OP GTBVIVT Bah

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Навчально-науковий інститут водного господарства та природокористування
Nni-v.png
Логотип ННІ
Випускові кафедри
Водної інженерії та водних технологій
Кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки
Кафедра Гідроінформатики
Форма навчання
денна, заочна
Створена об'єднанням спеціальностей за переліком 2010
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси) 6.060101 Будівництво (гідротехнічне будівництво)
Отримаємо кваліфікацію
бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Контактна інформація
м. Рівне, вул. О.Новака (Приходька), 79, корп. № 4
nni-vgp@nuwm.edu.ua
тел. (0362) 26-18-30

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" (далі - ОПП ГТБВІВТ)


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 19 «Архітектура та будівництво»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ відсутні
Освітня програма «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)
СТУПІНЬ бакалавр
КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ: 3 роки 10 місяців
РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, що відповідає 7 кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій, 1-й цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (First cycle of the framework of qualifications for the European Higher Education Area “QF for the EHEA”) та 6-й рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (The European Qualifications Framework for lifelong learning – “EQF for LLL”).

Цифровий репозиторій:

ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ЄКТС.

Sertificate GTB 2020.jpg


Нормативна частина програми: 91+89 = 180 кредитів ЄКТС, в т.ч.

 • 1. Цикл загальної підготовки - 91 кредит ЄКТС,
 • 2. Цикл професійної підготовки,
  • 2.1. Навчальні дисципліни професійної підготовки за спеціальністю - 89 кредитів ЄКТС


Обсяг вибіркової частини – 25+35 = 60 кредитів ЄКТС (25%).

 • в т.ч. 2.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки за вибором студента -
  • Блок 1. - 25 кредитів ЄКТС (вибирається одна з 4 або 5 дисциплін на вибір 3-7 семестри);
  • Блок 2. або Блок 3 (на вибір) - 35 кредитів ЄКТС
   • Блок 2.а Спецкурс за вибором - 18 кредитів ЄКТС - вибір кожного семестра (3-8) по 1-й дисципліні з "кошика" в більше 500 дисциплін всього НУВГП
   • Блок 2.б Дисципліни за вибором - 17 кредитів ЄКТС - скомпоновані дисципліни професійної підготовки ННІ ВГП
    • або
   • Блок 3.а Спецкурс за вибором - 6 кредитів ЄКТС - вибір кожного семестра (3-4) по 1-й дисципліні з "кошика" в більше 500 дисциплін всього НУВГП
   • Блок 3.б Військова підготовка - 29 кредитів ЄКТС


Загальний профіль програми: упродовж першого року навчання за циклом загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально- гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають за циклом професійної підготовки навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю та спеціалізаціями.

Програмні результати навчання:

Відповідно до кваліфікаційного рівня НРК інтегральна компетентність бакалавра (рівень 7):

 • Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі і вирішувати практичні питання у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування основних теорій та методів природничих і прикладних наук.

За загальними компетентностями:

 • ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових ідей при діях в нестандартних ситуаціях, критичності та самокритичності при аналізі цих ідей.
 • ЗК2. Здатність аналізувати соціально значущі процеси і проблеми та використовувати основні положення соціальних і гуманітарних наук при вирішенні соціальних і професійних задач.
 • ЗК3. Знання і розуміння фундаментальних законів природи та здатність ефективно застосовувати закони природничо-наукових дисциплін і механіки у професійній діяльності.
 • ЗК4. Здатність до усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, працюючи в міжнародному контексті з використанням сучасних засобів комунікації.
 • ЗК5. Здатність до володіння основними методами, способами та засобами інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК6. Здатність самостійно оволодівати знаннями, виконуючи пошук, оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних джерел.
 • ЗК7. Здатність виконувати розрахунково-експериментальні роботи на основі застосування класичних теорій та технічних методів, фізико-математичних, механічних і комп’ютерних моделей.
 • ЗК8. Здатність вирішувати науково-технічні завдання в предметній галузі шляхом впровадження досягнень науки і інноваційних технологій, матеріалів і конструкцій, комп’ютерних технологій.
 • ЗК9. Здатність володіти основними методами безпеки життєдіяльності та цивільного захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, володіння культурою безпеки, екологічною свідомістю.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • ФК1. Здатність застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові та експериментальні методи досліджень, математичного і комп’ютерного моделювання у процесі професійної діяльності.
 • ФК2. Здатність вирішувати науково-технічні завдання в предметній галузі шляхом впровадження комп’ютерних технологій, що володіють високим ступенем відповідності до реальних процесів, досягнень науки і інноваційних технологій, сучасних машин, матеріалів і конструкцій.
 • ФК3. Здатність працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали при проектуванні, здійснювати винесення проектів в натуру і інструментальний контроль якості при зведенні та реконструкції водогосподарських об’єктів.
 • ФК4. Здатність оцінювати потреби споживачів у водних ресурсах, на основі застосування схем комплексного використання і охорони вод, організовувати їх розподіл, визначати антропогенне навантаження на басейни річок та здійснювати контроль за раціональним використанням водних ресурсів.
 • ФК5. Здатність виконувати інженерні розрахунки параметрів водних потоків, визначення навантажень та впливів на гідротехнічні споруди для перевірки їх стійкості.
 • ФК6. Здатність ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали, вироби і конструкції при проектуванні, зведенні та реконструкції будівельних об'єктів на основі знання технології їх виготовлення і технічних характеристик.
 • ФК7. Здатність до розробки ландшафтно-планувальних та конструктивних рішень об’єктів на основі оцінювання і врахування кліматичних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних, гідрологічних та екологічних особливостей території при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів.
 • ФК8. Здатність визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій споруд, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • ФК9. Здатність брати участь в проектуванні гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних об’єктів, у тому числі з використанням програмних систем автоматизованого проектування, складати окремі види технічної документації в складі проектів.
 • ФК10. Здатність розробляти технологічні процеси виконання будівельних робіт та впроваджувати у будівельне виробництво сучасні способи та засоби їх реалізації.
 • ФК11. Здатність оцінювати існуючу сировинну та виробничу базу будівельної індустрії та здійснювати розрахунки потреби у використанні виробничої бази будівництва в тому числі за техніко-економічними показниками, виконувати вибір технологічних схем забезпечення сировиною, матеріалами, виробами та конструкціями.
 • ФК12. Здатність виконувати експериментальні дослідження, проводити натурні випробовування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
 • ФК13. Здатність впроваджувати інноваційні технології, сучасні машини та обладнання при будівництві, експлуатації та реконструкції гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних споруд.
 • ФК14. Здатність впроваджувати енергоефективні водні технології добування, збору, підготовки і розподілу води, очищення стічних вод та водовідведення .
 • ФК15. Здатність застосовувати відомі математичні моделі при розробці алгоритмів автоматизованого обрахунку параметрів водних процесів.
 • ФК16. Здатність використовувати сучасні програмні комплекси та організовувати використання та взаємодію спеціалізованих баз даних для управління водними ресурсами, виконання гідрологічних та гідравлічних розрахунків.
 • ФК17. Здатність здійснювати нагляд та експлуатацію, догляд за технічним станом водних споруд, їх обстеження, проведення своєчасного технічного обслуговування та ремонту.
 • ФК18. Здатність виявляти причини виникнення та негативні наслідки шкідливої дії води, пропонувати визначати методи захисту територій від шкідливої дії води, здійснювати розрахунки та проектувати захисні споруди.
 • ФК19. Здатність визначати вплив природокористування на довкілля, обґрунтувати необхідні заходи з природооблаштування території (ландшафтні меліорації, рекультивація порушених земель тощо).
 • ФК20. Здатність розраховувати техніко-економічні показники запроектованих і функціонуючих гідротехнічних, водогосподарських і природоохоронних об’єктів.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності: продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.
Практика/стажування: відповідно до навчального плану студенти проходять 4 навчальних практик з (геології та гідрогеології, гідрології, ознайомча та з інженерної геодезії, водної інженерії) та 2 виробничі практики (виробничу та переддипломну).

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

 • SLS 2019 1.JPG - 1-2 курси. Базовий блок
 • SLS 2019 2.JPG - 3-4 курси

КЕРІВНИК ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

РОЗРОБНИКИ

Професійні профілі випускників:

фахівці даного профілю здатні:

 • Працювати в державних підприємствах: • басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів, • організації будівництва водогосподарських об'єктів.
 • Розробляти: • проекти будівництва, відновлення та реконструкції водогосподарських та природоохоронних об'єктів.
 • Організовувати: • моніторинг стану, будівництво, реконструкцію та догляд за водогосподарськими та природоохоронними об'єктами.

Зможе працювати:
- техніком-будівельником (доглядач будови, кошторисник, технік-будівельник, • технік з архітектурного проектування, технік-гідротехнік, технік-дизайнер (будівництво), технік-доглядач, технік-лаборант (будівництво), технік-проектувальник, технік-теплотехнік (будівництво), технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій)); креслярем;
- інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки (інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з планування)
- Інспектори з будівництва та пожежної безпеки (інспектор з контролю за технічним утриманням будинків)
- Інженери в галузі цивільного будівництва (гідротехнік, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер-будівельник, інженер-проектувальник (цивільне будівництво), технолог (будівельні матеріали)
- Менеджери з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами
- Менеджери у житлово-комунальному господарстві
- Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві (виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт)
- а також техніком-гідрометристом, інспектором з використання водних ресурсів, інспектором з використання водних ресурсів, інженером-проектувальником в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах, басейнових та обласних управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, організаціях будівництва водогосподарських об’єктів, навчальних закладах водогосподарського профілю.
Доступ до подальшого навчання: - бакалавр за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» може продовжити в університеті навчання в магістратурі та надалі в аспірантурі.
Інші особливості програми: форма державної атестації – підготовка і захист кваліфікаційної бакалаврської роботи.
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:


Навчально-науковий інститут: водного господарства та природооблаштування

Студентські наукові гуртки

Студентські наукові гуртки

Опитування

Опитування студентів

Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик

Приклади оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик

Інтернаціоналізація на ОПП ГТБВІВТ

Інтернаціоналізація діяльності в межах ОПП ГТБВІВТ

Студентоцентрованість навчання на ОПП ГТБВІВТ

Студентоцентрованість навчання на ОПП ГТБВІВТ

Рада роботодавців Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування НУВГП

Рада роботодавців Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування НУВГП

Відгуки роботодавців