнес-комунікації
 • Мистецтво публічного мовлення
 • Лінгвістичні основи документознавства
 • Культура наукової мови
 • Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Наукові дослідження

Кафедра українознавства – потужний осередок наукових досліджень у галузі україністики. Провідними напрямками наукового пошуку на кафедрі є проблеми вітчизняної та зарубіжної історіографії й українського мовознавства.

Викладачі кафедри успішно виконали дві науково-дослідні держбюджетні теми з проблеми «Визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття в зарубіжній історіографії» (керівник – доц. Цибульський В.І.), що об’єднала провідних учених-істориків України. У 2000-х рр. дослідження продовжено за такими напрямками: історія Визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття (к.і.н., доцент Цибульський В.І., старший викладач В.М. Гром); історія Волині (к.і.н., доцент Поровчук О.Г., к.філос.н., доцент Гуменюк С.М.);історія судових установ і права Волині ХVІ – ХVІІ ст. (к.і.н., доцент Крупка О.В.), українська історіографія ХХ століття, проблеми наукового життя української діаспори (к.і.н., доцент Клинова-Дацюк Г.Д.). У 2015-2019 роках проведено дослідження в рамках кафедральної наукової проблеми «Історія освіти і науки на Волині» (державний реєстраційний №0116U007387), одним із аспектів якої є вивчення понад 100-річної історії Національного університету водного господарства та природокористування.

У сучасних умовах надзвичайно актуальною є науково-дослідна кафедральна робота «Українська наукова термінологія початку ХХІ століття: теоретичні і прикладні аспекти» (державний реєстраційний №0116 U007388; науковий керівник – к.філол.н., доцент Малевич Л.Д.), у рамках якої успішно проведено дослідження проблем української науково-технічної термінології і термінографії (к.філол.н., доцент Малевич Л.Д., к.філол.н., доцент Дзюба М.М., асистент Сидорчук І.О.) та української народної термінології (к.філол.н., доцент Шийка С.В.).

За підсумками наукових досліджень викладачі кафедри опублікували понад 800 наукових праць в Україні та за кордоном, зокрема у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, упорядкували й видали 16 збірників наукових праць і документів, 6 монографій, захистили 8 кандидатських дисертацій, підготували 14 навчальних посібників, серед яких видання з грифом МОН України, уклали 2 словники, рекомендовані НАН України.

Кафедра була організатором багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових форумів, зокрема Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування: історія і сучасність» (до 500-річчя надання місту Рівному магдебурзького права), учасниками якої стали науковці з України, Австрії, Великобританії, Литви, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Всеукраїнських круглих столів «Проблеми Голодоморів в Україні» (2007), «Історія університетської освіти в Україні: 100 років НУВГП» (2015), Всеукраїнського науково-практичного семінару «Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті» (2011), Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна україністика в парадигмах історії, мовознавства, педагогіки» (2012) та ін.

У вересні 2016 року кафедра виступила ініціатором і організатором Міжнародної наукової конференції ««Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри». У цьому міждисциплінарному науковому форумі взяли участь понад 150 науковців і термінологів-практиків, які представили академічні, науково-навчальні та ін. установи 15 країн світу, серед яких Terminology Coordination Unit of the European Parliament (Підрозділ з координування термінології Європейського Парламенту), Міжнародна асоціація україністики тощо. Наукові праці учасників ввійшли до збірника «Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри» (Рівне, 2016. 455 с.). Статті дослідників з України, Австралії, Австрії, Білорусі, Грузії, Італії, Люксембургу, Польщі, Росії, Румунії, Словенії, Китаю присвячено теоретичним і прикладним аспектам сучасної термінології, зокрема, таким як теоретико-методологічні засади сучасного термінознавства, когнітивне термінознавство, термінологія і знання, мовна політика і термінологія, термінологія в системах національних мов, наукова і професійна комунікація, термінологія і переклад, термінологічні ресурси та термінографічні технології в Україні і світі, історія термінології й термінознавства. Особливу увагу приділено проблемам функціонування сучасних галузевих термінологій і питанням викладання термінознавства і мов для професійного спілкування у закладах вищої освіти.

Науковці кафедри плідно співпрацюють з провідними українознавчими науковими і навчальними закладами України і зарубіжжя, зокрема з Інститутом історії України НАН України, Інститутом української мови НАН України, Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, Українським інститутом національної пам’яті, Науково-дослідним інститутом українознавства, Інститутом дослідів Волині (Канада), Інститутом русистики, україністики і славістики Пряшівського університету (Словаччина), Інститутом славістики Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (Німеччина) та ін.

Наукова робота студентів

Викладачі кафедри успішно організовують наукову роботу студентів. Під їх керівництвом студенти опублікували понад 80 наукових праць, неодноразово ставали переможцями і призерами фінального етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського літературного конкурсу «Перло многоцінне», конкурсів студентських наукових робіт тощо.

Виховна робота

Важливим напрямком діяльності кафедри є виховна робота зі студентами. Стало доброю традицією проводити в університеті святкові заходи до Дня української писемності і мови, Міжнародного дня рідної мови, Шевченківських днів, брейн-ринги з історії Рівного та НУВГП, урочистості до визначних історичних дат.

Галерея