Шийка Світлана Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Шийка Світлана Володимирівна

Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури (2005). 2006 – 2010 рр. – аспірантка відділу ономастики Інституту української мови НАН України. 2013 р. захистила дисертацію «Народна географічна термінологія Ровенщини» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У 2018 році присвоєно вчене звання доцента. Працює в університеті з 2005 року.

Наукові зацікавлення

Ономастика, діалектологія, етимологія, термінологія, культура мови, методика викладання української мови (за професійним спрямуванням).

Навчальні курси

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Лінгвістичні основи документознавства

Основні наукові праці

2017

 • Шийка С. В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб удосконалення традиційної методики навчання української мови за професійним спрямуванням. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 59, № 3. С. 114‒125. URL : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt.
 • Шийка С. В. Проблема оптимізації комп’ютерного тестового контролю навчальних досягнень студентів з української мови (за професійним спрямуванням). Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 60, № 4. С. 288‒299. URL : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt.
 • Шийка С. В. Особливості та географія поширення лексеми дзялка (działka) і мотивованих топонімів. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Osiągnięć akademickich. Teoria. Praktika. 2017” (30.08.2017 ‒ 31.08.2017 ). Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. С. 59‒60.
 • Шийка С. В. Оптимізація видів і змісту завдань з української мови за професійним спрямуванням як важлива умова ефективності самостійної роботи студентів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. 2017. № 148. С. 189‒192.

2016

 • Шийка С. В. Лексема бичовник и мотивированные географические названия в восточнославянском языковом пространстве. Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сборник научных статей / сост. : А. М. Мезенко, Е. А. Зайцева, О. В. Шеверинова ; под науч. ред. А. М. Мезенко. Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. С. 150‒153.
 • Шийка С. В. Микротопонимы, мотивированные географическими терминами, производными от основ *kъrn- / *skъrn-. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки. Новополоцк : ПГУ, 2016. № 2. С. 151‒157.
 • Шийка С. В. Ідея добра в мікротопонімії Рівненщини. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки : Науковий журнал. / відп. ред. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. Кн. 1. С. 117‒120.
 • Шийка С. В. Апеллятивы луг, лука и мотивированные микротопонимы Украины и Беларуси. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. Гродна : ГрДУ ім. Янкі Купалы, 2016. Т. 6, № 2. С. 42‒50.
 • Шийка Світлана. Перейменування населених пунктів та їхніх частин: інформаційний, пізнавальний і виховний аспекти. Освіта : всеукр. гром.-політ. тиж. 2016. № 3/4 (20‒27 січня). С.6.
 • Шийка С. В. Українська ономастика в євроінтеграційних процесах Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 року. Рівне : РВВ НУВГП, 2016. С. 263‒264.
 • Svetlana Shyjka. Some features of Ukrainian toponymy. Proceedings of the International Academic Congress «European Research Area : Status, Problems and Prospects» (Latvijas Republika, Rīga, 01‒02 September 2016). Rīga : LSA, 2016. P. 113‒115.
 • Шийка Світлана. Особливості української народної географічної термінології. Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри : збірник наукових праць / відп. ред. Л. Д. Малевич. Рівне : НУВГП, 2016. С. 111‒112.

2015

 • Шийка С. В. Фактори величини та суспільної значимості реальних об’єктів у мікротопонімії. Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 березня 2015 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 48–51.
 • Шийка С. В. Мікротопоніми та урбаноніми в онімному просторі. Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнарю наук.-практ. конф., 01–03 квітня 2015 року. Київ : Вид. Центр КНЛУ, 2015. С. 495‒497.
 • Шийка С. В. Народна географічна термінологія на позначення нейтрального рельєфу. Записки з ономастики : збірник наукових праць. Одеса : «Астропринт», 2015. Вип. 18. С. 758‒767.
 • Шийка С. В. Власні назви об’єктів підсічного землекористування Рівненщини. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 51. С. 360‒362.
 • Шийка Світлана. Структурно-словотвірні особливості назв доріг Рівненщини. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. Вип. 137. С. 239–242.
 • Шийка С. В. Ойконіми та деякі мікротопоніми експедиційного маршруту Т. Г. Шевченка Рівненщиною. Педагогічний вісник. Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2015. № 2‒3 (34‒35). С. 106‒108.

