Юрчик Галина Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Професійний шлях

Юрчик Галина Миколаївна

У 2004 році закінчила з відзнакою Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю "Управління персоналом і економіка праці". Закінчила аспірантуру і у 2010 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Протягом 2004-2010 рр. працювала асистентом на кафедрі трудових ресурсів та підприємництва, з 2011р. – старшим викладачем, з 2012 р. – доцентом цієї ж кафедри. З 2015 року керує науковим гуртком "Економічна теорія та історія економічної думки" економічного відділення Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.

Освіта

 • загальноосвітня середня школа №1 смт. Ратно Волинської області (1989-1999 рр.);
 • Національний університет водного господарства та природокористування – здобуття освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» (1999-2004 рр.)
 • аспірантура (НУВГП, м.Рівне, 2005-2009 рр.)

Науковий ступінь, вчене звання

 • 2010 р. – здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук (НУВГП).

Тема дисертації: “Регулювання зайнятості населення регіону (на прикладі Рівненської області) ” за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; науковий керівник - д.е.н., професор Безтелесна Людмила Іванівна

 • 2012 р. – присвоєння вченого звання доцента.

Дисципліни, що викладаються

 • планування і організація бізнесу
 • ринок праці
 • системи і механізми соціального захисту
 • основи економіки та ін.

Підвищення кваліфікації

13.09.2021-24.10.2021 рр. – воркшоп «Європейський досвід діджиталізації в економіці та бізнес-адмініструванні» в Науковому центрі інноваційних досліджень (Таллінн, Естонія); сертифікат № SCIR-2021-0431 виданий 22 листопада 2021 р. (6 кредитів ЄКТС)

Наукові інтереси

Зайнятість, ринок праці та соціальний захист населення.

Основні публікації та розробки

Навчальні посібники та підручники

 1. Юрчик Г.М., Безтелесна Л.І. Державне регулювання зайнятості. Підручник – Рівне: НУВГП, 2006. – 210с. http://ep3.nuwm.edu.ua/1807/1/006%20zah.pdf
 2. Юрчик Г.М., Гуменюк В.Я. Планування та організація виробничої діяльності підприємства. Навч. посібник.  Рівне: НУВГП, 2010. - 145с.http://ep3.nuwm.edu.ua/1849/
 3. Юрчик Г.М., Безтелесна Л.І. Ринок праці. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 270с.http://ep3.nuwm.edu.ua/1868/
 4. Юрчик Г.М., Самолюк Н.М. Трудові договірні відносини: Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2018. – 341 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/14017/

Дисертація, автореферат дисертації

 • РА369958 Юрчик Г.М. [1] Регулювання зайнятості населення регіону (на прикладі Рівненської області) [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Юрчик Галина Миколаївна ; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. - К., 2010. - 20 с.
 • ДС125821 Юрчик Г.М. [2] Регулювання зайнятості населення в регіоні (на прикладі Рівненської області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Юрчик Галина Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рiвне, 2010. - 215 https://www.academia.edu/35031164/diser

Монографії

 • Halyna Mishchuk, Natalia Samoliuk, Halyna Yurchyk. Decent work: evaluation and ensuring in human capital management: monograph: Szczecin: Centre of Sociological Research, 2021, 140 p. http://ep3.nuwm.edu.ua/20748/
 • Юрчик Г.М., Безтелесна Л.І. Прогнозування та регулювання зайнятості населення регіону. Монографія, - Рівне: НУВГП, 2010. – 222с.https://www.academia.edu/35118045/monografiya.pdf

