Павелко Ольга Віталіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Павелко Ольга Віталіївна

Народилася 25 травня 1982 р. у м. Рівному.

Освіта

 • Рівненська державна гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов, 1999 р. (атестат з відзнакою РВ № 11409729);
 • Український державний університет водного господарства та природокористування, 2003 р. Кваліфікація: «бакалавр з економіки і підприємництва» (диплом з відзнакою РВ № 23490916 від 10.07.2003 р.).
 • Український державний університет водного господарства та природокористування, 2004 р. Кваліфікація: «спеціаліст з обліку і аудиту» (диплом з відзнакою РВ № 25699175 від 30.06.2004 р.).
 • Український державний університет водного господарства та природокористування, 2004 р. Кваліфікація: «магістр з економіки підприємства» (диплом з відзнакою РВ № 25704102 від 30.06.2004 р.).
 • 2005-2010 рр. – аспірант без відриву від виробництва кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Науковий ступінь і вчене звання

 • кандидат економічних наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (диплом від 30.03.2011 року ДК № 066093);
 • доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (диплом ДД № 010693 від 09.02.2021 р.). 12 листопада 2020 р. у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» захистила докторську дисертацію на тему: «Облік та аналіз фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств: методологія й організація».

Вчені звання:

 • доцент кафедри обліку і аудиту (атестат від 21.11.2013 року 12ДЦ № 036824);
 • професор кафедри обліку і аудиту (атестат професора АП № 003514 від 22.10.2021 р.).


Наукові інтереси

 • проблеми теорії і практики обліку основної діяльності будівельних підприємств;
 • організація та методика обліку в банках.

Громадська робота

 • 2012 р. - 2017 р. - заступник завідувача кафедри обліку і аудиту з методичної роботи;
 • 2015 р. - 2018 р. - вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 47.104.07 із захисту дисертацій на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • Вересень 2017 р. - грудень 2017 р. - заступник завідувача кафедри обліку і аудиту.
 • Вересень 2021 р. - дотепер - заступник директора Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту з наукової діяльності.

Публікації

Автор більше 200 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії

 • Савіна Н.Б., Павелко О.В., Зінкевич О.В. Амортизація основних засобів та її вплив на фінансові результати суб’єктів господарювання. Фінансова підзвітність суб’єктів господарювання у розвитку громадянського суспільства. Монографія. Рівне: НУВГП, 2021. С. 93-108. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/20803/
 • Павелко О.В. Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку: монограф. Рівне: НУВГП, 2020. 604 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/20055/
 • Pavelko O. V. Classification and distribution of construction enterprises financial results: organizational and methodical approaches // Accounting, control, analysis and taxation in the conditions of international economic integration: collective monograph / Kalyuga Ev.V., Lazaryshyna I.D. etc. Kyiv: Komprynt, 2019. P. 157–167.
 • Павелко О.В. Вплив особливостей будівництва на організаційно-методичні засади обліку й аналізу фінансових результатів // Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія / Н.М. Позняковська, С.О. Левицька, О.О. Осадча, О.О. Дорошенко, С.Я. Зубілевич, О.В. Зінкевич та ін. Рівне: НУВГП, 2019. С. 215–230 (24,1 д.а., особисто автора – 0,9 д.а., висвітлено вплив особливостей будівництва на облік та аналіз будівельних підприємств).URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/14323/
 • Павелко О.В. Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами будівельних підприємств як чинник еколого-економічної безпеки України // Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави: монографія / А.Ю. Якимчук, О.О. Дорошенко та ін. Рівне: НУВГП, 2018. С. 96–106 (13,9 д.а., особисто автора – 0,6 д.а., розглянуто інформаційну основу для визначення індикаторів економічної безпеки держави, основні джерела інформації для розрахунку індикаторів економічної безпеки будівельних підприємств).
 • Павелко О.В. Облікова інтерпретація класифікацій доходів основної діяльності у будівництві: теоретико-методичні аспекти // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства: монографія / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. Пинск : ПолесГУ, 2017. С. 80–85 (11,2 д.а., особисто автора – 0,4 д.а., досліджено класифікацію доходів та представлено її апробацію в статистичній звітності будівельних підприємств). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/16882/
 • Pavelko O. V. The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland : monograph / I. Lazaryshyna, H. Ronek, O. Pavelko and oth. Rivne : National University of Water Management and Nature Resources Use, 2012. 284 p. (16,5 д.а., особисто автора – 0,8 д.а., підготовлено частину розділів 1.3 «Conceptual positions of Ukrainian fixed assets accounting», 1.12 «The simplification of accounting for small business enterprises in Ukraine»).
 • Павелко О. В. Доходи і витрати основної діяльності будівельних підприємств у системі обліку та контролю: монографія. Рівне: НУВГП, 2012. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/2178/


