Науково-дослідна частина

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ

1. Найважливішими завданнями НДЧ є:

- супровід виконання фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів з проблем технічних, природознавчих та суспільних наук, створення на цій базі теоретичних основ принципово нових видів техніки, технології та нових матеріалів;

- ефективне використання наукового потенціалу університету для вирішення прикладних проблем розвитку народного господарства України, проведення робіт міжгалузевого та галузевого характеру, виконання робіт для покращання екології;

- високоефективна реалізація науково-технічної продукції, розробка математичного та програмного забезпечення, надання послуг, створення, виготовлення і реалізація зразків наукомісткого обладнання і приладів, малих серій виробів виробничо-технічного і побутового призначення, проведення маркетингових, патентних і техніко-економічних досліджень;

- підвищення якості підготовки спеціалістів за рахунок збагачення навчального процесу результатами найновіших наукових досліджень, широкої участі професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів у науково-дослідній роботі та розробках, залучення студентів до творчої праці;

- підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

- проведення комп’ютерних досліджень, здійснення маркетингового, інформаційного та патентно-ліцензійного забезпечення наукової діяльності, стандартизації та метрологічного забезпечення науково-технічної продукції відповідно до міжнародних норм;

- організація інформаційно-рекламної і видавничої діяльності, пропаганда досягнень вчених університету (монографій та наукових праць) через засоби масової інформації, виставки, ярмарки, аукціони, конференції тощо;

- розвиток матеріально-технічної бази для проведення навчального процесу, наукової роботи і господарської діяльності університету, участь у розв’язанні завдань соціального розвитку колективу університету;

- здійснення від імені університету міжнародного науково-технічного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності, реалізація науково-технічної продукції за кордоном;

- інформаційне забезпечення у сфері науки і техніки;

- проведення оцінки науково-технічного рівня досліджень, нових технологій і техніки, експертизи важливих науково-технічних проектів.

2. Науково-дослідна частина проводить діяльність у своїх структурних підрозділах: науково-дослідних лабораторіях, наукових групах при кафедрах, тимчасових колективах, інженерних, науково-дослідних центрах та в інших підрозділах, які виконують роботи на основі держбюджетного фінансування, господарських договорів, договорів-підрядів та договорів на послуги згідно з чинним законодавством та в інститутах і кафедрах, професорсько-викладацький склад яких виконує держбюджетну роботу в рамках індивідуальних навчальних планів.

Для правового, кадрового, господарського, метрологічного, інформаційного, бухгалтерського, матеріально-технічного та іншого обслуговування в НДЧ створюються відповідні служби та функціональні підрозділи.

3. Кінцевим результатом діяльності наукових підрозділів є науково-технічна продукція, що реалізується як товар. До науково-технічної продукції відносяться закінчені науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи, виготовлені дослідні зразки або партії виробів, патенти, ліцензії, «ноу-хау», а також науково-технічні послуги і виробнича продукція тощо.

4. Відповідно до покладених на неї завдань НДЧ виконує такі функції:

4.1. У сфері виконання фундаментальних та прикладних досліджень:

- відповідно до основних наукових напрямів університету та профілю підготовки спеціалістів розробляє тематичні плани з держбюджетних науково-дослідних робіт, які затверджуються ректором університету та погоджуються з Міністерством освіти і науки України;

- дає пропозиції до участі у конкурсах колективів НДЧ університету для виконання фундаментальних та прикладних досліджень наукових програм, для вирішення науково-технічних проблем економіки та промисловості України і регіону;

- організовує виконання досліджень і розробок на сучасному науково-технічному рівні, забезпечує високоефективну комерційну діяльність у реалізації науково-технічної продукції;

- забезпечує відповідно до вимог замовників та органів управління держави рівень якості науково-технічної продукції, своєчасне виконання робіт відповідно до затверджених технічних завдань, календарних планів і програм;

- здійснює державну реєстрацію досліджень, що проводяться;

- забезпечує своєчасність і достовірність подання в органи державної статистики звітної документації;

- забезпечує виконання науково-технічних програм, координаційних планів та звітності з них;

- здійснює матеріальне стимулювання згідно з положенням про порядок преміювання співробітників університету за результатами наукової діяльності з фонду матеріального заохочення;

- здійснює контроль за підготовкою і здачею річних звітів кафедр та інститутів.

