Бадинський Леонід Олексійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Посада

Основні завдання

Бадинський Леонід Олексійович, кандидат технічних наук
 • розробка та реалізація положень стратегії інтернаціоналізації НУВГП, його інтеграції в світовий науково-освітній простір;
 • організація міжнародної діяльності НУВГП, розробка методів її здійснення, підготовка проектів угод та інших документів з реалізації завдань Університету в сфері міжнародних зв’язків;
 • налагодження контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, посольствами іноземних держав, а також їх представництвами в Україні;
 • координація діяльності навчально-наукових інститутів, кафедр, структурних підрозділів Університету щодо реалізації положень угод та робочих програм міжнародного співробітництва;
 • проведення серед закордонних Закладів-партнерів інформаційної та рекламної роботи про діяльність університету;
 • моніторинг періодичного оновлення веб-сайту Центру міжнародного співробітництва та освіти(http://inter.nuwm.edu.ua/) українською, англійською, французькою та арабською мовами;
 • контроль за перебуванням зарубіжних делегацій в НУВГП, вчасним поданням працівниками навчально-наукових інститутів належно оформлених документів до відділу;
 • спрямування та координація роботи щодо направлення за кордон науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються в університеті;
 • налагодження співпраці з Міністерством освіти і науки України, Українським державним центром міжнародної освіти, підрозділами Державної прикордонної служби України та іншими контролюючими структурами.

Науковий ступінь

 • Кандидат технічних наук;
 • 11.2011 р. – захист у спеціалізованій вченій раді Д47.104.01 при НУВГП дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки) на тему: «Оцінка дії дренажних систем при зміні їхнього технічного стану (на прикладі Західного Полісся України)».

Досвід міжнародної роботи

 • Національний університет водного господарства та природокористування:
11.2016 р.-дотепер – начальник відділу міжнародних зв’язків Центру міжнародного співробітництва та освіти;
10.2014-11.2016 рр. – завідувач сектору міжнародних відносин Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин;
07.2014-10.2014 рр. – начальник сектору міжнародного співробітництва та роботи з іноземними студентами відділу міжнародних відносин;
04.2014-07.2014 рр. – начальник сектору інформаційного забезпечення відділу міжнародних відносин;
10.2008-10.2012 рр. – провідний фахівець лабораторії з міжнародних зв’язків, маркетингу та Інтернету Центру з міжнародних і регіональних зв’язків;
11.2005-10.2008 рр. – фахівець 1-ої та 2-ої категорії, фахівець лабораторії з міжнародних зв’язків, маркетингу та Інтернету Центру з міжнародних і регіональних зв’язків.

Досвід методичної та навчальної роботи

 • Міністерство освіти і науки України:
04.2016 р.- 04.2019 р. – секретар підкомісії 304 «Навчання іноземних громадян» НМК 15 сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
 • Національний університет водного господарства та природокористування:
09.2022 р.-дотепер – член науково-методичної ради;
09.2018 р.-09.2020 р. – член комісії із забезпечення якості освіти науково-методичної ради;
09.2016 р.-09.2020 р. – член науково-методичної ради;
06.2013-04.2014 рр. – методист 1-ої категорії сектору планування, організації та контролю навчального процесу навчально-методичного відділу;
04.2013-06.2013 рр. – методист 1-ої категорії сектору планування навчального процесу навчально-методичного відділу;
10.2012-04.2013 рр. – методист 1-ої категорії навчального відділу.

Досвід наукової роботи

 • Національний університет водного господарства та природокористування:
09.2013-11.2014 рр. – старший викладач кафедри природооблаштування та гідромеліорацій за сумісництвом;
09.2009-08.2013 рр. – асистент кафедри гідромеліорації за сумісництвом.

Підвищення кваліфікації

 • 2017 р. Школа-семінар для молодих викладачів «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця в галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" за дисциплінами "Інженерні меліорації", "AutoCAD у водному господарстві", "Основи гідромеліорацій"" (сертифікат № 295 від 27.12.2017 р.).
 • 2014 р. Інститут післядипломної освіти НУВГП з дисциплін «Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля», «Інженерні меліорації», «Методологія та методика наукових досліджень» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 042760 від 30.04.2014 р.).
 • 2013 р. Школа-семінар для молодих викладачів «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця технічного профілю» (сертифікат № 186 від 10.06.2013 р.).
 • 2007 р. Професійна програма підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (сертифікат № 240 від 11.09.2007 р.).
 • 2006 р. Школа педагогічної майстерності за спеціальністю «педагог» (посвідчення СПК АК № 025730 від 25.05.2006 р.).

