Кафедра транспортних технологій і технічного сервісу

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кафедра транспортних технологій і технічного сервісу
Logo-new-ttts.jpg

Логотип кафедри
Завідувач кафедри
к.т.н., доцент
Кристопчук М.Є.
Склад кафедри
Склад кафедри
Цифрові ресурси
Facebook
Контакти
Адреса:
м. Рівне, вул. Олекси Новака,77.
Навчальний корпус № 3,

к. 335, 337

Електронна пошта:
kaf-ttts@nuwm.edu.ua

На кафедрі транспортних технологій і технічного сервісу на сьогоднішній день займаються навчальною, методичною, науковою та виховною роботою 5 доцентів, 1 професор і 2 старших викладачі, а саме: Кристопчук М.Є., Тхорук Є.І., Хітров І.О., Швець М.Д. – к.т.н., доценти; Сорока В.С. – к.с-г.н., доцент; Никончук В.М., д.е.н., професор; Дорощук В.О., Пашкевич С.М. – старші викладачі. Завідувачем кафедри є кандидат технічних наук, доцент Кристопчук М.Є.

Освітні програми

БАКАЛАВР (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

МАГІСТР (Другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Сертифікати про акредитацію

Склад кафедри

Партнери кафедри

Налагоджені партнерські відносини з вітчизняними та закордонними партнерами. Зокрема, для вивчення та практичного застосування сучасного програмного забезпечення для моделювання транспортних та логістичних процесів, укладено договори з компаніями «Ant Logistics» («Мурашина логістика») та InterMarium Foundation. Для високоякісної практичної підготовки фахівців транспортої галузі, кафедра тісно співпрацює з провідними транспортними підприємствами вантажних та пасажирських перевезень. На базі підприємств-партнерів створені філії кафедри, зокрема на ТЗОВ "Камаз - Транс - Сервіс" та КТ РІВНЕ-ПАС.

Історія

Історія кафедри розпочинається у 1993 році зі створення кафедри управління виробництвом. У 1999 році кафедра управління виробництвом отримала назву кафедри регіонального управління, а у 2012 році відбулася реорганізація, результатом якої було створення кафедри управління транспортною інфраструктурою. В 2013 році на базі кафедр управління транспортною інфраструктурою та експлуатації і ремонту машин створено кафедру транспортних технологій і технічного сервісу.
Кафедра експлуатації і ремонту машин була створена в 1999 році. В різні періоди становлення кафедри нею керували член-кореспондент Академії будівництва України, проф. Сухарєв Е.О., академік Академії економічної кібернетики, заслужений працівник освіти України, доц. Гавриш В.С.
Засновником кафедри управління виробництвом у 1993 році та її керівником до 2012 року був д.е.н., професор, академік АЕН України Зінь Е.А. З 2012 р. по 2014 р. кафедрою транспортних технологій і технічного сервісу керувала д.е.н. професор, академік АЕН України Корецька С.О., з 2014 р. по 2015 р. кафедру транспортних технологій і технічного сервісу очолювала академік Академії економічних наук України, член-кореспондент Академії технологічних наук України, д.е.н., професор Ларіна Р.Р. З вересня 2015 року по вересень 2016 року в.о. завідувача кафедри був к.т.н., доцент Швець М.Д. З вересня 2017 року завідувачем кафедри транспортних технологій і технічного сервісу є кандидат технічних наук, доцент Кристопчук М.Є.
На кафедрі транспортних технологій і технічного сервісу гармонійно поєдналися наукові школи двох професорів. Великий вклад в становлення та розвиток наукової школи кафедри, відкриття аспірантури внесли професори Зінь Е.А. та Сухарєв Е.О. Загалом на кафедрі було захищено 12 кандидатських дисертацій.
Продовжили розвивати наукову школу кафедри та її напрацювання д.е.н., професор Корецька С.О., а пізніше д.е.н., професор Ларіна Р.Р. Колектив кафедри був підсилений випускниками університету за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» за ОКР «магістр» Дорощук В.О., Карпан Т.С. та Кучер О.О.
Результати багаторічної роботи колективу кафедри відображені у численних працях: монографіях, наукових статтях, доповідях на наукових конференціях різних рівнів, а також підручниках та навчальних посібниках, 7 з яких отримали гриф Міністерства освіти і науки України: «Маркетинг» (Турченюк М.О., Швець М.Д., підручник), «Планування діяльності автотранспортного підприємства» (Турченюк М.О., Швець М.Д., Кристопчук М.Є., підручник), «Планування діяльності підприємства» (Турченюк М.О., Швець М.Д., навчальний посібник), «Економіка автомобільного транспорту» (Корецька С.О., Якимчук А.Ю., Карпан Т.С., навчальний посібник), «Аналіз виробничо-економічної діяльності автотранспортного підприємства» (Корецька С.О., Познаховський В.А., Карпан Т.С., навчальний посібник), «Транспортно-експедиційна робота» (Сорока В.С., Гладковська (Кучер) О.О. за редакцією професора Зіня Е.А., навчальний посібник), «Приміські пасажирські перевезення» (Кристопчук М.Є., Лобашов О.О., навчальний посібник), «Проектування транспортно-складських комплексів» (Турченюк М.О., Кірічок О.Г., Швець М.Д., Кристопчук М.Є., навчальний посібник). Гриф Національного університету водного господарства та природокористування у 2016 році одержав навчальний посібник «Транспортна статистика» (Познаховський В.А., Кірічок О.Г.), у 2018 році - навчальний посібник "Практикум з дисципліни "Інтелектуальна власність", а також підручник "Планування діяльності автотранспортного підприємства" (2-ге вид., перероб. і доп.) (Турченюк М.О., Кірічок О.Г., Швець М.Д., Кристопчук М.Є.) (2016 р.). Загалом викладачами кафедри опубліковано понад 1000 наукових праць, 23 навчальних посібники, 3 монографії, отримано більше 10 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Всі наукові дослідження кафедри захищені науковими публікаціями.
Зусиллями викладачів кафедри налагоджена співпраця з Державним університетом "Люблінська політехніка" (Польща), вищими навчальними закладами Білорусі і Болгарії, Академією економічних наук України, Західним науковим центром НАН України, іншими науковими установами, а також навчальними закладами Києва (Національний транспортний університет), Львова (НУ «Львівська політехніка»), Харкова (Харківський національний автомобільно-дорожній університет), Тернополя (Тернопільський національний економічний університет), Чернігова (Чернігівський державний технологічний університет), Черкас (Черкаський державний технологічний університет) та інших міст України.
Кафедра акредитована за четвертим рівнем (підтверджено сертифікатами НД-ІІ 1870852, НД-ІІІ 1870853 та НД-ІV 1870854 від 2014 року), випускає висококваліфікованих фахівців за наступними спеціальностями:

  • 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;
  • 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання понад 60 дисциплін: дослідження операцій в транспортних системах, загальний курс транспорту, основи економіки транспорту, транспортні засоби, вантажні перевезення, пасажирські перевезення, взаємодія видів транспорту, основи теорії транспортних процесів і систем, проектний аналіз, методи наукових досліджень, економіка транспорту, управління ланцюгом постачань, транспортно-експедиторська діяльність, технічний сервіс, експлуатація і обслуговування машин, ремонт машин, виробнича експлуатація машин та багато інших.
Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами, розробленими відповідно до вимог ступеня бакалавра і ступеня магістра та читаються викладачами на високому рівні з використанням сучасних інноваційних технологій. Кафедра має власну навчально-методичну базу, яка включає спеціалізовану навчальну лабораторію, аудиторії дипломного проектування та методичний кабінет.

Наукова робота

На сьогоднішній день кафедра є потужним науково-дослідним центром. У 2016 році завершено виконання кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи на тему: «Формування технологій управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту в регіонах України» (державний реєстраційний номер 0112U008294). Головною метою дослідження є визначення концептуальних засад формування та реалізації державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування автомобільного транспорту, дослідження проблем недостатнього рівня використання транзитного потенціалу держави, вдосконалення системи управління автомобільним транспортом та дорожнім господарством.
З 2016 року викладачі кафедри працюють над новою кафедральною науково-дослідною роботою на тему: «Формування стратегій управління транспортними процесами та раціонального розташування об’єктів транспортної інфраструктури у містах» (державний реєстраційний номер 0116U000282), метою якої є удосконалення методів ефективного управління транспортними процесами вантажних та пасажирських перевезень у містах, розробка рекомендацій щодо раціонального розташування об’єктів транспортної інфраструктури у містах.
Ще один науковий напрям роботи кафедри – розробка теоретичних і експериментальних методів досліджень надійності, експлуатації і ремонту машин.
Науково-дослідна робота кафедри характеризується високою активністю залучення студентів. Про результативність даної роботи говорить низка призерів-переможців олімпіад, конкурсів, учасників наукових конференцій тощо. Зокрема, у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт призові місця здобували студенти Яремчук Ю.Л., Онищук В.В. (керівник Кучер О.О., ст. викладач), Токарець С.А. (керівник Кристопчук М.Є., к.т.н., доцент); переможцем конкурсу студентських наукових робіт ім. Гулі Корольової в 2013 році став Савлук О.П. (керівник Дорощук В.О., ст. викладач), показали глибокі знання під час ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/13 Соколюк О.Л., Пальчевська А.В., Агадишева Т.І. У 2014-2015 рр. І загальнокомандне місце здобула команда у складі студентів Дедера П.В., Мулько О.В. Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких є багато визначних людей, в тому числі чемпіон світу з армреслінгу, Заслужений майстер спорту України Жох О.С.
За вагомі здобутки у науковій, навчально-методичній, організаційній роботі викладачі кафедри неодноразово нагороджувалися грамотами, почесними грамотами та подяками.

Наукові заходи та конференції

Обмін досвідом здійснюється шляхом організації Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Галерея

Контакти

Aдреса: м. Рівне, вул. Олекси Новака, 77, навчальний корпус № 3, ауд. 335, 337

Електронна адреса: kaf-ttts@nuwm.edu.ua