Хлапук Микола Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Хлапук Микола Миколайович

Дата і місце народження: 25.11.1951 р., смт. Торчин Волинської області

Освіта

Український інститут інженерів водного господарства, м.Рівне. Спеціальність: гідротехнічне будівництво річкових споруд і ГЕС, інженер-гідротехнік, 1972 р.

Трудовий шлях

- З 1975 р. - асистент, доцент кафедри гідротехнічних споруд УІІВГ;
- 2002 р. по 2015 р. завідувач кафедри гідротехнічного будівництва;
- 2014 р. – 2015 р. - в.о. директора навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування;
- 2015 р. – 2023 р. - директор навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування;
- 2023 р. по даний час - професор кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства.
- 3 2013 р. - академік Академії Будівництва та Архітектури

Наукові ступені та вчені звання

 • Доктор технічних наук, спеціальність 05.14.09 – гідравліка і інженерна гідрологія. Тема дисертації: “Теоретичні основи фільтрації в ґрунтах, що деформуються, та їх застосування в області дренажу”, 2001р.
 • Професор кафедри гідротехнічних споруд.

Основні напрямки наукової діяльності

 • Теорія фільтрації в середовищах, що деформуються;
 • гідравліка нижніх б’єфів гідротехнічних споруд та ін.

Наукове керівництво (консультування) здобувача:

 • кандидати технічних наук - 5,
 • доктор технічних наук - 1.

З них:

 1. Науковий керівник аспірантів, один з них здобувач Корнійчук Володимир Іванович, доцент кафедри ГТБГ, який отримав диплом про присудження наукового ступеня к.т.н. за спеціальністю 05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія. Тема дисертації: «Удосконалення методів гідравлічного розрахунку водозливів з тонкою стінкою на основі законів збереження енергії та кількості руху», диплом ДК № 053807 від 15.10.2019 р. (Наказ МОН №1301 від 15.10.2019 р.). http://ep3.nuwm.edu.ua/17258/
 2. Науковий консультант Щодро Олексія Євгеновича, який отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія. Тема: «Розвиток теорії місцевого розмиву річкових русел у зонах впливу гідротехнічних споруд», диплом ДД № 003287 від 03.04.2014 р., м. Київ, ВАК України.


Участь у міжнародних наукових проектах:
Міжнародний експерт в грантовому проекті №D082TJ «Совершенствование качественных показателей подготовки специалистов по гидротехническому строительству на основе международных требований», який реалізується в Дангаринському державному університеті (Республіка Таджикистан), в період з 2018 по 2020 рр.

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії:

 • Голова експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми Гідротехнічне будівництво зі спец. 192 БЦІ галузі знань 19 Архітектура та будівництво. Харківський національний університет будівництва та архітектури. Наказ МОН України № 81 л від 25.01.2016 р.
 • Голова експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми Промислове та цивільне будівництво зі спец. 192 БЦІ галузі знань 19 Архітектура та будівництво. Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. Наказ МОН України № 389-л від 07.12.2017 р.
 • Голова експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми Будівництво та цивільна інженерія зі спец. 192 БЦІ галузі знань 19 Архітектура та будівництво. Тернопільське вище професійне училище № 4 ім. М. Паращука. Наказ МОН України № 176-л від 05.03.2018 р.
 • Робота у складі Науково-методичної комісії (підкомісії) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. НМК з будівництва та технологій, підкомісія спец. 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Наказ МОН України від 25 квітня 2019 р. № 582).
 • Член Науково-методичної ради НУВГП (Наказ № 434 від 17.07.2018 р., на 2018-2019 н.р.).

Публікації

Наукові публікації:

