Охорони здоров'я

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Інститут охорони здоров'я
OZ.png
Логотип ННІ
Цифрові ресурси
Репозиторій
Форма навчання
денна
заочна
Довідники
інформація відсутня

Про інститут

Колектив інституту ННІОЗ

Засновник та директор навчально-наукового інституту охорони здоров’я – Григус Ігор Михайлович, доктор медичних наук, професор, відмінник освіти України. Навчально-науковий інститут охорони здоров’я (ННІОЗ) розпочав свою діяльність 15 лютого 2018 року, у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, на підставі рішення вченої ради університету (протокол № 10 від 27 грудня 2017 року) та на виконання наказу ректора від 09.01.2018 р. № 07 «Про зміну організаційної структури НУВГП, створення навчально-наукового інституту охорони здоров’я». До складу ННІОЗ увійшли: кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації, кафедра медико-психологічних дисциплін, кафедра теорії та методики фізичного виховання. Серед професорсько-викладацького складу інституту: 2 доктори медичних наук, доктор біологічних наук, доктор наук фізичного виховання і спорту, 2 кандидати медичних наук, кандидат педагогічних наук, кандидат біологічних наук, 4 кандидати наук фізичного виховання і спорту, старші викладачі, асистенти. Вчене звання професора мають 3 доктори наук, один – провідний науковий співробітник, 4 доценти. На базі ННІОЗ функціонують 5 навчальних лабораторій, спеціалізовані аудиторії, наукова електронна бібліотека, реабілітаційний центр. Враховуючи високий рівень організації навчального процесу, інститут охорони здоров’я готує фахівців, здатних вирішувати сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії, розробляти науково-обґрунтовані проекти з оздоровлення населення та реабілітації пацієнтів з різними нозологіями.

1. Навчальна робота.

В інституті охорони здоров’я ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» та спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм, післядипломної освіти. Навчання проводиться за державним замовленням та на контрактній основі. Нормативний термін навчання за першим (бакалаврським) рівнем – 4 роки, випускники медичних коледжів вступають одразу на 3 курс (два роки навчання). Перелік основних дисциплін: Анатомія людини, Фізіологія людини, Теорія і методика фізичного виховання, Фізична реабілітація в травматології та ортопедії, Діагностика і моніторинг стану здоров`я, Профілактично-лікувальний масаж, Фізична реабілітація в косметології, Психологічна реабілітація, Фізична реабілітація в хірургії, Кінезотерапія, Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, Фізична реабілітація в неврології та нейрохірургії, Фізична реабілітація в пульмонології, Фізична реабілітація в педіатрії, Сучасні фітнес-технології, Фізична реабілітація в кардіології, Фізична реабілітація в косметології, Основи наукових досліджень. За другим (магістерським) рівнем нормативний термін навчання – 1,5 роки.

Перелік основних дисциплін: Інноваційні засоби реабілітації, Громадське здоров'я, Діагностика і програми фізичної реабілітації в ортопедії та травматології, Діагностика і програми фізичної реабілітації в геронтології, Діагностика і програми фізичної реабілітації в пульмонології, Діагностика і програми фізичної реабілітації в педіатрії, Лікувальний масаж і самомасаж, Комплексна реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей, Фізична рекреація, Теорія та методика сучасного фітнесу. Післядипломна освіта передбачає отримання спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. Навчання здійснюється за денною та заочною формами. Після закінчення навчання випускникам присвоюється відповідна кваліфікація, яка підтверджується дипломом державного зразка. Також проводяться курси підготовки та перепідготовки працівників навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації.

2. Наукова робота.

