Шинкарук Любомир Антонович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Шинкарук Любомир Антонович

Народився 07.03.1951 р.

Освіта

Український інститут інженерів водного господарства, м.Рівне. Спеціальність: гідротехнічне будівництво річкових споруд і ГЕС, інженер-гідротехнік, 1972р.

Працює в НУВГП з 1974 р.

Трудовий шлях

- 2015 р. – 2017 р. - в.о. завідувача кафедри гідротехнічного будівництва ННІВГП, НУВГП;
- 2017 р. - 2018 р. - в.о. завідувача кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки ННІВГП, НУВГП;
- 3 2018 р. по даний час - завідувач кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки ННІВГП, НУВГП.

Наукові ступені та вчені звання

 • Кандидат технічних наук, спеціальність 05.14.09 – гідравліка і інженерна гідрологія. Тема дисертації: “Захист струмененапрямних дамб мостових переходів за допомогою затоплювальних напівзагат”, 1985 р.
 • Доцент кафедри гідротехнічних споруд.

Основні напрямки наукової діяльності

Комплексне регулювання русел передгірських ділянок гірських річок; розробка схем і конструкцій берегозахісних і регуляційних споруд для протипаводкових комплексів.

Публікації

 1. Рекомендации по проектированию активных способов защиты струенаправляющих дамб мостовых переходов от местного размыва. Изд. Миндорстроя УССР / Ротапринт Оргдорстроя Миндорстроя УССР. Киев, 1985. – 16 с. (Авторы: Курганович А.А., Дударь А.А., Климов О.Н., Шинкарук Л.А.).
 2. Рекомендации по проектированию регуляционных сооружений на реках Карпат. Изд. Минводхоза УССР. Киев, 1991. – 149 с. (Авторы:Кириенко И.И. Щодро О.Є. Шуминский В.Д., Шинкарук Л.А.).
 3. Рекомендації по дослідному застосуванню геотекстильних матеріалів для захисту укосів огороджувальних дамб від розмиву. РДТУ, ІВГ, 2001. – 10 с. (Автори: Кірієнко І.І., Шумінський В.Д., Шинкарук Л.А.).
 4. Щодро О.Є., Шинкарук Л.А., Барановський С.В. Експериментальні і теоретичні дослідження кінематики потоку і місцевих деформацій дна в зоні мостових переходів // Автомобільні дороги і дорожне будівництво. – 2001. – № 63. – С. 266-270.
 5. Кирієнко І.І., Шинкарук Л.А., Щодро О.Є. Шляхи вдосконалення регулювання русел передгірських ділянок річок Українських Карпат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2002. – №1. – С. 30-34.
 6. Сhinkarouk L., Hassanе M., Benhafid M.S. Utilisation des courants secondaires pour la protection des ouvrages de regularisation et des berges des riviers contre l’érosion. Actes du Colloque International sur l’Eau et l’Environnement. Alger, 7-8 Décembre, 2004. – pp. 175-179.
 7. Кірієнко І.І., Шинкарук Л.А., Щодро О.Є., Новий тип водозабору в складі протипаводкового комплексу на річках Українських Карпат // Гідромеліорация і гідротехнічне будівництво. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 31. – С. 139-145.
 8. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Чіпак В.П., Кисіль О.А. Обґрунтування напрямків наукового супроводу протипаводкових заходів для регіону Закарпаття // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 4 (40). Част.2. – С. 63-73.
 9. Шинкарук Л.А., Сеневич Б.С.Огороджувальні дамби на гірських річках Українських Карпат: оцінка роботи, проблеми, альтернативи покращення // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. – 2008. – № 33. – С. 87-93.
 10. Шинкарук Л.А., Хлапук М.М. Оцінка роботи споруд протипаводкового захисту на річках Українських Карпат після проходження паводка в липні 2008 року // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – 2009. – Випуск 1 (45). – С. 63-73.
 11. Шинкарук Л.А. До питання моніторингу пропускної здатності русел гірських річок в умовах збільшення ризику виникнення катастрофічних паводків // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – 2009. – Випуск 3 (47). – С. 573-289.
 12. Вайнберг О.І., Хлапук М.М., Рябенко О.А., Шинкарук Л.А. Дністровська ГАЕС: нові досягнення гідроенергетики України в гідротехнічному будівництві // Гідроенергетика України. – 2009. – № 3. – С. 21-25.
 13. Шинкарук Л.А., Щодро О.Є., Пірко А.Б. Регулювання русел і протипаводковий захист в умовах глобалізації кліматичних змін // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Технічні науки. – Рівне: НУВГП, 2016. – № 3 (75). – С. 91-97.
 14. Шинкарук Л.А., Вечер В.В. Концепція протипаводкового захисту на основі інтегрованого управління паводковим стоком // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. збірник, Випуск 28. – К.: КНУБА, 2017. – С. 382-390.
 15. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А. Протипаводкові акумулюючі ємності в басейні верхнього Дністра та мала гідроенергетика // Гідроенергетика України. – 2018. – №1-2 . – С. 75-78.
 16. Ясінська Л.Р., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В.,Токар Л.О. Захист передгірських ділянок річок від глибинної ерозії за допомогою донних порогів // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Технічні науки. – Рівне: НУВГП, 2018. – № 2 (82). – С. 55-63.
 17. В’ячеслав Вечер, Любомир Шинкарук. Боротьба з наносами при водозаборі з передгірських ділянок річок та на каналах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. збірник, Випуск 31. – К.: КНУБА, 2019. – С.25-34.
 18. Вечер В.В., Шинкарук Л.А., Токар Л.О. Результати лабораторних досліджень двоярусного фронтального водозабору. Вісник НУВГП, вип.4(92). Технічні науки: Рівне, 2020. – С. 52-62.
 19. Шинкарук Л. А. Обґрунтування необхідності здійснення регуляційно-захисних заходів біля мостових переходів на річці Тиса в умовах різких змін клімату / Л. А. Шинкарук, Л. Р. Волк, В. В. Вечер // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2021. - Вип. 4(96). – С. 3-14.
 20. Ткачук М.М. Забезпечення ефективності водорегулювання на водогосподарських системах інноваційними конструкціями / М. М. Ткачук, В. О. Турченюк, Л. А. Шинкарук [та ін.] // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 4(96). - С. 106-116.
 21. Гриб Й. В., Шинкарук Л.А., Куньчик Т.М. Гідротехнічні та іхтіоекологічні засади функціонування Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу / Й.В. Гриб, Л.А Шинкарук., Т.М. Куньчик // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 1(97). – С. 27-35.