Колективні монографії

 • Юрчик Г.М. Тіньова зайнятість та заробітна плата на національному ринку праці: особливості та соціально-економічні наслідки // Управління персоналом в умовах інтелектуалізації й трансформації суспільства: ідеологія, технології та пріоритети: монографія / Г.М. Захарчин, Й.С. Ситник, А.О. Касич, Г.В. Назарова та ін.; за наук. ред. Г.М. Захарчин та Й.С. Ситник. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2021. – 266-277с.
 • Юрчик Г.М., Самолюк Н.М. Фінансування соціальної політики в Україні в умовах дефіциту державного бюджету та державного боргу // Konzeptuelle grundsatze des wirtschaftswachstums bei der globalisierung: kollektive Monographie / herausgegeben vom Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor W. Jatsenko. – Verlag SWG imex GmbH Nurberg, Deutschland, 2016.- р. 240-253. https://www.academia.edu/35242254/monografiyu.pdf
 • Юрчик Г.М. Аналіз циклічного економічного розвитку України як основа прогнозування макроекономічної динаміки // Методи та інструменти аналізу і прогнозування ринкової ситуації в забезпеченні стійкості суб’єктів господарювання: монографія / за заг. ред. Н. В. Шандової. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 103-121 с.
 • Юрчик Г.Н., Самолюк Н.Н.Управление расходами на профессиональное развитие человеческого капитала в системе обеспечения конкурентоспо-собности предприятий // Украина и Беларусь: ресурсы предприни-мательства: монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – с. 134-140.

Наукові статті

2023 рік

 • Особливості соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб в україні на основі програмного підходу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2023. (2(102)). pp. 218-237. https://ep3.nuwm.edu.ua/27734/ (співавтор - Самолюк Н.М.).
 • Основні тенденції розвитку ринку праці в умовах «нової нормальності». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 165-176 (спіавтори Самолюк Н.М., Галицька Д.Ю.) https://ep3.nuwm.edu.ua/26173/
 • Внутрішньо переміщені особи (ВПО) на ринку праці України: проблеми та механізми підтримки. Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2023. - Випуск 1 (46). http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2023_46/zb46_12.pdf (співавтор Самолюк Н.М.)

2022 рік

 • Особливості формування первинних та вторинних доходів населення: теоретичний аспект та реалії в Україні. Соціальна економіка, 2022, випуск 64. https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/21150
 • Офшоризація економіки: національний вимір та соціальні наслідки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). с. 207-217. https://ep3.nuwm.edu.ua/25119/
 • Доходи населення: теоретичний аспект, структурно-динамічні особливості формування в Україні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, 2022. 3. (співавтор Самолюк Н.М.)

2021 рік

2020 рік

 • Проблеми реалізації соціальної політики у забезпеченні зайнятості осіб з інвалідністю в Україні // Вісник Хмельницького національного університету 2020, № 1. С. 71-77. (співавтор Міщук Г.Ю.) http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/16.pdf
 • Соціально-економічні умови розвитку малого підприємництва в Україні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2020. №4(92). С. 459-469 (співавтор - Савіна Н.Б.) http://ep3.nuwm.edu.ua/20521/
 • Оцінювання ефективності національної соціальної політики через призму соціологічного моніторингу // Україна: аспекти праці. 2020. №4. С. 22-29.
 • Ефективність соціальної політики: теоретичний аспект та методологічні засади оцінювання // Соціальна економіка. 2020. №6. С. 55-66 DOI: 10.26565/2524-2547-2020-60-6 https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/16658/15562
 • Заробітна плата на національному ринку праці динамічний, регіонально-галузевий та соціальний аспект.  Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2020. (1(89)). с. 230-2 40.http://ep3.nuwm.edu.ua/18284/ (співавтор Дужар А.І.).
 • Державний борг: тенденції формування та соціальні наслідки в Україні.  Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.2020. (1(89)). с. 241-254. http://ep3.nuwm.edu.ua/18285/ (співавтор Єгер Д.О.).
 • Mishchuk, H., Bilan, S., Yurchyk, H., Akimova, L., & Navickas, M. (2020). Impact of the shadow economy on social safety: The experience of Ukraine. Economics and Sociology, 13(2), 289-303.doi:10.14254/2071-789X.2020/13-2/19
 • Cоціальний захист населення: оцінка результативності та можливості соціологічного моніторингу // Ринок праці та зайнятість населення: науково-практичний журнал. №3(59), 2019. – с. 51-59 (співавтор Міщук Г.Ю.).
 • Bilan, Y.; Mishchuk, H.; Samoliuk, N.; Yurchyk, H. Impact of Income Distribution on Social and Economic Well-Being of the State. Sustainability 2020, 12, 429.- https://doi.org/10.3390/su12010429 (Scopus, Web of Science)

