Дзюба Майя Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта і професійний досвід

Дзюба Майя Миколаївна

Закінчила з відзнакою Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Українська мова та література, англійська мова". 2007–2011 рр. – здобувач відділу наукової термінології Інституту української мови НАН України.
2011 року захистила дисертацію «Епоніми в українській науковій термінології» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Учене звання доцента присуджено у 2014 році.
Член редакційної колегії збірників наукових праць «Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри» (Рівне, 2016), «Proceedings of the International Conference “Terminology of the New Century: Theoretical and Practical Aspects” (September 15-16, 2016) (Rivne, 2016. URL : http://ep3.nuwm.edu.ua/4821/).
Керівник науково-дослідної теми «Теоретичні аспекти формування та функціонування лексичної системи української мови та проблеми лінгводидактики вищої школи» (2020-2023). Член журі міжнародних і всеукраїнських студентських конкурсів, керівник наукового гуртка «Українська мова» секції мовознавства Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. Член Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Працює в університеті з 2006 року.

Наукові зацікавлення

Термінологія, термінографія, медіалінгвістика, когнітивна лінгвістика, культура мови, лінгвосеміотика, лінгводидактика вищої школи.

Навчальні курси

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Культура мови в ЗМК
 • Мистецтво публічного мовлення
 • Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Основні наукові праці

2020

 • Дзюба М.М., Малевич Л.Д. Використання мережних ресурсів для формування термінологічної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, том 76, № 2. С. 137-151. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.2603
 • Kozlovska L., Tereshchenko S., Malevych L., Dziuba M., Krasnopolska N., Tkachenko O. The Terminological Tolerance Concept for Economic Media Discourse: The Ukrainian Words vs Borrowed Words. Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020).Atlantis Press, pp. 127-136. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.016
 • Litvinchuk A., Kupchyk L., O. Danyliuk, Dziuba M. The Impact of Reflective Practice Questionnaires on Tertiary Language Education. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020, pp.90-101 DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.8 (ESCI Web of Science by Thomson Reuters)
 • Освіта майбутнього: концепції, методи, підходи : колективна монографія / кол. авт..; гол. ред.. В.В.Любарець, В.В. Бахмат. Київ : Міленіум, 2020. 310 с.

2019

 • Дзюба М. Термінологічні іменні пам’ятнтки : лексикографічний аспект. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конфер. Рівне, 2019. C. 172-175.

2018

 • Дзюба М.М. Особливості багатокомпонентних епонімічних термінів. Закарпатські філологічні студії: науково-практичний журнал. Ужгород, 2018. Вип. 6. С. 11-15.
 • Дзюба М.М. Лінгвокогнітивні особливості українських епонімічних термінів природничих наук. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник наукових праць. Одеса, 2018. Вип. 33. С. 30-32.
 • Дзюба М.М., Малевич Л.Д. Системні зв’язки між епонімічними термінами: логіко-поняттєвий і лінгвістичний аспекти. Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської) (29-30 листопада 2018 року). Київ, 2018. С. 93-94.
 • Малевич Л.Д., Дзюба М.М. Ономасіологічний аналіз українських термінів-композитів водного господарства. Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської) (29-30 листопада 2018 року). Київ, 2018. С. 100-102.
 • Дзюба М.М. Політична комунікація: лінгвістичний аспект. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (14 грудня 2018 року). Рівне, 2018. С. 55-56.

2017

 • Дзюба М.М., Малевич Л.Д. Теоретико-прикладні аспекти мотивованості епонімічних термінів. Термінологічний вісник. – Київ : Інститут української мови НАНУ, 2017. Випуск 4. С. 28-35.

2016

 • Дзюба М.М. Феномен вітчизняних епонімів в економічній термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Випуск десятий. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2016. Том 1 (А–І). С. 203–206.
 • Дзюба М. М. Епонімічні терміни як інтернаціональні мовні знаки. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 березня 2016 р.). Київ : КНЕУ, 2016. С. 72 – 75.
 • Дзюба М. М. Епонім в термінології економіки: лінгвістичні й когнітивні особливості. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (21–22 квітня 2016 р., м. Рівне). Рівне : НУВГП, 2016. С. 213 214.
 • Dzyuba M. Scientific metaphor as a lingual and mental universal (based on the Ukrainian eponymic terms). Proceedings of the International Conference “Terminology of the New Century: Theoretical and Practical Aspects” (September 15-16, 2016) / Executive editor L. Malevych. Rivne: NUWEE, 2016. Р. 75 – 80.

2015

 • Дзюба М.М. Особливості епонімічних термінів-абревіатур / Дзюба М.М. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 48–49.
 • Дзюба М. М. Епонімічні терміни як знаки культурної пам’яті / Дзюба М.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти» (Київ, 5 березня 2015 року). – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 56–65.

2014

 • Дзюба М.М. До проблеми термінологічного статусу епонімічних мовних одиниць / М.М. Дзюба, Л.Д. Малевич // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегі (11 грудня 2014 року). – Рівне: Видавець О.Зень, 2014.  С. 185-187.

2013

 • Дзюба М. Національна специфіка двокомпонентних епонімічних термінів-словосполучень / Майя Дзюба // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – Херсон, 2013. Випуск 17. – С. 87 – 90.
 • Дзюба М. Полісемія й омонімія епонімічних термінів у терміносистемах / Майя Дзюба // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 40. – С. 33–35.
 • Дзюба М. Прецедентні імена в науковій термінології / Майя Дзюба // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. – К., 2013. - Випуск ІХ. - С. 54–57.