Навчальні посібники:

 • Хлапук М.М., Щодро О.Є., Ніколайчук О.М., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В. // Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд. – Рівне: НУВГП, 2017. – 105 с. Навчальний посібник. (рекомендовано вченою радою НУВГП,протокол №5 від 24.04.2015), (власний внесок – Шинкарука Л.А. – 1, 5 і 8 розділи посібника). Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8228.
 • Екологічні основи управління водними ресурсами. Навчальний посібник // А.І. Томільцева, А.В.Яцик, В.Б. Мокін та ін. – К.: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 216 с. (Бібліотека екологічних знань), (власний внесок Шинкарука Л.А. – п.п. 6.3 і 6.4 посібника). С.148-153. Режим доступу: https://iem.org.ua/images/librery/4.pdf
 • Колективна монографія за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-26 вересня 2018 року) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ. «Видавництво «Юстон», 2018. – 254 с. Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2018/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-2018-1.pdf.

Науково-методична робота:
1. 01-04-60. Шинкарук, Л. А., Хлапук, М. М., Вечер, В. В., Ніколайчук, О. М. 2018). Методичні вказівки до магістерських робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» денної і заочної форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2018. – 29 с. [Методичне забезпечення] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12542.
2. 01-04-56. Хлапук, М. М,. Шинкарук, Л.А, Вечер, В. В., Безусяк, О. В., Токар, Л. О., Поташник, С. І., Дем’янюк, А. В. (2020). Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17324.
3. 01-04-62. Шинкарук, Л.А., Хлапук ,М. М., Корнійчук, В. І., Мельничук, І. М. (2020). Методичні вказівки до атестації (атестаційного екзамену бакалавра) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної формнавчання. [Методичне забезпечення] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17919.
4. 01-04-63. Шинкарук, Л.А., Хлапук,М. М., Корнійчук, В. І., Мельничук, І. М. (2020). Методичні вказівки до фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою підготовки «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення], http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17916.
5. 01-04-64. Шинкарук, Л. А., Хлапук, М. М., Корнійчук, В. І., Ніколайчук, О. М. (2020.) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17914.

Наукове керівництво (консультування) здобувача:
- Підготував 1-го кандидата технічних наук.

Патенти:
1. Патент на корисну модель № 148264. Україна. МПК (2021.01). Е02В 3/02 (2006.01). Е02В 7/00. Водозабірний вузол протипаводкового комплексу / Автори: Л.А. Шинкарук, М.М. Ткачук. Володілець НУВГП. № заявки u 2021 01124; заявл. 09.03.2021, опублік. 21.07.2021. Бюлетень № 29. – 4 с.
2. Патент на корисну модель №151276. МПК. Е02D 17/20 (2006.01). Е02В 3//12 (2006.01). Коробчастий габіон двосторонньої дії для захисту укосів земляних гідротехнічних споруд від руйнування водою / Автори: Л.А. Шинкарук, М.М. Ткачук, Білецький А.А. Володілець НУВГП. № заявки u 2022 00015; заявлено 04.01.2022, опубліковано 29.06.2022. Бюлетень № 26. – 4 с.

Наукове консультування підприємств

1. Наукове консультування Дністровського басейнового управління водних ресурсів (Дністровського БУВР) та підпорядкованих йому організацій з 02.01.2019 року: надання експертно-консультативної допомоги та обстеження гідротехнічних споруд і оцінювання їх стану з розробкою рекомендацій щодо їх подальшої можливої експлуатації або необхідності їх захисту від руйнування високими паводковими чи повеневими водами.
2. Наукове консультування проектної фірми «ТехКон», м. Івано-Франківськ, з 2008 р., щодо захисту від руйнування берегів і схилів долин річок; стабілізації та регулювання русел річок; вдосконалення конструкцій рибохідних споруд; природної самоочистки водотоків.

Участь у професійних/громадських об’єднаннях

1. Індивідуальний член професійної громадської спілки «Асоціація «Гідроенергетика України». Довідка професійної громадської спілки.
2.Член громадської спілки «Наукове товариство ім. Шевченка», Україна. Місце і дата вступу: м. Львів, 22 лютого 2018 року.

Нагороди та відзнаки

 • Знак ВЦРПС “За досягнення в самодіяльному мистецтві” (07.12.1984, м. Рівне).
 • Почесна грамота Державного комітету України по водному господарству. За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для галузі водного господарства України та з нагоди презентації університету (25.06.1999, м. Київ).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2006, №110140 м. Київ).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України». Посвідчення № 65 (10.05.2017, наказ МОН України №199к).

E-mail

l.a.shunkaruk@nuwm.edu.ua
вн. тел.: 8-19