Наукова бібліотека

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м. Рівне, вул. О.Новака (Приходька),75
Facebook
Сайт наукової бібліотеки
Електронний каталог

Директор Наукової бібліотеки НУВГП

Крива Алла Василівна

Крива Алла Василівна
Тел.: (0362) 63-44-10, 6-56 (внутрішній), 7-90 (внутрішній).
E-mail: a.v.kryva@nuwm.edu.ua


Заступник директора Наукової бібліотеки НУВГП

Понарiна Iрина Йосипiвна
Тел.: (0362) 63-44-10, 6-56 (внутрішній).
E-mail: i.j.ponarina@nuwm.edu.ua

Наукова бібліотека складається з п'яти відділів :

 1. Відділ обслуговування.
 2. Інформаційно-бібліографічний відділ.
 3. Відділ комплектування та книгозберігання фондів.
 4. Відділ наукової обробки документів і організації каталогів.
 5. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Відділ обслуговування

Reading room.jpg
Nuwmbook004.jpg

Завідувач відділу - Мельник Галина Максимівна
Тел.: 8-65 (внутрішній)

Здійснює обслуговування користувачів всіх категорій науковою та навчальною літературою. Вивчає використання бібліотечного фонду користувачами. Проводить інвентаризацію місць збереження літератури, організовує та проводить тематичні виставки. Забезпечує: якісне і оперативне обслуговування користувачів з числа співробітників, професорсько-викладацького складу, аспірантів на допомогу науковому і навчальному процесу; формування та зберігання фонду науково-технічної літератури; обслуговування користувачів у читальних залах; проведення тематичних виставок та виставок нових надходжень; фонду дисертацій і авторефератів.

До основного читального залу входять

 • сектор іноземної літератури;
 • сектор періодики;
 • читальний зал гуртожитку № 1.

Абонементи:

 • абонемент старших курсів та професорсько-викладацького складу;
 • абонемент студентів молодших курсів;
 • абонемент художньої літератури
 • міжбібліотечний абонемент (Леся Михайлівна Корбутяк l.m.korbutiak@nuwm.edu.ua)

З 2016 року у відділі обслуговування студентів молодших курсів та в основній читальній залі впроваджена електронна видача документів та електронна реєстрація відвідування читачів. Це дозволяє відслідковувати ситуацію з відвідуванням бібліотеки та отриманням і поверненням книг щодня, щомісяця, за певний визначений проміжок часу. В читальній залі створена зона відпочинку та релаксу для відвідувачів, а також фотозона.

Завдання абонементів відділу – вести єдиний реєстраційний облік користувачів; вивчати та аналізувати відмови на літературу, знаходити шляхи повного інформаційного задоволення потреб читачів. Тут обслуговують користувачів бібліотеки через МБА в разі відсутності необхідної літератури; контролюють строки повернення документів, ведуть роботу по поверненню літератури в обумовлені правилами терміни; пропагують досягнення науки та техніки, загальносвітові та вітчизняні культурні цінності бібліотечними формами роботи. Працівники відділу здійснюють диференційне обслуговування студентів усіх форм навчання, професорсько-викладацького складу, працівників структурних підрозділів університету згідно з їх запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів в традиційному та автоматизованому режимі; виконують запити користувачів, працюють у фондах, формують тематичні виставки, постійно працюють над удосконаленням обслуговування.


Інформаційно-бібліографічний відділ

BOOKS1.jpg

Завідувач відділу - Гипчинська Світлана Йосипівна
Тел.: 7-59 (внутрішній). E-mail: s.i.hypchynska@nuwm.edu.ua Діяльність інформаційно-бібліографічного відділу полягає в забезпеченні повного, якісного й оперативного довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників та інших категорій Також забезпечує інформаційно-бібліографічний супровід наукових заходів Наукової бібліотеки та Університету. Відділ забезпечує довідкове та інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів відповідно до наукових програм вузу та новітніх навчальних технологій. Використовуючи в своїй роботі ліцензовану програму «УФД/Бібліотека» відділ наповнює довідково-пошуковий апарат бібліотеки аналітичними описами збірників наукових праць, газетно-журнальної періодики, формує інформаційно-пошуковий апарат електронного каталогу. Відділ готує Бюлетень нових надходжень, відкриті перегляди та бібліографічні огляди літератури, здійснює індивідуальне інформаційне обслуговування. На допомогу науково-дослідній та навчально-виховній роботі вузу складає і видає інформаційні та рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики. Здійснює предметизацію та систематизацію наукових статей вчених вузу за Універсальною десятковою класифікацією (УДК). Працівники відділу допомагають науковцям у реєстрації в таких наукометричних базах даних як Web of Science, Scopus.Наукометричні бази


Вікіпедія. Scopus


Вікіпедія. Web of Science

Репозиторій

Для дистанційних звернень до працівників даного відділу існує корпоративна пошта:

 • Бойчук Світлана Василівна – головний бібліограф - s.v.boichuk@nuwm.edu.ua;
 • Дерлюк Оксана Степанівна – завідуюча сектором наукової бібліографії - o.s.derliuk@nuwm.edu.ua;
 • Кондратюк Ірина Богданівна - вчений секретар - i.b.kondratiuk@nuwm.edu.ua.


