Бадинський Леонід Олексійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Посада

 • Старший викладач кафедри геології та гідрології ННІ ЕАВГ
 • Старший лаборант навчальної гідротехнічної лабораторії ННІ ЕАВГ

Науковий ступінь

 • Кандидат технічних наук;
 • 11.2011 р. – захист у спеціалізованій вченій раді Д47.104.01 при НУВГП дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки) на тему: «Оцінка дії дренажних систем при зміні їхнього технічного стану (на прикладі Західного Полісся України)».

Досвід міжнародної роботи

 • Національний університет водного господарства та природокористування:
11.2016 р.-06.2023 р. – начальник відділу міжнародних зв’язків Центру міжнародного співробітництва та освіти;
10.2014 р.-11.2016 р. – завідувач сектору міжнародних відносин Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин;
07.2014 р.-10.2014 р. – начальник сектору міжнародного співробітництва та роботи з іноземними студентами відділу міжнародних відносин;
04.2014 р.-07.2014 р. – начальник сектору інформаційного забезпечення відділу міжнародних відносин;
10.2008 р.-10.2012 р. – провідний фахівець лабораторії з міжнародних зв’язків, маркетингу та Інтернету Центру з міжнародних і регіональних зв’язків;
11.2005 р.-10.2008 р. – фахівець 1-ої та 2-ої категорії, фахівець лабораторії з міжнародних зв’язків, маркетингу та Інтернету Центру з міжнародних і регіональних зв’язків.

Досвід науково-методичної роботи

 • Міністерство освіти і науки України:
04.2016 р.- 04.2019 р. – секретар підкомісії 304 «Навчання іноземних громадян» НМК 15 сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
 • Національний університет водного господарства та природокористування:
09.2022 р.-06.06.2023 р. – член науково-методичної ради;
09.2018 р.-09.2020 р. – член комісії із забезпечення якості освіти науково-методичної ради;
09.2016 р.-09.2020 р. – член науково-методичної ради;
06.2013-04.2014 рр. – методист 1-ої категорії сектору планування, організації та контролю навчального процесу навчально-методичного відділу;
04.2013-06.2013 рр. – методист 1-ої категорії сектору планування навчального процесу навчально-методичного відділу;
10.2012-04.2013 рр. – методист 1-ої категорії навчального відділу.

Досвід викладацької роботи

 • Національний університет водного господарства та природокористування:
10.2023-по даний час – старший викладач кафедри геології та гідрології за сумісництвом;
09.2013-11.2014 рр. – старший викладач кафедри природооблаштування та гідромеліорацій за сумісництвом;
09.2009-08.2013 рр. – асистент кафедри гідромеліорації за сумісництвом.

Навчальна робота

 • Є лектором навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Геологія» зі спеціальності 103 «Науки про Землю»:
 1. Інженерні вишукування та геологія гребель;
 2. Інженерна геодинаміка.

Участь у міжнародних освітніх/наукових проектах

2021-2023 рр. Член проектної команди НУВГП міжнародного грантового проекту 619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP «INTERADIS - Інтеграція та адаптація іноземних студентів (INTERADIS - International Students Adaptation and Integration) (Erasmus+: КА2 CBHE)». - Наказ ректора НУВГП від 22.03.2021 р. за № 197. https://nuwm.edu.ua/interadis.

Стандарти: участь у розробці

Підвищення кваліфікації

 • 2017 р. Школа-семінар для молодих викладачів «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за дисциплінами «Інженерні меліорації», «AutoCAD у водному господарстві», «Основи гідромеліорацій»» (сертифікат № 295 від 27.12.2017 р.).
 • 2014 р. Інститут післядипломної освіти НУВГП з дисциплін «Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля», «Інженерні меліорації», «Методологія та методика наукових досліджень» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 042760 від 30.04.2014 р.).
 • 2013 р. Школа-семінар для молодих викладачів «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця технічного профілю» (сертифікат № 186 від 10.06.2013 р.).
 • 2007 р. Професійна програма підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (сертифікат № 240 від 11.09.2007 р.).
 • 2006 р. Школа педагогічної майстерності за спеціальністю «педагог» (посвідчення СПК АК № 025730 від 25.05.2006 р.).

