ОПП Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Навчально-науковий інститут
ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Кафедра
Автоматизації, електротехнічних та ком’ютерно-інтегрованих технологій
Цікаво
Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - серед лідерів вступної кампанії!"

БАКАЛАВРСЬКИЙ рівень - ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Мета освітньої програми - формування інноваційного потенціалу, критичного мислення, здатності до автономної роботи та інженерної кооперації майбутньої інтелектуальної генерації фахівців у галузі електричної інженерії шляхом практико-орієнтованого підходу до оволодіння компетентностями з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Практична підготовка бакалаврів ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на базі філії кафедри АЕКІТ на ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА», 2020 р.

В Рівненській області це єдина освітня програма, що готує фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Програма, забезпечуючи грунтовну підготовку з систем електропостачання, електричних мереж тощо, відрізняється від аналогічних програм в університетах сусідніх областей тим, що приділяє більшу увагу мікропроцесорним засобам керування електротехнічними об’єктами, релейного захисту, використанню програмованих логічних контролерів, що є особливо актуальним при модернізації електричних підстанції, застосуванню цифрових засобів обліку електроенергії, впровадженню новітніх технологій генерації та зберігання електроенергії.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОП

Велика кількість підприємств електроенергетичного напрямку на Рівненщині та прилеглих районах, зокрема – двох атомних станцій, а також потреба в обслуговуванні електрообладнання хімічних, деревообробних, харчових, торфових та інших підприємств, викликали необхідність започаткувати у 2013 році підготовку фахівців за напрямом «Електротехніка та електротехнології» на базі НУВГП.

Студенти ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у складі делегації НУВГП під час робочо-екскурсійного візиту на Рівненську атомну електростанцію, 2021 р. Фото зі сторінки https://nuwm.edu.ua/university/news/vidvidyny-rivnenskoi-atomnoi-elektrostantsii

Викладання дисциплін електротехнічного спрямування в університеті почалося 1930 року, коли в Київському інженерно-меліоративному інституті проф. Ільченко В.І. викладав дисципліну «Елементи електротехніки та електрифікація сільського господарства». Вперше окрема кафедра електротехніки і автоматики з’явилась у 1959 р., коли Київський інженерно-меліоративний інститут було переведено до Рівного, отримавши назву Український інститут інженерів водного господарства. Кафедра впродовж десятиліть викладала теоретичні основи електротехніки, електробезпеку, електропривод та інші дисципліни для студентів багатьох спеціальностей. Сьогодні кафедра носить назву автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій і є випусковою для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Первинна акредитація напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» була успішно пройдена у 2017 році. Тоді ж розпочато підготовку здобувачів освіти на магістерському рівні за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Активно здійснюється профорієнтація. За 8 років у НУВГП підготовлено близько 250 бакалаврів електроенергетичного профілю.

Лабораторна база для підготовки студентів за ОП динамічно оновлюється. Студенти виступають на конференціях, пишуть статті, наукові роботи на студентські конкурси. Кафедра АЕКІТ регулярно проводить студентську науково-практичну конференцію "Автоматика, комп'ютерно-інтегровані й електротехнічні технології". До викладання залучаються фахівці в великим досвідом практичної роботи (Сірик Р.Є., к.т.н. Килимчук А.В.). Окремі лекції читають представники виробництва. Практику здобувачі проходять на ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА», ПрАТ «Рівнеобленерго», ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Рівненська АЕС» та ВП «Хмельницька АЕС», ТзОВ «Західна Електро Система» та ін. Сумісно з ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА» реалізується пілотний проєкт відповідно до наказу МОН № 1296 від 15.10.2019 р. з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за ОП, що отримує позитивні відгуки роботодавця. За ініціативою Рівненської АЕС із кінця 2019 року НУВГП увійшов до числа профільних ЗВО для ДП «НАЕК «Енергоатом», причому ОП розглядається кадровою службою станції як актуальна. До оновлення ОП залучаються роботодавці та студенти. Регулярно здійснюється моніторинг якості освіти.

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Формування інноваційного потенціалу, критичного мислення, здатності до автономної роботи та інженерної кооперації майбутньої інтелектуальної генерації фахівців у галузі електричної інженерії шляхом практико-орієнтованого підходу до оволодіння компетентностями з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фізики та інженерних наук і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПР01. Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань.
ПР03. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР04. Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок.
ПР05. Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах.
ПР08. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками.
ПР09. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
ПР10. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність.
ПР11. Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань.
ПР12. Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР13. Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для успішного економічного розвитку країни.
ПР14. Розуміти принципи європейської демократії та поваги до прав громадян, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР15. Розуміти та демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку, дотримуватись здорового способу життя.
ПР16. Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж.
ПР18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням.
ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.
ПР20. Застосовувати знання щодо нерозривності процесів генерації електроенергії традиційними та відновлюваними джерелами, перетворення, розподілу та споживання електроенергії під час побудови пристроїв та систем мікропроцесорного керування електроенергетичними обꞌєктами.
ПР21. Розуміти особливості побудови та функціонування систем електропостачання обꞌєктів водного господарства та технічних засобів природокористування.
ПР22. Уміти здійснювати роботи з інжинірингу електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних обꞌєктів.

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Зустріч студентів-електриків з роботодавцем - Марковим Святославом Івановичем, виконавчим директором Інженерної компанії "Сонячні системи" https://solarsystem.com.ua/ (будівництво та проєктування сонячних електростанцій), 10.10.2023 р.

Обов’язкові компоненти ОП:

Код Компоненти освітньої програми Кількість кредитів
ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
ОК2 Інформатика та комп'ютерна техніка 5
ОК3 Фізика 6
ОК4 Основи цифрових технологій 3
ОК5 Інженерна та комп’ютерна графіка 3
ОК6 Основи наукових досліджень 3
ОК7 Екологія 3
ОК8 Програмування 8
ОК9 Іноземна мова 12
ОК10 Вища математика 10
ОК11 Українська державність і культура 4
ОК12 Числові методи 4
ОК13 Метрологія 3
ОК14 Промислова електроніка 4
ОК15 Мікропроцесорна техніка 5
ОК16 Мікропроцесорні системи та програмування мікропроцесорних засобів 6
ОК17 Підприємницька діяльність 3
ОК18 Охорона праці в галузі 3
ОК19 Електричні машини 5
ОК20 Електричні машини (курсова робота) 3
ОК21 Електричні вимірювання 3
ОК22 Теоретичні основи електротехніки 11
ОК23 Теоретичні основи електротехніки (курсова робота) 3
ОК24 Електротехнічні матеріали та комплектуючі 3
ОК25 Проектування електричних схем 4
ОК26 Дизайн систем освітлення 3
ОК27 Перехідні процеси в електроенергетиці 4
ОК28 Перехідні процеси в електроенергетиці (курсова робота) 3
ОК29 Основи релейного захисту та автоматизація електричних систем 5,5
ОК30 Інжиніринг в електроенергетиці 3
ОК31 Електричні системи та мережі 4
ОК32 Електричні системи та мережі (курсовий проект) 3
ОК33 Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті 5
ОК34 Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті (курсовий проект) 3
ОК35 Системи електропостачання 4
ОК36 Системи електропостачання (курсовий проект) 3
ОК37 Навчально-технологічна практика 3
ОК38 Виробнича практика 4,5
ОК39 Переддипломна практика 3
ОК40 Кваліфікаційна (бакалаврська) робота 9
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180