2019 рік

 • Особливості соціального захисту сімей в Україні // Україна: аспекти праці. -2019. - №2, с. 25-34. (співавтор Давидчук Б.Б.) http://uap.in.ua/download/all/Vy-pusky-_2019_roku/UAP_2_19_m.pdf
 • Вплив тіньової економіки на соціальну безпеку в Україні // Східна Європа: економіка, бізнес, управління. Електронне наукове фахове видання. Вип. 4 (21). – 2019. – С. 436-445.
 • Соціальне виключення: проблеми визначення та оцінювання масштабів в Україні // Демографія та соціальна економіка. – К., 2019, № 1 (35). – С. 166-181 (співавтор Міщук Г.Ю.) http://dse.org.ua/arhcive/35/11.pdf
 • Теоретичні аспекти соціального захисту сімей в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 2 (82). – Рівне, 2018. – С. 240-253. (співаавтор Давидчук Б.Б.) http://ep3.nuwm.edu.ua/14619/

2018 рік

 • Тенденції розвитку та соціально-економічна значимість малого бізнесу в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 3 (83). – Рівне, 2018. – С. 214-225 (співавтор Коваль А.)

http://ep3.nuwm.edu.ua/15287/1/Ve8321%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf

 • Тенденції та напрями подолання безробіття в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 3 (83). – Рівне, 2018. – С. 226-236 (співавтор Човпило М.) http://ep3.nuwm.edu.ua/15288/1/Ve8322%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
 • Вплив інфляції на національний ринок праці // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2018. - №1(15). – С. 236-248. http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24773
 • Теоретичні аспекти формування, розподілу та перерозподілу доданої вартості // «Економіка та суспільство». – 2018. - № 14. (співавтор Самолюк Н.М.). http://economyandsociety.in.ua
 • Mishchuk H., H. Yurchyk, Bilan Y. Shadow incomes and real inequality within the framework of leadership and social change // Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74216-8_10
 • Генезис та еволюція соціальної політики // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. - Випуск 22. – С. 730-738. http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3990-yurchik-g-m-genezis-ta-evolyutsiya-sotsialnoji-politiki
 • Сутність та суб’єктно-об’єктна спрямованість соціальної політики у світлі сучасного наукового дискурсу // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. – Випуск 17.- С. 334-342. http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/57.pdf.

2017 рік

 • Монополії в економіці: теоретичний аспект та реалії в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 3 (79). – Рівне, 2017. – С. 117-128.
 • Плинність персоналу: індикатор кадрової безпеки підприємства // Економіка та суспільство: Електронне наукове фахове видання. Випуск 12. – 2017.-С. 500-508. (співавтор Самолюк Н.М.) http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/84.pdf
 • Пріоритети державної політки зайнятості у контексті подолання дефіциту гідної праці в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2017. - №2(14). – С. 236-248.http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/22605/1/236-248.pdf
 • Інвестування підприємств у розвиток персоналу: особливості, віддача та інструменти стимулювання // Вісник Хмельницького національного університету: Науковий журнал, 2017.- №2, Том. 1. Економічні науки.- С. 64-68 (співавтор Самолюк Н.М.).https://www.academia.edu/35246100/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_.pdf
 • Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. - К: ДВНЗ КНЕУ, 2017. - №40. – С. 35-49. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/21884/1/35-49.pdf
 • Система соціальної допомоги в Україні як складова національної соціальної політики // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2017. - №1(13). – С. 230-242. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/21622/1/230-242.pdf

2016 рік

 • Програма житлових субсидій в Україні як індикатор соціальної відповідальності держави // Україна: аспекти праці, 2016. - №7-8. – С. 33-42 (співатор Міщук Г.Ю.)https://www.academia.edu/35242492/_statta_.pdf
 • Оцінювання диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти // Демографія та соціальна економіка. – К., 2016, № 3 (28). – С. 133-144 (співавтор Самолюк Н.М.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2016_3_13
 • Тіньова зайнятість населення: сутність, масштаби та соціально-економічні наслідки в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 4 (76). – Рівне, 2016. – С. 153-163.
 • Жилищные субсидии в Украине в контексте сбалансирования социальной ответственности государства и населения в условиях повышения жилищно-коммунальных тарифов // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2016. - № 1(3). – р. 326-336. http://www.ijoness.esy.es/myfiles/arhiv_journals/2_2016_1_98.pdf
 • Дискримінація на ринку праці: прояви, вітчизняний і європейський досвід подолання // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2016. - №2(12). – С. 118-128. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/19410/1/118-128.pdf
 • Зарубіжний та вітчизняний досвід соціального підприємництва // Україна: аспекти праці, 2016. - №5-6. – С. 17-24. (співавтор Пилипчук Р.Р.)https://www.academia.edu/35242432/_statta.pdf
 • Социальная безопасностьи защита населения Украины в условиях инфляции // International Journal of New Economics and Social Sciences № 2 (4) 2016. - С. 315-324. (співавтор Самолюк Н.М.)http://www.ijoness.esy.es/myfiles/arhiv_journals/2_2016_267_358.pdf
 • Особливості розвитку соціально-трудових відносин на вітчизняному ринку праці // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 1 (73). – Рівне, 2016. – С. 180-189. http://ep3.nuwm.edu.ua/4459/

