Малевич Леся Дмитрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Малевич Леся Дмитрівна

Закінчила з відзнакою Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю „Українська мова та література, англійська мова”. У 1996-1999 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі української та російської мов Київського національного економічного університету. У січні 2000 р. в спеціалізованій ученій раді Інституту української мови Національної академії наук України захистила дисертацію «Становлення і розвиток української гідромеліоративної термінології» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Здобула вчене звання доцента (2003 р.). Автор більше 90 наукових і навчально-методичних праць, учасниця і співорганізатор багатьох наукових форумів з проблем україністики, наукової термінології, лінгводидактики вищої школи в Україні і за кордоном. Відповідальний редактор збірників наукових праць "Студії з україністики" (Рівне, 2010), "Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті" (Рівне, 2011). Науковий редактор термінологічних словників, рецензент наукових досліджень з проблем українського термінознавства, термінологічних словників, навчальних посібників. З 1994 року працює в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Наукові зацікавлення

Термінознавство, лінгвосинергетика, лінгвоконцептологія, теорія дискурсу, лінгводидактика вищої школи.

Навчальні курси

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська мова як іноземна
 • Риторика
 • Основи термінознавства
 • Культура наукової мови

Основні наукові праці

2013

 • Малевич Л.Д. Антропоцентричний підхід у сучасному термінознавстві // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Українець С.Я. – Рівне: О.Зень, 2013. – С.163-165.

2012

 • Малевич Л.Д. Теоретичні засади дослідження термінологічної варіантності // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Вип. 31. – С. 61-63.

2011

 • Malevyč L. Das Problem der Internationalisierung der modernen ukrainischen Wissenschaftsterminologie // 1.Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. München, 27. - 29. Oktober 2010 [E-Book: ISBN 978-3-86688-144-0] / Lesja Malevyč. – http://verlag.kubon-sagner.de/
 • Малевич Л.Д. Структурно-семантичні типи багатокомпонентних термінологічних одиниць і проблема їх кодифікації // Динамічні процеси в лексичному і граматичному складі сучасних слов'янських мов: Збірник наукових праць. – Оломоуць-Рівне, 2011. – С. 167-169.
 • Малевич Л.Д. Проблема інтернаціоналізації сучасної української наукової термінології // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2011. – С. 80-91.
 • Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті: зб. наук. праць [відп. ред. Л.Д. Малевич]. – Рівне: НУВГП, 2011. – 163 с.

2010

 • Малевич Л.Д. Українська термінографія в антропоцентричному аспекті // Проблеми української термінології: Збірник наукових праць ХІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2010» (Львів, 1-2 жовтня 2010 р.). – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 10-11.
 • Малевич Л.Д. До проблеми співвідношення наукової і наївної картин світу: термінологічна метафора // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В.Винниченка, 2010. – Випуск . – С. 135-142.
 • Малевич Л.Д. Мовна і позамовна детермінованість процесів термінологічного запозичання // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 411-415.
 • Малевич Л. Синергетичний підхід до викладання української мови в технічних ВНЗ / Л.Малевич, М.Дзюба // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Випуск 50. – С. 268-273.
 • Малевич Л.Д. Антропоцентризм в українській науковій термінології і термінографії // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Матеріали Всеукраїнського лінгвістичного форуму. – К.: ІАЦ «Спейс-інформ», 2010. – С. 138-140.
 • Малевич Л.Д. Сучасне публічне політичне мовлення (нормативний аспект) / Малевич Л.Д., Хриплюк Б.В.// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Збірн. наук. праць. Вип. 3 (51). Гуманітарні науки. – Рівне, 2010. – С. 3-10.
 • Студії з україністики: зб. наук. праць [відп. ред. Л.Д. Малевич]. – Рівне: Вид. О.Зень, 2010. – 252 с.

2009

 • Малевич Л.Д. Запозичення з класичних мов і проблеми інтернаціоналізації наукової термінології // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В.Винниченка, 2009. – Випуск 81 (1). – С. 311-315.
 • Малевич Л.Д. Багатокомпонентні термінологічні одиниці і проблема їх кодифікації // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2009. – Вип.. VІІІ. – С. 35-38.
 • Малевич Л.Д. Мовна освіта в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Малевич Л.Д., Дзюба М.М. // Роль вищих навчальних закладів України і Польщі у процесі інтеграції України до європейської спільноти: збірник наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2009. – С. 32-38.