Вибіркові компоненти ОП:

Код Компоненти освітньої програми Кількість кредитів
ВБ1.1
ВБ1.2
Технічна механіка в електричних апаратах
Електричні транспортні засоби
3
ВБ2.1
ВБ2.2
Основи силової електроніки
Інвертори напруги для відновлюваних джерел енергії
3
ВБ3.1
ВБ3.2
Теорія автоматизованого регулювання електроустановок
Автоматизоване регулювання в розумних електротехнічних системах
3
ВБ4.1
ВБ4.2
Техніка високих напруг
Системи FACTS передачі змінного струму
3
ВБ5.1
ВБ5.2
Автоматизований електропривод
Електропривод транспортних засобів
6
ВБ6.1
ВБ6.2
Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання
Напівпровідникові перетворювачі та джерела живлення електромобілів
3
ВБ7.1
ВБ7.2
Розосереджена генерація в системах електропостачання
Мережі мікро грід та смарт грід
4
Разом: 25
Блок 1
ВБ8 Спецкурс (за вибором) 18
ВБ9 Інформаційні системи і технології в електроенергетиці 4
ВБ10 Електрична частина станцій та підстанцій 5
ВБ11 Комп’ютерне моделювання енергооб’єктів 4
ВБ12 Електропостачання електротехнічних установок споживачів 4
Разом за блоком 1: 35
Блок 2
ВБ13 Спецкурс (за вибором) 18
ВБ14 Основи надійності електроенергетичних обꞌєктів 4
ВБ15 Автоматичне протиаварійне управління режимами енергосистем 5
ВБ16 Комп’ютерні та промислові мережі 4
ВБ17 Конструювання приладів та проектування друкованих плат 4
Разом за блоком 2: 35
Блок 3:
ВБ18 Спецкурс (за вибором) 6
ВБ19 Військова підготовка 29
Разом за блоком 3: 35
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240 кредитів

КЕРІВНИЦТВО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Древецький Володимир Володимирович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП

Група забезпечення освітньої програми


У конфененц-залі НУВГП 21 листопада 2023 р. відбулася зустріч студентів та викладачів кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій ННІ ЕАВГ з фахівцями у галузі релейного захисту електроенергетичних систем. Від компанії «РЗА СИСТЕМЗ» https://rzasystems.com/ були присутні Волянський Володимир Миколайович, директор технічний, та Глущенко Олексій Анатолійович, директор комерційний. Від ПрАТ «Рівнеобленерго» https://www.roe.vsei.ua/ : Килимчук Антон Володимирович, начальник департаменту експлуатації високовольтних мереж, та Каленик Олександр Вікторович, заступник начальника служби релейного захисту та автоматики. Від Хмельницької атомної електростанції https://www.energoatom.com.ua/xaes.html – Курченко Сергій Юрійович, заступник начальника електроцеху по релейному захисту та автоматиці. Від ПС-330 «Рівне»: Гаврилюк Олег В’ячеславович та Яворський Євгеній Євгенійович, інженери служби релейного захисту та автоматики.
Володимир Волянський прочитав лекцію для студентів спеціальностей «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» на тему «Сучасні цифрові засоби релейного захисту та автоматизації електричних систем». Лекція супроводжувалася демонстрацією обладнання, що випускається компанією «РЗА СИСТЕМЗ». Лекція викликала жвавий інтерес у студентів, які задавали багато питань.
Після лекції відбулася робоча нарада фахівців-виробничників з викладачами кафедри АЕКІТ, у якій брали участь директор ННІ Сафоник А.П., зав. кафедри Древецький В.В., проф. Василець С.В., проф. Рудик А.В., доц. Літковець С.П. щодо удосконалення освітніх програм кафедри в частині релейного захисту та автоматизації електроенергетичних систем. Також обговорювався рівень підготовки випускників, які вже працюють на виробництві. Учасники наради погодилися з необхідністю удосконалення підготовки фахівців для роботи з мікропроцесорними засобами релейного захисту та автоматизації цифрових електропідстанцій.ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОП бакалаврського рівня

ОП 2021 року

Практична підготовка бакалаврів ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на базі філії кафедри АЕКІТ на ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА», 2020 р.

До складу робочої групи входив представник виробництва - Мельник Роман Іванович, головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА».

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2021 року

Результати громадського обговорення ОП 2021 року

Мельник Р.І., головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА», ознайомлює студентів з особливостями виробничого процесу виготовлення, лабораторних випробувань та налагодження високовольтної апаратури, 2020 р.


Переглянути громанське обговорення

 • Мельник Володимир, інженер ТОВ «СВ Альтера» - відгук позитивний із побажаннями: «Під час навчання для студентів важливо оволодіти технічною англійською мовою для того, щоб читати документацію до новітніх пристроїв та апаратів на англійській мові. Також важливо підвищувати рівень знань з програмування мікропроцесорних засобів автоматичного керування».
  • Реакція: Відповідно до рішення науково-технічної ради НУВГП від 24.03.2021 р. (протокол №2), кількість кредитів на вивчення іноземної мови було збільшено до 12 (в порівнянні з 5 кредитами у ОПП 2020 р.), що дозволить студентам оволодіти технічною іноземною (зокрема - англійською) мовою на достатньому для практичної діяльності рівні. ОПП містить три обов’язкові дисципліни, що стосуються програмування мікропроцесорних засобів, зокрема: Мікропроцесорна техніка (5 кредитів), Мікропроцесорні системи та програмування мікропроцесорних засобів (6 кредитів), Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті (5 кредитів). Крім того, студенти мають змогу в якості вибіркових обрати дисципліни, що стосуються програмування мікропроцесорних пристроїв.
 • Червонець Владислав Валерійович, електромонтер Дільниці приєднань споживачів, АТ "Житомиробленерго", випускник 2020 р. - відгук позитивний із побажаннями: «Хочеться побажати зменшити кількість тестових контролів. Можливо, екзамени краще проводити в усній формі. Також хочу побажати університету модернізувати матеріальну базу».
 • Кулик Богдан Анатолійович, енергетик цеху аміачної селітри ПрАТ "РІВНЕАЗОТ" – відгук позитивний із побажанням: «Бажано у межах дисципліни "Дизайн систем освітлення" розглядати питання організації освітлення промислових об'єктів».
  • Реакція: Побажання доведено до відома лектора і має бути враховано під час написання силабусу з дисципліни.
 • D.Sc. Ph.D. Eng. Paweł Komada, заст. декана Факультету електротехніки та інформатики Люблінської Політехніки (Польща) - відгук позитивний.
 • Студент ЕЕ-41 Васевич Р.О. – відгук позитивний із побажанням: «Бажано у межах дисципліни "Системи електропостачання" розглядати питання щодо особливостей конструктивного виконання виконання цехових мереж для різних умов середовища».
  • Реакція: Лектору повідомлено про доцільність включення до силабусу дисципліни вказаного питання.
 • Студент ЕЕ-41 Стеценко В.С. - відгук позитивний із побажанням: «Бажано у межах дисципліни "Електротехнічні матеріали та комплектуючі" розглядати питання застосування магнітних властивостей матеріалів в електротехніці».
  • Реакція: Таке питання буде включено у силабус з вказаної дисципліни.

