Сиротинський Олександр Артемович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
СИРОТИНСЬКИЙ Олександр Артемович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, кандидат технічних наук

Біографія

Народився 8 липня 1959 року в с. Варковичі Дубенського району Рівненської області, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.

Закінчив Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ, 1981 р.), механічний факультет за спеціальністю „Механізація гідро­меліоратив­них робіт” та отримав кваліфікацію інженер-механік.

Сиротинський Олександр Артемович працює в Національному університеті водного господарства та природокористування з 1981 року.

З 1981р. по 1990р. працював в науково-дослідному секторі УІІВГ на посадах інженера НДС, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника.

У 1994 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, а в 2000 році вчене звання доцента кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання.

За розробку комплексу нових меліоративних машин в 1990 році нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР та дипломом II сту­пеня ВДНГ УРСР.

В 1997 році обраний член- кореспондентом Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (МАНЕБ). В 2002 році обраний член-кореспондент Північно-Західного відділення Академії будівництва України (АБУ).

Сиротинський О.А. є досвідченим викладачем - видав навчальний посібник “Основи автоматизації проектування машин” з грифом “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів”, в 2004 році відкрив спеціалізацію„Комп’ютерні технології при проектуванні машин і обладнання”.

В 2006 році став переможцем конкурсу „Краща навчально-методична розробка року” в номінації „Підручник, навчальний посібник”, та занесений на Дошку Пошани університету „Людина року - 2006”.

Сиротинський О.А. постійно займається підготовкою студентів до участі у Міжнарод­ній студентській олімпіаді „САПР та комп’ютерне моделювання в машинобудуванні”, (м. Хмельницький, м. Київ), які постійно ставали переможцями та призерами олімпіади та ставали пере­можцями в конкурсах студентських та аспірантських робіт з САПР та машинобудування.

Наукові роботи

Сиротинський О.А. розробив і впровадив у навчальний процес комплекс нових лабораторних і практичних робіт, опублікував понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких понад 25 авторських свідоцтв і патентів. Більша частина винаходів впроваджена у виробництво зі значним економічним ефектом.

Під керівництвом Олександра Артемовича створені нові техногенно-екологічні енергозберігаючі технології гідродинамічного очищення пружно-рідинних середовищ.

Нагороди

За плідну працю неодноразово заохочувався преміями, дипломами, почесними грамотами і в тому числі у 2007 році Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Рівненського міськвиконкому. В 2015 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Вік живи,- вік учись.


СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ,

Опублiковані в в 2000 – 2015 р.р.

Навчальні посібники

 1. Сиротинський О. А. Основи автоматизації проектування машин. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерст­вом освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчаль­них закладів,Рівне, УДУВГП, 2004.- 252 с.: іл.
 2. Сиротинський О. А., Дмишук М.Д. Механізація лісового і сільського господарства.: Лабораторний практикум. (За редакцією О.А. Сиротинського) Частина І (Механізація сільського господарства). Навчальний посібник Березне: Надслучанський інститут, 2007.- 250 с.: іл.
 3. Сиротинський О. А., Лук’янчук О.П. Основи автоматизації проектування машин. Інтерактивний комплекс. Кредитно-модульна система організації навчального про­­цесу. Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористуваннядля студентів напряму підготовки 6.050503 – «Машинобудування», Рів­не, НУВГП, 2009.- 105 с.: іл.