Наукова спеціалізація навчально-наукового інституту охорони здоров’я: «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні технології відновлення та підтримки здоров'я людини». Загальне керівництво науковою роботою здійснює директор навчально-наукового інституту охорони здоров'я, доктор медичних наук, професор Ігор Михайлович Григус. Наукова діяльність ННІОЗ здійснюється за такими напрямками: 1.Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації дітей з вродженою клишоногістю. 2.Теоретико-методологічні засади фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит. 3.Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. 4.Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки. 5.Фізична реабілітація при тазових передлежаннях та неправильних положеннях плода в ІІ-ІІІ триместрі вагітності. 6.Оптимізація фізичної підготовленості студентів гуманітарного вузу з різним типом автономної нервової системи. Наведені вище наукові напрямки реалізуються шляхом виконання науково-дослідної роботи на тему: «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні технології відновлення та підтримки здоров'я людини» на 2017–2021 рр. (номер державної реєстрації 0117U007676). За кожним напрямком закріплені викладачі кафедр, що є провідними та досвідченими фахівцями у даній галузі. За результатами науково-дослідної роботи у кінці кожного календарного року кафедри складають звіт на основі проведених досліджень. Наукова діяльність кафедр відображена у публікаціях результатів досліджень. Науково-педагогічні працівники опублікували понад 100 статей і тез у наукових виданнях, 5 монографій, 15 навчальних посібників, у тому числі 4 навчальних посібники із Грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Упродовж 2013-2017 років результати наукової роботи доповідались на більш як 50 міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських науково-практичних та онлайн-конференціях. Викладачі кафедр, які є членами як Світової конфедерації фізичної терапії, так і Української асоціації фізичної терапії, приймають участь у наукових дослідженнях з питань здоров'я людини та фізичної реабілітації, проходять підвищення кваліфікації та планове стажування у провідних вищих навчальних закладах України та Республіки Польщі, що дозволяє оперативно надавати студентам інформацію, знання та вміння про сучасні наукові та практичні розробки у галузі фізичної терапії, рекреації, фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Студенти ННІ охорони здоров'я беруть активну участь у наукових дослідженнях, наукових семінарах і гуртках. Особлива увага приділяється участі студентів у конференціях, онлайн-конференціях, щорічних Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах. Як результат, студенти мають публікації у спеціальних та фахових виданнях, є переможцями І та ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з фізичної реабілітації.

3.Виховна робота.

Виховна робота в ННІОЗ здійснюється згідно законодавчих документів: Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), Закону України «Про освіту» (2017 р.), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06.2013 р. № 344, Постанов Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у поточному році». Планування виховної роботи в інституті базується на конкретизованих цілях і виховних завданнях: - виховання поваги до Батьківщини та її історії; - становлення національної свідомості, патріотизму; - виховання правової культури, поваги до Конституції України; - виховання культури поведінки, особистості студентів; - підготовка високопрофесійних спеціалістів-медиків; - дотримання принципів загальнолюдської, християнської моралі і етики; - формування мовленнєвої культури; - опанування надбаннями національної і світової культури; - розвиток талантів і здібностей студентів; - формування естетичного смаку студентів; - фізичне вдосконалення та екологічне виховання. Основними напрямами виховної роботи ННІОЗ є: - оволодіння знаннями з майбутньої спеціальності; - участь у суспільно-корисних заходах; - розвиток суспільної активності студентів; - просвітницько-пізнавальна діяльність; - спортивно-оздоровча діяльність; - культурно-масова діяльність; - участь у науково-пошуковій діяльності; - благодійна діяльність; - волонтерська діяльність; - організація культурно-туристичного відпочинку студентів. Виховна робота в ННІОЗ проводиться відповідно до календарно-тематичного плану.

КАТАЛОГ ЛАБОРАТОРІЙ ТА ПРИЛАДІВ навчально-наукового інституту охорони здоров’я

1. Лабораторія анатомії та фізіології людини – забезпечує проходження лабораторного практикуму з анатомії людини, фізіології людини. На базі лабораторії студенти мають можливість: вивчити будову і функції тканин, органів, систем органів та організму людини; оволодіти основними прийомами та методами проведення елементарних фізіологічних досліджень; навчитися надійно та достовірно проводити антропометричні дослідження; набути основних навичок проведення наукового експерименту. Лабораторія оснащена: комп’ютером, мультимедійним проектором, мультимедійними навчальними матеріалами, стендами, муляжами, необхідним інструментарієм, наочними матеріалами, які повністю забезпечує навчальний процес у відповідності з програмою навчальних курсів: анатомія людини, фізіологія людини. Контактна особа: Майструк Микола Іванович, кан. мед. наук., доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації, 09735158887.

