Гуменюк Світлана Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Гуменюк Світлана Миколаївна

Навчалася в Рівненському державному педагогічному інституті. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Учене звання доцента присуджено у 2014 році. Член Національної спілки письменників України, автор трьох поетичних збірок. Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць. У НУВГП працює з 1996 року.

Наукові зацікавлення

Історія української та європейської культури, релігієзнавство, філософія.

Навчальні курси

 • Історія української культури

Основні наукові праці

2014

 • Гуменюк С.М. Антропокультурні домінанти у творчості острозьких полемістів // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. – К. : Київський університет, 2014. – С. 234 – 242 .
 • Гуменюк С.М. Культуротворчий потенціал смиренномудрія у проективному просторі давньоруської духовної традиції // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Вип. № 74 . – С. 16–19.
 • Гуменюк С.М. Острозькі книжники як продовжувачі святоотцівської традиції // Альманах «Університетська кафедра». – К.: КНЕУ, 2014. – № 3.– С. 37–46.
 • Гуменюк С.М. Роль острозьких стародруків у формуванні ортодоксального традиціоналізму// Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. / Редкол. Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Українець С.Я. – Рівне: О. Зень, 2014. – С. 48–51.
 • Гуменюк С.М. Острозький православний традиціоналізм: світоглядні засади та орієнтири. – Рівне: НУВГП, 2014. – 192 с.

2013

 • Гуменюк С.М. Українсько-польські відносини: ретроспективний погляд на витоки релігійної толерантності // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія. Політологія. Соціологія. – Дніпропетровськ, 2013. – Том 21. –№ 9/2.– Вип. 23 (2). – С. 88–92.
 • Гуменюк С.М. Модифікації транскультурного світу // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. 2. – С. 127-131.
 • Гуменюк С.М. Містична практика ісихії в Україні ХVI-XVII ст. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць.– Вип. № 53. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – С. 154-166.
 • Гуменюк С.М. Ідеал смиренномудрія як інтенція києворуської культури // Філософські ідеї в культурі Київської Русі: збірник наукових праць. – Київ,

2013. – Вип. 5. – С.165-178.

 • Гуменюк С.М. Деякі аспекти історико-культурної ретроспективи польсько-українських взаємин на порозі ХVII-го ст. // Студії з україністики. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С.173-181.
 • Гуменюк С.М. Антропологічний аспект філософського пошуку острозьких традиціоналістів // Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 21-22 березня 2013 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – С. 75-79.

2012

 • Гуменюк С.М. Житіє Іова Почаївського як містична практика ісихії // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», – Рівне, 2012. – С. 48-51.

2011

 • Гуменюк С.М. Творчість Сергія Кримського у контексті українського культуро творення // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», Рівне, 2011. – С. 12-15.
 • Гуменюк С.М.Творчість Іова Желізо та її значення для становлення гомілетики у контексті вітчизняної ренесансної культури. – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. № 60 . – С. 16-19.

2010

 • Гуменюк С.М. Християнська традиція і постмодерна культура: колізії протистояння. Релігія, релігійність, філософія, гуманітарні знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Рубіжне, 2010. – С. 115-120.

2009

 • Гуменюк С.М. Моделі осмислення острозького православного традиціоналізму в українській філософській думці // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Людина. Світ. Суспільство» (до 175-річчя філософського факультету) (21-22 квітня 2009 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Ч. VII. – С. 22-24.

2008

 • Гуменюк С.М. Вплив києворуського книжництва на формування морально-релігійного образу філософії острожан // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія».– 2008. – Вип.4. – С. 24-37.
 • Гуменюк С.М. Православний традиціоналізм у інтерпретації острозького книжництва: духовні орієнтири та їх значення для сучасності // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Традиція і культура. Минуле теперішнє та майбутнє: когерентність в історії» (12-13 грудня 2008 р.). – К.: Асоціація «Новий акрополь», 2008. – Ч. 1.– С.4-6.
 • Гуменюк С.М. Релігійно-антропологічний аспект творчої спадщини острозького традиціоналізму // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Традиція і культура. Вічні цінності в сучасній культурі» – К.: Асоціація «Новий акрополь», 2008. – Ч. 1. – С. 5-6.
 • Гуменюк С.М. Філософські пошуки острозького традиціоналізму як взірець високоморальнісного сенсотворення // Матеріали ІІІ-ї Міжнар. конф. «Стан і перспеккиви розвитку особи в умовах розгортання глобалізаційних процесів» (30 листопада – 1 грудня 2007 р.) – Рівне, 2008. – С.153-156.
 • Гуменюк С.М. Морально-релігійні підвалини концепції «внутрішньої людини» у творчості острозьких традиціоналістів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористуван-ня: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф. 14-15 вересня 2007 р. каф. філософії НУВГП, присвяченої 60- річчю В.Г. Нестеренка. – Рівне, 2008. – Вип. 2 (42). Ч. 2. – С. 39-52.

Навчально-методичні праці

 • 1. Гром В.М., Гуменюк С.М., Клинова-Дацюк Г.Д., Поровчук О.Г., Цибульський В.І. Історія української культури: навчальний посібник / за ред. В.М. Грома. – Рівне, НУВГП, 2012. – 288 с.
 • 2. Методичні вказівки та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи з курсу “Історія української культури” для студентів усіх напрямків підготовки НУВГП. – Рівне, НУВГП, – 2012. – 55 с.

Контакт

E-mail: s.m.humeniuk@nuwm.edu.ua