Статті

 1. Сиротинський О. А., Білоконь С.О. Моделювання процесу очищення комірок вібраційного сітчастого фільтру дощувальних машин.- Збірник наукових праць на­ціонального аграрного уні­верситету "Механізація сільськогосподарського виробництва". Том ІХ. Київ: Видавництво НАУ, 2000.– С 59 - 63.
 2. Сиротинський О. А., Кристопчук М.Є., Ковтунович І.В. Механізм гідрокавітаційного очищення дренажних трубопроводів.- Вісник РДТУ.- Вип. 3 (5), Ч2 Рівне: РДТУ, 2000.- С 18 – 22.
 3. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л. Спосіб та пристрій регенерації вібраційного фільтра дощувальної машини.- Вісник РДТУ.- Вип. 4 (11), Рівне: РДТУ, 2001.- С- 129 – 134.
 4. Сиротинський О. А., Кристопчук М.Є. Моделювання кавітаційної зо­ни за конусним обтікачем пристрою для очищення дренажних трубопроводів.- Вісник ВДТУ.- Вип. 4 (11), Луцьк: ВДТУ, 2001.- С- 122 – 127.
 5. Сиротинський О. А., Іващенко А.П. Проблеми управління підприємством в умовах автоматизації виробничого процесу В кн.: Матеріали звітної науково-практичної конференції професорсько-викла­дацького складу та студентiв. Секція “Економіка та підприємництво” Рiвне: РІС КСУ, 2002.- с.- 50- 53.
 6. Сиротинський О. А., Долід М.А., Майструк С.П. Замулення оглядових дренажних колодязів на осушувально-зволожувальних системах.- Вісник УДУВГП.- Ч.2, Вип. 5 (18), Рівне: УДУВГП, 2002.- С 56 – 62.
 7. Сиротинський О. А., Білоконь С.О., Форсюк С.Л. Прісноводні водорості як фактор забруднення арматури дощувальних машин. - Вісник УДУВГП.- Ч.6, Вип. 5 (18), Рівне: УДУВГП, 2002.- С 56 – 62.
 8. Сиротинський О. А., Кристопчук М.Є. Математична модель кавітаційної зони, утворюваної пристроєм для промивання дрен. - В кн.: Збірник наукових праць УДУВГП “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди” –Випуск 9., Рівне: УДУВГП, 2003.- С 482 – 487.
 9. Сиротинський О. А., Романчук В.С., Ніколайчук О.М. Технологія гідродинамічного очищення дренажних ліній від мулових наносів і відкладень вохри. - В кн.: Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-мето­дич­ної конференції, Рівне: УДУВГП, 2004.- С- 252 – 255.
 10. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л. Гідравлічний розрахунок кавітаційного про­мив­ного пристрою сітчастих фільтрів В кн.: Вісник Львівського державного аграрного університету “Агроінженерні дос­­лідження” № 8, Львів: ЛДАУ, 2004.- с.- 174 – 179.
 11. Сиротинський О. А., Смалько М.А. Система автоматичного хіміч­ного контролю водно-хі­міч­ного режиму 1-го контуру АЕС з реакторамиВВЕР В кн.: Вісник НУВГП. Збірник наукових праць –Випуск 2 (34), Частина 1. Рівне: НУВГП, 2006.- с.- 233 – 240.
 12. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л. Технологія регенерації мікросітокВ кн.: Вісник НУВГП. Збірник наукових праць –Випуск 2 (34), Частина 2. Рівне: НУВГП, 2006.- с.- 161- 168.
 13. Сиротинська А.П., Сиротинський О. А. Автоматизація управління ін­­же­нерними да­ни­ми та життєвим циклом виробу в системі Лоцман: PLM Матеріали звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів РІС КСУ.- Рівне, 2007, С. 50-55.
 14. Сиротинський О. А., Сиротинська А.П. Проблеми дистанційного навчання в умовах приєднання України до загальноєвропейського простору вищої освіти. Нова педагогічна думка. Науково - методичний журнал. Матеріали VIII всеукраїнської науково-мето­дичної конференції „Кредитно - модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки: стан, проблеми та перспективи” Рівне, 2007, С. 544-550.
 15. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л. Аналіз забруднень, які осідають на сітчастих фільтрах систем водопідготовки та способів їх очистки.- В кн.: Вісник НУВГП. Збірник наукових праць –Випуск 3 (43). Рівне: НУВГП, 2008.- с.- 280 – 285.
 16. Дейнега І.О., Сиротинський О. А. Формування інформаційних потоків у логістичних системах підприємств В кн.: Вісник НУВГП. Збірник наукових праць –Випуск 4 (44). Рівне: НУВГП, 2008.- с.- 37 – 43.