ОП 2020 року

Екскурсія для студентів ОП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" на ПС-330кВ "Рівне" НЕК "Укренерго", 2020 р.

До складу робочої групи входив представник виробництва - Мельник Роман Іванович, головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА».

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2020 року

Результати громадського обговорення ОП 2020 року

Студенти Ревич М.А., Крестинський Е.В., Куцак Б.В. проходять практичну підготовку з проектування електричних мереж та підстанцій на ТОВ Інжинірингова компанія «Синергія», м. Рівне, 2022

Переглянути громанське обговорення

 • Студент Притула Іван, гр. ЕЕЕ-41 - відгук позитивний із побажанням: «Більш широко впроваджувати дуальну форму навчання, щоб студенти могли опановувати знання в умовах промислового підприємства».
  • Реакція: Сумісно з ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА» реалізується пілотний проєкт відповідно до наказу МОН № 1296 від 15.10.2019 р. з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за ОП.
 • Студент Бецан Владислав, гр. ЕЕЕ-31інт - відгук позитивний із побажанням: «Було б добре, якби університет купляв більше сучасного обладнання для електроенергетиків».
  • Реакція: Кафедра та університет намагаються оновлювати матеріальну базу, також допомогу надають стейкхолдери.
 • Студент Федоренко Вадим Андрійович, гр. ЕЕЕм-51 - відгук позитивний із побажаннями: «Для підвищення якості освіти можна побажати покращувати матеріально-технічну базу кафедри АЕКІТ. Також в корпусах університету не вистачає вільного доступу до WiFi, бо мережі є, але більшість з них під паролями».
  • Реакція: В університеті реалізується проєкт вільного доступу до мережі інтернет у всіх навчальних корпусах.
 • Куцак Валентин Вікторович, випускник бакалаврату 2018 р.,магістратури 2019 р., місце роботи: «Рівнеобленерго» - відгук позитивний із побажаннями: «Думаю, доцільно якимось чином під час навчання враховувати результати додаткових курсів, тренінгів тощо, які можна пройти поза стінами університету».
  • Реакція: Результати неформальної та інформальної освіти зараховуються відповідно до Положення.
 • Мельник Володимир Сергійович, керівник технічного відділу ТОВ "ДП СВ Альтера-Рівне" - відгук позитивний із зауваженням: «Кваліфікацію необхідно сформулювати згідно із стандартом, а саме: «Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки».
  • Реакція: В остаточному варіанті ОПП кваліфікацію сформульовано відповідно до стандарту.
 • Репін Павло Анатолійович, оператор реакторного відділення, Хмельницька АЕС - відгук позитивний із побажанням: «Бажаю випусковій кафедрі АЕКІТ зміцнювати матеріальну базу для того, щоб студенти могли наочно ознайомлюватися з конструкцією електричних апаратів, електроприводів, сонячних панелей тощо».
  • Реакція: На кафедрі АЕКІТ розробляється лабораторний стенд із дослідження функціонування сонячної електростанції.
 • Килимчук Антон Володимирович, к.т.н., начальник служби релейного захисту та автоматики ПрАТ «Рівнеобленерго» - відгук позитивний із побажанням: «Більш поглиблено розвивати у студентів навички практичної діяльності, проводити більше екскурсії на промислові електроенергетичні обꞌєкти».
  • Реакція: Зауваження прийнято до уваги.

ОП 2019 року

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2019 року

Виробнича нарада завідувача кафедри АЕКІТ проф. Древецького В.В. зі спеціалістами РАЕС та ХАЕС щодо модернізації освітних програм кафедри, листопад 2020 р. Від РАЕС: заступник начальника електроцеху по роботі з персоналом Рибачок О.І. та інженер технологічного захисту та блокування і сигналізації Хом’як О.Л. Від ХАЕС: начальник лабораторії комплексів технологічних процесів та програмно-технічних комплексів Гульчук О.А. та інженер з охорони праці електроцеху Рудий С.В.

ОП 2017 року

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2017 рокуБАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

Загальні відомості

Захист кваліфікаційних бакалаврських робіт студентами ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Написання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи та її захист перед Екзаменаційною комісією – завершальний етап підготовки бакалаврів з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає узагальнення та закріплення знань, отриманих здобувачами освіти під час навчання в технічному університеті, та визначення рівня готовності до самостійної роботи на посадах, що відносяться до сфери діяльності інженера-електрика.

Кваліфікаційна робота виконується студентом самостійно під керівництвом викладача зі складу кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, який призначається наказом по університету. Керівник роботи консультує студента зі складних питань, які виникають в процесі роботи, та контролює виконання роботи. Перед початком написання кваліфікаційної роботи кожен студент отримує тему бакалаврської роботи. Теми кваліфікаційних робіт затверджуються на засіданні кафедри, наказом по університету і подальшій зміні не підлягають. Після закінчення переддипломної практики студент разом із керівником заповнює бланк завдання з календарним планом виконання бакалаврської роботи відповідно до зразка. Календарний план містить інформацію про черговість та терміни виконання окремих етапів, виконання графічних матеріалів, остаточного оформлення і подання роботи до попереднього захисту на кафедрі та захисту на засіданні ЕК. Завдання з календарним планом складається у двох примірниках, підписується студентом і ухвалюється керівником роботи. Один примірник знаходиться у студента, другий - передається керівникові роботи, який контролює хід виконання бакалаврської роботи.

