Приходько Наталія Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Приходько Наталія Володимирівна

Народилася 8 березня 1989 року в смт. Гоща Рівненської області.

У 2011 році з відзнакою закінчила Національний університет водного господарства та природокористування і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Гідромеліорація» та здобула кваліфікацію гідротехніка-дослідника.

У 2012 році була зарахована до аспірантури НУВГП за спеціальністю 06.01.02 - сільськогосподарські меліорації.

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Обґрунтування ресурсозберігаючих параметрів водокористування на рисових зрошувальних системах при змінних кліматичних умовах (на прикладі Придунайських РЗС Одеської області)» у спеціалізованій вченій раді Д 26.362.01 Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 - сільськогосподарські меліорації (технічні науки).

Основні наукові праці

Монографії, навчальні посібники

1. Рис в Україні: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора, член-кор. НААНУ В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського, д.е.н., професора Л.М. Грановської. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 976 с.

2. Рис Придунав’я: [колективна монографія] / за ред. В.А. Сташука, А.М. Рокочинського, П.І. Мендуся, В.О. Турченюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 620 с.

3. Інженерний захист територій: Навч. посібник / А.М. Рокочинський, В.А. Живиця, Л.А. Волкова, М.І. Ромащенко [та ін.]; за ред. А.М. Рокочинського, Л.А. Волкової, В.А. Живиці, В.П. Чіпака – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 414 с.

4. Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.1. – 932 с.

5. Природообустройство Полесья: монография: в 4 кн. / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань: Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2017. – Кн. 2: Украинское Полесье. – Т. 1. – 902 с.

6. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Рівне, 2018. – 638 с.

Статті

2013-2016 рр.

1. Рокочинский А.Н. Оценка эффективности функционирования Придунайских рисовых оросительных систем /А.Н. Рокочинский, В.А. Турченюк, Н.В. Приходько// Вестник Брестского государственного технического университета. – Брест, 2013. – №2 (80): Водохозяйственное строительство, теплоенергетика и геоэкология. – С. 14 - 18.

2. Рокочинський А.М. Підвищення ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем /А.М. Рокочинський, В.О. Турченюк, В.В. Заєць, Н.В. Приходько// Вісник аграрної науки. – Київ, 2014. – №4 (14). – С. 53 - 57.

3. Рокочинский А.Н. Оценка эффективности функционирования рисовых систем дельты Дуная на эколого-экономической основе с учетом изменений климата /А.Н. Рокочинский, В.А. Турченюк, В.В. Заец, Н.В. Приходько // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: сб. науч. тр.: ФГБНУ «РосНИИПМ». – Вып. 56. – Ч. 1. – Новочеркасск: РосНИИПМ, 2014. – С. 40-49.

4. Рокочинський А.М. Удосконалення технології водорегулювання та нормування водо- і енергокористування Придунайських РЗС на еколого-економічних засадах з урахуванням змін клімату /А.М. Рокочинський, В.О. Турченюк, В.В. Заєць, Н.В. Приходько// Меліорація і водне господарство: Міжвідом. темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 2014. – Вип. 101. – С. 200-207.

5. Приходько Н.В. Удосконалення технології водорегулювання рисового поля Придунайських РЗС на еколого-економічних засадах з урахуванням змін клімату / Н.В. Приходько // Вісник НУВГП. – 2014. – № 2(66): Технічні науки. – С. 57-65.

6. Приходько Н.В. Водний баланс як інструмент оцінювання ефективності технології водорегулювання на рисових зрошувальних системах / Н.В. Приходько, В.О. Турченюк, А.М. Рокочинський // Вісник НУВГП. – 2015. – № 3(71): Технічні науки. – С. 308-314.

7. Рокочинський А.М. Врахування погодно-кліматичних умов при оцінці ефективності функціонування рисових зрошувальних систем / А.М. Рокочинський, В.О. Турченюк, Н.В. Приходько // Меліорація і водне господарство: Міжвідом. темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 2016. – Вип. 103. – С. 48-54.

8. Turchenyk V.A. The efficiency of Danube rice irrigation systems drainage and ways of its improvement / V.A. Turchenyk, A.M. Rokochinskiy, N.V. Prykhodko, S.P. Mendus, V.V. Zaiets // The scientific heritage №4 (4) 2016. – P. 102-105.