2015 рік

 • Особливості фінансування соціальної політики в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2015. - №2(10). – С. 184-194. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/12248/1/184-195.pdf
 • Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності // Україна: аспекти праці, 2015. - №1. – С. 34-42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2015_1_8
 • Соціальний захист материнства в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 1 (69). – Рівне, 2015. – С. 197-206/http://ep3.nuwm.edu.ua/4001/
 • Макроэкономические закономерности и рычаги регулирования рынка труда Украины //International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2015. - №2(2). – р. 67-80. http://www.ijoness.esy.es/myfiles/arhiv_journals/2_2015_1_139.pdf

2014 рік

 • Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах //Україна: аспекти праці, 2014. - №3. – С. 11-20. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_3_4
 • Аналіз та механізми подолання бідності в Україні // Статистика України, 2014. - №1 (64). – С. 25-31. (співавтор Самолюк Н.М.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2014_1_6
 • Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей // Україна: аспекти праці, 2014. - №6. – С. 22-27. (співавтори Безтелесна Л.І., Нагай Ю.В.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_6_5
 • Аутсорсинг персоналу – новітній інструмент оптимізації витрат підприємств // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2014. - №2(8). – С. 117-123 (співатор Самолюк Н.М.)http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/5841/1/117-123.pdf
 • Freelance як сегмент транснаціонального ринку праці в умовах глобалізації // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 2 (66). – Рівне, 2014. – С. 458-465/

2013 рік

 • Договірно - правові форми закріплення соціально - трудових відносин у контексті їх відповідності інтересам суб'єктів ринку праці // Україна: аспекти праці, 2013. - № 2. - С. 20-24.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_2_6
 • Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України // Україна: аспекти праці, 2013. - № 3. - С. 21-23 (співавтор Безтелесна Л.І.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_5_6
 • Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб'єктів ринку праці // Статистика України №3, 2013. – Київ. – С. 20-27 (співавтор Самолюк Н.М.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2013_2_6
 • Проблеми "гендерної асиметрії" на ринку праці України // Соціально - трудові відносини: теорія і практика. Збірник наукових праць. №1 (5), 2013. - К.: КНЕУ, - С.46-53 (співавтор Самолюк Н.М.) http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4610/1/46%20-53.pdf
 • Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні // Соціально - трудові відносини: теорія і практика. Збірник наукових праць. №1 (5), 2013. - К.: КНЕУ, - С.137-143 http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4673/1/137%20-%20144.pdf
 • Юрчик Г.М. Сутність та складові соціальної політики: теоретичний аспект // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, 2013. - №2 (49). – Ч. 2. – С. 141-147 (співавтор Безтелесна Л.І.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_2%282%29__23
 • Юрчик Г.М. Вплив законодавчих змін на функціонування ринку праці // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 3 (63). – Рівне, 2013. –С. 437-447 (співавтор Саєнко М.)
 • Юрчик Г.М. Планування пенсійного забезпечення регіону: демографічний та соціально-економічний аспект // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2013. - №2(6). – С. 142-149 http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4917/1/142%20-%20149.pdf