Працює екзаменаційна комісія із захисту бакалаврських робіт за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
На кафедру автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій завітав Марков Святослав Іванович, виконавчий директор Інженерної компанії «Сонячні системи» https://solarsystem.com.ua/ , м. Рівне. Компанія займається проєктуванням та будівництвом сонячних електростанцій. 7 листопада 2023 року студенти спеціальностей «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» прослухали цікаву лекцію фахівці-виробничника про сонячні електростанції, що встановлюються на підприємствах та в приватних будинках. Студенти одержали запрошення пройти стажування в компанії з подальшим працевлаштуванням. Лекція викликала зацікавлення, на всі питання студенти одержали вичерпні відповіді.

Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки та графічної частини.

Обсяг пояснювальної записки повинен складати 50…70 сторінок друкованого тексту формату А4. Графічна частина кваліфікаційної роботи повинна відображати основні рішення, прийняті в роботі, і містити не менше 3 аркушів формату А1.

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи складається з двох частин:

1 – Загальна частина – присвячена проєктуванню схеми внутрішнього електропостачання цеху промислового підприємства. Вихідні дані для проєктування наводяться в завданні на кваліфікаційну роботу.

2 – Спеціальна частина – присвячена поглибленій розробці спеціального питання, наприклад:

 • розроблення заходів щодо підвищення енергоефективності;
 • обґрунтування методики енергетичного обстеження промислового підприємства;
 • розроблення заходів з енергозбереження засобами електроприводу;
 • аналіз надійності електропостачання (з можливим використанням математичного програмного забезпечення);
 • розроблення заходів щодо підвищення надійності електропостачання;
 • впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ);
 • розроблення автоматичних пристроїв захисту електрообладнання;
 • розроблення пристроїв діагностики електрообладнання;
 • розроблення пристроїв діагностики технічного стану електродвигунів;
 • розроблення (удосконалення) автоматичних пристроїв захисту людини від ураження електричним струмом;
 • впровадження автоматизованого електроприводу;
 • удосконалення засобів компенсації реактивної потужності;
 • розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм розрахунку систем електропостачання;
 • обґрунтування математичної моделі для аналізу перехідних процесів в електромережі;
 • розроблення методик розрахунку параметрів заступних схем електродвигунів;
 • виконання детальних світлотехнічних розрахунків;
 • впровадження відновлювальних джерел енергії у системі електропостачання.

Приклади тем загальної частини бакалаврської роботи

 • Електропостачання електроцеху встановленою потужністю технологічного обладнання 336 кВт
 • Розроблення системи електропостачання ковальсько-пресового цеху встановленою потужністю технологічного обладнання 754 кВт
 • Електропостачання ремонтно-механічного цеху встановленою потужністю обладнання 655 кВт
 • Електропостачання цеху металоконструкцій встановленою потужністю обладнання 775 кВт

Приклади тем спеціальної частини бакалаврської роботи

 • Розроблення компꞌютерної програми для обчислення параметрів заступної схеми асинхронного двигуна за паспортними даними
 • Розроблення компꞌютерної моделі дистанційного релейного захисту високовольтної ЛЕП
 • Моделювання індукції магнітного поля статора у повітряному зазорі асинхронної машини
 • Розроблення мікропроцесорного захисту асинхронного двигуна від теплового перевантаження

Документи

Архів

МАГІСТЕРСЬКИЙ рівень - ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОП

Ільчук ВВ сертифікат волонтера.jpg

Велика кількість підприємств електроенергетичного напрямку на Рівненщині та прилеглих районах, зокрема – двох атомних станцій, а також потреба в обслуговуванні електрообладнання хімічних, деревообробних, харчових, торфових та інших підприємств, викликали необхідність започаткувати на базі НУВГП у 2013 році підготовку фахівців за напрямом «Електротехніка та електротехнології» бакалаврського рівня, а у 2017 році – магістерського рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Первинна акредитація освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на другому рівні вищої освіти була успішно пройдена у 2018 році. З моменту започаткування у НУВГП підготовлено близько 100 магістрів електроенергетичного профілю. Лабораторна база для підготовки студентів за ОП динамічно оновлюється. Студенти виступають на конференціях, пишуть статті, наукові роботи на студентські конкурси. До викладання залучаються фахівці в великим досвідом практичної роботи (к.т.н. Килимчук А.В.). Практику здобувачі проходять на ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА», ПрАТ «Рівнеобленерго», ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Рівненська АЕС» та ВП «Хмельницька АЕС», ТзОВ «Західна Електро Система» тощо. За ініціативою Рівненської АЕС із кінця 2019 року НУВГП увійшов до числа профільних ЗВО для ДП «НАЕК «Енергоатом», причому ОП розглядається кадровою службою станції як актуальна: http://surl.li/kqbfv . До оновлення ОП залучаються роботодавці та студенти. Регулярно здійснюється моніторинг якості освіти.

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Формування поглибленого критичного мислення, інноваційного потенціалу, креативності, здатності до автономної роботи та інженерної кооперації майбутньої інтелектуальної генерації фахівців у галузі електричної інженерії шляхом практико-орієнтованого підходу до оволодіння компетентностями з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електротехніки й електромеханіки і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

25.05.2023 на засіданні кафедри АЕКІТ були заслухані пропозиції студентів щодо покращення реалізації освітніх програм: Ільчука В.В. -магістерської, Вознюка Н.В. - бакалаврської

