Рябенко Олександр Антонович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

1. Біографія

Рябенко Олександр Антонович

У 1964 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства - УІІВГ(тепер Національний університет водного господарства та природокористування – НУВГП, м. Рівне) за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій». В період 1969-1972 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі гідротехнічних споруд цього інституту. У 1975 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Гідравліка та інженерна гідрологія», а у 2003 р. – науковий ступінь доктора технічних наук за цією ж спеціальністю. У 2004 р. отримав вчене звання професора. У 1994 р. обраний член-кориспондентом, а у 2004 р. – дійсним членом Академії будівництва України. У 2014 р. обраний дійсним членом (академіком) Української академії наук. У 2016 р. призначений заступником голови науково-методичної підкомісії 144 «Теплоенергетика» та 145 «Гідроенергетика» сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. З 2019 р. член галузевої експертної ради (ГЕР-14) з галузі знань 14 "Електрична інженергія" Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти (протокол №16 від 27.11.2019 р. Національного агенства). У 2016 р. та 2022 р. призначений головою спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01 НУВГП, у 2018 р. – членом спеціалізованої вченої ради Д 47.104.09 НУВГП, а у 2020 р. головою спеціалізованої вченої ради ДФ 47.104.001 НУВГП (наказ МОН України №897 від 06.07.2020 р.). Робота в трьох спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертацій доктора філософії. З 2018 р. – член громадської спілки «Асоціація «Гідроенергетика України», а з 2022 р. - індивідуальний експерт та член Міжнародної ради з великих електричних систем SIGRE (реєстраційний номер 120220838, 30.06.2022 р.).

2. Трудовий шлях

 • 1959-1964 рр. – студент гідротехнічного факультету УІІВГ.
 • 1965 р. – майстер будівельного управління „Гідромеханізація” (м. Донецьк) на будівництві Слов’янської ТЕС.
 • 1965-1966 рр. – служба в армії.
 • 1967-2004 рр. – інженер, аспірант, асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, професор кафедри гідротехнічних споруд НУВГП, в тому числі в період 1985-1994 рр. – завідувач цієї кафедри.
 • 1980-1982 рр. – доцент Національного університету інженерів Тунісу з викладанням дисциплін французькою мовою.
 • 2004 р. і по теперішній час – завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин (ГЕ, ТЕ та ГМ) НУВГП.


3. Стажування

 • Десятимісячні курси іноземних мов при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка з вивченням французької мови, 1979-1980 рр., м. Київ.
 • Центр аудіо-візуальних навчань та досліджень університету Монпельє, стажування з інгвістичного удосконалення знань французької мови (липень-серпень 1980 р., Франція, м. Монпельє);
 • Всесоюзний науково-дослідний інститут гідротехніки ім. Б.Є. Вєдєнєєва (жовтень 1990 р., Росія, м. Ленінград);
 • Український державний головний проектно-розвідувальний і науково-дослідний інститут „Укрдіпроводгосп” (жовтень 1990 р. - лютий 1991 р., м. Київ);
 • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (жовтень 2006 р., м. Київ);
 • НТУ “Харківський політехнічний інститут” (листопад 2011 р., м. Харків);
 • ДП Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп” (листопад-грудень 2011 р., м. Рівне);
 • Технічний університет Кошіце, ХVІ міжнародна наукова конференція Жешув-Львів-Кошіце (2017 р., Словаччина);
 • Інститут післядипломної освіти НУВГП (листопад 2013 р. – січень 2014 р.; грудень 2018 р. – червень 2019 р.).
 • Школа лідерства: стратегічна сесія для керівного професорсько-викладацького складу за темою: «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця в галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 145 «Гідроенергетика»» з 27.01.2021 р. по 11.02.2021 р. 64 год. (2,1 кредита ЄКТС)(Сертифікат. Реєстраційний №503 від 12.02.2021 р.)