Посібник

 • 1. Павелко О. В. Облік і звітність у банках : навч. посіб. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2022. 336 с. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/24616/
 • 2.Павелко О.В. Облік у банках: [Навч. посіб.]. Рівне: НУВГП, 2012. 277 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/2317/

Останні публікації у наукових фахових і зарубіжних виданнях

 • Pavelko, O. V. Myronets, M. A. Polishchuk, О. І. Теоретико-методичні аспекти організації обліку окремих видів необоротних матеріальних активів як важливої складової підприємницького потенціалу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). 2023. С. 116-133.https://ep3.nuwm.edu.ua/26166/
 • Pavelko, O. V. Blyshchyk, V. P. Savchuk, А. V Облік заробітної плати на будівельних підприємствах: аспекти організації та автоматизації в управлінні потенціалом конкурентоспроможності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). 2023. С. 98-115.https://ep3.nuwm.edu.ua/26165/
 • O. Pavelko, I .Lazaryshyna, O. Harnaha, P. Nesenenko, M. Myronets and S. Sokoliuk. Strategic alternatives for the development of the agricultural sector in conditions of environmental sustainability. Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1126 012027 DOI 10.1088/1755-1315/1126/1/012027. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1126/1/012027/meta (Scopus)
 • Павелко О.В., Попчук Д.О., Власюк І.І. Управлінський облік будівельних підприємств: характерні особливості організації та ведення. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». Вип. 2 (98). 2022. С. 200-217.https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve2202219
 • Павелко О.В., Попчук Д.О., Ліквідність, ділова активність та рентабельність: характеристика та особливості визначення окремих показників. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». Вип. 4(100). 2022. С. 87-98.https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4202211
 • Pavelko O., Fedas Yu. V., Tereshchuk О. А. CURRENT STATE OF THE ENTERPRISE’S REPORTING ORGANIZATION. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». Вип. 1 (97). 2022. https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve120224/1051
 • Transformation of consumer needs in the context of personality environmental culture formation and innovative development of national economy. O. Pavelko, A. Zaluzhnyi, N. Trofimcuk, V Prokopchuk. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 915, 2021 International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine. doi:10.1088/1755-1315/915/1/012013. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012013/pdf (Scopus)
 • Indicators of effectiveness in the sustainable development field of construction companies: evidence of Ukraine. O Pavelko, O. Antoniuk, I. Lazaryshyna, Z. Los. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 915, 2021 International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine . https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012026/meta (Scopus)
 • Olha Pavelko, Inna Lazaryshyna, Liudmyla Dukhnovska. Construction Development and Its Impact on the Construction Enterprises Financial Results. Studies of Applied Economics. Vol 39, No 3 (2021). http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/issue/view/SUSTAINABLE%20ECONOMICS (включено до Scopus, Web of Science)
 • Павелко О.В., Велігурська А.М., Лівенда К.О. Організація обліку палива як складова інформаційного забезпечення управління екологічним слідом. Вісник НУВГП «Економічні науки». 2021. Том 3. № 95. URL:http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/issue/view/65.
 • Осадча О.О., Павелко О.В. Мікрорівень економічної безпеки: обліковий супровід і забезпечення транспарентної діяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2021. Вип. 1 (93). С. 127-137. http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve1202113
 • Осадча О.О., Павелко О.В. Розвиток обліково-аналітичної системи в умовах цифровізації економіки України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2021. Вип. 2 (94). С. 117-126. http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve2202115
