Шинкарук Любомир Антонович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Шинкарук Любомир Антонович

Народився 07.03.1951 р.

Освіта

Український інститут інженерів водного господарства, м.Рівне. Спеціальність: гідротехнічне будівництво річкових споруд і ГЕС, інженер-гідротехнік, 1972р.

Працює в НУВГП з 1974 р.

Трудовий шлях

- 2015 р. – 2017 р. - в.о. завідувача кафедри гідротехнічного будівництва ННІВГП, НУВГП;
- 2017 р. - 2018 р. - в.о. завідувача кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки ННІВГП, НУВГП;
- 3 2018 р. по даний час - завідувач кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки ННІВГП, НУВГП.

Наукові ступені та вчені звання

 • Кандидат технічних наук, спеціальність 05.14.09 – гідравліка і інженерна гідрологія. Тема дисертації: “Захист струмененапрямних дамб мостових переходів за допомогою затоплювальних напівзагат”, 1985 р.
 • Доцент кафедри гідротехнічних споруд.

Основні напрямки наукової діяльності

Комплексне регулювання русел передгірських ділянок гірських річок; розробка схем і конструкцій берегозахісних і регуляційних споруд для протипаводкових комплексів.

Публікації

 1. Рекомендації по дослідному застосуванню геотекстильних матеріалів для захисту укосів огороджувальних дамб від розмиву. РДТУ, ІВГ, 2001. – 10 с. (Автори: Кірієнко І.І., Шумінський В.Д., Шинкарук Л.А.).
 2. Щодро О.Є., Шинкарук Л.А., Барановський С.В. Експериментальні і теоретичні дослідження кінематики потоку і місцевих деформацій дна в зоні мостових переходів // Автомобільні дороги і дорожне будівництво. – 2001. – № 63. – С. 266-270.
 3. Кирієнко І.І., Шинкарук Л.А., Щодро О.Є. Шляхи вдосконалення регулювання русел передгірських ділянок річок Українських Карпат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2002. – №1. – С. 30-34.
 4. Сhinkarouk L., Hassanе M., Benhafid M.S. Utilisation des courants secondaires pour la protection des ouvrages de regularisation et des berges des riviers contre l’érosion. Actes du Colloque International sur l’Eau et l’Environnement. Alger, 7-8 Décembre, 2004. – pp. 175-179.
 5. Кірієнко І.І., Шинкарук Л.А., Щодро О.Є., Новий тип водозабору в складі протипаводкового комплексу на річках Українських Карпат // Гідромеліорация і гідротехнічне будівництво. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 31. – С. 139-145.
 6. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Чіпак В.П., Кисіль О.А. Обґрунтування напрямків наукового супроводу протипаводкових заходів для регіону Закарпаття // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 4 (40). Част.2. – С. 63-73.
 7. Шинкарук Л.А., Сеневич Б.С.Огороджувальні дамби на гірських річках Українських Карпат: оцінка роботи, проблеми, альтернативи покращення // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. – 2008. – № 33. – С. 87-93.
 8. Шинкарук Л.А., Хлапук М.М. Оцінка роботи споруд протипаводкового захисту на річках Українських Карпат після проходження паводка в липні 2008 року // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – 2009. – Випуск 1 (45). – С. 63-73.