 17. Сиротинський О. А., Заєць В.В. Машина для гідравлічних випробувань напірних трубопроводів МВТ-10 В кн.: Вісник НУВГП. Збірник наукових праць –Ви­пуск 3 (47). Частина 2. Рівне: НУВГП, 2009.- с.- 418 – 423.
 18. Сиротинський О. А., Сиротинська А.П. Оцінка якості вищої освіти в Україні в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір.- Нова педагогічна думка. Нау­ково - методичний журнал. Матеріали IX Міжнародної науково-методичної кон­фе­ренції „Проблеми уп­рав­ління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжна­родний освітній прос­­тір” Рівне, 2009, с.- 452-458.
 19. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л., Заєць В.В.- Гідравлічний розрахунок вих­ро-кавітаційного промивного пристрою сітчастого фільтру машини МВМ-10 Вісник НУВГП. Збірник наукових праць –Випуск 2 (50). Технічні науки. Рівне: НУВГП, 2010.- с.- 78 – 83.
 20. Сиротинський О. А., Сиротинська А.П.- Використання інформаційних технологій при підготовці бакалаврів і магістрів. Нова педагогічна думка. Науково - методичний журнал. Матеріали X Міжнародної науково-методичної кон­ференції „Європейський простір вищої школи як ос­нова розвитку суспільства знань”, Частина ІІ, Рівне, 2012, с.- 97-100.
 21. Сиротинський О. А., Дейнега О.В., Серілко О.Л. Організовування фізичної дист­ри­буції товарів В кн.: Матеріали звітної наукової конференції викла­дачів, аспірантів, співробітників і студентів. Секція “Економіка і менеджмент”, Випуск XIII. Рiвне: РДГУ, 2012, с.- 18- 19.
 22. Сиротинський О. А., Сиротинська А.П. Логістичні принципи оптимізації транспортних витрат сільськогосподарського підприємства Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. – Вип. 4 (56) Серія Економіка – Рівне, 2012. – С.220-225.
 23. Сиротинський О. А., Майструк С. П. , Кузьмінський В. О., Кузьмінський В.В. Бага­тоцільовий комплекс універсальних машин для вирішення сучасних екологічних проблем. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42512 від 28.02.2012. Державна служба інтелектуальної власності України, 12 с.
 24. Сиротинський О. А., Прокопчук Н.М., Мельникович Є.В., Романовський В.Я, Дідух І.В. Замулення дренажних колодязів на меліоративних системах та технологія їх очищення, - "Вісник НУВГП" Зб. наук. праць. – Вип. 4 (64) серія "Технічні науки" - Рівне, 2013. – С. 109-115.
 25. Сиротинський О. А., Прокопчук Н.М., Форсюк С.Л., Гнатюк Д.Ю, Мельникович Є.В. Обг­рунтування та дослід­ження технологічних параметрів процесу гідродинамічного про­ми­вання дренажних трубопроводів., - "Вісник НУВГП" Зб. наук. праць. – Вип. 4 (64) серія "Технічні науки" - Рівне, 2013. – С. 251- 259.
 26. Сиротинський О. А. Удосконалення управління транспортом на засадах логістики з використанням інформаційних технологій, - В кн.: Матеріали ІІ Міжнародній науково-практична конференції "Державне управ­­ління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення" Секція 5 “Управління транспортом та транспортною інфраструктурою регіону”, Збірник тез. Рiвне: НУВГП, 2014.- с.- 252- 253.
 27. Сиротинський О. А. Сучасні тенденції проектування ІТ-систем в галузі машино­будування, - В кн.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної кон­­­ференції "Стратегічні рі­шення інформаційного роз­витку економіки, суспільства та бізнесу" Секція 3 “Проектування та розробка ІТ-систем”, Збірник тез. Рiвне: НУВГП, 2014.- с.- 80- 81
 28. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л., Онокало В.Г., Заєць В.В. Пристрій для гідро­імпульсної очистки поверхонь, - Вісник харківського автомобільно-дорожного університету. Вип. 65-66, Харків, 2014. – с. 307-311.
 29. Сиротинський О. А., Дейнега І.О., Пашкевич С.М., Чабан С.І. Інформаційні потоки в логістичних системах транспортних підприємств,- "Вісник НУВГП" Зб. наук. праць. – Вип. 1 (65) серія "Технічні науки" - Рівне, 2014. – С. 251- 259.