4. Наукова робота

Коло наукових інтересів: гідравліка, інженерна гідрологія, гідротехніка, гідроенергетика, гідравлічні умови та режими роботи ГЕС і ГАЕС, теплоенергетика, захист навколишнього середовища при будівництві і експлуатації гідроенергетичних об’єктів, вплив гідроенергетичних об’єктів на роботу об’єднаної енергетичної системи, хвильові процеси на воді, білякритичні течії рідини та ін. Активно розвиває науковий напрямок з вивчення білякритичних течій рідини. За цим напрямом побудовано математичну модель хвилеподібних білякритичних течій рідини, виведено диференціальне рівняння профілю вільної поверхні цих течій, отримано загальний і частинні розв’язки виведеного диференціального рівняння. Визначено основні характеристики і умови існування таких типів білякритичних течій, як гідродинамічний солітон, кноїдальні хвилі, одиночна хвиля, хвилястий стрибок, безстрибкове вальцеве спряження б’єфів, групові та одиночні хвилі переміщення. За цією тематикою захистив кандидатську ї докторську дисертації. Є науковим керівником науково-дослідної лабораторії «Гідродинаміка білякритичних течій» на базі кафедри ГЕ, ТЕ та ГМ НУВГП. Інші результати наукової діяльності можна охарактеризувати таким чином:

 • робота у міжвідомчих комісіях Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з обстеження стану гідротехнічних споруд і відповідного обладнання ГЕС та ГАЕС Дніпровського і Дністровського каскадів ПрАТ «Укргідроенерго» у 2009, 2014, 2019, 2020 роках;
 • виконання держбюджетних і госпдоговірних робіт на замовлення таких міністерств, відомств і організацій, як Міненерго, Держводгосп, Міністерство освіти та науки, ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», АТ «Банкомзв’язок», ТОВ «Укртрансрейл», ТОВ «Емза» стосовно вирішення науково-технічних проблем, пов’язаних з експлуатацією Дністровської ГАЕС, Дністровської ГЕС-1, Чорторийської (р. Случ), Мигійської (р. Південний Буг), Канівської і Кременчуцької (р. Дніпро) та інших гідроелектростанцій;
 • робота по лінії Академії будівництва України як член-кореспондент та академік в період з 1994 р. по теперішній час, а також по лінії Української академії наук як академік в період з 2014 р. по нинішній час;
 • розробка та видання рекомендацій для гідравлічного розрахунку шлюзів-регуляторів, обладнаних клапанними затворами (1993 р.);
 • робота в трьох спеціалізованих вчених радах щодо присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук (див. п.1.);
 • підготовка шести кандидатів технічних наук;
 • робота в якості офіційного опонента чотирьох кандидатських, трьох докторських дисертацій та двох дисертацій доктора філософії;
 • публікація 296 наукових і методичних робіт (одноосібних та у співавторстві) в Україні, Росії, США, Тунісі, Алжирі, Болгарії, Грузії, Австрії, Польщі, Словаччині, серед яких необхідно відмітити цикли статей у збірниках «Вісник НУВГП», «Гидротехническое строительство», «Прикладна гідромеханіка», «Гідроенергетика України», а також колективну монографію «Меліорація та облаштування Українського Полісся» (україно- та російськомовний варіанти) за ред. Я.М. Гадзала, В.А. Сташука, А.М. Рокочинського (розділ 61. Гідроенергетичний потенціал Полісся та його використання – у співавторстві з Сунічуком С.В.);
 • робота в редколегії збірника «Вісник НУВГП»;
 • консультування зацікавлених сторін з питань, пов’язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією великих, середніх, малих, міні та мікро ГЕС.
 • Видання. Монографія Рябенко О.А. Хвилястий стрибок - Рівне: НУВГП, 2022 - 277 с. ISBN 978-966-327-530-7.

