Кафедра геології та гідрології

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

--Мельничук В.Г. (обговорення) 12:40, 22 березня 2019 (EET)==== КАФЕДРА ГЕОЛОГІЇ ТА ГІДРОЛОГІЇ ==== Національного університету водного господарства та природокористування

завідувач кафедри - Мельничук Віктор Григорович, доктор геологічних наук, професор 
Адреса: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 43, ауд. 523
Телефони 9-12; 9-70 
E-mail: kaf-igg@nuwm.edu.ua 
Web- сайт  http://nuwm.edu.ua/nni-vgp/kaf-igg
Web- сайт "ГЕО-РІВНЕ" https://geo-rivne.com/
 • Кафедра геології та гідрології надає освітні послуги з підготовки бакалаврів за спеціальностями «Науки про Землю» (спеціалізації «геологія», «гідрологія») та «Географія» (спеціалізація «конструктивна географія) і забезпечує викладання дисциплін циклу професійної підготовки для спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 184 Гірництво, 101 Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища, 263 Цивільна безпека (Охорона праці).
 • Кафедра геології та гідрології виконує геологічне вивчення надр, гідрологічні дослідження та інженерні вишукування:

- геологічну зйомку, пошуки і розвідка покладів корисних копалин; - дослідження режимів, оцінка екологічного стану поверхневих і підземних вод, водоохоронних зон, територій затоплення і підтоплення; - інженерно-геологічні і гідрометеорологічні вишукування; - наукове обгрунтування оптимізації мережі природно-заповідного фонду; - картографічні роботи з використанням ГІС- технологій; - експертні послуги в галузях геологорозвідки і гідрометеорології.

Склад кафедри геології та гідрології

Склад кафедри (1 професор, 5 доцентів, 3 старших викладачі):

секція геології
 • Мельничук Віктор Григорович, Зав. кафедри, д. геол. н., професор
 • Романів Андрій Степанович, доцент, к. геогр. н.
 • Криницька Марія Василівна, старший викладач, к. геол. н.
 • Мельничук Григорій Вікторович, старший викладач, к. геол. н.
 • Бровко Галина Іванівна, старший викладач


секція гідрології
 • Гопчак Ігор Васильович доцент, к. геогр. н.
 • Будз Олена Петрівна, доцент, к. т. н.
 • Косяк Діана Святославівна, доцент, к. геогр. н.
 • Холоденко Вікторія Святославівна, доцент, к. геогр. н.


допоміжний персонал
 • Прокопчук Олексій Володимирович, завідувач лабораторії
 • Мальчук Валентина Петрівна, старший лаборант
 • Марчук Галина Григорівна, старший лаборант
 • Музичук Ірина Миколаївна, лаборант
 • Самуйлик Лілія Іванівна, діловод

Навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою:

Геологія та гідрогеологія, Геологія з основами геоморфології, Геологія та геоморфологія, Геологія та експертиза розвідки родовищ корисних копалин, Геологія родовищ корисних копалин, Геоморфологія з основами четвертинної геології, Гідрогеологія, Загальна геологія, Загальне землезнавство, Інженерна геологія, Інженерна геологія та гідрогеологія, Інженерна геологія і механіка грунтів, Інженерна геодинаміка, Інженерні вишукування, Історія та методологія наук про Землю (вступ до спеціальності), Історична геологія з основами палеонтології, Мінералогія, Оцінка запасів підземних вод, Петрографія, Структурна геологія та геокартування, Фізика Землі, Агрометеорологія, Гідрологія, Гідрологія і гідрометрія, Загальна гідрологія, Інженерна гідрологія, Метрологія і стандартизація, Метеорологія і стандартизація, Основи гідрології та кліматології, Руслові процеси, Комплексна навчальна практика з геологічної зйомки, Н. геологічна практика із застосуванням топографічних методів, Н. практика з інженерної геології, Н. практика з геології та гідрогеології, Н. геолого-геодезична практика, Н. практика з геоморфології, Н. практика з гідрології та гідромеліорації, Н. практика з інженерної гідрології, Н. практика з гідрології.

Навчальні лабораторії кафедри:

 1. Інженерної геологїї – ауд. 505;
 2. Гідрогеології – ауд. 508,
 3. Історичної та структурної геології – ауд. 509,
 4. Мінералогії, петрографії та літології – ауд. 526,
 5. Гідрометеорології – ауд. 527,
 6. Водогосподарської екології та природокористування – ауд. 525,
 7. Геологічної мікроскопії – ауд. 501.