2012 рік

 • Удосконалення механізму соціального захисту дітей в Україні // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. Випуск 4. – Київ, 2012. – С.38-45. (спіавтори Безтелесна Л.І., Максимчук Т.)
 • Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці // Статистика України: Науково інформаційний журнал. №1 (56). – Київ, 2012. – С. 22-28. (співавтор Безтелесна Л.І.)http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/periodicals/s-ukr/2012(56)1.pdf
 • Проблеми та напрями удосконалення соціального захисту безробітних в Україні // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Т.2. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 661-671. (співавтор Самолюк Н.М.)http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/3766/1/661%20-%20671.pdf
 • Проблеми та напрями удосконалення соціального захисту зайнятих в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія і практика.- К.: КНЕУ, 2012 р. - С. 120-128. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/2351/1/Yurchik.pdf
 • Стимулювання розвитку самозайнятості: соціально-економічні та правові аспекти // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць. - Випуск 2 (58). - С. 225-232.
 • Аналіз та оцінювання методів відбору персоналу підприємства // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 4 (60). - Рівне, 2012. - С. 181-188. (співавтор Самолюк Н.М.)

2011 рік

 • Особливості реабілітації інвалідів у трудовій сфері: вітчизняний та зарубіжний досвід // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (серія: “Економічні науки”), 2011. - №4 (49) Ч.2. – С. 24-27. https://www.academia.edu/35242337/stattu_.pdf
 • Оцінювання рівня життя населення України в контексті міжнародних стандартів // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Випуск 2 (42). – Одеса, 2011. – С. 15-21 (Співавтор Безтелесна Л.І.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2011_2_4

2010 рік

 • Удосконалення соціального партнерства як складової системи соціального захисту зайнятих // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец.вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Т.2 – К.: КНЕУ, 2010 – С.22-32 (співавтор Безтелесна Л.І.)http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/2820/1/Beztelesna.pdf
 • Удосконалення соціального захисту інвалідів в Україні // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природо-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2010. Випуск XVI. №1. – С.293-303 (співавтор Безтелесна Л.І.).http://ep3.nuwm.edu.ua/6645/

2004-2009 роки

 • З досвіду розробки програм зайнятості // Економіка України.– 2008. – №5.– С.85–90. (Співавтор: Безтелесна Л.І.)
 • Сутність, чинники та наслідки нелегальної зайнятості // Вісник соціально-економічних досліджень Вип. 32 / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С. 441-446.
 • Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення регіону // Вісник НУВГП: Зб.наук. пр. Економіка. Вип. 4 (44). Ч. 5. – Рівне, 2008. – С. 140-147.
 • Фінансово-економічний механізм стимулювання самозайнятості населення регіону // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць вип. 3 (43). – Рівне, 2008. – С. 250–256.
 • Визначення пріоритетів розвитку підприємництва і зайнятості населення // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – Полтава, 2008. – С. 99-102. (Співавтор: Гуменюк В.В.)
 • Удосконалення регулювання зайнятості населення регіону // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т.2. Ч. II. – КНЕУ, 2007. – С. 901-913. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/19681/1/901-914.pdf
 • Пріоритети державної політики регулювання ринку праці // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць (випуск1). – Рівне, 2007. – С. 227-235.
 • Методика прогнозування зайнятості населення регіону: науково-практичні засади // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга в контексте стратегии развития Украины: Сб. науч. тр. В 3 т. – Т. 2 / НАН Украины. Ин-т экономики про-сти. – Донецк, 2007. – С. 78–85.
 • Економічний механізм регулювання зайнятості населення регіону // Вісник НУВГП: Зб. наук. пр. – Рівне, 2007.- С. 365-372.
 • Удосконалення системи регулювання зайнятості населення // Социально – экономические аспекты промышленной политики. Управление человечискими ресурсами: государство, регион, предприятие: Сб. науч. тр. в 3 т. – Т. 2 / НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2006. – С.24-32. (Співавтор: Безтелесна Л.І.)
 • Прогнозування зайнятості населення регіону: методологія та практика // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць вип. 3. – Рівне, 2006. – С. 241-252. (Співавтор: Безтелесна Л.І.)
 • Метотодологічно – інформаційні аспекти прогнозування зайнятості населення // Україна: аспекти праці.– 2006.– № 7. – С. 13–17. (Співавтор: Безтелесна Л.І.)https://www.academia.edu/35242309/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_.pdf
 • Форми державного сприяння розвитку молодіжного підприємництва // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць вип. 3. – Рівне, 2006. – С. 186–194. (Співавтор: Похно І.О.)
 • Удосконалення механізмів державного регулювання молодіжного сегменту ринку праці // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т.1. Сучасні технології управління людськими ресурсами.- К.: КНЕУ, 2005.– С. 583 -591.
 • Методологічні засади прогнозування зайнятості населення // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць ч. 3.– Рівне, 2004. – С. 442-449.