5. Основні наукові публікації

 • Покажчик ID за даними SCOPUS Priview: число публікацій skopus - 13, h-індекс - 2, число цитувань 18 за 16 документами.
 • Статті у журналах, що входять до науково-метричної бази даних Scopus та Web of Sciences:
 1. Ryabenko A.A. Conditions favorable to the existence of an undulating jump// Hydrotechnical Construction. – 1990. – 24(12). – P. 762-770.
 2. Ryabenko A.A. Conditions for the existence of a solitary wave//Fluid mechanics. Soviet research. - 1992. - 21(1).- P.60-67.
 3. Ryabenko A.A. The complete similitude of turbulent flows that are similar in terms of their Reynolds or Froude numbers//Fluid Mechanics Research.- 1992. - 21(5). - P.46-55.
 4. Ryabenko A.A. Types, Characteristics and Сonditions of Existence of Near-Critical Flows// Hydrotechnical Construction.- Consultants Bureau, New York.–1992.- Vol.26, №5. – P. 269-275.
 5. Ryabenko A.A. Types,specifics and conditions of the existence of nearly -critical flows//Gidrotekheskoe Stroite'stvo.-1992.-(5).- P.9-13.
 6. Ryabenko A.A. Representation of a Wave Jump and Group of Translation Waves as a Combination of a Solitary Wave and Knoidal Waves// Hydrotechnical Construction.– Consultants Bureau, New York. – 1998. – Vol.32, №5.– P. 246-252.
 7. Riabenko A. A. Free surface profile of wavelike near-critical flows and solitary solutions of some differential equations// Int. Journ. Fluid Mech. Research. – 2001. – 28(6). – P. 834–856.
 8. Ryabenko A.A. Hydraulic resistance of the near-critical flows with a wave-like surface// Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvo. – 2002. – (4). – P. 27-37.
 9. Riabenko O.A, Klyuha O.O, Tymochchuk V.S., Halych O.O. Current Tendencies of Water Resources Using for Providing the Energy Needs of Society// Lecture Notes in Civil Engineering, Advances in Resource-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering, Proceedings of CEE 2019. Springer Nature Switzerland AG 2019. – P. 384-391.
 10. Riabenko O., Kliukha O., Halych O., Poplavskyi D. Impact of Undular Jump Characteristics on Erosion of Tailrace Channel // Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 100. Springer, Cham. – P. 362-370. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_44.
 11. Riabenko O., Tymoshchuk V., Poplavskyi D., Halych O. Methods of Automated Full-scale Measurement of Wave Parameters in Water Reservoirs of Pumped Storage Power Plants // 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems, ESS 2020 - Proceedings, 2020, P. 154-157. DOI:10.1109/ESS50319.2020.9160330.
 12. Riabenko O., Kliukha O., Yakovleva-Havryliuk O., Osadchyi S., Sunichuk S. Increasing the Role of Hydro and Pumped Storage Power Piants in Energy Systems Operation Management // IEEE, 7th International Conference on Energy Smart Systems, ESS - Procedings, 9160299, 2020. – P.424-428.
 13. Riabenko O., Tymochchuk V., Klyuha O., Halych O., Poplavskiy D. Translational wave impact on the operation of the Dniester pumped storage power plant upper reservoir. Journal of mechanical engineering. Vol.22., №3, 2019. P. 21-25. Проблеми машинобудування. Міжнародний науково-технічний журнал. Том 22., №3, 2019р. – С. 21-25.
 14. Riabenko O., Kliukha O., Tymoshchuk V., Halych O. The particularities of near-critical flows formation in open channels MATEC Web of Conferences 322, 2020, 01046. DOI: 10.1051/matecconf/202032201046.
 15. Nazarenko O., Nazarenko I., Riabenko O., Donenko I. Simulation of Salt Intrusion at the Recreation Lake of Industrial City/ 5th World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering (CSEE’20), Virtual Conference - October 2020. Paper No. ICGRE 150, 7 ps. DOI: 10.11159/icgre20.150.
 16. RiabenkoO., Kliukha O., Halych O., Tymoshuk V. Near-Critical Flows Impact on Constructions peration and Environment. Proceedings of EcoComfort 2022, LNCE, Springer, pp. 335-343 https://doi.org/10.1007/978-3-031-14141-6_34
 • Cтатті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та статті у закордонних журналах:
 1. Рябенко О.А. Математична модель хвилеподібних білякритичних течій рідини з урахуванням можливого викривлення потоку у вертикальній площині в їх початковому перерізі// Прикладна гідромеханіка. – 2006. – 8(1). – C. 60-72.
 2. Рябенко О.А. Проблеми і парадокси білякритичних течій рідини// Прикладна гідромеханіка. – 2011. – 13(4). – C. 37-51.
 3. Рябенко А.А., Галич О.А., Поплавский Д.М. Использование дифференциальных уравнений для расчетов профиля свободной поверхности волнистого прыжка// Гидроинженерия. – Грузинский технический университет. - 2013. – №1-2(15-16). – C. 36-45.
 4. Рябенко О.А., Галич О.А., Поплавский Д.М. Побудова профілів вільної поверхні хвилястого стрибка, усамітненої та кноїдальних хвиль// Вимірювальна обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – 2. – C. 163-166.
 5. Riabenko O.A, Chernyuk V.V, Klyuha O.O, Halych O.O, Poplavskiy D.M. Mathematical and hydraulic modelling of undular jump. Czasopismo Inźynierii lądowei, środowiska i architektury. Journal of civil engineering, environment and architecture. JCEEA, t. XXXII, z. 62 (3/II/15), lipiecwrzesień,Rzeszów, Poland, 2015. – P.379-391.
 6. Рябенко О.А., Тимощук В.С. Розрахунок параметрів хвиль переміщення у верхній водоймі Дністровської ГАЕС з врахуванням бокового притоку води// Austria-science. – 2017. – 8. – C. 37-40.
 7. Cherniuk V.V., Riabenko O.A., Ivaniv V.V. Influence of transit water flow rate on its dispensation and on inflow through nozzles in pressure pipeline under action of external pressure// Journal of Civil Engineering, Slovakia. – 2017. – Vol. 12, Issue 2. – P. 139-146.
 8. Riabenko O., Chernyuk V., Klyuha O., Halych O., Poplavskiy D. Using of Near-Critical Flows’ Theory in Practical Calculations// Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, Politechnika Rzeszowska,Poland. - 2018. - t. XXXV, z. 65(3/18). – P. 121-129.
 9. Galat V., Ryzhyi V., Riabenko A. Challenges in the design of the upper reservoir for the Kaniv pumped-storage scheme, Ukraine// The international Journal on hydropower and dams. - 2018. - Volume 25, Issue 3. – P. 80-83.
 10. Nazarenko O., Ryabenko O., Bakhtin V., Nazarenko I., Ovchinnykova I. Sedimentation Management of Man-Made Water for Restoring the Quality of the River Resource// Journal of Geoscience and Environment Protection. - 2019. - 7. - P. 327-337.
 11. Riabenko O.A., Tymochchuk V.S., Kliuha O.O., Halych O.O., Poplavskyi D.M. Translational wave impact on the operation of the Dniester pumped storage power plant upper reservoir// Journal of mechanical engineering. - 2019. - Vol.22, №3. - P. 21-25.
 12. Riabenko O.A., Radchenko V.V. Analysis of material component efficiency of the hydroelectric power stations // Conference Proceeding. The XV International Science Conference «Modern approaches to the introduction of science into practice». San Francisco, USA. May 24-26.2021 P. 250-253.