 9. Шинкарук Л.А. До питання моніторингу пропускної здатності русел гірських річок в умовах збільшення ризику виникнення катастрофічних паводків // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – 2009. – Випуск 3 (47). – С. 573-289.
 10. Вайнберг О.І., Хлапук М.М., Рябенко О.А., Шинкарук Л.А. Дністровська ГАЕС: нові досягнення гідроенергетики України в гідротехнічному будівництві // Гідроенергетика України. – 2009. – № 3. – С. 21-25.
 11. Шинкарук Л.А., Щодро О.Є., Пірко А.Б. Регулювання русел і протипаводковий захист в умовах глобалізації кліматичних змін // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Технічні науки. – Рівне: НУВГП, 2016. – № 3 (75). – С. 91-97.
 12. Шинкарук Л.А., Вечер В.В. Концепція протипаводкового захисту на основі інтегрованого управління паводковим стоком // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. збірник, Випуск 28. – К.: КНУБА, 2017. – С. 382-390.
 13. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А. Протипаводкові акумулюючі ємності в басейні верхнього Дністра та мала гідроенергетика // Гідроенергетика України. – 2018. – №1-2 . – С. 75-78.
 14. Ясінська Л.Р., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В.,Токар Л.О. Захист передгірських ділянок річок від глибинної ерозії за допомогою донних порогів // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Технічні науки. – Рівне: НУВГП, 2018. – № 2 (82). – С. 55-63.
 15. В’ячеслав Вечер, Любомир Шинкарук. Боротьба з наносами при водозаборі з передгірських ділянок річок та на каналах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. збірник, Випуск 31. – К.: КНУБА, 2019. – С.25-34.
 16. Вечер В.В., Шинкарук Л.А., Токар Л.О. Результати лабораторних досліджень двоярусного фронтального водозабору. Вісник НУВГП, вип.4(92). Технічні науки: Рівне, 2020. – С. 52-62.
 17. Шинкарук Л. А. Обґрунтування необхідності здійснення регуляційно-захисних заходів біля мостових переходів на річці Тиса в умовах різких змін клімату / Л. А. Шинкарук, Л. Р. Волк, В. В. Вечер // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2021. - Вип. 4(96). – С. 3-14.
 18. Ткачук М.М. Забезпечення ефективності водорегулювання на водогосподарських системах інноваційними конструкціями / М. М. Ткачук, В. О. Турченюк, Л. А. Шинкарук [та ін.] // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 4(96). - С. 106-116.
 19. Гриб Й. В., Шинкарук Л.А., Куньчик Т.М. Гідротехнічні та іхтіоекологічні засади функціонування Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу / Й.В. Гриб, Л.А Шинкарук., Т.М. Куньчик // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 1(97). – С. 27-35.
 20. Гриб Й.В., Шинкарук Л.А., Вечер В.В. Використання гідротехнічних споруд, гідрологічного режиму річки Случ та її заплави в системі захисних укріплень у 1939 році / Автори: Й.В. Гриб, Л.А. Шинкарук, В.В. Вечер // Вісник НУВГП. Технічні науки: [зб. наук. праць]. – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 1(97). – С. 86–101.
 21. Ткачук М.М., Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В. Регулювання водного режиму ґрунтів дренажними системами в гумідній зоні. Вісник НУВГП. Технічні науки: [збірник наукових праць]. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 4(100). – С. 3–13.