Тези доповідей

2022 рік

 • Економічна безпека України: структурно-динамічні тенденції та проблеми. Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 15- 16 листопада 2022 року ). Кременчук, КрНУ, 2022. 393-396 с.
 • Особливості реалізації національної політики на ринку праці. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. 427-430 с.
 • Тінізація економіки Укрїни як загроза її економічної безпеки: масштаби та напрями подолання. Стратегії, моделі та технології управління економічними системами : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (16 грудня 2022 р., м. Хмельницький). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2022. С. 102-106.
 • Фінансова безпека як складова економічної безпеки: стан та загрози в Україні // // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник матеріалів XI Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2022 р. – Рівне : НУВГП, 2022. С. 347-350.
 • Інфляційні процеси в україні: аналіз тенденцій та загроз соціально-економічному розвитку. «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти»: матеріали V міжнародної науково-практичної Інтернетконференції. – Одеса: ОДАБА, 2022. – С. 77-80.
 • Податкова політика в Украіні: особливості реалізації та вплив на соціально-економічний розвиток з урахуванням досвіду ЄС // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2022 року. – Житомир: Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна», 2022. -127-132. (співавтор Царук В.О.).
 • Офшоризація бізнесу як антагонізм його соціальній відповідальності // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 листопада 2021 р.)] / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк – Луцьк, 2021. (співавтор Царук В.О.).
 • Офшоризація національної економіки: масштаби та наслідки в умовах глобалізації // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник матеріалів XI Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2022 р. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2022. С. 241-245. (співавтор Царук В.О.).

2021 рік

 • Податкова політика в Украіні: особливості реалізації та вплив на соціально-економічний розвиток з урахуванням досвіду ЄС // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2022 року. – Житомир: Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна», 2022.-127-132.
 • Рівень економічної безпеки як індикатор умов ведення бізнесу в Україні // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції «Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнеспроцесами підприємства» (24-25 листопада -2021 рік м. Херсон) . – С. 377-380.
 • Інфляційні процеси в україні: аналіз тенденцій та загроз соціально-економічному розвитку. «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти»: матеріали V міжнародної науково-практичної Інтернетконференції. – Одеса: ОДАБА, 2022. – С. 77-80.
 • Офшоризація бізнесу як антагонізм його соціальній відповідальності // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 листопада 2021 р.)] / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк – Луцьк, 2021.(спіавтор - Царук В.О.).
 • Бюджетне фінансування видатків соціального призначення в Україні як індикатор соціальної відповідальності держави // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 15 квітня 2021 року. Рівне: НУВГП, 2021. – С.126-128
 • Соціальна значимість малого бізнесу в Україні // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк – Луцьк, 2021. – -557-559 с.
 • Інноваційна безпека: індикатори оцінювання та реалії в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення». 21 жовтня 2021 р. Том 2. К.: НАУ, 2021. С. 137-139.

2020 рік

 • Mishchuk, H., Bilan, S., Yurchyk, H. & Sułkowska, J. (2020). Social Protection of Employees as A Tool of Social Responsibility and Increase of Business Efficiency Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 9459-9469.
 • Вплив інновацій на рівень продуктивності праці національний підприємств // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.)/відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Електрон. дані. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. с. 246-249.
 • Бідність населення як індикатор ефективності соціальної політики в Україні // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XIV международной научно–практической конференции, УО ˮПолесский государственный университет“, г. Пинск, 24 апреля 2020 г. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – С. 202-204.
 • Вплив бюджетних видатків соціального призначення на економічний розвиток // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. 785 с.
 • Соціальна значимість малого бізнесу в Україні // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)]. – Луцьк, 2020. – 605-608.Соціальна значимість малого бізнесу в Україні // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)]. – Луцьк, 2020. – 605-608.
 • Заробітна плата як індикатор соціальної відповідальності бізнесу на національному ринку праці // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)]. – Луцьк, 2020. – 572-576 (спіавтор Міщук Г.Ю.).
 • Соціальна значимість малого бізнесу в Україні // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)]. – Луцьк, 2020. – 605-608.
 • Фінансові передумови реалізації соціальної політики в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. – С. 293-297.