2. Лабораторія фізіотерапії включає: кабінет електролікування, інгаляторій, кабінет теплолікування. Лабораторія оснащена: комп’ютером, мультимедійним проектором, мультимедійними навчальними матеріалами, стендами, фізіотерапевтичною апаратурою: опромінювач (УГН-1) кварцовий для носоглотки, інгалятор аерозольний професійний «Етон», інгалятор АИ-1, апарат УВЧ-80-3 (мікрохвильова терапія), апарат ЛУЧ-3, ПОТОК – (апарат для гальванізації), ПОТОК-1 – (апарат для гальванізації), іскра-1 (апарат для дарсонвалізації), апарат ультразвукової терапії УЗТ-100, апарат УЗТ-1-07ф, ампліпульс-5, Апарат лазерний «Мілта»-ф, апарат електросон ЕС-45, лампа Солюкс. Наочні матеріали повністю забезпечують навчальний процес у відповідності з програмою навчального курсу: фізіотерапія, рефлексотерапія. Контактна особа: Брега Людмила Борисівна, старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації, 0673565531.

3. Лабораторія лікувальної фізичної культури включає: зал лікувальної фізичної культури. Лабораторія оснащена: комп’ютером, мультимедійним проектором, мультимедійними навчальними матеріалами, велоергометром «Здоров’я», комплексом «Здоров’я», велотренажерами та тренажерним комплексом, татами, фітболи, гімнастичні палки. Наочні матеріали повністю забезпечують навчальний процес у відповідності з програмою навчальних курсів: ЛФК і лікарський контроль, кінезотерапія. Контактна особа: Нестерчук Наталія Євгенівна, док.н.фіз.вих., професор кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації, адаптивна фізична культура, 0979181606.

4.Лабораторія водолікування включає зал водолікування. Лабораторія оснащена: комп’ютером, мультимедійним проектором, мультимедійними навчальними матеріалами, апаратом для підводного душ масажу ТuR UWM 50-1 DS, кафедрою водолікування з душем ВК-3, висхідним душем, циркулярним душем, сухо-повітряною сауною, ваннами (контрасні, лікувальні), чотирьохкамерна ванна (для верхніх та нижніх кінцівок). Наочні матеріали повністю забезпечують навчальний процес у відповідності з програмою навчального курсу: фізіотерапія, курортологія. Контактна особа: Брега Людмила Борисівна, старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації, 0673565531.

5.Лабораторія масажу включає: кабінет масажу. Лабораторія оснащена: комп’ютером, мультимедійним проектором, мультимедійними навчальними матеріалами, стенди, масажні столи, апарат «тонус масажер». Наочні матеріали повністю забезпечують навчальний процес у відповідності з програмою навчального курсу: масаж загальний і самомасаж. Контактна особа: Нестерчук Наталія Євгенівна, док.н.фіз.вих., професор кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації, адаптивна фізична культура, 0979181606.

6. Лабораторія інклюзивної освіти. Контактна особа: Нагорна Ольга Борисівна, к.н.фіз.вих., доцент, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації, 0982596392.

7. Лабораторія сенсомоторного розвитку. Контактна особа: Нестерчук Наталія Євгенівна, док.н.фіз.вих., професор кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації, адаптивна фізична культура, 0979181606.

5. Міжнародна діяльність

Активна та плідна наукова, методична та навчальна співпраця з вищими навчальними закладами Польщі та Білорусі. Проходження літньої практики студентами та стажування викладачів на базі реабілітаційних центрів Академії фізичного виховання і спорту імені Єджея Снядецкего, м. Гданьск. Участь у програмі подвійного дипломування з ВНЗ Польщі. Проведення та участь у регулярних міжнародних науково-практичних та on-line конференціях. Довготривале (6 місяців) стажування викладачів у ВНЗ Польщі. Навчально-науковий інститут охорони здоров’я має цілком достатнє матеріально-технічне забезпечення для проведення навчального процесу та підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Міжнародні зв’язки створюють умови для стажування викладачів і студентів, навчання талановитих студентів за кордоном, зокрема у Республіці Польща. ННІОЗ приймає активну участь в обміні досвідом із іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та лікувально-профілактичними закладами області, України та закордонними.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Сучасне суспільство, економіка, держава стикаються з багаточисельними викликами сьогодення: проблемами негативного технологічного впливу, різким зниженням рівня здоров’я та старіння населення, демографічною кризою та рядом інших. Небезпека, що загрожує суспільству сьогодні, полягає в тому, що населення України загалом та кожна особистість зокрема упродовж тривалого часу нехтували можливостями піклування про власне здоров’я, що обумовлює долю кожної людини. Таким чином, важливим стає пошук шляхів вирішення ключових завдань, що вимагають реалізації рішень, які дозволяють вже сьогодні справлятися з цими різноманітними, взаємозалежними проявами кризи і застосовувати засоби зміцнення рівня здоров’я.