Позааудиторна робота кафедри

 • Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН України, робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України, Міжвідомчого тектонічного і Національного стратиграфічного комітетів України, редколегій фахових журналів, спеціалізованих рад із захисту дисертацій, Мінералогічного і Географічного товариств України.
 • Наукова робота за темами: «Геологія та гідрогеологія Волино-Подільського регіону», «Умови формування поверхневого і підземного стоку в умовах всебічного і інтенсивного антропогенного навантаження”.
 • Науково-дослідна робота на тему "Гідрометеорологічні дослідження територіальної структури річкового стоку західної частини Поліської гідрологічної області та Верхньоприп'ятсько-Бузької гідрологічної підобласті". Номер державної реєстрації 0117U001038 від 24.01.2017 р.
 • Наукове редагування видання комплекту Держгеолкарт 200: "Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000 аркушів М-34-VI (Владава).
 • При кафедрі функціонує Волинське відділення Українського мінералогічного товариства.
 • Кураторство Рівненського природного заповідника кафедрою.

Нові наукові і навчально-методичні видання

 • Вченими кафедри за останні роки видані такі монографії: «Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України (В.Г. Мельничук – співавтор); Шацьке поозер’я. Геологічна будова та гідрогеологічні умови (І.І. Залеський, В.Г. Мельничук, Г.І. Бровко – співавтори); Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусії (І.І. Залеський, В.Г. Мельничук – співавтори).
 • Косяк Д.С., Галік О.І., Будз О.П., Холоденко В.С. Гідрологічний режим річок Українського Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - .Т.1. - С. 149-174.
 • Косяк Д.С., Галік О.І., Будз О.П., Холоденко В.С. Водний режим річок Українського Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - Т.1. - С. 176-214.
 • Косяк Д.С., Холоденко В.С. Природно-заповідний фонд Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - Т.2. - С. 650-674.
 • Будз О. П., Галік О.І. Клімат Українського Полісся:[колективна монографія] / за ред. Я. М. Гадзала, В. А. Сташука, А. М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - .Т.1. - С. 77-112.
 • Нові навчальні посібники і підручники викладачів кафедри: Річки світу / довідник (М.Д. Будз – автор); Техноекологія / підручник з грифом МОН України (І.І. Залеський – співавтор); Загальна геологія/навч. посібник ( Я.О. Новосад – автор); Гідрогеологія/навч. посібник ( Я.О. Новосад – автор); Інженерна геологія / навч. посібник з грифом МОН України (В.Г. Мельничук, Я.О. Новосад – співавтори).
 • Гідрометрія: практикум. Навчальний посібник / Косяк Д.С., Холоденко В.С., Галік О.І., Будз О.П. - Рівне : НУВГП, 2018. - 256 с.
 • Методичні вказівки кафедри:
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни ”Системний аналіз та інформаційні системи” для студентів спеціальності 7.070801 ”Екологія та охорона навколишнього природного середовища” спеціалізації “Водогосподарська екологія та природокористування” денної та заочної форм навчання / А. В. Яцик, Д. С. Косяк – Рівне : НУВГП, 2009. – 31 с.
 • Методичні вказівки до проведення навчальної гідрологічної практики для студентів спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація), 192 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво), 103 Науки про Землю (Геологія), 103 Науки про Землю (Гідрологія) денної форми навчання / Д. С. Косяк, О. П. Будз. – Рівне : НУВГП, 2018. – 52 с.
 • Методичні вказівки для практичних робіт з навчальної дисципліни «Заповідна справа» студентам спеціальності 101 «Екологія» денної форми навчання / Косяк Д. С., Кушнірук Ю.С., Яковишина М.С. – Рівне: НУВГП, 2018. – 57 с.

Історія

На початок двадцятих років ХХ ст. виникла потреба в організації наукового підрозділу, який би займався підготовкою кваліфікованих спеціалістів з гідрології для технікумів, а також для вивчення гідрологічного режиму річок. В той же час в Києві є один з кращих в країні фахівців з вивчення поверхневих і підземних вод – Євгеній Володимирович Оппоков. Він збирає кращих спеціалістів з гідрології, гідрогеології ґрунтознавства та меліорації в Київському політехнічному Інституті відкриває в 1922 р. кафедру гідрології. В складі Київського політехнічного інституту кафедра знаходилась до 1930 року. В 1926 р. співробітники кафедри та її завідувач Оппоков організують науково-дослідний Інститут водного господарства (тепер Інститут гідромеханіки НАН України). До 1937 року Оппоков був директором цього інституту, одночасно залишаючись завідувачем кафедри гідрології. У 1929 р. частина співробітників кафедри починає працювати в організованій Опоковим самостійній кафедрі гідрології в складі АН УРСР. Ця кафедра проіснувала до 1934 р. У 1930 році кафедра гідрології з Київського політехнічного інституту передається в Київський інженерно-меліоративний інститут, створений на базі Київського меліоративного технікуму. У 1937 році засновник кафедри і незмінний її завідувач протягом усіх цих років Оппоков був репресований і помер в 1938 р. в таборах Гулагу. З 1937 році кафедру очолив Анатолій Володимирович Огієвський (1894-1952), з 1936 р. доктор технічних наук , з 1937 р. професор, видатний вчений-гідролог. В складі Київського інженерно-меліоративного Інституту кафедра гідрології відновлює своє функціонування з 1944 р. З цього часу і до кінця свого життя її очолював А.В. Огієвський. З 1952 р. і до 1960 р. кафедру очолює к.т.н. доц.. А.В. Свинцов, відомий спеціаліст з водогосподарських розрахунків. У 1953 р. кафедра приймає участь в заснуванні Українського регіонального науково-дослідного гідрометеорологічного Інституту (УкрНДГМ). Частина співробітників кафедри склала ядро гідрологічного відділу цього інститут.