2008

 • Малевич Л.Д. До проблеми запозичень в українській термінології // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В.Винниченка, 2008. – Випуск 75 (2). – С. 244-247.

2007

 • Малевич Л.Д. Комунікативна компетентність як основа навчальної діяльності і наукової творчості студентів // Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках і практиках сучасності: Збірник наукових праць. – К., 2007. – С. 171-172.
 • Малевич Л.Д. До проблеми внормування категоріальної термінологічної багатозначності // Культура, свідомість, мова в інформаційному суспільстві: Збірник наукових праць. – Харків, 2007. – С. 104-107.
 • Малевич Л.Д. Особливості термінологічної антонімії // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. – Хмельницький, 2007. – С. 19-21.
 • Малевич Л. Термінологічна полісемія: онтологія явища, різновиди, шляхи впорядкування // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип. VІІ. – С. 78-81.
 • Малевич Л.Д. Синергетика як методологічна парадигма сучасних лінгвістичних студій і лінгводидактики // Нова педагогічна думка. – 2007. – № 11. – С. 621-627.

2006

 • Малевич Л.Д. Метонімічні та метафоричні найменування в науковій картині світу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. – Рівне, 2006. – Вип. 3. – С. 369-374.

2005

 • Малевич Л. Термінологічне запозичання: причини, джерела, функції // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. Вип. VІ .- К.: КНЕУ, 2005. – С. 56 - 61.
 • Малевич Л.Д. Проблеми викладання українознавчих дисциплін у вищих технічних навчальних закладах у контексті приєднання України до Болонського процесу // Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Рівне, 2005. – С. 396-401.

2003

 • Малевич Л. Метафора в науковій картині світу // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць / Інститут української мови НАН України. – К., 2003. – С. 74 - 85.
 • Малевич Л.Д. Концепція мовної освіти у вищих технічних навчальних закладах // Вісник УДУВГП. Педагогіка. – Рівне, 2003. – Випуск 5. – Частина І. – С. 128 - 134.

2002

 • Малевич Л. Теоретичні проблеми термінологічної варіантності // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми української термінології”. – Львів, 2002. – № 453. – С. 75 - 81.

2001

 • Малевич Л. Розвиток української термінології водного господарства в 30-80-х роках ХХ століття // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2001. – Випуск ІV. – С. 188 - 191.
 • Малевич Л.Д.Запозичення в термінології // Вісник Рівненського державного технічного університету (Гуманітарні науки): Збірник наукових праць. - Рівне, 2001. - Випуск 4 (11). - С. 167 - 173.
 • Малевич Л. Суспільно-особистісний аспект термінотворення у сфері гідромеліорації // Наукові записки Острозької академії. - Острог. – 2000. - Том ІІІ. - С. 65 -70.

2000

 • Малевич Л.Д. До проблеми визначення статусу спеціальних найменувань донаукового періоду // Вісник Харківського університету. – Харків, 2000. - № 491. – С. 250-253.
 • Малевич Л. Теоретичні аспекти термінологічної варіантності (на матеріалі української гідромеліоративної термінології) // Studia methodologica. – Випуск 6. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – С. 49-55.

1999

 • Малевич Л.Д. Становлення і розвиток української гідромеліоративної термінології: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К., 1999. – 20 с.
 • Малевич Л.Д. Омонімія в гідромеліоративній термінології // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – Випуск 6. – С. 42- 45.
 • Малевич Л.Д. Особливості термінології донаукового періоду (на матеріалі гідромеліоративної термінолексики) // Мовознавство. – 1999. – № 4-5. – С. 51-58.
 • Малевич Л.Д. Композитні утворення в українській гідромеліоративній термінології // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології): Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Випуск 7. – С. 135-139.
 • Малевич Л.Д. Українська гідромеліоративна термінологія як відображення концептосфери науки // Актуальні проблеми менталінгвістики: Науковий збірник. - Київ – Черкаси: Брама, 1999. – С. 248-249.
 • Малевич Л. Термінологічна омонімія (на матеріалі гідромеліоративної лексики) // Культура слова. – 1999. – Випуск 52. – С. 65-70.