ПРН-1: уміння розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/ недостатньої інформації та суперечливих вимог
ПРН-2: знання сучасних способів обробки науково-технічної інформації; глибокі знання принципів роботи з сучасним спеціалізованим інформаційним забезпеченням
ПРН-3: уміння користуватись науковими та культурними досягненнями світової цивілізації; читати професійну літературу та спілкуватися іноземною мовою (мовами); використовувати сучасні інформаційні технології у професійній діяльності
ПРН-4: уміння використовувати при дослідженнях сучасні програмні пакети для моделювання, випробування об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ПРН-5: Знання законів та правил для забезпечення інтелектуальної власності, авторського права
ПРН-6: уміння правильно оформлювати результати інформаційного пошуку та заявок на патент
ПРН-7: уміння приймати рішення та виробляти стратегію діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів
ПРН-8: ефективно взаємодіяти на професійному та соціальному рівні з використанням інформаційних технологій
ПРН-9: знання в галузі обчислювальної техніки та програмування
ПРН-10: володіння навичками роботи з комп’ютером та сучасними програмними пакетами для вирішення проектно-конструкторських задач в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки
ПРН-11: знання основних нормативно-правових актів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів
ПРН-12: знання сучасних методик та алгоритмів розрахунку й проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів і систем
ПРН-13: уміння формалізувати задачі з прийняття рішень в електроенергетичній галузі. Правильно обирати та застосовувати найбільш ефективні методи оптимізації в залежності від структури математичної моделі
ПРН-14: використовуючи структурну схему будови виробу, знання принципу його дії та діючу нормативну базу і ЄСКД, розробляти проектну та робочу конструкторську документацію на електроенергетичні, електротехнічні та електромеханічні комплекси і системи з використанням сучасних інформаційних технологій та програмних середовищ
ПРН-15: Розв’язувати класичні, комплексні і непередбачувані завдання при розробці та проектуванні електроенергетичних систем із застосуванням сучасних та інноваційних підходів до їх вирішення
ПРН-16: уміння читати креслення та користуватись нормативно-технічною, конструкторською та технологічною документацією
ПРН-17: здійснювати оперативне обслуговування систем захисту, автоматики, телемеханіки, диспетчерського та технологічного керування об’єктами електричних станцій, електричних мереж, перетворювальних комплексів
ПРН-18: уміння застосовувати результати аналізу перехідних процесів для попередження аварійних ситуацій на об’єктах електроенергетики
ПРН-19: знання з підприємництва для можливої організації самостійної зайнятості і ведення підприємницької діяльності
ПРН-20: основ управлінського менеджменту для створення ефективної системи управління підрозділами в сфері електроенергетики
ПРН-21: знання сучасних методів моделювання елементів електричних мереж та електроенергетичних систем, комплексів захисту, автоматики та керування, технологічних процесів виробництва, передачі та розподілу електричної енергії
ПРН-22: уміння досліджувати фізичні явища та процеси при виробництві, передачі, розподілі та споживанні електроенергії.

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Студенти-електрики під час екскурсії на склозавод ПрАТ "ВЕРАЛЛІЯ УКРАЇНА", квітень 2023 р.

Обов’язкові компоненти ОП:

Код Компоненти освітньої програми Кількість кредитів
ОК1 Іноземна мова професійного спілкування 3
ОК2 Методологія наукових досліджень 3
ОК3 Лідерство та управління командою 3
ОК4 Інноваційні технології в ядерній енергетиці 4
ОК5 Мікропроцесорні системи управління та захисту в енергетиці 5
ОК6 Енергоаудит та енергоменеджмент 3
ОК7 Комп’ютерний аналіз систем електроенергетики 6
ОК8 Системи управління енерго- та ресурсоощадними технологіями 3
ОК9 Електропостачання промислових і цивільних об’єктів 4
ОК10 Комп’ютерне проектування електроенергетичних систем 3
ОК11 Науково-дослідна практика 6
ОК12 Кваліфікаційна магістерська робота 24
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 67


Вибіркові компоненти ОП:

Код Компоненти освітньої програми Кількість кредитів
ВБ1 Спецкурс за вибором 6
ВБ2.1
ВБ2.2
Інтелектуальні системи електропостачання
Телемеханіка в енергетиці
6
ВБ3.1
ВБ3.2
Надійність та діагностика в електроенергетиці
Децентралізовані системи електропостачання
4
ВБ4.1
ВБ4.2
Електромеханічні системи привода
Планування наукового експерименту в електроенергетиці
4
ВБ5.1
ВБ5.2
Протиаварійна автоматика
Гнучкі системи передачі електроенергії
3
Загальний обсяг вибіркових компонент: 23

КЕРІВНИЦТВО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Древецький Володимир Володимирович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП

Група забезпечення освітньої програми

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОП магістерського рівня

ОП 2021 року

До складу робочої групи входив представник виробництва - Мельник Роман Іванович, головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА».

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2021 року

Результати громадського обговорення ОП 2021 року

Переглянути громанське обговорення

ОП 2019 року

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2019 року

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Виконання магістерської роботи підсумовує одержання освіти на другому рівні вищої освіти. Захист виконаної роботи відбувається публічно перед Екзаменаційною комісією під головуванням провідного фахівця-виробничника з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Виконання та захист магістерської роботи дозволяють узагальнити та закріпити одержані знання та набути компетентності, зокрема: здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання; здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, при необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності; здатність розробляти робочу проектну й технічну документацію, оформляти закінчені проектно-конструкторські роботи з перевіркою відповідності розроблювальних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам; здатність правильно обирати та застосовувати найбільш ефективні методи оптимізації в залежності від структури математичної моделі. Публічний захист роботи дозволяє визначити рівень готовності фахівця до самостійної роботи на інженерній посаді.

04-03-366М Василець, С. В., Рудик, А. В. та Літковець, С. П. (2023) Методичні вказівки до організації й оформлення кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання

Архів

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Лекція головного спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА» Мельника Романа Івановича на тему «Високовольтні вимикачі» в рамках освітньої компоненти «Електрична частина станцій та підстанцій» для студентів ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Фото зі сторінки

Лабораторії кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій

В навчальному корпусі №1 (Рівне, вул. Соборна, 11):

 • Комп’ютерний клас – ауд. 127
 • Навчальна лабораторія автоматизації технологічних процесів – ауд. 151

В навчальному корпусів №5 (Рівне, вул. Вячеслава Чорновола, 43):

 • Навчальна лабораторія систем електропостачання - ауд. 508
 • Навчальна лабораторія високовольтного обладнання та електромереж - ауд. 509
 • Навчальна лабораторія технічних засобів автоматизації - ауд. 511
 • Навчальна лабораторія автоматизації технологічних процесів - ауд. 513
 • Навчальна лабораторія електричних апаратів та відновної енергетики - ауд. 514
 • Навчальна лабораторія автоматизації технологічних процесів водної інженерії - ауд. 515
 • Навчальна лабораторія електротехніки та електричних вимірювань - ауд. 516
 • Навчальна лабораторія низьковольтного електрообладнання - ауд. 517
 • Навчальна лабораторія електротехніки та електроніки - ауд. 518
 • Навчальна лабораторія автоматизованого електропривода - ауд. 519
 • Навчально-наукова лабораторія електроенергетики - ауд. 503
 • Лаборантська - ауд. 510


Обладнання

В лабораторіях кафедри розміщено силове електрообладнання, використання якого під час освітнього процесу дає можливість скоротити час адаптації випускників у виробничих умовах.