Науково-дослідна діяльність інституту забезпечується:

єдністю змісту освіти, навчальних програм та наукової діяльності; • поєднанням теоретичних та емпіричних досліджень; • створенням стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників; • шляхом розвитку різних форм наукової співпраці (у тому числі й міжнародної) з науковими установами та організаціями; • впровадженням результатів наукових досліджень у практику діяльності базових центрів реабілітації; • безпосередньою участю науково-педагогічних працівників у виконанні науково-дослідних тем; • залученням до виконання науково-дослідних робіт студентів, науково-педагогічних співробітників, фахівців фізичної реабілітації інших установ та науковців вищих навчальних та наукових закладів; • організацією і проведенням наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, методологічних семінарів, круглих столів; • публікацією наукових і методичних праць; • виданням власного наукового журналу «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини»

Основні види науково-дослідної роботи:

• виконання тем наукових досліджень кафедрами; • виконання наукових досліджень науково-дослідними лабораторіями; • організація і проведення конференцій, круглих столів, методологічних семінарів; • участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях; • підготовка наукових кадрів; • видавнича діяльність; • організація науково-дослідної роботи студентів.

Нормативна база з організації наукової діяльності:

• Концепція наукової і науково-методичної діяльності ННІ охорони здоров’я. • Положення про порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень. • Положення про студентське наукове товариство. • Перспективні та щорічні тематичні плани наукових досліджень навчально-наукових підрозділів. • План організації та проведення наукових заходів. • План підготовки та видання наукових і науково-методичних розробок.

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою діяльності інституту.

Метою такого виду діяльності є: • формування наукового світогляду; • сприяння особистісному професійному становленню; • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей; • формування навичок самостійної науково-дослідної роботи; • залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи кафедр; • створення та розвиток наукових лабораторій; • виховання та підготовка молодих вчених.

Форми науково-дослідницької студентської роботи:

• науково-дослідна робота, об’єднана з навчальним процесом, коли студентів ознайомлюють з останніми науковими досягненнями, закріплюють і вдосконалюють навички роботи зі спеціальною науковою літературою; • участь у студентському науковому товаристві, до складу якого входять наукові студентські гуртки професійного спрямування; • участь у роботі наукових гуртків, де студенти освоюють теоретичні та практичні професійні навички за фахом; • участь у наукових конференціях, олімпіадах, де студенти набувають досвіду публічного виступу, формують власні судження та обґрунтовані висновки, розширюють зв’язки в науковій роботі. • публікація результатів досліджень у наукових виданнях.

Кафедри

Випусковою кафедрою ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» є кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації.

Кафедра «Здоров’я людини і фізичної реабілітації» в Національному університеті водного господарства та природокористування повноцінно функціонує з 15 травня 2013 року.

Очолює кафедру доктор медичних наук, професор, відмінник освіти України, член-кореспондент Міжнародної слов'янської академії освіти ім. Я.А. Коменського, академік Академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства імені О.О. Остапця-Свешникова, лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальностей «терапія» та «фізіотерапія» І.М. Григус.

Із відкриттям у 2013 році напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» кафедра набула статусу випускової та нині забезпечує викладання понад 50 навчальних дисциплін.

Навчальний процес на кафедрі здоров’я людини і фізичної реабілітації організований із урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного опанування найновішими науковими знаннями, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку у сфері охорони здоров’я та фізичної реабілітації.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: лекція, лабораторне, практичне заняття, консультація.

На сьогодні повністю розроблено ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» за освітнім рівнем «Магістр» і затверджені відповідні навчальні плани. Для 100 % дисциплін навчального плану ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» розроблені та затверджені робочі програми, складені плани практичних, лабораторних занять, дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів, підготовлені комплекти контрольних робіт (ККР).

Із дисциплін навчального плану спеціальності розроблені та затверджені методичні вказівки для виконання курсових робіт. Підручниками та навчальними посібниками дисципліни спеціальності, які читаються викладачами кафедри, студенти забезпечені на 100%. Також підготовлені та готуються до видання власні навчальні посібники.

