Сіпайло Леонід Георгійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Сіпайло Леонід Георгійович

Народився 9 березня 1983р. у м. Рівне.

Освіта

В 2002 р. закінчив Текстильний технікум РДТУ і отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою по спеціальності "Ремонт та обслуговування техніки підприємств текстильної та легкої промисловості". В 2006 р. отримав диплом бакалавра з відзнакою по спеціальності "Економіка підприємства" факультету економіки і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування. В 2007 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Економіка підприємства" факультету економіки і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування.

Професійна діяльність

З вересня 2007 р. був призначений на посаду асистента кафедри економіки підприємства НУВГП.
З жовтня 2014 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри економіки підприємства НУВГП.
З вересня 2016 р. переведений на посаду доцента кафедри економіки підприємства НУВГП.
З травня 2018 р. заступник директора Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП з методичної роботи.

Наукова діяльність

Напрями наукових інтересів:

 • Iнновація
 • Інноваційна діяльність
 • Екологізація інноваційної діяльності промислових підприємств
 • Лібералізація інноваційного підприємництва.


У листопаді 2014 р. захистив дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення механізму стимулювання екологізації інноваційної діяльності промислових підприємств», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Кузнєцова Тетяна Володимирівна, професор кафедри економіки підприємства, Національний університет водного господарства та природокористування.

Науковий доробок 40 опублікованих праць, з них 5 монографій у співавторстві, 24 статей в провідних наукових фахових та наукометричних виданнях. Найновішими серед них є наступні:


Монографії:

 1. Сіпайло Л. Г. Екологізація інноваційної діяльності як передумова безпеки регіону // Науково-методичні основи оцінювання стану економіко-екологічної безпеки (регіональний аспект) : Монографія. За наук. ред. Кузнєцової Т. В. – Рівне : НУВГП, 2012. – С. 198–224.
 2. Сіпайло Л. Г. Концептуальні засади формування інноваційної політики підприємств / Т.В. Кузнєцова, Л.Г. Сіпайло // Дослідження та оптимізація економічних процесів: Колективна монографія. За ред. О. В. Манойленко, В. О. Матросової. – Х. : ХНУ «ХПІ», «Цифрова друкарня № 1», 2012. – С. 170–179.
 3. Кузнєцова Т.В., Сіпайло Л.Г. Економічний механізм стимулювання еколого-інноваційного розвитку промислових підприємств регіону : Монографія. – Рівне : НУВГП, 2016. – 217 с.
 4. Сипайло Л.Г. Значение маркетинга инноваций в системе обеспечения конкурентных преимуществ предприятия / Т.В. Кузнецова, Л.Г. Сипайло, Н.А. Сипайло // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 60-66.
 5. Сіпайло Л.Г., Сіпайло Н.А. Організаційно-економічні засади лібералізації інноваційного підприємництва : Монографія. – Рівне : НУВГП, 2018. – 126 с.Публікації у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних та публікації у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Sipaylo L. G. Mechanism for ecologic-economical risks’ management at the potentially dangerous enterprises / T. V. Kuznetsova, O. Y. Lesniak, M. F. Averkyna, L. G. Sipaylo // Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu : мiędzynarodowej konferencji naukowej, 27−29 listopada 2009 : Kazimierz Dolny : 2009. − S. 403−407.
 2. Сипайло Л. Г. Экологизация инноваций как необходимое условие инновационно-технологического развития экономики Украины / Л. Г. Сипайло // Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сб. науч. статей. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2013. – С. 111−113.
 3. Сіпайло Л. Г. Оцінка впливу інновацій на рівень екологізації промислового виробництва регіону / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло // Сборник научных трудов SWorld. – Т. 38. Вып. 4. – Иваново : Маркова АД, 2013. – С. 78−83 (видання включено до міжнародних наукометричних баз даних).
 4. Сіпайло Л.Г. Механізм регулювання економіко-екологічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах трансформації економіки України / Н.Б. Кушнір, Т.В. Кузнєцова, Л.Г. Сіпайло // Oxford Journal of Scientific Research. - No.1. (9) (January-June). - Volume III : “Oxford University Press”, 2015. – Р. 308-314 (видання включено до міжнародних наукометричних баз даних).
 5. Сіпайло Л.Г. Інноваційна діяльність підприємств в контексті забезпечення інформаційної безпеки / О.М. Сазонець, Л.Г. Сіпайло // Науковий журнал «Проблеми економіки», 2015. - №3. – с. 156-161 (видання включено до міжнародних наукометричних баз даних).
 6. Сіпайло Л.Г. Обґрунтування альтернативних витрат при формуванні інвестиційної політики підприємства [Текст] / Л. Г. Сіпайло, А. М. Ляшук // Молодий вчений. — 2016. — №5. - c. 149-152.
 7. Сіпайло Л.Г. Інвестиційний потенціал підприємств України в кризових умовах / Л. Г. Сіпайло, А. М. Ляшук // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 8. - С. 29-33.
 8. Сіпайло Л.Г. Механізм впливу маркетингу інновацій на конкурентні переваги підприємства / Т.В. Кузнєцова, Л.Г. Сіпайло // Науковий журнал «Бізнес-Інформ», 2017. - №5. – с. 293-299
 9. Sipailo L.H. State system of stimulation and regulation of innovative activities of enterprises in developed countries of the world / L.H. Sipailo, T.V. Kuznetsova // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2017. - № 2(6). – P. 232-241


