Кафедра водних біоресурсів

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Склад кафедри водних біоресурсів

Кафедра «Водних біоресурсів» була створена згідно рішення Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування від 31 травня 2002 року (протокол № 2) та дозволу Міністерства освіти і науки України від 10 вересня 2002 року за підписом заступника Державного секретаря Міністерства освіти і науки України Степко М.Ф. в складі факультету екології та землевпорядкування.

За період роботи кафедру водних біоресурсів очолювали:

 • 2002-2003 рр. кандидат ветеринарних наук, доцент Г.П. Воловик;
 • 2003-2009 рр. кандидат біологічних наук, доцент В.В. Сондак;
 • 2009-2013 рр. професор, доктор вет. наук, член-кор. УААН М.С. Мандигра;
 • 2013-2020 рр. доктор біологічних наук, професор Сондак В.В.;
 • З липня 2020 року і на сьогоднішній день виконує обов’язки завідувача кафедри кандидат ветеринарних наук, доцент Полтавченко Т.В.

Спеціальність та напрямки підготовки

В даний період кафедра готує фахівців за денною та дистанційно-заочною формами навчання за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура» , першого (бакалавр) та другого (магістр) рівня вищої освіти - 207 «Водні біоресурси та аквакультура».

Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у Національному університеті водного господарства та природокористування (НУВГП) була акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» в 2003 році, а у 2005 році «Спеціаліст». З 2014 року спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура» ліцензована за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». В 2015 році кафедра була повторно акредитована до 2025 року за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», «Магістр» зі спеціальності 8.09020101 «Водні біоресурси» - 2016 році та в 2017 році - «Магістр» зі спеціальності 8.09020103 «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів».

На кафедрі працює 7 - викладачів, з них 4 – доктори наук, професори та 3 – кандидата наук, доценти.

Свій перший випуск спеціалістів кваліфікації «Професіонал з іхтіології та рибництва» кафедра здійснила в 2005 році.

Викладацький і навчально-допоміжний персонал забезпечує якісний навчальний процес з вивчення 48 навчальних дисциплін в закріплених за кафедрою аудиторіях. Науково-педагогічні працівники кафедри, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки України відзначені заохочувальними відзнаками.

Під час навчання, здобувачі освітнього процесу, відповідно освітньо-професійним програмам і навчальних планів проходять начальні та виробничі практики згідно до заключених угод, на виробництвах рибного господарствах. Кафедра є випусковою за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». В ході освітнього процесу, що реалізується на кафедрі, проводяться заходи з популяризації академічної доброчесності серед професорсько-викладацького складу і здобувачами вищої освіти. Для отримання об’єктивних результатів оцінки освітнього процесу за кожною навчальною дисципліною, здобувачами вищої освіти добровільно щорічно проводиться опитування з використанням комп’ютерних технологій (результати анкетування) в межах внутрішнього моніторингу відділом якості освіти університету. Результати опитування обговорюються на засіданнях кафедри.

Наукова діяльність

Напрями наукової роботи кафедри :

 • Збереження і відтворення біоресурсів трансформованих водних об'єктів Полісся та Лісостепу України. Код державної реєстрації 02071116.
 • Технологічні засади годівлі та вирощування прісноводних риб у ставових господарствах. Код державної реєстрації 0207116.
 • Шляхи раціонального ведення ставового рибництва в умовах Поліської зони, при вирощуванні якісного рибопосадкового матеріалу та товарної риби;
 • Рибогосподарське використання озерних та річкових екосистем;
 • Розробка і впровадження систем загальної профілактики вірусних хвороб коропових видів риб;
 • Оцінка екологічного стану водних екосистем, господарської та кормової цінності фітобіоти.

Професорсько-викладацький склад кафедри підтримує творчі зв’язки зі спорідненими кафедрами та факультетами ВНЗ України: факультетом тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ), факультетом водних біоресурсів, аквакультури та екології Херсонського державного аграрного університету, профільними кафедрами Вінницького національного аграрного університету та Одеського державного екологічного університету і т.д.

Під керівництвом науковців кафедри студенти виконують наукові дослідження, результати яких представляють на студентських наукових конференціях у НУВГП та в інших ВНЗ України. Найкращі студентські наукові роботи кафедра рекомендує до друку у фахових виданнях. Студенти напряму підготовки “Водні біоресурси” беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах олімпіадах, отримуючи грамоти та дипломи переможців.

Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє велику увагу науковій роботі студентів. На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки, тематика, план та результати роботи яких щорічно затверджуються на університетському рівні. Результати наукової роботи студентів активно публікуються та представляються на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конкурсах інноваційних проектів та регіональних наукових конкурсах.

Напрями діяльності кафедри

Принципи забезпечення високої якості підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів - бакалавр, спеціаліст та магістр напряму підготовки «Водні біоресурси та аквакультура»: закладені в моделі:

 • Опора на власні наукові дослідження;
 • Підбір кадрів досвідчених і молодих викладачів;
 • Розробка власного методичного забезпечення, типових програм навчальних дисциплін, видання монографій, навчальних посібників, підручників;
 • Розвиток науково-дослідницької роботи студентів;
 • Взаємодія з партнерами вузів України та зарубіжних країн;
 • Тісна співпраця з випускниками та роботодавцями;
 • Співпраця з учнівською молоддю.

Зовнішні зв’язки кафедри

 • НААН України – Інститут рибного господарства: викладачі кафедри в складі редколегії фахового журналу Рибогосподарська наука України, члени спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «іхтіологія та рибництво».
 • Дніпровський національний університет, журнал “Екологія і ноосферологія”.Вісники університетів у містах Луцьку, Херсоні, Тернополі, Чернівцях, Києві.

Кафедра співпрацює з навчальними та науковими установами, які готують іхтіологів-рибоводів мм. Київ, Одеса, Харків, Львів, Вінниця, Суми, Херсон, Дніпро.

Співпраця з органами місцевого самоврядування:

 • Професорсько - викладацький склад та здобувачі вищої освіти кафедри водних біоресурсів (спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура) приймають активну участь у дослідженні стану кормової бази та природних водойм Поліського регіону України, в тому числі у господарсько-договірних тематиках які фінансуються за кошти окремих територіальних громад краю:
 • участь у роботі екологічних комітетів;
 • розробка наукових проектів реабілітації порушених водних екосистем;
 • участь у конкурсі наукових робіт ім. професора Костіна О.І з реабілітації екосистеми р.Устя в межах урбанізованих територій.

Зв'язки з випускниками.

Науково-педагогічні працівники кафедри на сьогоднішній день підтримують тісні зв'язки з випускниками спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура».


Склад кафедри водних біоресурсів

Галерея

E-mail

kaf-vb@nuwm.edu.ua