6. Методична робота

Серед різних напрямів методичної роботи можна виділити наступні:

 • заступник голови науково-методичної підкомісії 144 «Теплоенергетика» та 145 «Гідроенергетика» комісії 9 з інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України;
 • робота в складі розробників стандартів освіти та освітньо-професійних програм для бакалаврів, магістрів, докторів філософії спеціальності 145 «Гідроенергетика»;
 • робота в складі експертних комісій при проведенні акредитаційної експертизи:
 1. Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) – бакалаври та магістри спеціальностей 6.05060201, 8.05060201 «Гідроенергетика», 8.05060105 «Енергетичний менеджмент», член комісії, 9-11 квітня 2012 р.;
 2. Національно-технічний університет «ХПІ» - напрям підготовки 6.050602 «Гідроенергетика», та спеціальності 7.05060201 «Гідроенергетика», голова комісії, 6-8 квітня 2015 р.;
 3. ЗДІА – бакалаври з напряму підготовки 6.050602 «Гідроенергетика», голова комісії, 11-13 грудня 2017 р.;
 4. ЗДІА – освітньо-професійна програма «Гідроенергетика» зі спеціальності 145 «Гідроенергетика» за другим (магістерським) рівнем, голова комісії, 26-28 грудня 2017р.;
 5. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту – освітньо-професійна програма «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем, член комісії, 11-13 грудня 2018 р.;
 6. Національна металургійна академія (м. Дніпро) – освітньо-професійна програма «Теплофізика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем, голова комісії, 23-25 січня 2019 р.;
 • брав участь у відкритті нової для НУВГП спеціальності «Гідроенергетика»;
 • брав участь у проведенні всіх рівнів акредитації і ліцензування підготовки на кафедрі ГЕ, ТЕ та ГМ бакалаврів напряму підготовки 6.05060201 «Гідроенергетика», спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.05060202 і 8.05060201 та 145 «Гідроенергетика», а також бакалаврів напряму підготовки 6.05060101 «Теплоенергетика», спеціалістів і магістрів спеціальності 7.05060101 і 8.05060101 та 144 «Теплоенергетика».
 • Член галузевої експертної ради (ГЕР-14) з галузі знань 14 "Електрична інженерія" Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти (із 27.11.2019 р.).