Навчально- методичнi роботи

 1. Сиротинський О. А., Іващенко А.П. Методичні вказівки до самостійного вивчення та завдання на контрольну роботу з дисципліни “Інфраструктура товарного ринку” для студентів спеціальності 7.050108 “Маркетинг” заочної форми навчання. Рівне: РІС КСУ, 2000, с. 12.
 2. Сиротинський О. А., Тхорук Є.І., Потапчук В.С. Методичні вказівкидо викона­ння контрольної роботи з курсу “Організаційно-ви­роб­нича діяльність і менеджмент технічної служби” для студентів заочної форми навчання спец. 7.090214 – “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання”. Рівне: РДТУ, 2000, с. 20.
 3. Сиротинський О. А., Сачук П.М. Методичні вказівкидо викона­ння контрольної роботи з курсу “Основи автоматизованого проектування” для студентів спеціальностей 7.090234 – “Механізація меліоративних робіт” і 7.90315 “Автомобілі та автомобільне гос­по­дарство” денної та заочної форми навчання. Рівне: РДТУ, 2000, с. 12.
 4. Сиротинський О. А., Сачук П.М. Методичні вказівкидо викона­ння контрольної роботи з курсу “Основи автоматизації проектування машин” для студентів спеціальностей 7.090234 – “Механізація меліоративних робіт” і 6.090200 “Підйомно-транспорт­ні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” Заоч­­ної форми навчання. Рівне, РДТУ, 2000, с. 12.
 5. Сиротинський О. А. Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи з курсу ”Мелiоративнi та будівельні машини” на тему: “Багатоковшові екскаватори” студентами спеціальностей 7.092602 “Гідромеліорація”, 7.092103 “Міське будівництво і господа­рство”, 7.092112 “Охорона праці та екологія в будівництві”, 6.092104 “Технологія будівельних конструкцій, виробів і мате­ріалів”, 6.092104 “Промислове і цивільне будівництво”, 7.092102 “Гідротехнічне будівництво” Рівне, РДТУ, 2000, с. 12.
 6. Сиротинський О. А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дис­цип­ліни “Логісти­ка” для студентів спеціальності для студентів спеціальності 6.100400 “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті ” заоч­ної форми навчан­ня, Рівне: УДУВГП, 2003, с. 18.
 7. Сиротинський О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Логістика” для студентів спеціальності 8.100400 “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті” денної тазаочної форм навчання, Рівне: УДУВГП, 2004, с. 24.
 8. Сиротинський О. А., Дмишук М.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторно-прак­тич­них робіт з дисципліни: «Механізація лісогосподарських та сільськогосподарських ро­біт», розділ: «Сівалки» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки напрям підготовки 6.090103 „Лісове і садово-паркове господарство”, Березне: Надслучанський інститут, 2006, с. 24.
 9. Сиротинський О. А., Дмишук М.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторно-прак­тич­них робіт з дисципліни: «Механізація лісогосподарських та сільськогосподарських ро­біт», розділ: «Машини, знаряддя і пристрої для збирання та переробки лісового насіння» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки напрям підготовки 6.090103 „Лісове і садово-паркове господарство”, Березне: Надслучанський інститут, 2009, с. 46.
 10. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л., Лук’янчук О.П. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Основи автоматизації проектування машин”для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування”, НУВГП, 2010, с. 6.
 11. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л., Лук’янчук О.П. Макарчук О.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Комп’ютерне моделювання в конструюванні машин” для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” заочної форми навчання, Рівне: НУВГП, 2012 с. 6.
 12. Сиротинський О. А., Попко О.В., Форсюк С.Л. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Основи логістики” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування” денної та заочної форми навчання, - Рівне: НУВГП, 2012, с. 40.
 13. Сиротинський О. А., Лук’янчук О.П., Бундза О.З., Форсюк С.Л. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “САПР технологічних процесів” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 „Машинобудування”, - Рівне: НУВГП, 2013, с. 16.
 14. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Основи логістики” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування” денної та заочної форми навчання- Рівне: НУВГП, 2014, с. 20.
 15. Сиротинський О. А., Форсюк С.Л. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Логістика підприємств виробництва будівельних матеріалів” для студентів спеціальності 7.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форми навчання - Рівне: НУВГП, 2015, с. 20.