2014

 • Шийка С. В. Мікротопоніми Рівненшини, мотивовані географічними термінами бір, ліс. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. Вип. 43. С. 308–310.
 • Шийка С. В. Славянский апеллятив бе́рег и мотивированные микротопонимы. Филология и лингвистика в современном обществе : материалы II Mеждунар. науч. конф. Москва : Буки-Веди, 2014. С. 126–129.
 • Шийка С. В. Курган, курганы в микротопонимии Ровенщины. Actual problems of the theory and practice of philological researches : materials of the IV international scientific conference on March 25–26, 2014. Prague, 2014. P. 25–27.
 • Шийка С. В. Мікротопоніми Рівненщини, мотивовані назвами земельних ділянок, одиниць міри. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 129. С. 444–448.

2013

 • Шийка С. В. Взаємозв’язок географічної лексики Рівненшини і потамонімів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Випуск шостий / гол. ред. М. Є. Скиба ; відп. за випуск М. М. Торчинський. Хмельницький : ХмЦНП, 2013. Частина друга. С. 263–272.
 • Шийка С. В. Розвиток назв поля Рівненщини. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали всеукр. наук.-практ. конфер. (Рівне, 5 грудня 2013 р. ) / редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. Рівне : О. Зень, 2013. С. 183–185.

2012

 • Шийка С. Протічні води Ровенщини в народному лексиконі. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. Вип. 3. С. 194–199.

2010

 • Антонюк С. В. Народні назви Ровенщини на позначення болота. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. Вип. 89 (3). С. 334–338.
 • Антонюк С. В. Народні назви Ровенщини, пов’язані з водними об’єктами та їх частинами. «Філологія і освітній процес: 21 століття» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. С. 96–98.

2009

 • Антонюк С. В. Народні назви шляхів сполучення. Українська мова. 2009. №3. С. 72–82.
 • Антонюк С. В. Народні назви Рівненщини на позначення заростей лісу. Лінгвістика : збірник наукових праць. Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка». 2009. №3 (18). С. 154–162.
 • Антонюк С. В. Народна географічна термінологія Ровенщини та її відображення в ойконімії. Культура слова. 2009. Вип. 71. С. 130–133.

2006

 • Антонюк С. В. Особливості іменника жителів Південної Волині. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне, 2006. Вип. 1 (33). С. 271–278.

Наукові видання, монографії

 • Шийка С. В. Особенности народной географической лексики Украинского и Белорусского Полесья. Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П. Ю. Храпко, С. В. Шийка и др. ; под науч. ред. Л. Е. Совик. Пинск : ПолесГУ, 2017. С. 19‒26.
 • Шийка С. В. Словник народних географічних термінів Ровенщини : наукове видання, словник / відп. ред. О. П. Карпенко. Тернопіль : Астон, 2016. 118 с. ISBN 978-966-308-648-4.
 • Словник мікротопонімів та мікрогідронімів Ровенщини : наукове видання, словник / упоряд. С. В. Шийка ; відп. ред. О. П. Карпенко. Тернопіль : Астон, 2016. 452 с. ISBN 978-966-308-647-7.

Основні навчально-методичні праці

 • Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання / упоряд. Шийка С. В. ; відпов. за випуск Малевич Л. Д. Рівне : НУВГП, 2017. 58 с.
 • Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентами спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / упоряд. Малевич Л. Д., Шийка С. В. Рівне : НУВГП, 2017. 58 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Лінгвістичні основи Документознавства» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання / упоряд. Л. Д. Малевич, С. В. Шийка. Рівне : 2017. 45 с.

Відзнаки

Почесна грамота за значні здобутки в науково-дослідницькій роботі та з нагоди Дня науки (НУВГП, 2014 р., 2017 р.).

Контакти

E-mail: s.v.shyika@nuwm.edu.ua