2012

 • Дзюба М. Проблеми лексикографічного опрацювання епонімічних термінів / Майя Дзюба // Вісник : Серія «Проблеми української термінології». – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”. – 2012. – № 733. – С. 71–74.
 • Дзюба М. Прагматичний зміст епонімічних термінів, утворених метафоричним перенесенням / Майя Дзюба // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – №1 (226). – С. 41–46.
 • Дзюба М.М. Складні найменування з компонентами-епонімами в українській науковій термінології / М.М. Дзюба // Лінгвістика : збірник наукових праць. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ ім. Тараса Шевченка”. – 2012. – № 2 (26). – С. 45–49.
 • Дзюба М.М. Варіантність українських епонімічних термінів із погляду нормативності / Дзюба М.М. // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 31. – С. 25–27.
 • Дзюба М.М. Особливості формування епонімічних термінів (соціолінгвістичний аспект) / Дзюба М.М. // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : збірник наукових праць учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 18-19 жовтня 2012 р.). – Рівне, 2012. – С. 197–199.

2011

 • Дзюба М.М. Епоніми в українській науковій термінології / Дзюба Майя Миколаївна: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Луцьк, 2011. – 20 с.
 • Дзюба М.М. Особливості антонімічних відношень між епонімічними термінами / Дзюба М.М. // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : збірник наукових праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К.Ф.Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.). – Рівне, Оломоуць, 2011. – С. 157–159.

2010

 • Дзюба М. Епонімічні найменування в українській науковій термінології / Майя Дзюба // Українська мова. – 2010. – № 3. – С. 55–63.
 • Дзюба М. Специфіка процесу апелятивації у сфері наукової термінології / Майя Дзюба // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2010. – Вип. 18. – С. 137–141.
 • Дзюба М. Диференціація епонімічних термінів і номенів / Майя Дзюба // Вісник : Серія «Проблеми української термінології». – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”.– 2010. – № 676. – С. 15–18.
 • Дзюба М. Синергетичний підхід до викладання української мови в технічних ВНЗ / Малевич Л., Дзюба М., // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Випуск 50. – С. 268–273.
 • Дзюба М.М. Національно-культурна специфіка термінів з компонентами-епонімами / Дзюба М.М. // Наукові записки. Серія філологічна: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація : мова – культура – особистість”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Випуск 14. – С. 337–340.
 • Дзюба М. Українські епоніми як відображення історії науки / Майя Дзюба // Студії з україністики : збірник наукових праць. – Рівне : Видавництво О. Зеня, 2010. – С. 234–237.
 • Дзюба М. Афіксальні епонімічні найменування в українській науковій термінології / Майя Дзюба // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. – Черкаси, 2010. – Вип. 10. – С. 292–295.
 • Дзюба М.М. Проблеми епонімічної синонімії в українській науковій термінології / М.М. Дзюба // Лінгвістика : збірник наукових праць. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ ім. Тараса Шевченка”. – 2010. – № 2 (20). – С. 58–64.

2009

 • Дзюба М.М. Епонім як об’єкт термінознавства: спроба теоретичного осмислення / М.М. Дзюба // Система і структура східнослов’янських мов : До 175-ліття Національного університету імені М.Драгоманова : збірник наукових праць. – К. : Знання України, 2009. – С. 108–114.
 • Дзюба М. Екстралінгвальна зумовленість виникнення і функціонування термінів-епонімів / Майя Дзюба // Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. – К. : КНЕУ, 2009. – Випуск VІІІ. – С. 20–24.
 • Дзюба М. Особливості мотивованості епонімічних термінів / Майя Дзюба // Семантика мови і тексту : матеріали Х Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 80–82.

2007

 • Дзюба М.М. До проблеми тлумачення терміна екологія // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2007. – Випуск VІІ. – С. 147–149.
 • Дзюба М.М. Особливості формування націоцентричної мовної особистості в умовах КМСОНП у вищій школі // Нова педагогічні думка: Науково-методичний журнал. – Спецвипуск. – Рівне, 2007. – С. 530–535.

Підвищення кваліфікації

 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, свідоцтво 12СПК 969077, курс «Українська мова як іноземна».
 • Житомирський державний ун-т ім.І.Франка, свідоцтво ПК 02125208/02-17. Курси: 1.Основи ведення ділової документації іноземною мовою; 2.Інформаційні технології у викладанні дисциплін (за проф. спрямуванням); 3.Особливості викладання української мови і літератури у ВНЗ III-IV рівнів акредитації; 2.Особливості викладання філологічних дисциплін у ВНЗ III-IV рівнів акредитації. Тема випускної роботи: Міжпредметна інтеграція у процесі викладання дисциплін "Українська мова (за проф. спрямуванням" та "Українська мова як іноземна", 14.04.2017
 • Національний університет водного господарства та природокористування, Школа лідерства за темою "Організаційне, правове та інформаційно-методичне забезпечення впровадження внутрішньої системи якості в НУВГП" (сертифікат №369, 22.10.2018-30.11.2018)
 • Курс «Мадіаграмотність: практичні навички», навчальна платформ: Prometheus, сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/cc4d68fcb7b3435dbf44678d5cce962aвід 12.01.2020
 • Курс «Академічна доброчесність в університеті», платформа громадянської освіти ВУМ online, сертифікат 023032 від 02.04.2020
 • Курс «Комунікаційні інструменти для побудови репутації», навчальна платформа Prometheus, сертифікат від 05.04.2020 https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/8b42bb7af40a4c4b957459b7c055842c
 • Курс «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі», Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) ГО "Асоціація Проектних Менеджерів України", сертифікат 1141.20, серпень 2020 р.
 • Курс «Журналістика рішень», платформа громадянської освіти ВУМ online, сертифікат 061253 від 3.10.2021

Контакт

E-mail: m.m.dziuba@nuwm.edu.ua