Коротун Сергій Ігорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Коротун Сергій Ігорович


Біографія

Народився 31 січня 1966 року в м.Рівне. У 1982 році вступив на факультет проектування і будівництва гідромеліоративних систем Українського інституту інженерів водного госодарства, який закінчив у 1989 році за спеціальністю інженер-гідромеліоратор.

В 1984-86 рр. проходив службу в Збройних Силах.

По закінченню інституту працював майстером в ПМК, військовим керівником і завучем школи № 21 м.Рівне.

У 1995 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка за спеціальністю географія, викладач.

З 1993 року працював на посаді асистента кафедри економіки водного господарства УІІВГ, 1998-2008 рр - старший викладач кафедри економіки підприємства, з 2008 року - доцент кафедри економіки підприємства.

З 2013 року доцент кафедри туризму, а з вересня 2013 завідувач кафедри туризму.

У 1999 році проходив стажування в навчальних закладах і організаціях з охорони навколишнього середовища м.Чикаго, США.

У 2007 році у Львівьскому національному університеті ім.Ів. Франка захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук на тему "Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області)", за спеціальністю 11.00.11 конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Організатор міжнародних науково-практичних конференцій в Україні та закордоном, член журі обласного та міського відділу МАН у секції «Географії та ландшафтознавства». Під його керівництвом ліцензована освітньо-професійна програма Туризм зі спеціальності 242 Туризм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування. Голова та член експертних комісій МОН України за спеціальністю «Туризм».

Володіє російською, англійською мовами.

Кавалер Ордена "За мужність" ІІІ ст., нагороджений урядовими медалями України та інших країн, Грамотоми Рівненської ОДА і Рівненської міської ради та виконавчого комітету.

Одружений, виховує сина.

Наукова робота

Член-кореспондент МАНЕБ.

Голова Рівненського відділу Українського географічного товариства.

Член редакційної ради Російського Федеративного освітнього та науково-практичного журналу "Вопросы туризмоведения" та міжвузівського збірника наукових статей з міжнародною участю Російської Федерації "Теория и практика туризма и гостеприимства".

Автор понад 170 наукових та науково-методичних праць, серед них 6 навчальних посібників затверджених Міністерством освіти та науки України, 4 монографії в співавторстві.

Основні напрями наукової діяльності

Конструктивна географія, регіональна економіка, демографія, ГІС.

Перелік навчальних дисциплін

Природні ресурси України, Економічна та соціальна географія України, Туроперейтинг, Регіональна економіка, Ринок туристичних послуг.

Перелік деяких навчально-методичних/наукових праць

1. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови і ресурси України: Навчальний посібник. - Рівне. Вид-во УДАВГ, 1997 – 175 с.

2. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник. - Рівне: Вид-во ДІВА, 1998. - 410 с.

3. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси України: Навчальний посібник. Вид. 2-ге - Рівне: ПП Рожков, 2004.- 184 с.

4. Коротун С.І. Досвід та проблеми викладання навчальної дисципліни "Регіональна економіка" в умовах кредитно-модульної системи навчання. / С.І.Коротун, О.Я.Романів. // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журн. Мат-ли VIII Всеукр. наук.-метод. конф. 2007. – Спец. вип. лист., – С. 292-298.

5. Коротун С.І. Історія розвитку меліорацій на території Західного Полісся (на прикладі Рівненської області). // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Випуск 1 (9), с.45.

6. Коротун С.І., Зубик Я.Я. Оптимізація замкнутих географічних мереж методом графів // Вісник НУВГП / Зб. наук. праць. Економіка, 2008. – Випуск 4 (44) Ч.1, С.90-97

7. Коротун С.І. Національний склад населення Рівненської області // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – К.: ДНВП "Картографія", 2008. – Вип. 3, С.162-165

8. Коротун С.І. Картографо-статистические методы анализа экономической эффективности гидромелиораций // Географическое образование и наука в россии: история и современное состояние: Мат-лы междунар. научно-практ. конф. – С-П: СПГУ, 2008 – С.124-133

9. Коротун С.І. Проблемы преподавания географических дисциплин в негеографических ВУЗах // Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы: Мат-лы ІІ междунар. научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2009. – С.20-21

10. Коротун С.І. Водообеспечение, водопользование и водопотребление на Украине // Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России перспективи: Мат-лы междунар. научно-практ. конф. – М.: МГУП, 2009 – Ч.1, С.148-155

11. Коротун С.І., Коротун О.П. Географічні чинники впливу на розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Рівненської області // Теоретичні та прикладні проблеми сучасної географії перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Одесса: Изд-во ВМВ, 2009. – С.75-77

12. Коротун С.І. Проблемы сохранения экосистем бассейнов рек Украины в условиях избыточной антропогенной нагрузки // Эколого-географичсекие исследования в речных бассейнах / Мат-лы междунар. научно-практич. конференции. – Воронеж: ВГПУ, 2009. – С.213-218

13. Коротун С.І. Коротун О.П. Маркетинговi складовi управлiння вищим навчальним закладом / Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы // Мат-лы ІV Междунар. научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2013. – С.105-108

14. Коротун С.І. Територіальна організація господарства Рівненської області / Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы // Мат-лы ІV Междунар. научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2013. – С.245-251

15. Коротун С.І. Система экологического мониторинга "Полесье в Ровенской области / Водные экосистемы Колхидской низменности - охрана и рациональное использование / Сборник трудов Междунар. конф. - Тбилиси: ТГУ, 2013. - С.150-155

16. Коротун С.І. Калько А.Д., Громаченко К.Ю. Екочастина підготовки туризморзнавців / Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. - Луганськ: Вид-во "ДЗ ЛДУ ім. Т.Шевченка", 2013. - С.27-33