Викладачами кафедри разом із традиційними методами навчання у формі лекцій, практичних і лабораторних занять широко впроваджуються у навчальний процес активні форми навчання, що спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів, перехід від простої репродукції знань, до їхнього глибокого осмислення та творчого використання.

Доступ до найсучаснішої та актуальної інформації у галузі здоров’я людини і фізичної реабілітації студенти можуть отримати через періодичні фахові видання, що представлені у читальному залі університету та методичному кабінеті кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

Наукова спеціалізація кафедри: «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини». Загальне керівництво науковою роботою на кафедрі здійснює її завідувач, доктор медичних наук, професор І.М. Григус. Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

1. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації дітей з вродженою клишоногістю. 2. Теоретико-методологічні засади фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит. 3. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. 4. Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки. 5. Фізична реабілітація при тазових передлежаннях та неправильних положеннях плода в ІІ-ІІІ триместрі вагітності. 6. Оптимізація фізичної підготовленості студентів гуманітарного вузу з різним типом автономної нервової системи.

Наведені вище наукові напрямки реалізуються шляхом виконання кафедральної НДР. Нині кафедра працює над реалізацією кафедральної науково-дослідної роботи на тему «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини», яка зареєстрована в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації (номер державної реєстрації 0114U001366). За кожним напрямком закріплені викладачі кафедри, що є провідними та досвідченими фахівцями у даній галузі. За результатами науково-дослідної роботи у кінці кожного календарного року кафедра складає звіт на основі проведених досліджень. Важливою складовою наукової роботи кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Результати спільної наукової роботи студентів і викладачів кафедри доповідаються на студентських науково-практичних та онлайн-конференціях. За підсумками конференцій визначаються кращі доповіді, тези яких друкуються у спеціалізованих збірниках. Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації. Міжнародні зв’язки створюють умови для стажування викладачів і студентів, навчання талановитих студентів за кордоном, зокрема у Республіці Польща. Кафедра приймає активну участь в обміні досвідом із іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та лікувально-профілактичними закладами області.


Завідувач кафедри – Нестерчук Наталія Євгенівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор.

Кафедра теорії та методики фізичного виховання за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація». Кваліфікація: бакалавр з фізичної реабілітації Галузь знань: 22 Охорона здоров'я Тривалість навчання: 4 роки Форма навчання: денна Історія кафедри теорії та методики фізичного виховання

Історія розвитку кафедри розпочалася 15 травня 2013 року у Національному університеті водного господарства та природокористування. Підготовка студентів включає в себе два напрями: здоров'я людини і фізичної реабілітації і теорію та методику фізичного виховання. На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри налічує 9 осіб, а саме: два доктора наук, один доцент, два кандидата наук, чотири старших викладача, а саме: Нестерчук Н. Є., д.фіз.вих і спорту., професор, Григус І. М., д.м.н., професор, Ногас А. О., к.фіз.вих і спорту., доцент, Євтух М.І. к.фіз.вих і спорту., Гірак А. М., ст. викл., Горчак В. В., ст. викл., Кудрявцев А.І., ст викл., Левандовська Л.Ю., ст. викл., Ніколенко О. І., діловод.

Викладачі докладають зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Кафедра "Теорії та методики фізичного виховання" здійснює такі основні види діяльності: навчально-виховну, методичну, науково-методичну, спортивну.

Кафедра співпрацює в рамках підписаних угод з вищими навчальними закладами України, Польщі та Росії. Зокрема, з такими відомими ВНЗ Польщі: Приватна вища школа охорони навколишнього середовища в Радомі, Краківська академія імені Анжея Фрича Моджевського, Вища школа суспільно-природничих наук ім. Вінцента Поля в Любліні, Академія виховання фізичного і спорту імені Єджея Снядецкего в Гданську, Вища школа «Освіта в спорті» у Варшаві, Вроцлаві, Бельсько-Бялій, Сопоті та Семяновичах Слаських, Університет імені Казимира Великого в Бидгощі; Росії: Бєлгородський державний національний дослідницький університет.

Навчально-методичне забезпечення у підготовці фахівців є визначальним чинником якості освіти, тому належить до пріоритетних напрямків роботи кафедри теорії та методики фізичного виховання. Методичне забезпечення кафедри включає підручники та посібники з грифом МОНУ також методичні розробки за авторством співробітників кафедри. Регулярно обговорюються, аналізуються відкриті заняття викладачів та результати взаємовідвідування.