9. Приходько Н.В. Оцінювання рівня промивності засолених ґрунтів рисових систем зі складними гідрогеологічними умовами / Н.В. Приходько // Вісник НУВГП. – 2016. – № 1(73): Технічні науки. – С. 3-11.

10. Приходько Н.В. Роль сопутствующих культур рисового севооборота в формировании эколого-мелиоративного состояния орошаемых засоленных земель / Н.В. Приходько, Д.М. Сингаевич, П.И. Мендусь, А.Н. Рокочинский // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологий: сб. науч. тр. Вып. 7 / под общ. ред. Ю.А. Мажайского. – Рязань: ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 2016. – С 101-111.

11. Rokochinskiy A.M. Substantiation of the crop capacity on the ameliorated lands in the water management projects / A.M. Rokochinskiy, S.V. Shalay, N.V. Prykhodko, D.M. Singaevich // Slovak international scientific journal № 2, 2016. – P. 27-32.

12. Сингаєвич Д.М. Обґрунтування необхідності та шляхи оптимізації технік поливу та режимів зрошення супутніх рису культур рисової сівозміни на Придунайських РЗС / Д.М. Сингаєвич, Н.В. Приходько, А.М. Рокочинський // Вісник НУВГП. – 2016. – № 3(75): Технічні науки. – С. 27-34.

2017-2021 рр.

13. Турченюк В. А. Роль дренажа в формировании эколого-мелиоративного состояния рисовых оросительных систем / В.А. Турченюк, А.Н. Рокочинский, Н.А. Фроленкова, Н.В. Приходько //Здоровая окружающая среда – основа безопасности регионов: материалы первого международного экологического форума в Рязани (11-13 мая 2017 года, г. Рязань) / под ред. Е.С. Иванова. – Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017.Том 2. – С. 179-187.

14. Сташук В. Відновлення та розвиток рисівництва – невід’ємна складова продовольчої безпеки України / В. Сташук, А. Рокочинський, Н. Приходько // Водне господарство України: Науково-виробничий журнал. – Київ. – 2017. – № 3 (129). – С. 22-25.

15. Рокочинський А.М. Обґрунтування необхідності метеорологічного забезпечення при розробці водогосподарсько-меліоративних проектів/ А.М. Рокочинський, П.П. Волк, Н.В. Приходько // Вісник НУВГП. – 2017. – № 2(78): Технічні науки. – С. 25-34.

16. Волк П.П. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку природно-техногенних ландшафтів зони Полісся України/ П.П. Волк, Н.В. Приходько, Л.А. Волкова, А.М. Рокочинський// Вісник НУВГП. – 2017. – № 4(80): Технічні науки. – С. 10-20.

17. Rokochinskiy A, Volk P., Gromachenko S., Prykhodko N., Pinchuk O. Substantiation of environment protection measures of natural and man-made landscapes in the zone of waste storage // Technology Audit and Production Reserves. – Kharkiv. – 2018. – Vol. 3/3(41): Chemical Engineering. – P. 33-39.

18. Rokochynskiy, A., Volk, P., Frolenkova, N., Prykhodko, N., Gerasimov, Ie., Pinchuk, O. (2019). Evaluation of climate changes and their accounting for developing the reclamation measures in western Ukraine. Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences. 28 (1). 3-13. DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.1

19. Kovalenko, P., Rokochynskiy, A., Jeznach, J., Koptyuk, R., Volk, P., Prykhodko, N., Tykhenko, R. (2019). Evaluation of climate change in Ukrainian part of Polissia region and ways of adaptation to it. Journal of Water and Land Development. 41 (IV-VI). 77-82 DOI: 10.2478/jwld-2019-0030

20. Lukianchuk, O., Turcheniuk, V., Prykhodko, N., Volk, P., Rokochinskiy, A. (2019). Necessity and possible approaches to applying deep loosening when cultivating rice. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol.57. No.1. 199-207.