Основні напрямки діяльності:

 • забезпечує повне, якісне й оперативне довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників та інших категорій користувачів згідно з їх інформаційними запитами;
 • розширює номенклатуру інформаційно-бібліографічних послуг з використанням новітніх технологій;
 • надає доступ до використання власних електронних ресурсів та ресурсів Інтернету користувачам бібліотеки;
 • надає всі види бібліографічних довідок, в тому числі в автоматизованому режимі – за допомогою ЕК;
 • організовує та веде ДБА з використанням як традиційних так і сучасних носіїв інформації;
 • складає рекомендаційні бібліографічні покажчики літератури з проблем вищої школи та найбільш актуальної тематики;
 • надає бібліографічні консультації з правил користування ДБА бібліотеки та методики складання списків літератури;
 • проводить Дні бібліографії, Дні інформації, Дні спеціаліста;
 • організовує тематичні виставки, перегляди та бібліографічні огляди літератури;
 • проводить бібліотечно-бібліографічні заняття з правил користування бібліотекою, її електронними ресурсами, традиційними каталогами та картотеками;
 • забезпечує інформаційно-бібліографічний супровід наукових заходів Наукової бібліотеки та Університету.

Відділ наукової обробки документів і організації каталогів

Завідувач відділу - Макаренко Ірина Ярославівна
Тел.: 7-63 (внутрішній). E-mail: i.ia.makarenko@nuwm.edu.ua

Основні напрями діяльності відділу - забезпечення різнобічного розкриття фонду в системі каталогів з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій з метою науково обґрунтованого, повного і оперативного задоволення запитів користувачів; створення і ведення системи бібліотечних каталогів та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів; науково-методичну роботу за профілем відділу.

Працівники відділу здійснюють:

 • каталогізацію видань і неопублікованих матеріалів, що надійшли в бібліотеку;
 • наукове опрацювання нових надходжень (складають бібліографічний опис в електронному каталозі згідно з діючим стандартом; систематизують нові надходження по прийнятим в бібліотеці таблицям УДК);
 • редагують всі елементи бібліографічних записів, класифікаційні індекси, предметні рубрики, ключові слова для алфавітно-предметного покажчика і каталогів;
 • організують і ведуть електронний каталог; традиційні (карткові) каталоги: алфавітний службовий каталог, алфавітний читацький каталог, систематичний каталог;
 • планове і поточне редагування каталогів, тиражування карток для каталогів, розміщення в каталоги карток нових надходжень, вилучення описів (основні, допоміжні, додаткові) на літературу, яка вибула;
 • надають довідки по забезпеченню літературою навчальних дисциплін.


Відділ комплектування та книгозберігання фондів

Завідувач відділу - Солонінчик Галина Анатоліївна
Тел.: (0362) 63-44-10; 7-63 (внутрішній). E-mail: h.a.soloninchyk@nuwm.edu.ua

Головне завдання відділу - забезпечення науково обґрунтованого, повного та оперативного комплектування документами; організація, зберігання та використання фонду бібліотеки. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх організація, зберігання та реставрація. Підготовка інструктивно-методичних і організаційних матеріалів з питань комплектування, обліку основних і підсобних бібліотечних фондів, їх організації та зберігання. Відділ формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень вищого навчального закладу шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо-, відео- видань, СD-, DVD- дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном; оформляє попереднє замовлення на документи на основі заявок кафедр, підрозділів університету та відділів Наукової бібліотеки; здійснює придбання документів згідно з чинним законодавством України; виконує весь комплекс робіт із замовлення, придбання, оформлення літератури, періодичних та електронних видань, списання загубленої, зношеної та застарілої літератури; здійснює передплату періодичних та інформаційних видань; контролює повноту виконання замовлень та оперативність їх надходжень.


Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення

Завідувач відділу - Перелигіна Валентина Євгенівна
Тел.: 7-63 (внутрішній). Ауд. 229. E-mail: v.e.pereligina@nuwm.edu.ua

Призначення та основні напрями діяльності відділу - розробка, впровадження та супроводження комп'ютерних технологій формування бібліотечних фондів і обслуговування читачів та абонентів, координація робіт у галузі інформатизації бібліотек вищих навчальних закладів області, України та бібліотек інших відомств. Створення й розвиток електронної бібліотеки НУВГП; підготовка інструктивно-методичних і організаційних матеріалів з питань інформатизації бібліотеки; реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації бібліотекарів у галузі формування та використання електронних інформаційних ресурсів.

З листопада 2017 р. НУВГП підключено до глобальних наукометричних баз Web of Science та Scopus. Науковці університету можуть реєструватись для користування контентом та можливостями наукометричних систем в читальному залі для науковців в інформаційно - бібліографічному відділі Наукової бібліотеки НУВГП (ауд. 236/2).Індивідуальні консультації щодо користування також надають працівники цього відділу.

З березня 2021 в університеті працює Платформа Силабусів яку наповнюють та редагують працівники відділу.

Корпоративна пошта для дистанційних звернень до працівників відділу:

 • Перелигіна Валентина Євгенівна - завідувачка відділу - v.e.pereligina@nuwm.edu.ua ;
 • Бежук Володимир Миколайович - провідний інженер-програміст - v.m.bezhuk@nuwm.edu.ua ;
 • Колюхова Галина Дмитрівна - бібліотекар 1 кат. - h.d.rozhanchuk@nuwm.edu.ua ;
 • Тарасюк Наталія Віталіївна - завідувачка сектором рідкісної та цінної літератури - n.v.tarasiuk@nuwm.edu.ua .

3 2014 року в університеті працює Цифровий репозиторій, який наповнюють працівники Наукової бібліотеки НУВГП.

Типи документів в репозиторії:

Автореферати, дисертації
Відеолекції
Газети
Другий (магістерський) рівень освіти
Журнали
Законодавчі та нормативно правові документи
Книга
Методичне забезпечення
Монографія
Нормативні документи
Освітні програми
Опис дисципліни
Робочі програми
Програми екзаменів
Силабус
Стаття
Файли


Віртуальні виставки НБ НУВГП на facebook

#віртуальна_виставка_НБ_НУВГП

Бібліотека НУВГП за 30 років Незалежності
Автоматизація і автоматика технологічних процесів
Багатогранний талант Максима Рильського
Будівельна механіка. Статично визначні системи
Будівельні матеріали як складова частина процесу будівництва
Будівництво – базова галузь економіки країни
Всесвітній день водних ресурсів
Всесвітній день книги і авторського права
Всесвітній день охорони навколишнього середовища
Всеукраїнський день довкілля
Вишневі Усмішки
Видатний український художник слова Михайло Коцюбинський
Видобуток корисних копалин
Геодезія
День безпечного Інтернету
День незалежності України
День прапора України
День енергетика
День місцевого самоврядування
День пам'яті жертв голодомору
День української писемності та мови
День українського козацтва
День юриста України
Держава. Право. Закон (до Дня юриста України)
Екологія і людина
Екологія і моніторинг навколишнього середовища
Етнографія України: становлення та розвиток
Земельний ринок і раціональне землекористування
Іноземні мови, як складові навчального процесу
Комплексне використання водних ресурсів і гідроенергетика
Логістика
Леся Українка
Математика для першокурсників
Математика для студентів
Міжнародний день прав людини…
Міжнародний день пам’яті жертв голокосту…
Міжнародний день рідної мови
Міжнародний день лісів
Міжнародний день пам’яті жертв голокосту
Металеві конструкції
Метали
Михайло Старицький - Корифей українського театру
Маркетинг
Маркетинг
Міжнародний день Землі
Машини для земляних робіт
Міжнародний день грамотності
Міжнародний день пам’яток і визначних місць
Міжнародний день прав людини
Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру
Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…
Нові надходження в бібліотеку НУВГП
Основи екології та економіка природокористування
Основи містобудування і озеленення населених місць
Охорона праці як частина навчального процесу в НУВГП
Пожежна безпека - проблема сучасного суспільства
Проблеми захисту навколишнього середовища
Проблема твердих побутових відходів і комплексний підхід до її вирішення
Правознавство
Продовольча програма
Рибальство в Україні
Розстріляне Відродження
Соціальна політика і основні напрями її здійснення
Сутність, принципи та роль страхування
Технічне обслуговування автомобілів
Туризм
Тобі першокурснику!
Українська архітектура в дзеркалі епохи
Українська мова
Управління водними ресурсами України
Фондовий ринок та фінансова безпека держави
Фізкультура і студенти

[/]
[/]
[/]
[/]
[/]
[/]
[/]
[/]