1998

 • Малевич Л.Д. Терміни-синоніми в гідромеліоративних текстах // Культура слова. – К., 1998. – Випуск 51. – С. 88-92.
 • Малевич Л.Д. Тенденції розвитку української гідромеліоративної термінології у 20-х – на початку 30-х років // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К., 1998. – С. 76-82.
 • Малевич Л.Д. Розвиток української гідромеліоративної термінології в соціолінгвістичному контексті (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Українська мова: з минулого в майбутнє: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К., 1998. – С. 50-52.
 • Малевич Л.Д. Закономірності та особливості становлення науково-технічної термінології гідромеліорації (лексико-семантичні процеси) // Вісник державного університету "Львівська політехніка": Матеріали V Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології". – Львів, 1998. – № 336. – С. 196-200.
 • Малевич Л.Д. Елементи термінознавства в курсі ділової української мови у вищому навчальному закладі // Університетський рівень освіти: зміст та напрями забезпечення: Матеріали науково-методичної конференції. – К., 1998. – С. 146-148.

1997

 • Малевич Л.Д. Варіантність гідромеліоративної термінології у прикладному аспекті // Українська термінологія і сучасність: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. – К., 1997. – С. 74-77.
 • Малевич Л.Д. Функціонування гідромеліоративних термінів-словосполучень у наукових текстах // Функциональная лингвистика: прагматика текста: Материалы IV Международной конференции (Ялта, 1997). – Симферополь, 1997. – С. 92-94.
 • Малевич Л.Д. До проблеми позамовної детермінованості української гідромеліоративної термінології // Українська термінологія і сучасність: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К., 1997. – С. 176-178.
 • Малевич Л.Д. Експліцитні семантичні зв'язки терміносистеми водного господарства // Функциональный аспект семантики языковых единиц: Материалы VIII Международной научной конференции по актуальным проблемам семантических исследований. – Харьков, 1997. – Ч. 1. – С. 23.
 • Малевич Л.Д. Сатиричний журнал «Український перець» (1943-1944 рр.) // Погорина. – Рівне, 1997. – С. 74-75.

1996

 • Малевич Л.Д. Українська суспільність: актуальне самопізнання через Шевченка // Тарас Шевченко і сучасність: Збірник матеріалів Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Рівне, 1996. – С. 173-175.

1995

 • Малевич Л.Д. Література Руху Опору та національно-визвольної ідеї (сатирична періодика) // Науково-практична конференція УДАВГ: Тези доповідей. – Рівне, 1995.
 • Малевич Л.Д. Проблема вивчення філологічних дисциплін у технічному ВНЗ в концепції гуманітаризації освіти // Ювілейна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу та студентів УІІВГ: Тези доповідей. – Рівне, 1995.– С. 59.
 • Малевич Л.Д. Мотиваційний аспект вивчення ділової української мови у вищій школі // Новітні технології навчання у вищих та середніх навчальних закладах: Тези міжнародної науково-методичної конференції. – Рівне, 1995. – С. 121.

1994

 • Малевич Л.Д. Концептуальні завдання курсу ділової української мови у технічному ВНЗ // Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К., 1994. – С. 100-101.

Основні навчально-методичні праці

 • Малевич Л.Д. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібн. для студентів напряму «Екологія і охорона навколишнього середовища». – Рівне: НУВГП, 2009. – 342 с.
 • Малевич Л.Д. Українська мова : навч. посібн. для студентів напряму «Водні ресурси». – Рівне: НУВГП, 2009. – 356 с.
 • Малевич Л.Д. Українська мова (за професійним спрямуванням): Електронний засіб навчання для студентів напряму «Менеджмент». – Рівне: НУВГП, 2008. – 294 с.
 • Малевич Л.Д. Українська мова (за професійним спрямуванням): Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення для студентів неекономічних спеціальностей НУВГП / Малевич Л.Д., Кочубей А.В. – Рівне: НУВГП, 2008. – 100 с.
 • Малевич Л.Д. Конспект лекцій з курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. - Рівне: НУВГП, 2005.
 • Малевич Л.Д. Українська мова професійного спілкування: Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання Інституту післядипломної освіти. – Рівне: НУВГП, 2004.

Відзнаки

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009)
 • Почесна грамота Рівненської обласної ради (2007)
 • Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2004)
 • Грамота управління освіти і науки Рівненської обласної адміністрації (2003, 2006, 2007, 2009)
 • Подяка управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації (2014)
 • Почесні грамоти і подяки ректора НУВГП (2010, 2011, 2012).

Контакти

E-mail: l.d.malevych@nuwm.edu.ua