Історія кафедри геології та гідрогеології сягає середини ХХ століття. У 1959 р. Київський інженерно-меліоративний інститут переводять у м. Рівне, де він одержує назву Український інститут інженерів водного господарства. Кафедру гідрології перейменовують на кафедру гідрології та гідрогеології. Впродовж 1961-1963 рр. її очолював кандидат технічних наук, доцент М.В. Лаликін. У 1963-1969 рр. колективом кафедри керував кандидат технічних наук, доцент Я.І. Марусенко. Упродовж 1974-1976 рр. кафедрою знову завідував М.В. Лаликін – відомий фахівець з максимального стоку і водного балансу. Основним здобутком діяльності кафедри в ці роки стало створення методик визначення розрахункових гідрологічних та гідрогеологічних характеристик для меліоративного будівництва та визначення впливу меліорацій на поверхневий і підземний стік (кандидати технічних наук, доценти М.В. Лаликін, О.З. Ревера, Я.І. Марусенко). З 1976 по 1987 рр. кафедрою гідрології та гідрогеології завідує кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент М.Д. Будз, під керівництвом якого вивчався вплив широкомасштабних меліорацій на поверхневий і підземний стоки. З 1987 по 1992 р. кафедрою завідував кандидат географічних наук, доцент М.В. Корбутяк – відомий фахівець з руслових процесів і вивчення впливу антропогенних факторів на поверхневий стік. З 1992 р. по 2002 р. кафедрою гідрології та гідрогеології знову керував доктор географічних наук, професор М.Д. Будз. Основним напрямком наукової роботи кафедри було вивчення умов формування поверхневого і підземного стоку і його якісна й кількісна оцінка в умовах інтенсивного та усестороннього антропогенного навантаження. Іншим важливим напрямком наукових досліджень стала оцінка інженерно-геологічних умов забудованих територій. Значний внесок у розвиток гідролого-гідрогеологічних досліджень в цей період зробили доценти, кандидат географічних наук І.М. Коротун, Я.О. Новосад, М.В. Корбутяк, І.І. Залеський, доценти, кандидати геолого-мінералогічних наук І.М. Худошин, В.Г. Мельничук, доценти, кандидати технічних наук В.Г. Сорокін, П.Д. Сливка, О.П. Будз, О.Д. Антонов. У 2002 р. кафедра гідрології та гідрогеології перейменована на кафедру водогосподарської екології, гідрології та природокористування. Їі очолив А.В. Яцик, член-кореспондент УААН, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Напрямок його наукових інтересів: водогосподарська екологія, природовідтворення, сталий розвиток. На кафедрі започатковані наукові розробки з управління водними ресурсами і їх оптимального використання. Разом з тим, на кафедрі проводились і традиційні дослідження з геологічних наук. Доктор геологічних наук, професор М.Д. Будз досліджував глобальні зміни клімату, розробляв нормативи із захисту споруд від небезпечних геологічних процесів при проектуванні. Доцент, кандидат географічних наук І.І. Залеський виконував роботи зі складання серійної легенди для гідрогеологічних карт Волино-Поділля масштабу 1 : 200 000. Старший викладач, провідний гідрогеолог Г.І. Бровко проводила багаторічні моніторингові інженерно-геологічні та гідрогеологічні дослідження, а також складання кадастру родовищ і проявів мінеральних вод в Рівненській та Волинській областях. Доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук В.Г. Мельничук на посаді начальника геологозйомочної партії і провідного геолога (з.с.) Рівненської геологічної експедиції брав участь у регіональних геологозйомочних роботах, а також в пошуках покладів міді на Волині. У 2013 році у зв’язку з реорганізацією структури НУВГП до кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування приєднана кафедра гідравліки. Трансформована кафедра отримала назву водогосподарської екології, гідрології та гідравліки, якою керували у 2014 р. доцент І.В. Гопчак, а з 2015 р. - доцент М.В. Корбутяк. Із складу цих кафедр виокремлено кафедру інженерної геології та гідрогеології під керівництвом доктора геологічних наук, професора В.Г. Мельничука. Колектив новостворених кафедр, маючи значний інтелектуальний потенціал професорсько-викладацького складу і достатню лабораторну базу, започатковував профільні для університету напрямки підготовки фахівців «Геологія» і «Гідрометеорологія», які нині стали складовими нової спеціальності «Науки про Землю». У 2017 році у зв’язку з реорганізацією структури ННІ водного господарства та природооблаштування на основі кафедри інженерної геології та гідрогеології та кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки було утворено кафедру геології та гідрології, яку очолив доктор геологічних наук, професор В.Г. Мельничук.

Галерея