Дзюба Майя Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Дзюба Майя Миколаївна

Закінчила з відзнакою Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова» (1994). 2007–2011 рр. – здобувач відділу наукової термінології Інституту української мови НАН України. 2011 року захистила дисертацію «Епоніми в українській науковій термінології» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Учене звання доцента присуджено у 2014 році. Член Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Працює в університеті з 2006 року.

Наукові зацікавлення

Термінологія, термінографія, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, культура мови, лінгвосеміотика, лінгводидактика вищої школи.

Навчальні курси

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні
 • Мистецтво публічного виступу
 • Культура ділового спілкування
 • Проблемні питання українського правопису

Основні наукові праці

2020

Дзюба М.М., Малевич Л.Д. Використання мережних ресурсів для формування термінологічної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, том 76, № 2. С. 137-151.

2019

Дзюба М. Термінологічні іменні пам’ятнтки : лексикографічний аспект. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конфер. Рівне, 2019. C. 172-175.

2018

 • Дзюба М.М. Особливості багатокомпонентних епонімічних термінів. Закарпатські філологічні студії: науково-практичний журнал. Ужгород, 2018. Вип. 6. С. 11-15.
 • Дзюба М.М. Лінгвокогнітивні особливості українських епонімічних термінів природничих наук. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник наукових праць. Одеса, 2018. Вип. 33. С. 30-32.
 • Дзюба М.М., Малевич Л.Д. Системні зв’язки між епонімічними термінами: логіко-поняттєвий і лінгвістичний аспекти. Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської) (29-30 листопада 2018 року). Київ, 2018. С. 93-94.
 • Малевич Л.Д., Дзюба М.М. Ономасіологічний аналіз українських термінів-композитів водного господарства. Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської) (29-30 листопада 2018 року). Київ, 2018. С. 100-102.
 • Дзюба М.М. Політична комунікація: лінгвістичний аспект. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (14 грудня 2018 року). Рівне, 2018. С. 55-56.

2017

 • Дзюба М.М., Малевич Л.Д. Теоретико-прикладні аспекти мотивованості епонімічних термінів. Термінологічний вісник. – Київ : Інститут української мови НАНУ, 2017. Випуск 4. С. 28-35.

2016

 • Дзюба М.М. Феномен вітчизняних епонімів в економічній термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Випуск десятий. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2016. Том 1 (А–І). С. 203–206.
 • Дзюба М. М. Епонімічні терміни як інтернаціональні мовні знаки. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 березня 2016 р.). Київ : КНЕУ, 2016. С. 72 – 75.
 • Дзюба М. М. Епонім в термінології економіки: лінгвістичні й когнітивні особливості. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (21–22 квітня 2016 р., м. Рівне). Рівне : НУВГП, 2016. С. 213 214.
 • Dzyuba M. Scientific metaphor as a lingual and mental universal (based on the Ukrainian eponymic terms). Proceedings of the International Conference “Terminology of the New Century: Theoretical and Practical Aspects” (September 15-16, 2016) / Executive editor L. Malevych. Rivne: NUWEE, 2016. Р. 75 – 80.

2015

 • Дзюба М.М. Особливості епонімічних термінів-абревіатур / Дзюба М.М. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 48–49.
 • Дзюба М. М. Епонімічні терміни як знаки культурної пам’яті / Дзюба М.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти» (Київ, 5 березня 2015 року). – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 56–65.

2014

 • Дзюба М.М. До проблеми термінологічного статусу епонімічних мовних одиниць / М.М. Дзюба, Л.Д. Малевич // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегі (11 грудня 2014 року). – Рівне: Видавець О.Зень, 2014.  С. 185-187.

2013

 • Дзюба М. Національна специфіка двокомпонентних епонімічних термінів-словосполучень / Майя Дзюба // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – Херсон, 2013. Випуск 17. – С. 87 – 90.
 • Дзюба М. Полісемія й омонімія епонімічних термінів у терміносистемах / Майя Дзюба // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 40. – С. 33–35.
 • Дзюба М. Прецедентні імена в науковій термінології / Майя Дзюба // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. – К., 2013. - Випуск ІХ. - С. 54–57.