Навчальні посібники:

 • Хлапук М.М., Щодро О.Є., Ніколайчук О.М., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В. // Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд. – Рівне: НУВГП, 2017. – 105 с. Навчальний посібник. (рекомендовано вченою радою НУВГП,протокол №5 від 24.04.2015), (власний внесок – Шинкарука Л.А. – 1, 5 і 8 розділи посібника). Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8228.
 • Екологічні основи управління водними ресурсами. Навчальний посібник // А.І. Томільцева, А.В.Яцик, В.Б. Мокін та ін. – К.: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 216 с. (Бібліотека екологічних знань), (власний внесок Шинкарука Л.А. – п.п. 6.3 і 6.4 посібника). С.148-153. Режим доступу: https://iem.org.ua/images/librery/4.pdf
 • Колективна монографія за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-26 вересня 2018 року) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ. «Видавництво «Юстон», 2018. – 254 с. Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2018/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-2018-1.pdf.
 • Проектування, інженерно-біотехнічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів: навч. посібник / За ред. О.В. Петроченко, В.В. Гребеня, В.К. Хільчевського, А.І. Томільцевої. – Київ: Видавництво дім «АртЕк», 2021. – 442 с.

Науково-методична робота:
1. 01-04-60. Шинкарук, Л. А., Хлапук, М. М., Вечер, В. В., Ніколайчук, О. М. 2018). Методичні вказівки до магістерських робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» денної і заочної форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2018. – 29 с. [Методичне забезпечення] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12542.
2. 01-04-56. Хлапук, М. М,. Шинкарук, Л.А, Вечер, В. В., Безусяк, О. В., Токар, Л. О., Поташник, С. І., Дем’янюк, А. В. (2020). Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17324.
3. 01-04-62. Шинкарук, Л.А., Хлапук ,М. М., Корнійчук, В. І., Мельничук, І. М. (2020). Методичні вказівки до атестації (атестаційного екзамену бакалавра) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної формнавчання. [Методичне забезпечення] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17919.
4. 01-04-63. Шинкарук, Л.А., Хлапук,М. М., Корнійчук, В. І., Мельничук, І. М. (2020). Методичні вказівки до фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою підготовки «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення], http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17916.
5. 01-04-64. Шинкарук, Л. А., Хлапук, М. М., Корнійчук, В. І., Ніколайчук, О. М. (2020.) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17914.
6. 01-04-65М Шинкарук, Л. А. та Волк, Л. Р. та Корнійчук, В. І. (2023) Методичні вказівки і програма науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання.https://ep3.nuwm.edu.ua/26378/
7. 01-04-66М Шинкарук, Л. А. та Волк, Л. Р. та Корнійчук, В. І. (2023) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання.https://ep3.nuwm.edu.ua/26379/
8. 01-04-67М Герасімов, Є. Г. та Шинкарук, Л. А. та Корнійчук, В. І. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Монтажні та спеціальні роботи в гідротехнічному будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання. https://ep3.nuwm.edu.ua/26381/

Наукове керівництво (консультування) здобувача:
- Підготував 1-го кандидата технічних наук.
- Офіційний опонент під час захисту кандидатської дисертації здобувачем Цинкою А.О. на Вченій раді НТУ, м. Київ, 18.12.2020 р. в режимі онлайн (підстава: відгук офіційного опонента та автореферат дисертації «Удосконалення методу розрахунку розмивів на заплавах в зоні впливу мостових переходів». Київ, 2020. – 22 с.).

Патенти:
1. Патент на корисну модель № 148264. Україна. МПК (2021.01). Е02В 3/02 (2006.01). Е02В 7/00. Водозабірний вузол протипаводкового комплексу / Автори: Л.А. Шинкарук, М.М. Ткачук. Володілець НУВГП. № заявки u 2021 01124; заявл. 09.03.2021, опублік. 21.07.2021. Бюлетень № 29. – 4 с.
2. Патент на корисну модель №151276. МПК. Е02D 17/20 (2006.01). Е02В 3//12 (2006.01). Коробчастий габіон двосторонньої дії для захисту укосів земляних гідротехнічних споруд від руйнування водою / Автори: Л.А. Шинкарук, М.М. Ткачук, Білецький А.А. Володілець НУВГП. № заявки u 2022 00015; заявлено 04.01.2022, опубліковано 29.06.2022. Бюлетень № 26. – 4 с.

Наукове консультування підприємств

1. Наукове консультування Дністровського басейнового управління водних ресурсів (Дністровського БУВР) та підпорядкованих йому організацій з 02.01.2019 року: надання експертно-консультативної допомоги та обстеження гідротехнічних споруд і оцінювання їх стану з розробкою рекомендацій щодо їх подальшої можливої експлуатації або необхідності їх захисту від руйнування високими паводковими чи повеневими водами.
2. Наукове консультування проектної фірми «ТехКон», м. Івано-Франківськ, з 2008 р., щодо захисту від руйнування берегів і схилів долин річок; стабілізації та регулювання русел річок; вдосконалення конструкцій рибохідних споруд; природної самоочистки водотоків.