 • Осадча О.О., Ляшенко О.М., Павелко О. В. МЕТОДИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2020.(4 (35)). с. 202-211. http://ep3.nuwm.edu.ua/19479/ (включено до Web of Science)
 • Павелко О. В., Велігурська А. М. Механізм кредитування позичальників банками в сучасних економічних реаліях. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2020. Вип. 4 (92). С. 227-241.
 • Motivational Component of National Corporate Social Responsibility: Funding, Accounting and Reporting Aspects / O. Osadcha, O. Pavelko, J. Nakonieczny, O. Zinkevych. International Journal of Business and Society. Vol. 21 No.3, 2020, 1012-1032 http://www.ijbs.unimas.my/index.php/content-abstract/current-issue/718-motivational-component-of-national-corporate-social-responsibility-funding-accounting-and-reporting-aspects (включено до SCOPUS, Web of Science).
 • Павелко О.В., Гарапко Н.І. Організація аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами основної діяльності будівельних підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2020. Вип. 2 (90). С. 148-165. http://ep3.nuwm.edu.ua/18837/
 • Павелко О.В. Факторний аналіз фінансових результатів діяльності будівельних підприємств: методика та особливості проведення Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2020. Вип. 1 (89). С. 168-187.http://ep3.nuwm.edu.ua/18276/
 • Павелко О.В. Методологія обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств: гносеологічний аспект. Наукові записки НУ «Острозька академія». 2019. № 14(42). С. 131–137.https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_14(42).pdf
 • Павелко О.В. Evaluation, calculation, documentation: influence of accounting method elements on financial results accounting of building companies. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2019. Вип. 1 (85). С. 142–153.http://ep3.nuwm.edu.ua/16147/
 • Лазаришина І.Д., Павелко О.В. Принципи бухгалтерського обліку та їх адаптація до потреб обліку фінансових результатів будівельних підприємств. Біоекономіка і аграрний бізнес. (Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ, etc.), 2019. Вип. 2. С. 64-73.
 • Павелко О.В. Інвентаризація, рахунки та подвійний запис як важелі впливу на облік фінансових результатів будівельних підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2019. Вип. 2 (86). С. 55–71.
 • Павелко О.В. Функції та принципи економічного аналізу фінансових результатів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. 2019. Вип. 4 (88). С. 182–199.
 • Improving Accounting and Analysis of Innovative Costs. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering / Larysa Ivanchenkova, Larysa Skliar, Olha Pavelko, Yuliia Cheban, Halyna Kuzmenko, Anastasiia Zinkevych. 2019. Vol. 9. Iss. 1. P. 4003–4009 URL: https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A5253119119.pdf (включено до SCOPUS, Index Copernicus, Mendeley, Google Scholar, The Global Impact Factor, Research Gat and etc).
 • The Construction Market Monopolization: Identification of the Threats to the Economic Security of Ukraine / Olha Pavelko, Inna Lazaryshyna, Olena Doroshenko, Yulia Vashai, Oksana Zinkevych. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2020. Vol. 8. Iss. 5. P. 56–66. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i5/E5634018520.pdf (включено до, Index Copernicus, Mendeley, Google Scholar, The Global Impact Factor, Research Gat and etc).
 • Pavelko O.V. Types of the profit according to the legislation of Ukraine: theoretical and methodical approaches to exploration and calculation. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2019. Vol. 5 Issue P. 223–229.
 • Pavelko O.V. Functions of financial results accounting of construction enterprises activities: types and modification. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2019. № 1(3). P. 27–38
 • Pavelko O.V. Organization of construction enterprises financial results accounting: scientific and methodical approaches. The scientific heritage. 2019. № 40. P.4. Budapest, Hungary. P. 23–27.