2012

 • Дзюба М. Проблеми лексикографічного опрацювання епонімічних термінів / Майя Дзюба // Вісник : Серія «Проблеми української термінології». – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”. – 2012. – № 733. – С. 71–74.
 • Дзюба М. Прагматичний зміст епонімічних термінів, утворених метафоричним перенесенням / Майя Дзюба // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – №1 (226). – С. 41–46.
 • Дзюба М.М. Складні найменування з компонентами-епонімами в українській науковій термінології / М.М. Дзюба // Лінгвістика : збірник наукових праць. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ ім. Тараса Шевченка”. – 2012. – № 2 (26). – С. 45–49.
 • Дзюба М.М. Варіантність українських епонімічних термінів із погляду нормативності / Дзюба М.М. // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 31. – С. 25–27.
 • Дзюба М.М. Особливості формування епонімічних термінів (соціолінгвістичний аспект) / Дзюба М.М. // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : збірник наукових праць учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 18-19 жовтня 2012 р.). – Рівне, 2012. – С. 197–199.

2011

 • Дзюба М.М. Епоніми в українській науковій термінології / Дзюба Майя Миколаївна: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Луцьк, 2011. – 20 с.
 • Дзюба М.М. Особливості антонімічних відношень між епонімічними термінами / Дзюба М.М. // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : збірник наукових праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К.Ф.Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.). – Рівне, Оломоуць, 2011. – С. 157–159.

2010

 • Дзюба М. Епонімічні найменування в українській науковій термінології / Майя Дзюба // Українська мова. – 2010. – № 3. – С. 55–63.
 • Дзюба М. Специфіка процесу апелятивації у сфері наукової термінології / Майя Дзюба // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2010. – Вип. 18. – С. 137–141.
 • Дзюба М. Диференціація епонімічних термінів і номенів / Майя Дзюба // Вісник : Серія «Проблеми української термінології». – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”.– 2010. – № 676. – С. 15–18.
 • Дзюба М. Синергетичний підхід до викладання української мови в технічних ВНЗ / Малевич Л., Дзюба М., // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Випуск 50. – С. 268–273.
 • Дзюба М.М. Національно-культурна специфіка термінів з компонентами-епонімами / Дзюба М.М. // Наукові записки. Серія філологічна: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація : мова – культура – особистість”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Випуск 14. – С. 337–340.
 • Дзюба М. Українські епоніми як відображення історії науки / Майя Дзюба // Студії з україністики : збірник наукових праць. – Рівне : Видавництво О. Зеня, 2010. – С. 234–237.
 • Дзюба М. Афіксальні епонімічні найменування в українській науковій термінології / Майя Дзюба // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. – Черкаси, 2010. – Вип. 10. – С. 292–295.
 • Дзюба М.М. Проблеми епонімічної синонімії в українській науковій термінології / М.М. Дзюба // Лінгвістика : збірник наукових праць. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ ім. Тараса Шевченка”. – 2010. – № 2 (20). – С. 58–64.

2009

 • Дзюба М.М. Епонім як об’єкт термінознавства: спроба теоретичного осмислення / М.М. Дзюба // Система і структура східнослов’янських мов : До 175-ліття Національного університету імені М.Драгоманова : збірник наукових праць. – К. : Знання України, 2009. – С. 108–114.
 • Дзюба М. Екстралінгвальна зумовленість виникнення і функціонування термінів-епонімів / Майя Дзюба // Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. – К. : КНЕУ, 2009. – Випуск VІІІ. – С. 20–24.
 • Дзюба М. Особливості мотивованості епонімічних термінів / Майя Дзюба // Семантика мови і тексту : матеріали Х Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 80–82.

2007

 • Дзюба М.М. До проблеми тлумачення терміна екологія // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2007. – Випуск VІІ. – С. 147–149.
 • Дзюба М.М. Особливості формування націоцентричної мовної особистості в умовах КМСОНП у вищій школі // Нова педагогічні думка: Науково-методичний журнал. – Спецвипуск. – Рівне, 2007. – С. 530–535.

Контакт

E-mail: m.m.dziuba@nuwm.edu.ua