4.2. У сфері забезпечення фундаментальних та прикладних досліджень:

- здійснює інформаційне обслуговування і рекламу завершених досліджень, що виконані в університеті, бере участь у проведенні міжнародних, державних, галузевих виставок, ярмарків, конференцій, семінарів, інноваційних бірж науково-технічної продукції, аукціонів;

- здійснює маркетинг науково-технічної продукції в Україні та за кордоном, визначає попит на неї в різних галузях економіки та промисловості, орієнтує наукові напрями на потреби регіону, визначає фактори розвитку, перспективу стабільності попиту на пропоновану університетом наукову продукцію, готує пропозиції щодо виконання нових робіт;

- проводить роботу з підготовки рекомендацій до оформлення матеріалів на патентування і продаж ліцензій, здійснює захист пріоритету результатів наукових досліджень і розробок на рівні винаходів;

- здійснює матеріально-технічне забезпечення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за прямими договорами з підприємствами, а також шляхом придбання необхідних ресурсів на ринку товарів і послуг.

4.3. У сфері організації праці, фінансування досліджень, кадрів:

- розробляє штатний розпис НДЧ, затверджує кошториси витрат на проведення досліджень і вносить в них зміни;

- організовує конкурсне заміщення вакантних посад і атестацію наукових працівників, інженерно-технічного персоналу, інших спеціалістів НДЧ;

- формує госпрозрахункові фонди відповідно до чинного законодавства, які призначені для оплати праці співробітників, соціального забезпечення та розвитку колективу, інноваційної діяльності, забезпечення стабільності господарської діяльності;

- готує пропозиції у напрямку витрат власних коштів госпрозрахункових фондів;

- здійснює госпдоговірні відносини НДЧ з іншими підприємствами, організаціями та установами шляхом укладення договорів;

- готує разом з кафедрами пропозиції з фінансування фундаментальних прикладних та пошукових робіт за рахунок коштів, що виділяються Міністерством освіти і науки України, на конкурси науково-дослідних робіт з фонду науково-технічного та соціального розвитку університету;

- організовує разом із кафедрами та структурними підрозділами НДЧ наукову та виробничу діяльність з залученням штатних працівників, професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного та виробничого персоналу, докторантів, аспірантів, студентів, а також працівників сторонніх організацій;

- здійснює облік та контролює разом з підрозділами відповідність виконаної роботи до умов індивідуальних договорів, готує документи для оплати працюючим в НДЧ;

- організовує поточний контроль за фінансовим станом та господарською діяль¬ністю структурних підрозділів НДЧ;

- виконує організаційну роботу зі створення творчих колективів, що працюють за договором-підрядом.

4.4. У сфері зв’язку наукових досліджень з навчальним процесом:

- організовує участь студентів у науково-дослідній роботі в усіх структурних підрозділах НДЧ;

- сприяє залученню штатних працівників НДЧ для проведення навчальної роботи серед аспірантів, студентів; - надає свою науково-дослідну та дослідно-конструкторську базу студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам для проведення досліджень, випробовувань, у тому числі для виконання наукових та дипломних робіт, навчально-дослідницької роботи, проходження усіх видів практики;

- бере участь у модернізації діючих та створенні нових навчальних лабораторій;

- сприяє впровадженню винаходів працівників університету в навчальний процес;

- проводить студентські наукові конференції, семінари, конкурси на кращу роботу.

4.5. У сфері міжнародного науково-технічного співробітництва і зовнішньо¬економічної діяльності:

- здійснює у встановленому чинним законодавством порядку спільну із зарубіжними вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими організаціями та промисловими фірмами розробку науково-технічних проектів за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

- розробляє високоефективну науково-технічну продукцію на комерційній основі;

- організовує участь наукових колективів університету у престижних міжнародних конкурсах та тендерах на виконання науково-технічних проектів;

- організовує зарубіжні стажування вчених з метою проведення спільних досліджень та глибокого вивчення наукових проблем;

- створює спільні наукові, науково-технічні лабораторії та дослідні виробництва, випускає на їх базі наукомістку конкурентоспроможну продукцію та надає наукові послуги;

- продає у встановленому порядку ліцензії, «ноу-хау», здійснює взаємне постачання науково-технічної продукції на кооперативній основі, надає та одержує в оренду обчислювальну техніку, унікальні засоби вимірювання, верстатне та технологічне обладнання;

- організовує широку рекламу кращих науково-технічних розробок університету на світовому науковому ринку, у тому числі і через мережу Internet;

- закуповує у встановленому порядку на закордонному ринку унікальну наукову апаратуру, прилади та матеріали, проводить маркетинг, надає консультаційні послуги з різних галузей діяльності;

- здійснює взаємодію із закордонними вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими установами, науково-технічними товариствами, промисловими фірмами, творчими асоціаціями, науковими фондами та іншими творчими й виробничими об’єднаннями.