 • Pavelko O.V. Scientific and theoretical approaches to the identification of the economic essence of the construction companies profit // The scientific heritage. 2019. № 33. Budapest, Hungary. P. 30-36.
 • Pavelko O.V. Types of the profit according to the legislation of ukraine: theoretical and methodical approaches to exploration and calculation // evropský časopis ekonomiky a managementu: European journal of economics and management. 2019. Vol. 5 Issue 2. P. 223-229.
 • Pavelko O.V. Retrospective approach to determination and classification of construction enterprises financial results // Modern scientific researches: Science Journal. Issue №5. Part 2. September 2018.P.49-59.
 • Дорошенко О.О., Павелко О.В. Інтеграція показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів державного та приватного секторів для визначення рівня економічної безпеки країни // Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35. Част 1. С.129-142.
 • Павелко О.В. Фактори впливу на величину прибутку будівельних підприємств // Наукові записки НУ "Острозька академія". Серія "Економіка".2018.№10 (38). С.124-131.
 • Павелко О.В. Передумови поглиблення методології обліку діяльності будівельних підприємств // Вісник Житомирського державного-технологічного університету: наук. журнал. Економічні науки. – Вип. 3 (85). – 2018. – С. 21-27. Режим доступу: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/143987
 • Павелко О.В. Розвиток понятійно-категоріального апарату в частині трактування фінансових результатів: адаптація до діяльності будівельних підприємств // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, аналізу, контролю. 2018. Вип. 3 (41). С. 47-54. Режим доступу: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/151433/150425
 • Павелко О.В. Концептуальні засади побудови обліку фінансових результатів будівельних підприємств // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Економіка. 2018. Вип. 1 (81). С. 98-108.
 • Luchko M., Pavelko O. The economic security of Ukraine: the essence and dependence on financial results accounting of the construction companies activities // Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne. 2017. № 3 (23). P. 89-101. http://www.kwartalnik.wsiie.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2019/03/CB_02-LuchkoEN.pdf
 • Павелко О.В. Теоретичні засади побудови обліку доходів будівельних підприємств / О.В. Павелко // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. Вип. 16. Квітень 2017. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017.
 • Павелко О.В. Витрати у будівництві: ідентифікація економічної сутності, нормативно-правове регулювання обліку та відображення у звітності / О.В. Павелко // Вісник Житомирського державного-технологічного університету: наук. журнал. Економічні науки. 2016. Вип. 4. С. 139-146.
 • Павелко О.В. Первичное учетное обеспечение взаиморасчетов между заказчиками и подрядчиками в строительстве / О.В. Павелко // International Journal of New Economics and Social Sciences. № 1(3). 2016. Świnoujście. Р. 131-139.
 • Павелко О.В. Аналіз власного капіталу банку: організаційно-методичні аспекти / О.В. Павелко //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Економіка. Вип. 1(65). Рівне. 2014. С. 294-302.
 • Павелко О.В. Економічна сутність оцінки у системі бухгалтерського обліку / О.В. Павелко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Економіка. Вип. 1(61). 2013. С. 162-169.
 • Павелко О.В. Теоретичні засади визнання доходів і витрат основної діяльності будівельних підприємств: міжнародний досвід та облікова практика / О.В. Павелко // Вісник Житомирського державного-технологічного університету: наук. журнал. Економічні науки. Вип. 4 (62). 2012. С. 172-179.
 • Павелко О.В. Адаптація основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності до потреб банків України / О.В. Павелко // Економічний аналіз: зб. наук.праць / Тернопільський національний економічний університет: редкол. С.І. Шкарабан та ін. Тернопіль: Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2011. Вип. 8. Частина 2. С. 410-416.