2019 рік

 • Теоретичні аспекти оцінювання ефективності соціальної політики // Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 вересня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2019. – С. 84-87.
 • Можливості розвитку інформаційної економіки в регіоні // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції 13-14 грудня 2018 р. Рівне : НУВГП, 2018. –133-135 С. (співавтори: Міщук Г.Ю., Косік М.В.)
 • Методологічні засади оцінювання ефективності соціальної політики: теоретичний аспект//Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 21 вересня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. – С. 73-76

2018 рік

 • Соціальна відповідальність бізнесу на національному ринку праці // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячена 25 річниці створення Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Луцьк, 2018. – С. 525-527.
 • Вплив тіньової економіки на первинні та вторинні доходи населення України // Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції; 26-29 листопада 2018 року. – К.: КНЕУ, 2018. – 39-43с. (співавтор Самолюк Н.М.)
 • Тінізація національного ринку праці як загроза соціальній безпеці держави // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 7 груд. 2018 р., Частина 2 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 207-211. (співавтор Самолюк Н.М.).
 • Мета соціальної політики в світлі сучасного наукового дискурсу // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2018 року. Рівне: НУВГП, 2018. – С. 298-300.
 • Сутність та складові соціального захисту: теоретична концептуалізація // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2018 року. Рівне: НУВГП, 2018. – С. 275-277. (співавтор - Давидчук Б.)
 • Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва на основі кредитування // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XII международной научно–практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 27 апреля 2018 г. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – 101-103 с. (співатор Самолюк Н.М.).
 • Сучасний концепт соціальної політики // Стратегічні напрями економічної та соціальної політики у ринкових умовах: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 10 березня 2018 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. – 63-67с.

2017 рік

 • Продуктивність праці як індикатор конкурентоспроможності національної економіки // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. – К., 2017.– 569 с.(співавтор Самолюк Н.М.). http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/10/tezi.pdf
 • Соціальне виключення: теоретичний аспект та реалії в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С. 294-296. (співатор - Давидчук Б.).
 • Сутність та вимір соціальної безпеки: теоретико-методологічний аспект // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С. 327-330.
 • Пріоритети політки зайнятості у контексті подолання дефіциту гідної праці в Україні // Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2017. – 215-216с.
 • Оцінка ефективності моделі соціального діалогу в Україні у контексті концепції гідної праці // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки : зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 25-26 квіт. 2017 р. — К. : КНЕУ, 2017. — С. 317-320 (співавтор Самолюк Н.М.)http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/21359/1/317-320.pdf
 • Сутність та система фінансування соціальної політики // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – 232-234 с.http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20434/1/Zbirnyk_tez_Mukachevo.pdf
 • Особенности профессионального обучения безработного населения в Украине// Современные подходы к организации дополнительного образования молодёжи и взрослых: проблемы и перспективы развития: сборник научных статей первой международной научно-методической заочной конференции. – Пинск : ПолесГУ, 2017.- С. 53-56 (соавтор Самолюк Н.Н.)
 • Мале підприємництво як «соціальний амортизатор» в Україні // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі) (27 квітня 2017 року). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 219-223. http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7084/219.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2016 рік

 • Развитие рынка труда Украины в русле евроинтеграционных стремлений // Актуальные проблемы социально-трудовых отношений: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Махачкала: НИЦ «Апробация», 2016. – С. 327-330
 • Перспективи прийняття трудового кодексу в Україні у контексті забезпечення безконфліктності суб’єктів ринку праці // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту у контексті євроінтеграції». – Рівне, 2016. – С. 388-390
 • Тенденції розвитку національного ринку праці в умовах євроінтеграції // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції «Інституалізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування». – Рівне: НУВГП, 2016. – С. 99-101
 • Freelance як сегмент ринку праці в умовах розбудови інформаційної економіки // Сучасні тенденції розвитку науки в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 12 травня 2016 р. – Рівне, 2016.- С. 70-73.(співавтор Самолюк Н.М.)
 • Розвиток сільського туризму в Україні // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму Україні: Збірник тез І Міжнародної науково практичної конференції. – Березно, 20-21 травня 2016 р.: ГО «Рівненський центр маркетингових досліджень», Рівне: Видавець О. Зень. – С. 74-77 (співавтор Самолюк Н.М.)
 • Вітчизняний досвід соціального підприємництва // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених – Львів, квітень 2016 р.: Львів: Видавництво Львівської політехніки. (співавтор Самолюк Н.М.)

