Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

(англ. Department of Tourism, Hotel and Restaurant Affairs)

Створена за Наказом № 105 від 22 лютого 2013 року Національного університету водного господарства та природокористування

Кафедра туризму та ГРС

Історія кафедри


Випусковою кафедрою за спеціальностями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» є кафедра туризму та готельно-ресторанної справи.
З 2016 року згідно нового переліку спеціальностей напрям 6.140103 «Туризм» був перейменований в спеціальність 242 «Туризм», а кафедра була набула назви кафедри туризму та готельно-ресторанної справи і в 2016 році відбулося ліцензування магістрів спеціальності 242 «Туризм». В 2018 році відбулося ліцензування спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».
Кафедра туризму створена в березні 2013 року на базі навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою за ініціативи вчених-географів НУВГП. До складу кафедри увійшли 6 викладачів (на даний час 9). З вересня 2013 року кафедру очолює кандидат географічних наук, доцент, член-кореспондент МАНЕБ, Голова Рівненського відділу Українського географічного товариства Коротун Сергій Ігорович. Значний внесок у становлення та розвиток кафедри вніс відомий вчений-географ – професор, доктор географічних наук М.Д. Будз (1935-2014).
У 2015 році при кафедрі туризму створена навчально-наукова лабораторія «Туристичний клуб «Азимут»» (наказ № 127 від 18.03.2015 року), яка активно залучає студентську молодь до занять туризмом, вивчення туристично-привабливих об’єктів краю. На сьогодні, для забезпечення навчального процесу, кафедра також має навчально-наукову лабораторію ресторанної та готельної справ. Загальна площа лабораторій складає понад 150 кв.м.

Склад кафедри


9 викладачів (1 професор, 1 доктор наук, 6 доцентів, 7 кандидатів наук)
Коротун Сергій Ігорович, завідувач кафедри, к.геогр.н., доцент
Клименко Олександр Миколайович, д.с.-г.н., професор
Конарівська Оксана Богданівна, заст. завідувача кафедри, к.екон.н., доцент (гарант спец. 241 Готельно-ресторанна справа, бак.)
Кушнірук Юрій Степанович, к.геогр.н., доцент (гарант спец. 242 Туризм, бак.)
Громаченко Катерина Юріївна, к.с.-г.н., доцент (гарант спец. 242 Туризм, маг.)
Корбутяк Михайло Васильович, к.геогр.н., доцент
Клименко Людмила Валентинівна, к.с.-г.н., доцент
Скорина Тарас Миколайович, доцент кафедри ТГРС, к.екон.н.
Яковишина Маргарита Сергіївна, старший викладач
Аркуліч Світлана Вікторівна, завідувач лабораторіями
Волинська Алла Ростиславівна, діловод
Шевчук Наталія Михайлівна, директор навчально-наукової лабораторії «Туристичний клуб «Азимут»»