Наявність апробаційних, науково-популярних, консультаційних (дорадчих), науково-експертних публікацій

1. Корбутяк М.В., Шинкарук Л.А. Унікальні наукові лабораторії як ресурс розвитку елітарного туризму // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.). – С. 267-271. / Редкол.: проф. В. С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – 352 с.
2. Стефанишин Д.В., Шинкарук Л.А., Корбутяк В.М. Про гідроспоруди протиповіневого захисту як об’єкти вітчизняної критичної інфраструктури / Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-26 вересня 2018 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ. «Видавництво «Юстон», 2018. – 254 с.
3. Yacine НAFIED, Mohamed Tewfik Bouziane, Boualem REMINI, Lubomir SHIYNKARUK. Load sediments quantification in Algerian North-West basins by ANN (artificial neurons network) method) / GeoScience Engineering (ISSN 1802-5420). Vol. 65, № 3 (2019) published 2019.09.25.рр.1 – 17.
4. Хлапук М. М., Шинкарук Л. А., Сівак В. М. Проблеми фундаменталізації профільних дисциплін і профілізація фундаментальних дисциплін у підготовці спеціалістів в I столітті // Технології навчання: науково-методичний збірник. [Електронне видання]. Вип. 17. Рівне: НУВГП, 2019. С.116-124.
5. Шинкарук Л.А., к.т.н., доцент, зав. кафедри ГТБГ НУВГП, м. Рівне. Спеціальність 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Секція 3. Педагогіка, Матеріали ІІІ Інтернет-конференція «Майбутня професія – виклик сьогодення», 20 травня 2022 року, м. Здолбунів. Є сертифікат.
6. Шинкарук Л. А., Гриб Й. В. Спосіб попередження замулення та занесення зависями руслових екотонів в нижньому б’єфі регулювальних споруд. – С. 196-198. Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування [Електронне видання]: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті та 95-річчю з Дня народження професора С.Т. Вознюка, 29–30 вересня 2022 р., м. Рівне, Україна. - Рівне : НУВГП, 2023. - 199 с.
7. Шинкарук Л.А. Про необхідність збереження та розвиток спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» в Національному університеті водного господарства та природокористування // Збірник тез ІV Інтернет-конференція: «Майбутня професія – виклик сьогодення» 20.03.2023, м. Здолбунів. – С.27-32.

Проведення навчальних занять іноземною мовою

 • Згідно з Договором про співпрацю між НУВГП та Університетом прикладних наук Ібн Зохр (м. Агадір, Марокко) № 17/40/17/044 від 20.11.2017р. та перебуванням марокканських студентів на тримісячному стажуванні з 01.04.2018р. по 29.06 2018р. у НУВГП, Шинкарук Л.А. був призначений науковим керівником для проходження ними наукового стажування протягом 3-х місяців (обсяг 50 аудиторних годин: проводив навчальні заняття, консультації та екскурсії французькою мовою з дисципліни «Гідротехнічні споруди»; був керівником комплексного наукового проекту за темою: «Etude de faisabilité d’installer une mini-centrale hydroéleсtrique au barrage de GORYN en UKRAINE» («Добудова міні-гідроелектростанції на р. Горинь в Україні») з його захистом на кафедрі ГТБГ.

Підстава:
1. Наказ по НУВГП за № 366 від 15.05.2018 р.
2. Програма перебування та проходження стажування.
3. Комплексний науковий проект (електронний та паперовий варіанти, виконані французькою мовою, зберігаються на кафедрі ГТБГ).

Студентські олімпіади

 • Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 194 - «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», (ІІ етап Олімпіади, НУВГП, м. Рівне, 15.05.19 -17.05.19). Наказ №00243 від 25.04. 2019 р.

Участь у професійних/громадських об’єднаннях

1. Індивідуальний член професійної громадської спілки «Асоціація «Гідроенергетика України». Довідка професійної громадської спілки.
2.Член громадської спілки «Наукове товариство ім. Шевченка», Україна. Місце і дата вступу: м. Львів, 22 лютого 2018 року.

Нагороди та відзнаки

 • Знак ВЦРПС “За досягнення в самодіяльному мистецтві” (07.12.1984, м. Рівне).
 • Почесна грамота Державного комітету України по водному господарству. За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для галузі водного господарства України та з нагоди презентації університету (25.06.1999, м. Київ).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2006, №110140 м. Київ).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України». Посвідчення № 65 (10.05.2017, наказ МОН України №199к).

E-mail

l.a.shunkaruk@nuwm.edu.ua
вн. тел.: 8-19