2006-2015 рр.

 • Професійне навчання – важливий напрям підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів на ринку праці // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015 р. – С. 196-200.
 • Тінізація економіки України як основа формування «парадержави» // Антикризове управління економікою України: нові виклики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції: К.: КНЕУ, 201, С. 127-132. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/14771/1/105-109.pdf
 • Соціальне підприємництво: сутність та співвідношення з дотичними поняттями // Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., приуроч. до 50-я каф. Упр-ня персоналом та екон. праці КНЕУ ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 134–136 Електрон. текст. дані: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/11848
 • Мотиваційний вплив спрощеної системи оподаткування на зайнятість населення регіону // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». – Рівне, 2014. – С. 218-220.
 • Формування вартості робочої сили в Україні // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали * Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 292-294с. (співавтор Самолюк Н.М.)
 • Фактори тінізації зайнятості населення в Україні // Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції». – Рівне: НУВГП, 2014.- С. 124-127.
 • Теоретичні основи розвитку самозайнятості населення в умовах ринку // Праці сьомої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально–економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання". Частина 2. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 268–270.

Студентська наука

1) Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

 • 2021р. - Бурба С.О. Перемога у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством», м. Одеса, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
 • 2020р. - Комар С.О. Перемога у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Управління у сфері економічної конкуренції», м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія.
 • 2020 р. - Царук В. О. Перемога у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та економічна політика», м. Київ, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка.

2) Публікації студентів:

 • Царук В.О. Офшоризація: поняття офшорних зон, особливості та класифікація// Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування: випуск 2 (16). – 2021.
 • Бурба С.О. Соціальна безпека: теоретичний аспект та національні реалії // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 15 квітня 2021 року. Рівне: НУВГП, 2021. – С. 97-99.
 • Царук В.О. Продуктивність праці: теоретичний аспект визначення, генезису та вимірювання // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 15 квітня 2021 року. Рівне: НУВГП, 2021. – С. 123-125.
 • Царук В.О. Сутність, генезис та методичні засади вимірювання продуктивності праці: теоретичний аспект // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування: випуск 2 (12). – 2019. С. 99-102.
 • Комар С.О. Втрати від монополізації економіки та напрями удосконалення антимонопольної політики в Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування: випуск 2 (12). – 2019. С. 64-67.
 • Царук В.О. Мінімальна заробітна плата як інструмент регулювання оплати праці в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. – С. 289-291.
 • Комар С.О. Тіньова зайнятість як загроза соціальні безпеці в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. – С. 248-250.
 • Коваль А.М. Соціальна відповідальність бізнесу на національному ринку праці // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. – С. 251-253.
 • Човпило М. Стан безробіття та напрями його подолання в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С. 324-326.
 • Антонішина Д. Соціальний захист працівників в Україні у контексті збалансування соціальної відповідальності держави та бізнесу // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» - Рівне: НУВГП, 2016. - С. 16-18.
 • Вакольчук Н. Фінансування соціальної політики в Україні в умовах дефіциту бюджету та державного боргу // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» - Рівне: НУВГП, 2016. - С. 24-27.
 • Дубровка В. Демографічні передумови формування пріоритетів соціальної політики в Україні // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» - Рівне: НУВГП, 2016. - С. 110-112.
 • Бура В. Соціально-вразливі верстви населення та механізми їх соціального захисту: теоретико-правовий аспект // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Зб. тез II Міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне: НУВГП, 2013. - С. 31-33.
 • Білоус Т.О. Сутність, наслідки та методи вимірювання тіньової зайнятості: теоретичний аспект // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Зб. тез II Міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне: НУВГП, 2013. - С. 23-25.
 • Саєнко М. Форми засвідчення трудових відносин у трудовій сфері: переваги та недоліки для субєктів ринку праці // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Зб. тез II Міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне: НУВГП, 2013. - С. 229-231.
 • Кособуцька І. Соціальний захист у житлово-комунальній сфері як індикатор рівня життя населення регіону // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Зб. тез II Міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне: НУВГП, 2013. - С. 107-109.