Лабораторний стенд для дослідження функціонування сонячної електростанції (виготовлений студентом Ільчуком Володимиром під керівництвом проф. Васильця С.В., ауд. 514).
До складу стенду входять:
- панель управління з мнемосхемою сонячної електростанції для приватного будинку, на якій розташовано лічильник електроенергії (AD11A.1-5-1), інвертор (Axioma Energy AXEN.IS-800), акумулятор (Ventura GP12-26) та вимірювальні прилади;
- сонячна панель (Amerisolar AS-6P-330W Poly), що розташована в приміщенні, освітлення панелі здійснюється за допомогою прожекторів, кут нахилу панелі може змінюватися за рахунок наявності електричного циліндра (актуатора);
- сонячна панель (Amerisolar AS-6P-330W Poly), що розташована на південній стіні навчального корпусу №5.Мультифункціональний лабораторний стенд для вимірювання електричної енергії та параметрів спрацювання вакуумного вимикача (виготовлений студентами Притулою Іваном, Стасюком Ростиславом, Грицюком Володимиром, Салійчуком Іваном під керівництвом проф. Васильця С.В. за участі ст. викл. Василець К.С., ауд. 509).
До складу стенду входять:
- багатофункціональний аналізатор параметрів електричної мережі DIRIS A40, струмові кола якого підключені за допомогою вимірювальних трансформаторів струму Т-0,66 5/5;
- цифрові трифазні лічильники електроенергії трансформаторного підключення NIK2307 ART T.1600.M2.21 та прямого підключення NIK2307 ARP3 T.1600.M2.21, для дослідження точності обліку електроенергії в режимі зниженого наантаження використовуються вимірювальні трансформатори струму Т-0,66 600/5 та Т-0,66 100/5, для зчитування показів лічильників використовується оптична головка інтерфейса USB OP-03;
- активне навантаження, величина якого регулюється за допомогою комп’ютерної програми;
- мікропроцесорний пристрій вимірювання часу спрацювання вакуумного вимикача;
- мікропроцесорний пристрій визначення порядку чергування фаз.


Лабораторний стенд для дослідження функціонування дистанційного релейного захисту (виготовлений студентами Максимчуком Олександром, Кривком Олегом, Лазутчиком Андрієм, Сімуховим Вадимом під керівництвом проф. Васильця С.В., ауд. 509). Для роботи стенда використовується компꞌютерна програма «DProtect», на яку отримано Свідоцтво №86855 від 15.03.2019р. Лабораторний стенд включає мнемонічний щит та екран. На мнемонічному щиті зображена принципова схема досліджуваної електромережі, структурна схема дистанційного релейного захисту, розміщені елементи індикації та керування. На екрані відображаються графіки зміни параметрів, що характеризують функціонування електромережі та релейного захисту, а також додаткова інформація. Налаштування параметрів здійснюється за допомогою смартфону. Результати досліду відправляються на вказану електронну пошту.


Лабораторні стенди для вивчення конструкції електротехнічного обладнання та відпрацювання навичок монтажу, паяльний, обжимний та монтажний інструмент та матеріали


Устаткування для роботи з мікропроцесорними пристроями


Обладнання для проведення лабораторних робіт різної спрямованостіДемонстраційні стенди для вивчення електротехнічної продукції компанії E.NEXT


Інформаційні стенди з реальними схемами електричних мереж різних класів напруги


Віртуальні лабораторні стенди

Віртуальні лабораторні стенди для дослідження функціонування засобів релейного захисту електромереж (методичні вказівки)


Віртуальні лабораторні стенди для досліджень з техніки високих напруг (навчальний посібник)


ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ за освітніми програмами спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Олімпіади

 • Кривко Олег Володимирович, диплом III ступеня II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання», 23 – 25 квітня 2019 року, Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя). Наказ МОН від 05.08.2019 р. №1060 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року»
 • Команда НУВГП у складі студентів Корнійчука Тараса Сергійовича, Куцака Валентина Вікторовича та Радуля Назарія Андрійовича, II командне місце II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання», 24 – 27 квітня 2018 року, Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя)
 • Команда НУВГП у складі студентів Бондаренко Олени Валеріївни та Дерлюка Павла Олександровича зайняла I командне місце II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання», 25 – 27 квітня 2017 року, Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя)

Конкурси студентських наукових робіт

Куцак Валентин Вікторович, дипломом III ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика»
Притула Іван Сергійович, дипломом III ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика»

Матеріальне заохочення

Ільчук Володимир, бакалавр ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Стипендія Рівненського міського голови 2021 р
Сертифікат на отримання обласної премії, вручений Притулі Івану, бакалавру за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Наукові публікації студентів

Студенти спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Володимир Ільчук та Олександр Гаврилюк беруть участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання, керування та інформаційні технології» https://itconfdoc.nuwm.edu.ua/index.php/ITConf , 9-11 листопада 2023 року, м. Рівне, НУВГП, голова організаційного комітету – директор ННІ ЕАВГ, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Сафоник А.П.