Основні публікації та розробки

Монографії

 1. Бадинський Л.О. Гідрологічна дія закритого дренажу при зміні його технічного стану : [Монографія] / Бадинський Л.О., Сапсай Г.І., Величко С.В. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 128 с.https://www.academia.edu/35492919/Monografiya.pdf

Дисертація, автореферат дисертації

Методичні рекомендації

 1. Рекомендації з оцінки дії дренажних систем / Бадинський Л.О., Сапсай Г.І., Васильєв С.В., Каменчук Л.І. – Р.: Рівненське обласне управління водних ресурсів, 2014. – 20 с.
 2. 171-184 Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Захист територій від підтоплення та затоплення» з дисципліни «Інженерні меліорації» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної та заочної форми навчання / А.М. Рокочинський, А.С. Теслюкевич, В.А. Живиця, Л.О. Бадинський. – Рівне: ФВГ НУВГП, 2013. – 31 с.
 3. 171-178 Методичні вказівки до вибору вихідних даних до виконання курсового проекту з дисципліни “Інженерні меліорації” (розділ “Зона надмірного зволоження”) студентами за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)” денної та заочної форми навчання / А.М. Рокочинський, А.С. Теслюкевич, В.А. Живиця, Л.О. Бадинський. – Рівне: ФВГ НУВГП, 2012. – 44 с.

Навчальні посібники

 1. Основи гідромеліорацій : Навчальний посібник / Рокочинський А.М., Сапсай Г.І. та ін. / за редакцією професора А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2014. - 255 с.

Наукові статті

 1. Бадинський Л.О. Навчання іноземців у Національному університеті водного господарства та природокористування: стан та перспективи / Н.Б. Савіна, І.О. Тимощук, Л.О. Бадинський // Університет і школа: перспективи співпраці : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2019 р., м. Рівне. - Рівне : НУВГП, 2019. - С. 77-78.
 2. Бадинський Л.О. Ліцензування як інструмент державного регулювання підготовки іноземців у закладах вищої освіти України / А.В. Клімова, Л.О. Бадинський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2017. – № 3(79). – С. 13 – 21.
 3. Бадинський Л.О. Окремі аспекти державного регулювання підготовки іноземців у закладах вищої освіти України / А.В. Клімова, Л.О. Бадинський // Сучасні технології менеджменту : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 22 листопада 2017 р., м. Луцьк. - Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. - С. 66-67.
 4. Бадинський Л.О. Вплив тривалості перезволоження ґрунту на врожайність сільськогосподарських культур / Г.І. Сапсай, Л.О. Бадинський, Н.О. Марковець // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2016 р., м. Рівне. - Рівне : НУВГП, 2016. - С. 113-114.
 5. [http://ep3.nuwm.edu.ua/5579/ Бадинський Л.О. Вплив інтенсивності осушення на продуктивність сільськогосподарських угідь / Г.І. Сапсай, Л.О. Бадинський, А.В. Лісовець // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 3(71). Ч. 2. – С. 118-124.
 6. Бадынский Л.А. Эффективность использования дренируемых минеральных почв Волынского Полесья Украины / Л.А. Бадынский, Г.И. Сапсай, А.В. Лисовец // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2015. – С. 142. – 150.]
 7. Badynskyi L. Natural conditions of Western Polissia of Ukraine and their role in excessive soil moistening / L. Badynskyi, G. Sapsai // Zbiornik prac naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. – 2012. – P. 68 – 80.
 8. Бадинський Л.О. Вплив ступеня дренування на техніко-економічні показники роботи дренажу / Л.О. Бадинський, Г.І. Сапсай // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – № 4(60). – С. 39 – 45.
 9. Badynskyi L. Hydrothermal regime of drained turf-podzol soils of Western Polissia of Ukraine / L. Badynskyi, G. Sapsai // Zbiornik prac naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. – 2010. – P. 57 – 66.
 10. Бадинський Л.О. Оцінка інтенсивності осушення перезволожених ґрунтів Західного Полісся в умовах погіршення технічного стану гідромеліоративних систем / Л.О. Бадинський, Г.І. Сапсай // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2009. – № 4(48). – С. 257 – 265.

Стандарти: участь у розробці

Контакти

e-mail: l.o.badinskу@nuwm.edu.ua
Сайт Центру МСО: http://inter.nuwm.edu.ua