 1. Хлапук М.М. (у співавторстві). Моделювання гідравлічних процесів у гідроавтоматизованій модульній осушувально-зволожувальній системі// Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Збірник наукових праць. − Рівне, 2005. − Вип. 30. − С. 142–152.
 2. Хлапук М.М. (у співавторстві). Математична модель роботи модуля автоматизованої осушувально-зволожувальної системи. // Меліорація і водне господарство.Міжвідомчий тематичний науковий збірник − Київ, 2007. − Вип. 95. − С. 235–245.
 3. Хлапук М.М. (у співавторстві). Дослідження рівноваги сил що діють на поплавок затвора гідроавтоматичного регулятора рівня АРУ-200Ц // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. − Рівне, 2008. − Вип. 2 (42). − С. 202−210.
 4. Хлапук М.М. (у співавторстві). Обґрунтування напрямків наукового супроводу протипаводкових заходів для регіону Закарпаття// Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне, 2007. – Вип. 4 (40). Част.2. – С. 183-189.
 5. Хлапук М.М. Оцінка роботи споруд протипаводкового захисту на річках Українських Карпат після проходження паводка в липні 2008 року. //Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне, 2009. Випуск 1 (45). – С. 63-73.
 6. Хлапук М.М. (у співавторстві). Інженерно-геологічне ообґрунтування створення водосхо­вищ для регулювання стоку на гірських водотоках Українських Карпат.// Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне, 2009. Випуск 3 (47). – С. 277-289.
 7. Хлапук М.М. (у співавторстві). Дослідження роботи деформаційного шва будівлі Тишрінської ГЕС на річці Євфрат. // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне, 2007.- Вип. 4 (40). Част.2. – С. 176-182.
 8. Хлапук М.М., Вайнберг О.І.,Рябенко О.А., Федоренко Г.Ф. Надійність та безпека основних гідротехнічних споруд і обладнання Дністровської ГАЕС в період експериментального пуску першого агрегату (заключення групи експертів-консультантів)// Гідроенергетика України, - 2009. - №3. – С.39-41.
 9. Хлапук М.М., Рябенко О.А., Гурин В.А., Вайнберг О.А. Особливості забезпечення насосного режиму гідроенергетичних блоків Дністровської ГАЕС// Гідроенергетика України, - 2009. - №3. – С.25-27.
 10. Хлапук М.М., Вайнберг О.І.,Рябенко О.А., Шинкарук Л.А. Дністровська ГЕС: нові досягнення гідроенергетики України// Гідроенергетика України, - 2009. - №3. – С.21-25.
 11. Quatification de la charge sedimentaire par la methode du rna dans le bassin de Tafna nord-ouest algerien Оцінка кількості донних наносів за методом штучної нейронної мережі в Алжирському басейні «Тафна») / Y. Hafied, L. Shynkaruk, М. Khlapuk [et d'autres] // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2017. - Вип. 1(77). - С. 18-31. http://ep3.nuwm.edu.ua/8584/.
 12. La charge sedimentaire dans certains bassins du nord-ouest algerien / Y. Hafied, L. Shynkaruk, М. Khlapuk [et d'autres] (Донні наноси в деяких Північноалжирських басейнах) // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2017. - Вип. 2(78). - С. 3-15. http://ep3.nuwm.edu.ua/9191/
 13. Протипаводкові акумулюючі ємності в басейні верхнього Дністра та мала гідроенергетика / М.М. Хлапук, Л.А. Шинкарук // Гідроенергетика України. — 2018. — № 1-2. — С. 75-78. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141781
 14. Проектування гребель за комплексами нормативних актів та стандартів з урахуванням сейсмічних впливів / М. М. Хлапук, В. Д. Шумінський, Я. І. Домбровський // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2018. - Ч. 2(82). - С. 3-17. http://ep3.nuwm.edu.ua/15096/
 15. Хлапук М.М., Фаренюк Г.Г., Вайнберг О.І., Шумінський В.Д. Надійність та безпека гідротехнічних споруд в умовах тривалої експлуатації// Наука та будiвництво. Науково-технічний, виробничий та інформаційно-аналітичний журнал. – 2019. – № 2 (20)’2019. – С.4-18. УДК 626.8 (075.8). http://journal-niisk.com/index.php/scienceandconstruction/article/view/91
 16. Хлапук М.М., Гуртина Л.Г., Шумінський В.Д. Застосування армування ґрунтових споруд в гідротехнічному та цивільному будівництві// Гідроенергетика України. – 2019.– № 1-2. – с.72-75. https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2019-08/18.pdf ; https://uhe.gov.ua/media_tsentr/zhurnal_hidroenerhetyka_ukrayiny/gidroenergetika-ukraini-2019-no1-2
 17. Ефективність роботи споруд з ґрунтових матеріалів, підсилених георешітками, з врахуванням сейсмічних впливів / Л. Г. Гуртина, П. Л. Харин, М. М. Хлапук, В. Д. Шумінський // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2(86). – С. 28-44. http://ep3.nuwm.edu.ua/16583/
 18. Аналіз розвитку теорії руху потоку в трубопроводах / М. М. Хлапук, В. С. Мошинський, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2(86). – С. 70-78. http://ep3.nuwm.edu.ua/16589/
 19. До розвитку теорії руху потоку в трубопроводах при турбулентному режимі / М. М. Хлапук, В. С. Мошинський, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 3(87). – С. 3-18. http://ep3.nuwm.edu.ua/16907/
 20. Хлапук М.М. Дослідження профілю осередненої швидкості потоку в трубопроводах при турбулентному режимі в області гідравлічно гладкого опору / В.С. Мошинський, М. М. Хлапук, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 1(89). – С. 3-11.
 21. Хлапук М.М. Дослідження розподілу дотичних напружень сил тертя в трубопроводах при турбулентному режимі руху рідини в гладкій області / В.С. Мошинський, М. М. Хлапук, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 42-49.
 22. Хлапук М.М. Використання геосинтетичних та місцевих матеріалів для боротьби з розмивами / М.М. Хлапук, Р.М. Плирус, О.В. Гаріян // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 63-79.
 23. Хлапук М.М. Теоретичні дослідження коефіцієнта гідравлічного опору в гідравлічно гладких трубопроводах / М. М. Хлапук, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк, Чжан Цзелу // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 4(92). – С. 23-36.
 24. Theoretical research of friction factor in hydraulically smooth pipes / Bezusyak O., Volk L., Zhang Z. // Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters. Volume 280, 2021 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128010009
 25. Хлапук М. М. До теорії турбулентності потоку в трубопроводах / М. М. Хлапук, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 1(93). - С. 76-92.
 26. Хлапук М. М. Уточнення деформативних характеристик ґрунтів моделюванням осідання паль / М.М. Хлапук, Р.М. Плирус, О.В. Гаріян , В.Д. Шумінський // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 3(95). - С. 3-15.
 27. Хлапук М. М. Використання бетонного полотна «Сoncrete Canvas» при будівництві та ремонті гідротехнічних та інших споруд / М.М. Хлапук, Р.М. Плирус, О.В. Гаріян , В.Д. Шумінський // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 1(93). - С. 128-146.
 28. Khlapuk M., Bezusyak O., Volk L., Zhang Z. Theoretical research of friction factor in hydraulically smooth pipes. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters. Volume 280, 2021 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128010009
 29. Хлапук М.М. Регулювання водного режиму грунтів дренажними системами в гумідній зоні / Ткачук М.М., Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В. // Вісник НУВГП. Технічні науки: [збірник наукових праць]. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 4(100). – С. 3-13. https://ep3.nuwm.edu.ua/25840/