 • Василець С.В., Вознюк Н.В. Децентралізація генерації в енергосистемі України шляхом впровадження малих модульних ядерних реакторів. Сучасні тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 вересня 2023 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. С. 59-60. URL: http://www.economics.in.ua/2023/09/12-1.html
 • Василець С.В., Вознюк Н.В. Впровадження ядерних реакторів SMR для підвищення надійністі електропостачання в Україні. International scientific-practical conference «Topical issues of science, education and technology: theory and practice»: conference proceedings (Tampere, Finland, September 16, 2023). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2023. P. 52-54. URL: http://www.economics.in.ua/2023/09/16.html
 • Василець С.В., Василець К.С., Ільчук В.В. Підтримання балансу шахтних вод поствугільних регіонів за рахунок фотоелектричної генерації. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference, (6), 280–281. https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.086
 • Вознюк Н.В., Килимчук А.В. Компʼютерне моделювання генераторного режиму роботи двигунного навантаження. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція 23-24 травня 2023 р., Київ, Україна. К.: НАУ, 2023. С. 190–192.
 • Ільчук В.В., Василець С.В. Зниження енергоспоживання водовідливу закритих шахт шляхом впровадження сонячної генерації. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція 23-24 травня 2023 р., Київ, Україна. К.: НАУ, 2023. С. 201–202.
 • Рудик А.В., Чубай Н.М. Дестабілізуючі фактори і точність методів інерціальної навігації та одометричних вимірювальних алгоритмів. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Київ, НАУ. 2023. С. 51-53. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26129/
 • Рудик А.В., Вознюк А.С. Структура і математична модель локальної навігаційної системи мобільного робота. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Київ, НАУ. 2023. С. 54-56. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26116/
 • Буряк А.Д., Вознюк Н.В., Килимчук А.В. Лабораторний стенд для для дослідження функціонування двигунного навантаження. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспіратнів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 11–12 травня 2023 року. Рівне: НУВГП, 2023. С. 10–12. https://ep3.nuwm.edu.ua/26282/
 • Рудик А.В., Ніверук Д.О. Особливості проектування тестерів мережевих кабелів. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Київ, НАУ. 2023. С. 170-172. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26127/
 • Кулик Н.І., Петрина А.М., Каліш М.Р. Балансування енергосистеми. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція 23-24 травня 2023 р., Київ, Україна. К.: НАУ, 2023. С. 209-211.
 • Рудик А.В., Городецький О.О. Розроблення апаратної частини блоку передачі даних за протоколом Х10. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Київ, НАУ. 2023. С. 229-231. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26419/
 • Вознюк Н.В., Василець С.В. Дослідження режимів роботи двигунного навантаження системи електропостачання. Збірник тез студентської науково-практичної конференції Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, м. Рівне, НУВГП, 25 травня 2023 року.
 • Рудик А.В., Воронович М.Р. Розробка програмної частини та моделювання роботи тестера мережевих кабелів UTP. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. К.: НАУ, 2023. С. 176-178. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26418/
 • Рудик А.В., Віннічук В.С. Розроблення програмної частини блоку передачі даних за протоколом Х10 та його моделювання. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. К.: НАУ, 2023. С. 232-234. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26417/
 • Ільчук В.В., Василець С.В. Оптимізація потужності сонячної електростанції для шахтного водовідливу. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспіратнів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 11–12 травня 2023 року. Рівне: НУВГП, 2023. С. 35–37. https://ep3.nuwm.edu.ua/26282/
 • Рудик А.В., Слупачик Я.М. Передавання даних по електромережі. Особливості протоколу Х10. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. К.: НАУ, 2023. С. 226-228. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26420/
 • Рудик А.В., Юрага О.В. Розроблення пристрою для перевірки мережевих кабелів UTP. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. К.: НАУ, 2023. С. 173-175. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26421/
 • Ільчук В.В., Василець С.В. Відкачування підземних вод вугільних регіонів з використанням сонячної електростанції. Збірник тез студентської науково-практичної конференції Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, м. Рівне, НУВГП, 25 травня 2023 року.
 • Ільчук В.В., Василець С.В. Моделювання перехідних процесів пуску синхронного двигуна. Вісник навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП, №10, 2022. С. 26-33. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26081/
 • Рудик А.В., Возгоменчук Р.М. Амплітудно-фазовий метод вимірювання добротності індуктивних елементів з використанням зразкового конденсатора. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2022). Київ, НАУ. 2022. С. 131-133.
 • Цвик В.Р., Василець С. В. Дослідження електромеханічних перехідних процесів під час функціонування стрічкового конвеєра. Збірник тез студентської науково-практичної конференції Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, м. Рівне, НУВГП, 12–19 травня 2022 року. С. 12. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/24903/
 • Рудик А.В., Лебединський Ю.І. Фазовий метод вимірювання добротності реактивних елементів. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2022). Київ, НАУ. 2022. С. 125-127.
 • Євпак В.О., Кулик Н.І. Програмне забезпечення для моделювання світлових приладів. Збірник тез студентської науково-практичної конференції навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, м. Рівне, 12-19 травня 2022 року. Рівне: НУВГП, 2022. С.13. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/24903/
 • Litkovets S., Burnyshev Y. Improvement of control method for static thyristor compensator with forced commutation. Actual problems of learning and teaching methods. Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference. Vienna, December 06–09, 2022. Vienna, Austria. 2022. 469–472. DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2022.2.11
 • Кулик Н.І., Бецан В.В. Сучасний стан та перспективи розвитку світлодіодних пристроїв. Вісник навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП, №10, 2022. С. 100-105. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26081/
 • Рудик А.В., Цилінський М.Ю. Амплітудно-фазовий метод вимірювання добротності індуктивних елементів з використанням зразкового резистора. Інтегровані інтелек¬ту¬альні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2022). Київ, НАУ. 2022. С. 128-130.
 • Ільчук В.В., Василець С.В. Комп’ютерне моделювання пуску та входження в синхронізм синхронного двигуна. Збірник тез студентської науково-практичної конференції Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, м. Рівне, НУВГП, 12–19 травня 2022 року. С. 10. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/24903/
 • Рудик А.В., Кирилюк В.В. Оцінка складових похибки визначення псевдошвидкості в супутникових радіонавігаційних системах. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2023). Київ, НАУ. 2023.С. 48-50. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26119/
 • Василець С.В., Килимчук А.В., Ільчук В.В. Підвищення ефективності відкачування шахтних вод шляхом впровадження відновлювальних джерел енергії. XІ Наукова конференція «Наукові підсумки 2022 року». Збірка наукових праць. Харків, Х.: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, 2022. URL: https://entc.com.ua/uk/konferentsii/610-naukovi-pidsumky-roku
 • Ільчук В.В., Василець С.В. Структура лабораторного стенду для дослідження функціонування сонячної електростанції. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021. С.26-27. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/21556/
 • Кулик Н.І., Шабловська А.Р., Вдовиченко В.М. Дослідження залежності форми світлорозподілу світлодіодного пристрою від діаметра вихідного отвору відбивача. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2021).Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція 18-19 травня 2021 р., Київ, Україна. К.: НАУ, 2021. С.144-146.
 • Рудик А.В., Грицюк В.О. Дослідження впливу цифрової фільтрації на розпізнавальну здатність зашумлених сигналів енергосистеми. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: застосування, дослідження, освіта. Одеса: Військова академія, 2021. С. 98-101.
 • Рудик А.В., Ковальчук П.В. Дослідження розпізнавальної здатності методів цифрового оброблення сигналів енергосистеми. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: застосування, дослідження, освіта. Одеса: Військова академія, 2021. С. 102-105.
 • Рудик А.В., Салійчук І.Ф. Модель організації функцій керування та обчислення мобільного робота. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: застосування, дослідження, освіта. Одеса: Військова академія, 2021. С. 106-108.
 • Рудик А.В., Захаревич І.В. Аналіз фільтра Баттерворта у просторі станів для пристроїв цифрового релейного захисту. Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2021). Київ, НАУ. 2021. С. 220-222.
 • Рудик А.В., Сачук В.О. Розроблення алгоритмів автоматичного керування штучним освітленням. Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2021). Київ, НАУ. 2021. С. 159-161.
 • Рудик А.В., Шкут Р.Ю. Розроблення функціонального широкодіапазонного генератора стандартних сигналів. Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2021). Київ, НАУ. 2021. С. 109-111.
 • Стасюк Р.С., Василець С.В. Пристрій вимірювання власного часу спрацювання високовольтного вимикача. «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 25-26 листопада 2020 р. ДВНЗ «ДонНТУ; відп. ред. Г.В. Ступак. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. С. 167-169. URL: https://tak.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A2%D0%90%D0%9A_2020.pdf
 • Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Бондарчук Д.Л. Використання споживачів-регуляторів для підвищення ефективності електроспоживання підприємства. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference "Integration of Scientific Bases into Practice". Stockholm, Sweden, 2020. рр. 476-479. DOI: 10.46299/ISG.2020.IV
 • Кулик Н.І., Штундер Ю.М. Система позиціонування сонячної панелі в залежності від положення Сонця. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2020). Тринадцята міжнародна науково-практична конференція 19-20 травня 2020 р., Київ, Україна. К.: НАУ, 2020. С.209-211.
 • Рудик А.В., Романцев О.В. Аналіз навігаційних похибок від релятивістських і гравітаційних ефектів та багатопроменевого поширення сигналу. Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2020). Київ, НАУ. 2020. С. 62-64.
 • Рудик А.В., Ярош Д.Р. Аналіз навігаційних похибок, що виникають внаслідок неповного врахування умов поширення радіохвиль. Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2020). Київ, НАУ. 2020. С. 65-67.
 • Рудик А.В., Лісовець Н.І. Вплив високочастотної фільтрації на фазові флуктуації відфільтрованого сигналу. Вісник Інженерної академії України. 2020. № 1. С. 117-120.
Студенти ОП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Салійчук Іван та Грицюк Володимир під час монтажу цифрових лічильників електроенергії на стенді в лабораторії 509, вересень 2020 р.
Студент Ільчук Володимир монтує лабораторний стенд під час проходження практики на кафедрі АЕКІТ, 2022 р.
 • Рудик А.В., Присяжнюк М.І. Мікроконтролерний вимірювач індуктивності, ємності та частоти. Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та транспортні технології. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2020. С. 27-29.
 • Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Гонюк М.В. Управління електроспоживанням промислового підприємства як задача багатокритеріальної оптимізації. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference "Study of Modern Problems of Civilization". Oslo, Norway, 2020. рр. 438-442. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.V
 • Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Сябер П.П. Управління електричним навантаженням промислового підприємства з врахуванням сезонних коливань. Abstracts of VІ International Scientific and Practical Conference "About the Problems of Science and Practice, Tasks and Ways to Solve Them". Milan, Italy, 2020. рр. 513-517. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VI
 • Василець С.В., Василець К.С., Притула І.С. Удосконалення математичної моделі трифазного автономного інвертора напруги. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». Покровськ: ДонНТУ. №1(32), 2019. С.6-16. DOI: 10.31474/2075-4272-2019-1-32-6-16 (фахове видання)
 • Притула І.С., Василець С.В. Розроблення пристрою вимірювання власного часу відключення вакуумного вимикача // Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень (АКУ-2019). Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів в м. Покровську 21-22 травня 2019 р. Покровськ, ДонНТУ, 2019. С. 64-65.
 • Кулик Н.І., Шабловська А.Р., Міськевич І.В. Моделювання печі опору в програмному середовищі ELCUT. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2019). Дванадцята міжнародна науково-практична конференція 21-22 травня 2019 р., Київ, Україна. К.: НАУ, 2019. С. 149-150.
 • Міськевич І.В. Моделювання теплових характеристик печі опору. Студентський вісник НУВГП. Випуск 1(11). 2019. С.127-130.
 • Рудик А.В., Бідун О.А. Аналіз основних технічних параметрів, характеристик та математичних моделей акселерометрів. Вісник Інженерної академії України. 2019. № 2. С. 99-106.
 • Rudyk A., Rudyk V., Radul N., Matei M. The influence of the program code structure on the discretization frequency of the onboard computer of a mobile robot. In Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference on Modeling, Control and Information Technologies, Rivne, Ukraine, 14–16 November 2019; pp. 212–214. https://doi.org/10.31713/MCIT.2019.71 http://itconfdoc.nuwm.edu.ua/index.php/ITConf/article/view/103
 • Сімухов В.Д., Василець К.С. Дослідження процесів в електромережі з частотним перетворювачем при замиканні на землю // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Енергетика»: Зб. тез доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – С. 19.
 • Куцак В.В., Василець С.В. Компꞌютерне моделювання функціонування групи асинхронних двигунів // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково- практичної конференції молодих науковців, аспіратнів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 35-36. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/15307/
 • Корнійчук Т.С., Василець С.В. Лабораторний стенд для дослідження функціонування мікропроцесорного струмового захисту // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково- практичної конференції молодих науковців, аспіратнів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 17-18. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/15307/
 • Сімухов В.Д., Василець С.В. Оцінювання електробезпеки стану комбінованої електричної мережі з ізольованою нейтраллю // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково- практичної конференції молодих науковців, аспіратнів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 71-72. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/15307/
 • Рудик А.В., Лісовець Н.І. Акселерометри для мобільної робототехніки – огляд сучасного стану та класифікація. Вісник Інженерної академії України. 2018. № 4. С. 178-189.
 • Кулик Н.І., Бондаренко О.В. Обгрунтування вибору програмного забезпечення для моделювання електротехнологічних установок. Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів. Рівне: НУВГП, 2016. С. 260-262.


