Сазонець Ольга Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Сазонець Ольга Миколаївна

Закінчила у 1986 році механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Прикладна математика». Під час навчання отримувала ленінську стипендію. Диплом з відзнакою. З 1996 р. працювала інженером в КБ «Південне». У 1996 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Придніпровської академії будівництва та архітектури і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2000 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фінансів та банківської справи. У 2001 році заочно закінчила фінансово-економічний факультет Дніпропетровської академії управління, бізнесу та права за спеціальністю фінанси та отримала диплом з відзнакою ОКР «спеціаліст». З 2003 до 2006 року докторант кафедри міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету. У 2009 році захистила у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету докторську дисертацію «Інформатизація світогосподарського розвитку в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор Корецький М. Х.) та отримала диплом доктора економічних наук. У 2010 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі міжнародних фінансів. Працювала асистентом, старшим викладачем кафедри комп’ютерної обробки фінансово-економічної інформації Дніпропетровського державного університету, доцентом кафедри економіки підприємства Дніпропетровської академії управління, бізнесу та права, доцентом кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровської академії управління, бізнесу та права, доцентом кафедри фундаментальних дисциплін Інституту довузівської підготовки та післядипломної освіти, доцентом, професором кафедри міжнародних фінансів, професором кафедри менеджменту та туризму Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Автор 108 наукових праць, з них 11 монографій (з них 3 одноосібні), 1 підручник з грифом МОН України, 7 навчальних посібників з грифом МОН України. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Сазонець О.М. є членом Спеціалізованої вченої ради К 47.104.03 у НУВГП Заміжня, виховує двох дітей. Віталій - майстер спорту України, чемпіон України з фігурного катання на ковзанах в одиночному катанні серед чоловіків, учасник Чемпіонатів Європи та Світу, кандидат в Олімпійську збірну України. Таісія – студентка Технічного Університету Хемніц (Німеччина). Останні праці.

1. Сазонець О. М. Методологічні засади фо-рмування інформаційної системи ТНК / Сазонець О. М. // Актуальні проблеми еко-номіки. – 2011. − № 12(126). – С. 43-49. 2. Сазонець О. М. Динаміка транснаціоналі-зації та інтеграція ТНК в економіку України / Сазонець О. М., Широкова Н. О. //Інвестиції: практика та до-свід. – 2012. – № 3. – С. 37–39 3. Сазонець О. М. Аналіз діяльності та роз-витку транснаціональних корпорацій в Україні та світі / Сазонець О. М. Широкова Н. О. //Вісник Дніпропетровсь-кого університету. Серія Світове господарство і міжнародні економічні відносини ¬ – № 10/2, Т. 20. − 2012. – С. 187-192. 4. Сазонець О. М. Стратегії інформатизації соціально-економічного розвитку країни / Сазонець О. М. //Актуальні проблеми еко-номіки. – 2012. − № 8(134). – С. 294-301. 5. Сазонець О. М. Предоставление элек-тронной информационной услуги на новом этапе развития общества /Сазонець О. М. //Известия Азербайджанс-кого государственного педагогического универ-ситета. −2012. − № 1. – С. 241-247 6. Сазонець О. М. Розвиток міжнародної то-ргівлі за допомогою інфо-рмаційних послуг / Сазонець О. М. //Актуальні проблеми еко-номіки. – 2013. − № 1(139). – С. 51-57. 7. Сазонець О. М. Аналіз динаміки зростан-ня обсягів міжнародної торгівлі послугами / Сазонець О. М. //Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного універ-ситету. Серія: Еко-номічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 31. – Ч. І. – С. 33-38. 8. Сазонець О. М. Світова економіка і між-народні відносини / Галан Н. І., Джусов О. А., Жиленко К. М., Крупський О. П., Пуригіна О. Г.Сазонець І. Л., Сардак С. Е., Сергієнко О. О., Стукало Н. В., Ткач В. О., Фе-дорова В. А., Ханін І. Г., Ше-пелєв М. А./5 . - Поня-тійно-термі-нологі-чний слов-ник. - Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 575 с. 9. Сазонець О. М. Застосування заходів без-пеки інформації в міжна-родних економічних сис-темах / Сазонець О. М. //Сборник докладов пер-вой международной нау-чно-практической кон-ференции «Стратегичес-кие решения информа-ционного развития эко-номики, общества и биз-неса на современном этапе» 5-7 июля 2012 го-да, мАР Крым, Украина− С. 270-281. 10. Сазонець О. М. Міжнародні організації в управлінні людським роз-витком: глобалізаційний вимір / Сазонець О. М.,Саричев В. І. - Дніпропетровськ: «Нова ідеологія», 2012. −232 с. 11. Сазонець О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю /Сазонець О. М. - К: «Центр учбової літе-ратури», 2014.256 с. 12. Сазонець О. М. Основні тенденції щодо розподілу активів недер-жавних пенсійних фондів Ї Сазонець О. М. // Вісник Дніпропетровсь-кого університету. Серія Світове господарство і міжнародні економічні відносини ¬ – № 10/2, Т. 21. − 2013. – С. 119-125. 13. Сазонець О. М. Ефективність використан-ня мережі Інтернет на ри-нку туристичних послуг / Сазонець О. М. //Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного універ-ситету. Серія: Еко-номічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – Вип. 33. – Ч. ІІІ. – С. 11-15. 14.Сазонець О. М. Innovation Activity of the Interprise as Factor, Influ-encing Upon Quality of the Product / Сазонець О. М. , Піддубна О. О. //Вісник Національного університету водного господарства та приро-докористування. Серія Економіка. – Випуск 2(62) 15. Сазонець О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю . - К: «Центр учбової літе-ратури», 2014. − 256 с р