Навчальні посібники:

 1. Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд: навч. посіб. / М. М. Хлапук, О. Є . Щодро, Ніколайчук О. М. [та ін.]. / – Рівне : НУВГП, 2016. – 105 с.
 2. Навчальний посібник. (рекомендовано вченою радою НУВГП,протокол №5 від 24.04.2015), (власний внесок – загальне керівництво, 1 і 3 розділи). http://ep3.nuwm.edu.ua/8228/
 3. Елемент нумерованого списку

Науково-методичні видання:

 1. Методичні вказівки до магістерських робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» денної і заочної форм навчання/ Шинкарук Л. А., Хлапук, М.М., Вечер В.В., Ніколайчук О.М. – Рівне: НУВГП,/2018.–29 с 01-04-60. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12542
 2. 01-04-62 Шинкарук, Л. А. та Хлапук, М. М. та Корнійчук, В. І. та Мельничук, І. М. (2020). Методичні вказівки до атестації (атестаційного екзамену бакалавра) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/17919/
 3. 01-04-63 Шинкарук, Л. А. та Хлапук, М. М. та Корнійчук, В. І. та Мельничук, І. М. (2020). Методичні вказівки до фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою підготовки «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/17916/
 4. 01-04-64 Шинкарук, Л. А. та Хлапук, М. М. та Корнійчук, В. І. та Ніколайчук, О. М. (2020). Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/17914/
 5. 01-04-69М Хлапук, М. М. та Шинкарук, Л. А. та Волк, Л. Р. (2023) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціальні гідротехнічні споруди» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво», «Водна інженерія та водні технології» та «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» всіх форм навчання. https://ep3.nuwm.edu.ua/26510/

Наукове консультування підприємств

Наукове консультування Дністровського басейнового управління водних ресурсів (БУВР Дністра) та підпорядкованих йому організацій з 02.01.2018 року по даний час. Здійснюю наукове консультування з обстеження ГТС на р. Дністер та виконує експертну оцінку стану їх роботи з розробкою рекомендацій. Довідка № 09-17/10/172 від 14.05.2020 р. (Угода про співпрацю з ДАВР України № 13/13-18/23 від 13.05.2013 р.)

Участь у професійних/громадських об’єднаннях

1. Індивідуальний член професійної громадської спілки «Асоціація «Гідроенергетика України» з січня 2018 року по даний час.
2. Член науково-технічної ради ПрАТ «Укргідроенерго» з 15.08.2017 р. по даний час. Наказ №219-Н від 15.08.2017р.
3. Член громадської спілки „Міжнародна рада з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні ”. Український Національний Комітет Міжнародної ради з великих електричних систем. Лист № 01-08 від 05.07.2022 р. Реєстраційний № члена спілки – 120220848.

Нагороди та відзнаки

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України». Посвідчення № 75811 (23.11.2005р. Наказ МОН України № 1219-к).
 • Нагрудний знак «Почесний працівник «Укргідроенерго» та Грамота ВАТ «Укргідроенерго». За багатолітню та плідну працю, особистий вагомий внесок у підготовку інженерних кадрів гідроенергетики України та країн СНД, розробку сучасних технологій будівництва, експлуатації гідротехнічних споруд (20.11.2007р, Наказ № 395).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (№70977, м. Київ).
 • Грамота Міністерства палива та енергетики України. За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для гідротехнічної галузі України (2007 р., м.Київ, Мін. палива та енерг. України).
 • Почесна грамота НУВГП. За багаторічну сумлінну працю (24.10.2011р.,Наказ К № 422 про нагороди).
 • Почесна грамота та пам’ятний знак Рівненської обласної ради. За багаторічну плідну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді (16.11.2011р., Розпорядження Голови обласної ради № 357, м. Рівне).
 • Почесна грамота Державного агентства водних ресурсів України. За значний особистий внесок у підготовку фахівців для потреб водогосподарської галузі та з нагоди професійного свята – працівника водного господарства (02.06.2013р.,Рівненське обласне управління водними ресурсами).

E-mail

m.m.khlapuk@nuwm.edu.ua
вн. тел.: 9-76