Для забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів кафедра має добре розвинену матеріально-технічну базу, навчальні кабінети і лабораторії, обладнаних відповідними засобами навчання, мультимедійними проекторами, комп'ютерною технікою, необхідними технічними засобами, інвентарем, матеріалами та іншими засобами навчання.

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін циклу професійної підготовки:

• Адаптивний спорт • Біомеханіка • Біохімія фізичного виховання і спорту • Корекційна педагогіка • Нетрадиційні засоби оздоровлення • Оздоровчий туризм та орієнтування • Теорії і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності • Теорія і методика викладання спортивних дисциплін • Теорія і методика фізичного виховання • Часткові методики адаптивної фізичної культури

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:

Лекції з використанням інформаційних технологій, лабораторні, практичні заняття, виконання індивідуального завдання у вигляді курсової роботи та здача екзамену. Форми та критерії оцінювання:

Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС. – поточний контроль (тестування, опитування); – модульний контроль (тестування); – підсумковий контроль; – оцінювання виконання і захист курсової роботи. Мова викладання: українська.


Основні напрями наукових досліджень здійснюються в рамках виконання теми: «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини», яка зареєстрована в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації (номер державної реєстрації 0114U001366). Загальне керівництво науковою роботою на кафедрі здійснює її завідувач, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Н.Є. Нестерчук.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

• Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки. • Оптимізація фізичної підготовленості студентів гуманітарного вузу з різним типом автономної нервової системи.

Спеціальності та спеціалізації

Спеціальність - 227 Фізична терапія, ерготерапія (за І бакалаврським та ІІ магістерським рівнем вищої освіти) 227 Фізична терапія, ерготерапія Навчально-науковий інститут охорони здоров’я

Випускова кафедра Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації

БАКАЛАВР-ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ

Керувати:

• центром, фірмою, службою, клубом • персоналом та навчанням працівників

Аналізувати:

• ринок оздоровчих послуг та потенційних споживачів • планування процесу оздоровлення

Розробляти:

• процес надання оздоровчих послуг • перспективні шляхи використання засобів фізичної реабілітації • традиційні й нетрадиційні методики корекції та відновлення з особами різних вікових категорій

Організовувати:

• кадрове забезпечення оздоровчої діяльності • впровадження процесу оздоровлення та забезпечення його ефективності • впровадження здоров’язберігаючих технологій серед різних верств населення

Забезпечувати:

• адміністративно-розпорядчу роботу керівника • планування заходів оздоровлення

Контролювати: характер впливу заходів оздоровлення

Зможе працювати:

• фізичним терапевтом • ерготерапевтом • масажистом, асистентом вчителя-реабілітолога • фахівцем з фізичної реабілітації • менеджером (управителем) з громадської охорони здоров'я • фітнес-тренером • інструктором-методистом з фізичної культури • вчителем фізичної культури

Місця роботи:

• реабілітаційні центри • лікувально-профілактичні заклади • санаторії, профілакторії • дошкільні та шкільні заклади освіти • фітнес-центри • інваспорт • спортивні клуби • спортивно-оздоровчі табори


МАГІСТР-ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ

Керувати:

• центром, фірмою, службою, клубом • персоналом та навчанням працівників

Аналізувати:

• ринок оздоровчих послуг та потенційних споживачів • планування процесу оздоровлення

Розробляти:

• процес надання оздоровчих послуг • перспективні шляхи використання засобів фізичної реабілітації • традиційні й нетрадиційні методики корекції та відновлення з особами різних вікових категорій

Організовувати:

• кадрове забезпечення оздоровчої діяльності • впровадження процесу оздоровлення та забезпечення його ефективності • впровадження здоров’язберігаючих технологій серед різних верств населення

Забезпечувати:

• адміністративно-розпорядчу роботу керівника • планування заходів оздоровлення

Контролювати: характер впливу заходів оздоровлення

Зможе працювати:

• фізичним терапевтом • ерготерапевтом • масажистом, асистентом вчителя-реабілітолога • фахівцем з фізичної реабілітації • менеджером (управителем) з громадської охорони здоров'я • фітнес-тренером • інструктором-методистом з фізичної культури • вчителем фізичної культури