Дисципліни, які викладає

 • Облік і оподаткування;
 • Облік у банках;
 • Облік і звітність у банках;
 • Облік і аудит;
 • Управлінський облік;
 • Облік інвестицій.


Участь в акредитації спеціальностей інших ЗВО

 • Участь в експертній комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (28.02.2018-28.02.2018). Наказ МОН № 006-А від 10.01.2018 р.
 • Участь в експертній комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у Полтавській філії Національної академії статистики, обліку і аудиту (10.06.2014-12.06.2014). Наказ МОН № 006-А від 05.06.2014 р.
 • Участь в експертній комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» у Полтавській філії Національної академії статистики, обліку і аудиту (13.06.2014-14.06.2014). Наказ МОН № 2214л від 06.06.2014 р.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт

 • Керівник науково-дослідної роботи за темою: "Удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів будівельних підприємств: організаційно-методичні аспекти" (договір з ПрАТ "Рівнебуд" № 6-12 від 18.09.2019 р.). Період виконання: вересень 2019 р. - березень 2020 р.).

Відзнаки

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2023 р.);
 • Лауреат обласної премії за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2021 рік);
 • Грамота департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (наказ від 19.05.2022 року № 08-з);
 • Диплом 1 ступеня за перемогу у конкурсі «Кращий молодий науковець за підсумками 2021» (2022 р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (наказ від 28.04.2021 року № 19-з);
 • Сертифікат № 0475 номінанта щорічного конкурсу "Молодий вчений року" за результатами діяльності у 2020 р. Ради молодих учених Міністерства освіти і науки України;;
 • Грамота НУВГП за підготовку та видання монографії "Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку" та з нагоди Дня Науки (2021 р.);
 • Диплом 1 ступеня за перемогу у конкурсі «Кращий молодий науковець за підсумками 2020» (2021 р.);
 • Лауреат обласної премії Рівненської обласної ради за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (сертифікат РОДА,2021 р.);
 • Грамота Ради молодих вчених НУВГП за 2-ге місце у конкурсі «Кращий молодий науковець 2016» (2017 р.);
 • Подяка НУВГП за підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2017 р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2015 р.);
 • Грамота Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП як переможцю у номінації «Куратор року-2014» (2015 р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2014 р.);
 • Грамота Ради молодих вчених НУВГП за 1-ше місце у конкурсі «Кращий молодий науковець 2013» (2014 р.);
 • Грамота факультету економіки і підприємництва (2013 р.);
 • Диплом НУВГП за третє місце у конкурсі майстер-класів (2013 р.);
 • Почесна грамота Ради молодих вчених НУВГП за 3-тє місце у конкурсі «Кращий молодий науковець 2012» (2013 р.);
 • Подяка Рівненської обласної ради (2012 р.);
 • переможець конкурсу «Людина року» факультету економіки і підприємництва НУВГП у номінації «Молоді науковці» (2012 р.);
 • Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування (2011 р.).

Стажування

 • Вища школа управління та адміністрування в Ополю (Польща)(Wyższа Szkole Zarządzania i Administracji)(сертифікат № 176). Період: 15 січня 2021 р.- 15 квітня 2021 р., 180 год.


Підвищення кваліфікації

 • ІПО НУВГП (м. Рівне). Курси: «Облік і аудит» (144 год.), «Управлінський облік» (144 год.), «Облік і звітність у банках» (144 год.) (свідоцтво 018-2912/2020 від 03.08.2020).
 • ІПО НУВГП (м. Рівне). Курси: «Облік інвестицій» (144 год.), «Податкова система» (144 год.),, «Облік у банках» (144 год.), (свідоцтво 018-1404 від 01.04.2015).

Володіння іноземною мовою

Отримала сертифікат, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2 у 2021 році (Pearson від 07.07.2021 року PQS20 17203708815).

Контакти