Публікації у провідних наукових виданнях:

 1. Сіпайло Л. Г. Роль екологічних інновацій у забезпеченні сталого розвитку країни / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло // Вісник Хмельницького нац. ун -ту. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – Т. 2. − С. 29−33.
 2. Сіпайло Л. Г. Методи еколого-економічного управління інноваційною діяльністю промислових підприємств регіону / Т.В. Кузнєцова, Л.Г. Сіпайло // Вісник Черкаського ун-ту. – Черкаси : ЧНУ, 2011. – Вип. 207. – С. 46−49. – (Серія «Економічні науки»).
 3. Сіпайло Л. Г. Важелі стимулювання екологізації інноваційної діяльності підприємств / Л. Г. Сіпайло // Вісник Національного ун-ту водного господарства і природокористування. Економіка.– Рівне, 2011. – Вип. 2 (54). – С. 196−201.
 4. Сіпайло Л. Г. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств регіону / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 291−296.
 5. Сіпайло Л. Г. Особливості інноваційної діяльності підприємств регіону / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло // Механізми реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку України в умовах глобальних викликів : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп. 2012 р. − К. : НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012. – С. 370−380.
 6. Сіпайло Л.Г. Економічна доцільність мотивування екологізації інноваційної діяльності промислових підприємств / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло // Вісник Національного ун-ту водного господарства і природокористування. Економіка.– Рівне, 2016. – Вип. 3 (75). – С. 75−83.

Нагороди

 1. Призер конкурсу «Кращий молодий науковець року 2015» (напрям «Економічні науки», НУВГП)
 2. Призер конкурсу «Кращий молодий науковець НУВГП 2016» (напрям «Економічні науки», НУВГП)
 3. Призер конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій НУВГП в номінації «Монографії молодих вчених» за монографію «Економічний механізм стимулювання еколого-інноваційного розвитку промислових підприємств регіону» (2016)
 4. Призер конкурсу «Кращий молодий науковець НУВГП 2017»

Викладацька діяльність

Проводжу заняття і прийняв участь в розробці навчально-методичних матеріалів з таких дисциплін, як

 • "Статистика",
 • "Економіка підприємства",
 • "Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності".

Контакти

вул. О. Новака (Приходька), 75, Рівне, 33000; 2 -й корпус, ауд. 255
Тел: +38 (0362) 267-631

E-mail: l.h.sipailo@nuwm.edu.ua
l.h.sipailo@gmail.com