ДУАЛЬНА ОСВІТА

ТОВ «Високовольтний союз – РЗВА» http://www.rzva.ua/

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» НУВГП, відповідно до наказу МОН України від 15.10.2019 № 1296, увійшла до пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Підготовка здійснюється у співпраці з ТОВ «Високовольтний союз – РЗВА» (м. Рівне, вул. Біла, 16, http://www.rzva.ua/ ) - підприємство, що здійснює повний цикл виробництва обладнання високого, середнього та низького класів напруги - від проектування до шефмонтажу та сервісного обслуговування.

Документи

Інтерв’ю з Романом Мельником, заступником генерального директора ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА» https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/11/10/Dualna_2_2%20edit%206-11.pdf стор. 90

Контактні особи

Студент НУВГП Притула Іван Сергійович ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", дуальна форма здобуття освіти на ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА»
Студент НУВГП Сірик Віталій Володимирович ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", дуальна форма здобуття освіти на ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА»

Наставники від ТОВ "Високовольтний союз - РЗВА"

 • Цапяк В.С., заступник головного інженера
 • Гордіюк І.А., начальник електромонтажного управління
 • Абрамович О.Б. - начальник дільниці апаратури високої напруги
 • Труш А.В. - начальник складального виробництва
 • Цюцюра М.В. - заступник начальника складального виробництва
 • Другак О.Г. - начальник дільниці складання вимикачів

Здобувачі вищої освіти за дуальною формою

Успішність здобувачів за дуальною формою

Порівняльний аналіз успішності здобувачів освіти за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за ДФЗО та іншою формою здобуття освіти:

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТИ


Координатор з якості: доц. Стець С.Є. (s.e.stets@nuwm.edu.ua)

ВИПУСКНИКИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Упорядник сторінки: проф. Василець С.В., s.vasylets@nuwm.edu.ua