17. Коротун С.І. Калько А.Д. , Громаченко К.Ю. Екологічна освіта як складова підготовки за напрямом "Туризм" в Національному університеті водного господарства та природокористування / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Мат-ли VII міжнар. наук. конфер. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - C.210-215

18. Коротун С.І. Каропа Г. Н., Михалкина Е. Н. Растительность и животный мир / Гомельская область: монография / Г.Н. Каропа, А.И. Павловский, С.И. Коротун [и др.]; под ред. Г.Н. Каропы – 2-е изд. - Гомель: Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины, 2014. - 168 с. Раздел 2.7. - Растительность и животный мир – С. 44-52 (5%)

19. Коротун С.І. Мошинський В.С., Коротун О.П. Управління розвитком туризму в регіоні / Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблывасці і перспективы развіцця: зб. навук. прац. / Палесский аграрна-экалагічны інстытут НАН Беларусі, рэдкал. М.В. Міхальчук (гал. рэд.) [і інш.] - Брэст. Альтернатива. - 2014. - Вып.7. - С. 40-42

20. Коротун С.І. Калько А.Д., Громаченко К.Ю. Екологічна освіта як складова підготовки за напрямом "Туризм" / Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. 3-й Міжнародний конгрес / Зб. матер. Львів. НУ Львівська політехніка. 2014 - С. 170

21. Коротун С.І. Коротун О.П. Стратегічне управління та стратегія розвитку туризму в регіоні / Забутий континент. Штетлі Волині. Історія, культура, особистості, перспективи розвитку туризму: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., [Рівне], 20 берез. 2015 р. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – С. 39-43.

22. Коротун С.І. Яковишина М.С. Рекреаційні ресурси територій природно-заповідного фонду Волині / Забутий континент. Штетлі Волині. Історія, культура, особистості, перспективи розвитку туризму: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., [Рівне], 20 берез. 2015 р. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – С. 43-45.

23. Коротун С.І. Кушнірук Ю.С. Підготовка фахівців рекреаційно-туристичного господарства Рівненщині / Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка., 2014. – Вип.4 (68), С.155-161

24. Коротун С.І. Яковишина М.С. Етнофестивалі - рушійна сила розвитку туризму на Рівненщині / Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: збірник тез І Міжн. наук.-практ. конфер., Березне, 20-21 травня 2016 р.: тези доп. / Гром. орг. "Рівненський центр маркетингових досліджень". - Рівне: Вид. О.Зень, 2016. – С. 36-38

25. Коротун С.І. Коротун О.П. Географічні чинники розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Рівненської області / Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С.139-141

26. Коротун С.І. Яковишина М.С. Етнофестивалі, як форма подієвого туризму в Рівненській області / Вісник Львівського університету / Зб.наук.праць. - Львів: ЛНУ. – 2016. Вип.40. – С.117-126

28. Коротун С.І. Яковишина М.С. Можливості і перспективи розвитку інвентивного туризму на Рівненщині / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід І Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. - Львів, 2016. - С.183-186

29. Коротун С.І. Яковишина М.С. Особливості використання природоохоронних територій у туристичній діяльності України і Республіки Польща / Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Сільськ.господ., 2016. – Вип.2 (74), С.163-170

30. Коротун С.І. Природно-ресурсна спільність і формування територіальної структури виробництва / Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конфер. (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. - Рівне: О.Зень, 2016 - С.34-37

31. Коротун С.І. Яковишина М.С. Науково-популярний проект "Навчальна лабораторія "Наука для всіх" / Університет і школа: перспективи співпраці Зб. тез І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лютого 2017 р., НУВГП). - Рівне: НУВГП, 2017. - С.40-43

32. Коротун С.І. Хойна Н.В. Профільне навчання в географії: проблеми і напрями / Університет і школа: перспективи співпраці Зб. тез І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лютого 2017 р., НУВГП). - Рівне: НУВГП, 2017. - С.36-39

33. Коротун С.І. Яковишина М.С., Шевчук М.М. Подієвий туризм на Рівненщені: проблеми та перспективи розвитку / Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту ім. Лесі Українки / Зб.наук.праць. Географічні науки - Луцьк: СЄНУ. – 2017. Вип.8(357). – С.85-93

34. Коротун С.И., Коротун И.Н., Коротун Л.К. Природные предпосылки мелиорации земель Ровенской области / Природообустройство Полесья : монография : в 4 кн. / под общ. науч. ред. Ю.А. Мажайского, А.Н. Рокочинского, А.А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань : Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, 2017. – Кн. 2 : Украинское Полесье. – Т.1. – 902 с. - С.236-283 (5%) (Затверджено Вченою радою НУВГП, протокол №6 від 22.06.2016 р; Вчена рада ІВПМ НААН України, протокол №2 від 24.03.2017 р.)

35. Коротун С.І., Коротун І.М., Коротун Л.К. Природні передумови меліорації перезволожених земель Західного Полісся Рівненської області / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я.М. Гадзала, В.А. Стащука, А.М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - Т.1. - 932 с. - С.230-278 (5%) (Затверджено Вченою радою НУВГП, протокол №6 від 22.06.2016 р; Вчена рада ІВПМ НААН України, протокол №2 від 24.03.2017 р.)

36. Коротун С.І., Кушнірук Ю.С., Коротун О.П., Яковишина М.С. та ін. Рекреаційно-туристичний комплекс Західного Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я.М. Гадзала, В.А. Стащука, А.М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - Т.2. - 854 с. - С.747-776 (3,4%) (Затверджено Вченою радою НУВГП, протокол №6 від 22.06.2016 р; Вчена рада ІВПМ НААН України, протокол №2 від 24.03.2017 р.)

E-mail

korotun66@gmail.com

s.i.korotun@nuwm.edu.ua

Сайт

http://korotun.com.ua/