Місця роботи:

• реабілітаційні центри • лікувально-профілактичні заклади • санаторії, профілакторії • дошкільні та шкільні заклади освіти, • фітнес-центри • інваспорт • спортивні клуби • спортивно-оздоровчі табори

Проекти

ПРОЕКТ «Курси масажистів»

Кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації проводить набір у групу на курси класичного масажу, які призначені для студентів різних напрямів та спеціальностей. Підготовка масажистів включає лекційні та практичні заняття, що проводяться на базі реабілітаційного центру кафедри «Здоров'я людини і фізичної реабілітації» Національного університету водного господарства та природокористування. Переваги навчання у нас:

1. Графік проведення занять з урахуванням побажань усіх слухачів групі. 2. Отримання сертифікату державного зразка Національного університету водного господарства та природокористування українською та англійською мовами. 3. Курси проводить доктор наук з фізичної реабілітації, професор кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації.

Курс з тайського традиційного масажу.

Традиційний тайський масаж виконується на твердому матраці. Пацієнт одягає зручний одяг, який дозволяє масажисту вільно рухатися руками по тілу. Під час тайського масажу не використовують креми, лосьйони і масла. Тайський масаж включає в себе елементи розтирання, ніжного погладжування, глибокої розтяжки і ритмічних стиснень. У ньому присутні елементи основних асан йоги для відкриття суглобів без опору і зняття напруги в м'язах. Сеанс традиційного тайського масажу може тривати від одного до трьох годин або більше і відбувається в дуже повільному темпі. Тайський масаж полегшує і сприяє гармонійному стану свідомості. Тайський масаж є відносно новою процедурою, але він був фактично розроблений буддійськими ченцями в Таїланді як спосіб лікування 2500 років тому. У тайському масажі використовується пасивне розтягування і ніжний тиск уздовж лінії енергії тіла для збільшення гнучкості, зняття м'язової і суглобової напруги і енергетичного балансу систем організму. У Таїланді традиційний тайський масаж є галуззю тайської традиційної медицини і широко розглядається як медична дисципліна, застосовувана для лікування широкого спектру захворювань.

ПРОЕКТ «Реабілітаційний центр кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації»

Реабілітаційний центр забезпечує:

1) реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги» щодо забезпечення права на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в суспільстві; 2) створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми з особливими потребами знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти; 3) підготовку батьків дітей з особливими потребами до впровадження реабілітаційного процесу поза межами реабілітаційного центру; 4) надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації та активного залучення батьків та (або) законних представників; 5) надання кваліфікованої реабілітаційної допомоги студентам та іншим особам з різними захворюваннями та дітям з особливими потребами, військовослужбовцям, переселенцям та їх сім’ям, які постраждали внаслідок бойових дій.

Основними видами послуг з реабілітації є:

 реабілітаційне обстеження при різних патологіях;  визначення функціонального стану організму та рівня працездатності;  складання програми реабілітаційного втручання;  класичні методики ЛФК, що поліпшують загальний стан хворого;  відновлення рухових функцій;  реабілітаційне навчання, щодо виконання основних рухів;  реабілітаційне втручання щодо розвитку загальної та дрібної моторики;  фізіотерапевтичні процедури, при яких спостерігається тимчасове поліпшення за рахунок знеболювання, поліпшення місцевого кровообігу, зниження набряку і протизапальної дії;  різновиди масажу, які сприяють поліпшенню місцевого кровообігу в м'язах та мають рефлекторний вплив;  мануальна терапія, яка позитивно впливає за рахунок відновлення правильного розташування хребців, поліпшення місцевого кровообігу;  фітнес для оздоровлення всього організму;  різновиди масажу: лікувальний, класичний, релаксаційний, тайський традиційний, тайський стретчинг-масаж, іспанський, японський, бамбуковими палицями;  терапія стретчингом;  ерготерапія;  сенсо-моторний розвиток пацієнтів;  навчання пересуванню з допоміжними засобами.

Також реабілітаційний центр надає консультативну та інформаційну допомогу студентам з обмеженими можливостями у різноманітних питаннях навчання та життєдіяльності, соціально-психологічної, консультативної та корекційної допомоги дітям із соматичними, сенсорними та фізичними порушеннями, їх батькам та членам сім’ї.


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.