Навчальний процес


На кафедрі читаються як традиційні географічні дисципліни, такі як «Природні ресурси України», «Економічна та соціальна географія України», «Рекреаційна географія», «Рекреалогія», «Медична географія», так і спеціалізовані дисципліни туристичної галузі: «Туризмознавство», «Географія та економіка міжнародного туризму», «Туристичне країнознавство», «Туристична картографія», «Екскурсійна діяльність», «Зелений туризм», «Туристичне краєзнавство», «Туроперейтинг», «Спеціалізований туризм», «Організація туристичних подорожей», «Туризмологія», «Міжнародний туризм» тощо. Також читаються дисципліни економічного напряму у туристичній галузі: «Менеджмент у туризмі», «Ресторанна справа», «Готельна справа», «Маркетинг у туризмі», «Аналіз діяльності підприємств туризму», «Страхування в туризмі», «Організація підприємницької діяльності в туризмі», «Ринок туристичних послуг», «Управління якістю туристичних послуг», «Управління проектами в туризмі», «Інноваційні технології в туризмі» тощо. Одночасно зі створенням у 2013 році кафедра набула статусу випускової та нині забезпечує викладання понад 30 навчальних дисциплін.
Навчальний процес на кафедрі туризму організований із урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного опанування найновішими науковими знаннями, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку у соціально-культурній сфері, у галузях технологій, техніки.
Зміст навчального процесу на кафедрі визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки «Програмою впровадження КМСОНП (EСTS) у НУВГП на 2012-2020 роки», навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та ВНЗ і відображений у підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, а також під час проведення навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.
Навчальний процес на кафедрі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: лекція, практичне заняття, лабораторне, консультація.
Структура, зміст та форма проведення навчальних занять відповідають «Положенню про організацію навчального процесу у ВНЗ»
Науково-методичне забезпечення кафедри включає розробку:
- навчальних планів;
- навчальних програм із нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
- програм навчальної і виробничої практик;
- підручників і навчальних посібників;
- інструктивно-методичних матеріалів до практичних і лабораторних занять;
- індивідуальних семестрових завдань для СРС і навчальних дисциплін;
- засобів контролю з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
- методичних матеріалів (вказівок) з питань СРС, розробки курсових робіт.
Для 100% дисциплін навчального плану за спеціальністю 242 «Туризм» розроблені та затверджені робочі програми, складені плани практичних, лабораторних занять, дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів, підготовлені комплекти контрольних робіт (ККР).
Із дисциплін навчального плану напряму розроблені та затверджені методичні вказівки для виконання курсових робіт. Підручниками та навчальними посібниками дисциплін напряму, які читаються викладачами кафедри, студенти забезпечені на 100%. Також підготовлені та готуються до видання власні навчальні посібники.
Викладачами кафедри разом із традиційними методами навчання у формі лекцій, практичних і лабораторних занять широко впроваджуються у навчальний процес активні форми навчання, що спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів, перехід від простої репродукції знань, до їхнього глибокого осмислення та творчого використання. У цьому плані запроваджуються такі сучасні методи та інноваційні технології навчання:
- модульне вивчення дисципліни та рейтингова оцінка знань студентів;
- інтерактивні методи проведення занять;
- заняття-дискусії – участь усієї аудиторії в обговоренні підготовлених студентами проблемних ситуацій;
- активізація сприйняття змісту дисциплін за допомогою візуального супроводу навчального процесу;
- ситуаційні завдання – моделі ситуацій професійної спрямованості, бригадний метод роботи студентів;
- прийняття рішень у конкретних ситуаціях професійної діяльності;
- тестовий контроль знань;
- застосування комп’ютерних програм у навчальному процесі.
Доступ до найсучаснішої та актуальної інформації у туризмі студенти можуть отримати через періодичні фахові видання, що представлені у читальному залі університету та на кафедрі туризму.
За кожним напрямком закріплені викладачі кафедри, що є провідними та досвідченими фахівцями у даній галузі. За результатами науково-дослідної роботи у кінці кожного календарного року кафедра складає звіт на основі проведених досліджень.

Наукова робота


Викладачі кафедри туризму беруть активну участь в українських та міжнародних конференціях (Великобританія, Польща, Чехія, Болгарія, Білорусь, Грузія, Росія), обмінюються досвідом підготовки фахівців туристичної галузі в інших країнах. Кафедра підтримує тісні зв’язки з багатьма українськими та закордонними вищими навчальними закладами.
Наукова діяльність кафедри відображена у публікаціях результатів досліджень. За останні 5 років науково-педагогічні працівники кафедри опублікували понад 100 статей і тез у наукових виданнях, 7 монографій, 2 навчальних посібники, отримали патент на винахід, результати наукової роботи доповідались на більш як 50 міжнародних, всеукраїнських, внутрішньо вузівських науково-технічних та науково-практичних конференціях. В 2018 році на базі кафедри була проведена міжнародна науково-практична конференція з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи «Туризм: наука, освіта, практика».
На кафедрі ведеться науково-дослідна робота: з 2013 по 2016 р. була завершена робота на тему "Теоретико-методологічні засади дослідження туристичної складової мінерально-ресурсної, меліоративної та медичної географії", з 2018 р. розпочата НДР на тему "географічні та економічні аспекти дослідження туристично-рекреаційного комплексу Рівненської області".
Важливою складовою наукової роботи кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Результати спільної наукової роботи студентів, аспірантів і викладачів кафедри доповідаються на студентських науково-технічних конференціях, які традиційно проводяться щорічно у квітні. За підсумками конференцій визначаються кращі доповіді, тези яких друкуються у спеціалізованих збірниках НУВГП.
Кафедра приймає активну участь в обміні досвідом із іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та виробничими підприємствами області. Провідні викладачі кафедри є експертами Малої академії наук України обласного етапу конкурсів наукових робіт у галузях географії та гідрології.

Практика студентів


Студенти проходять навчальні та виробничі практики не тільки у Рівненській області та інших областях України, а й за кордоном (Польща, Болгарія, Німеччина, ОАЕ тощо), залучені до роботи Рівненського відділу Українського географічного товариства. Студенти здійснюють походи в Карпати, мандрують туристичними стежками Білорусі, беруть участь в громадському житті університету. Серед студентів-туристів є активні учасники фестивалю «Золота осінь», «Студентська весна», успішні спортсмени, ентузіасти туристичного клубу «Азимут».

Навчально-наукова лабораторія «Туристичний клуб «Азимут»»

див. Навчально-наукова лабораторія «Туристичний клуб «Азимут»»