Основні публікації та розробки

Дисертація, автореферат дисертації

Монографії

 1. Бадинський Л.О. Гідрологічна дія закритого дренажу при зміні його технічного стану : [Монографія] / Бадинський Л.О., Сапсай Г.І., Величко С.В. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 128 с.https://www.academia.edu/35492919/Monografiya.pdf

Методичні рекомендації

 1. Рекомендації з оцінки дії дренажних систем / Бадинський Л.О., Сапсай Г.І., Васильєв С.В., Каменчук Л.І. – Р.: Рівненське обласне управління водних ресурсів, 2014. – 20 с.
 2. 171-184 Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Захист територій від підтоплення та затоплення» з дисципліни «Інженерні меліорації» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної та заочної форми навчання / А.М. Рокочинський, А.С. Теслюкевич, В.А. Живиця, Л.О. Бадинський. – Рівне: ФВГ НУВГП, 2013. – 31 с.
 3. 171-178 Методичні вказівки до вибору вихідних даних до виконання курсового проекту з дисципліни «Інженерні меліорації» (розділ «Зона надмірного зволоження») студентами за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної та заочної форми навчання / А.М. Рокочинський, А.С. Теслюкевич, В.А. Живиця, Л.О. Бадинський. – Рівне: ФВГ НУВГП, 2012. – 44 с.

Навчальні посібники

 1. Основи гідромеліорацій : Навчальний посібник / Рокочинський А.М., Сапсай Г.І. та ін. / за редакцією професора А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2014. - 255 с.

Наукові статті

 1. Бадинський Л.О. Навчання іноземців у Національному університеті водного господарства та природокористування: стан та перспективи / Н.Б. Савіна, І.О. Тимощук, Л.О. Бадинський // Університет і школа: перспективи співпраці : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2019 р., м. Рівне. - Рівне : НУВГП, 2019. - С. 77-78.
 2. Бадинський Л.О. Ліцензування як інструмент державного регулювання підготовки іноземців у закладах вищої освіти України / А.В. Клімова, Л.О. Бадинський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2017. – № 3(79). – С. 13 – 21.
 3. Бадинський Л.О. Окремі аспекти державного регулювання підготовки іноземців у закладах вищої освіти України / А.В. Клімова, Л.О. Бадинський // Сучасні технології менеджменту : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 22 листопада 2017 р., м. Луцьк. - Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. - С. 66-67.
 4. Бадинський Л.О. Вплив тривалості перезволоження ґрунту на врожайність сільськогосподарських культур / Г.І. Сапсай, Л.О. Бадинський, Н.О. Марковець // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2016 р., м. Рівне. - Рівне : НУВГП, 2016. - С. 113-114.
 5. [http://ep3.nuwm.edu.ua/5579/ Бадинський Л.О. Вплив інтенсивності осушення на продуктивність сільськогосподарських угідь / Г.І. Сапсай, Л.О. Бадинський, А.В. Лісовець // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 3(71). Ч. 2. – С. 118-124.
 6. Badynskyi L. Natural conditions of Western Polissia of Ukraine and their role in excessive soil moistening / L. Badynskyi, G. Sapsai // Zbiornik prac naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. – 2012. – P. 68 – 80.
 7. Бадинський Л.О. Вплив ступеня дренування на техніко-економічні показники роботи дренажу / Л.О. Бадинський, Г.І. Сапсай // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – № 4(60). – С. 39 – 45.
 8. Badynskyi L. Hydrothermal regime of drained turf-podzol soils of Western Polissia of Ukraine / L. Badynskyi, G. Sapsai // Zbiornik prac naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. – 2010. – P. 57 – 66.
 9. Бадинський Л.О. Оцінка інтенсивності осушення перезволожених ґрунтів Західного Полісся в умовах погіршення технічного стану гідромеліоративних систем / Л.О. Бадинський, Г.І. Сапсай // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2009. – № 4(48). – С. 257 – 265.

Контакти

e-mail: l.o.badinskу@nuwm.edu.ua