7. Навчальна робота

 • Навчальні дисципліни під час роботи на кафедрі ГЕ, ТЕ та ГМ
 1. Гідроелектростанції в особливих кліматичних умовах.
 2. Теорія подібності і моделювання гідроенергетичних процесів.
 3. Робота гідроенергетичних об’єктів в умовах хвильових процесів.
 4. Методи і прилади візуалізації течій.
 5. Основи проектування гідроенергетичних об’єктів.
 6. Основи гідротехніки і гідроенергетики.
 7. Особливості роботи гідроенергетичних споруд в умовах утворення білякритичних течій (спецкурс).
 • Навчальні дисципліни під час роботи на кафедрі гідротехнічних споруд
 1. Загальний курс «Гідротехнічні споруди» з викладанням окремих розділів, пов’язаних з грунтовими, бетонними і залізобетонними греблями, водоскидними, водозабірними, водопровідними, б’єфоспряжуючими та іншими типами споруд.
 • Керівництво роботою студентів при підготовці дипломних проектів та магістерських робіт здійснювалося для спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Гідроенергетика» та «Гідротехнічне будівництво».

8. Керівництво роботою аспірантів

Тематика аспірантських робіт:

 • гідравлічні режими шлюзів-регуляторів, обладнаних клапанними затворами;
 • гідравлічні режими енергетичних водоводів;
 • хвилі переміщення у верхніх водоймах ГАЕС;
 • дослідження хвилястого стрибка, кноїдальних хвиль та інших типів білякритичних течій;
 • формування паводкових вод та їх пропуск через річкові гідровузли.
 • удосконалення конструкцій гідроенергетичного обладнання ГЕС.

Науковий керівник таких аспірантів, що захистили кандидатські дисертації.

 • Чернобиль О.Є. Удосконалення методів гідравлічних розрахунків та конструкцій двопрогінних шлюзів-регуляторів з урахуванням особливостей білякритичних течій. (2010 р., спеціальність 05.23.16).
 • Яковлева О.М. Удосконалення аналітичних методів розрахунку гідравлічних параметрів енергетичних водоводів із урахуванням режимів течії. (2013 р., спеціальність 05.23.16).
 • Тимощук В.С. Вдосконалення методів розрахунку параметрів хвиль переміщення у верхніх водоймах гідроакумулюючих електростанцій з врахуванням бокового притоку. (2018 р., спеціальність 05.23.16).
 • Галич О.О. Удосконалення методів розрахунку параметрів хвилястого стрибка з врахуванням втрат енергії та затухання хвиль.(2019 р., спеціальність 05.23.16).
 • Поплавський Д.М. Удосконалення методів розрахунку параметрів кноїдальних хвиль з врахуванням негідростатики у початковому перерізі та затухання хвиль по довжині (2021 р., спеціальність 05.23.16).
 • Панасенко А.В. Удосконалення методів розрахунків пропуску паводкових вод через середньонапірні гідровузли з урахуванням характеристик паводкової хвилі (2021 р., спеціальність 05.23.16).

9. Відзнаки

 • Медаль «Ветеран труда» (1989 р.).
 • Почесна грамота НУВГП (2001 р., 2005 р., 2017 р.).
 • «Людина року» НУВГП (2005 р., 2017 р.).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007 р.).
 • Нагрудний знак «Почесний працівник Держводгоспу» (2013 р.).
 • Нагрудний знак «Відмінник енергетики України» (2013 р.).
 • Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2016 р.).