21. Rokochinskiy, A., Turcheniuk, V., Volk, P., Koptyuk, R., Prykhodko, N., & Rychko, D. (2020). Водопотреба супутніх культур на рисових зрошувальних системах. Меліорація і водне господарство, (1), 102-111. https://doi.org/10.31073/mivg202001-232

22. Turchenyuk Vasyl, Rokochinskiy Anatoliy, Prykhodko Nataliia, Volk Pavlo, Meshyk Oleh. Features of forming the salt balance in rice fields with various parameters and designs of the Danube rice irrigation systems. E3S Web Conf. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021), 2021. Vol. 280. Article Number 10008. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128010008


Патенти та авторські свідоцтва

1. Патент 112204 Україна, МПК (2016.01) Е02В 11/00. Спосіб промивання засолених земель рисових систем / А.М. Рокочинський, В.О. Турченюк, С.П. Мендусь, Н.В. Приходько, Б.А. Філіпчук; власник НУВГП. – № 2016 05373; заявл. 18.05.2016; опублік. 12.12.2016, Бюл. № 23.

2. Патент 115157 Україна, МПК (2017.01) Е02В 13/00. Рисова зрошувальна система з оборотним використанням дренажно-скидних вод / В.О. Турченюк, А.М. Рокочинський, С.М. Кропивко, П.І. Мендусь, Н.В. Приходько; власник НУВГП. – № 2016 08960; заявл. 22.08.2016; опублік. 10.04.2017, Бюл. № 7.

3. Патент 116000 Україна, МПК (2017.01) Е02В 13/00. Розпушувач ґрунту / В.О. Турченюк, А.М. Рокочинський, В.С. Васильєв, Н.В. Приходько, Б.А. Філіпчук; власник НУВГП. – № 2017 08985; заявл. 22.08.2016; опублік. 10.05.2017, Бюл. № 9.

4. Патент 120517 Україна, МПК (2017.01) Е02В 13/00. Поливна карта рисової системи для поливу дощуванням/ В.О. Турченюк, А.М. Рокочинський, Н.В. Приходько, Д.М. Сингаєвич; власник НУВГП. – № 2017 03769; заявл. 18.04.2017; опублік. 10.11.2017, Бюл. № 21.

5. Патент 123380 Україна, МПК (2018.01) Е02В 11/00. Спосіб поливу супутніх культур рисової сівозміни / А.М. Рокочинський, П.І Мендусь, Д.М. Сингаєвич, В.О. Турченюк, Н.В. Приходько, С.К. Матус; власник НУВГП. – № 2017 09006; заявл. 26.02.2018; опублік. 26.02.2018, Бюл. № 4.

6. Патент 139590 Україна, МПК (2020.01) Е02В 13/00. Комбінований спосіб поливу затопленням супутніх культур рисової сівозміни на картах-чеках з дренажем / А.М. Рокочинський, Д.М. Ричко, С.П. Мендусь, В.О. Турченюк, Н.В. Приходько; власник НУВГП. – № 2019 06989; заявл. 21.06.2019; опублік. 10.01.2020, Бюл. № 1.

7. Патент 147568 Україна, МПК (2021.01) Е02В 11/00. Регулююча та акумулююяа дренажна система / А.М. Рокочинський, П.П. Волк, Р.М. Коптюк, М.М. Гапонюк, Л.Р. Волк, Н.В. Приходько; власник НУВГП. – № 2020 08506; заявл. 31.12.2020; опублік. 19.05.2021, Бюл. № 20.

Нормативні документи, рекомендації

1. Науково-методичні рекомендації до проектування та будівництва дренажно-модульних систем з різнорівневим підключенням регулюючих дрен / А.М. Рокочинський, М.М. Ткачук, Л.Ф. Кожушко, Н.А. Фроленкова, Р.М. Коптюк, Р.М. Ткачук, Н.В. Приходько – Рівне, 2015. – 34 с.

2. Підвищення ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем: науково-методичні рекомендації / Сташук В.А., Рокочинський А.М., Турченюк В.О. та ін. – Одеса-Рівне : НУВГП, 2018. – 107 с.

3. Підвищення ефективності функціонування рисових зрошувальних систем України: науково-методичні рекомендації / за заг. ред. Сташука В.А., Вожегової Р.А., Дудченка В.В., Рокочиського А.М., Морозова В.В.). Вид. 2-ге, перероб. та доповн. [Електронне видання]. – Київ-Херсон-Рівне : НУВГП, 2020. – 203 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/16836/