Авторськi свiдоцтва та патенти

 1. Деклараційний патент на винахід України № 99074162. Пристрій для очищення дренажних трубопроводів/ О.А.Сиротинський, Кристопчук М.Є., Сухарєв Е.О., Науменко І.І., Дейнега О.В., Скоблюк М.П., від 18.01.2000 р.
 2. Деклараційний патент на винахід України № 99074178. Вібраційний фільтр/ О.А.Сиротинський, Білоконь С.О., Сухарєв Е.О., Науменко І.І., Сурговський В.М., від. 12.03.2000 р.
 3. Деклараційний патент на винахід України № 2000127634. Вібраційний фільтр/ О.А.Сиротинський, Білоконь С.О., Науменко І.І., Щурок А.І., Форсюк С.Л., від 28.12.2000 р.
 4. Деклараційний патент на ви­нахід України № 20001031914. Машина для внесення меліорантів та захисту рослин/ О.А.Сиротинський, Клименко М.О., Клименко О.М. від 22.03.2001р., опубл. 15.08.2001. Бюл. №7.
 5. Деклараційний патент на ви­нахід України № 2001106781. Спосіб регенерації фільтра/ О.А.Сиротинський, Форсюк С.Л., Науменко І.І., Білоконь С.О. від 11.04.2002р.
 6. Деклараційний патент на ви­нахід України № 2002054449. Пристрій для регенерації сітчастих фільтруючих елементів/ О.А.Сиротинський, Форсюк С.Л., Науменко І.І., Мельник Р.В., Костильов Д.В. від 15.07. 2003р.
 7. Патент на винахід України № 20001031914. Машина для внесення меліорантів та захисту рослин/ Клименко М.О., О.А.Сиротинський, Клименко О.М. від 22.03.2001р., опубл. 15.07.2005. Бюл. №7.
 8. Патент на корисну модель України № 58220. Машина для внесення меліорантів/ О.А.Сиротинський, Форсюк С.Л., Клекоць Г.Г., Дмитрова О.А., Заєць В.В. від 11.07.2011р., опубл. 11.04.2011. Бюл. №7.
 9. Патент на корисну модель України № 61624. Пристрій для регенератії фільтрів/ О.А.Сиротинський, Форсюк С.Л., Дмитрова О.А. від 25.07.2011р.
 10. Патент на корисну модель України № 61627. Машина для внесення меліорантів/ О.А.Сиротинський, Форсюк С.Л., Клекоць Г.Г., Заєць В.В. від 25.07.2011р.
 11. Патент на корисну модель України № 78827. Пристрій для регенерації фільтрів/ О.А.Сиротинський, Форсюк С.Л., Маркова О.В. від 10.04.2013р.
 12. Патент на корисну модель України № 78912. Машина для гідравлічного випробовування напірних трубопроводів/ О.А.Сиротинський, Форсюк С.Л., Гуменюк С.В., Сиротинська А. П., Заєць В.В., Дейнега О.В. від 10.04.2013р.
 13. Патент на корисну модель України № 82387. Вітроенергетична установка з вертикальним ротором. Серілко Л.С., Гнатюк Д.Ю., Серілко Д.Л., Сиротинський О.А. від 25.07.2013р.
 14. Патент на корисну модель України № 92474. Вітроенергетична установка з вертикальним ротором. Серілко Л.С., Сиротинський О.А., Мічуда І.А., Серілко Д.Л. від 26.08.2014 р.

Участь в наукових конференціях

 1. Участь в роботі Звітної наукової конференція викла­дачів, співробітників і студентiв. Секції “Економічна кібернетика” та “Економіка та менеджмент” Рiвне: РДГУ, 2002 р.
 2. Участь в роботі Звітної науково-практичної конференції професорсько-викла­дацького складу та студентiв. Секція “Економіка та підприємництво” Рiвне: РІС КСУ, 2002 р.
 3. Участь в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-мето­дич­ної конференції, Рівне: УДУВГП, 2004 р.
 4. Участь в роботі Звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів РІС КСУ - Рівне, 2007 р.
 5. Участь в роботі VIII Всеукраїнської науково-мето­дичної конференції „Кредитно - модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки: стан, проблеми та перспективи” Рівне, 2007 р.
 6. Участь в роботі Матеріали IX Міжнародної науково-методичної кон­фе­ренції „Проблеми уп­рав­ління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжна­родний освітній прос­­тір” Рівне, 2009 р.
 7. Участь в роботі IІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Актуальні проблеми водного господарства та природокористування" Рівне, 21 - 23 жовтня 2009 року.
 8. Участь в роботі IX Міжнародної науково-методичної конференції „Проблеми уп­рав­ління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір” Рівне, 2 -3 грудня 2009 року.
 9. Участь в роботі науково-практичної конференції "Информационные технологии в содержании образования и практической деятельности специалистов по аудиту и учету: проблемы методологии и организации" (Использование программных продуктов фирмы "1С" в инновационной деятельности образовательных учреждений), 18 лютого 2010, Київ.
 10. Участь в роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України контексті євро інтеграції", 7-8 жовтня 2010, Рівне.
 11. Участь в роботі науково-практичної конференції "Нове информационные технологии в образовании" (Развитие инновационной инфраструктуры учебных заведений с использованием технологий "1С"), 16 лютого 2011, Киев.
 12. Участь в роботі X Міжнародної науково-методичної конференції "Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань", 10-11 листопада 2011 року, Рівне.