Навчально-методичний відділ

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м. Рівне
тел
E-mail:

Основна інформація

Навчально-мктодичний відділ є структурним підрозділом університету, який займається плануванням, організацією і координацією навчального процесуза формами навчання, а також забезпечує навчально-методичну координацію діяльності навчально-наукових інститутів та відокремлених структурних підрозділів.

Структура

Сектор планування, організації та контролю навчального процесу. Сектор навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Сектор з організації прийому студентів.

Види діяльності


Організація роботи щодо формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторингу та періодичного перегляду.
Планування навчального навантаження кафедр на наступний навчальний рік.
Організація та контроль виконання навчального навантаження кафедрами.
Формування графіків навчального процесу, виробничих та навчальних практик, контроль їх виконання.
Розрахунок та розподіл ставок науково-педагогічних працівників.
Розрахунок погодинного фонду навчального навантаження та контроль за його виконанням.
Формування розкладу занять денної форми навчання.
Формування аудиторного фонду до нового навчального року, моніторинг його ефективного використання.
Організація вибору здобувачами першого та другого рівня вибіркових дисциплін.
Організація впровадження дуальної форми здобуття вищої освіти.
Контроль за поточною та семестровою успішністю.
Затвердження голів кваліфікаційних комісій вченою радою університету.
Організація, контроль та аналіз роботи кваліфікаційних комісій.
Організація роботи щодо виготовлення документів про вищу освіту для випускників університету.
Формування та видача дублікатів документів про вищу освіту та академічних довідок за вимогою.
Надання відповідей на запити різних структур про підтвердження видачі документів про вищу освіту та ін.
Організація та контроль щодо оформлення та ведення навчальної документації кафедр та навчально-наукових інститутів.
Узагальнення та контроль статистичних даних про рух контингенту здобувачів унівеситету.
Адміністрування ЄДЕБО.
Адміністрування ПС "Деканат".
Збір і аналіз статистичної звітності навчально-наукових інститутів.
Складання та подання статистичної звітності до МОНУ, управління освіти, ректорату.
Розробка законодавчих та нормативно-правових документів, що стосуються навчального процесу.
Підготовка проектів наказів та розпоряджень, що стосуються навчального процесу.

 • Надання консультаційної допомоги науково-педагогічним працівникам університету з питань впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, планування та організації методичної роботи.
 • Надання методичної допомоги щодо розробки робочих програм навчальних дисциплін відповідно до вимог ЄКТС.
 • Моніторинг планування та проведення відкритих занять викладачами університету.
 • Організація та проведення конкурсу серед студентів університету для отримання академічних іменних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, ім. М.С. Грушевського та персональної стипендії ректора НУВГП. Розгляд подань навчально-наукових інститутів, рейтингування претендентів, оформлення подань та супровідних документів до Міністерства освіти і науки України.
 • Надання методичної допомоги викладачам щодо оформлення супровідних документів до підручників, навчальних посібників, навчально-методичних видань, підготовка матеріалів до розгляду науково-методичною та вченою радами університету.
 • Вивчення, узагальнення та апробація передового досвіду навчально-наукових інститутів та кафедр університету, провідних вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти.
 • Формування каталогу «Освітні інновації в НУВГП», науково-методичного збірника «Технології навчання» та розміщення в цифровому репозиторії університету.
 • Укладання щорічного каталогу видань підручників і навчальних посібників НУВГП та розміщення в цифровому репозиторії університету.
 • Організація та проведення щорічного конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій; майстер-класів; відкритого огляду-конкурсу навчально-методичного забезпечення та новітніх технологій навчання структурних підрозділів НУВГП.
 • Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, забезпечення достатнього науково-теоретичного і методичного рівня викладання навчальних дисциплін; використання у навчальному процесі інноваційних освітніх технологій шляхом проведення науково-методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей науково-педагогічних працівників; вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду.
 • Збір і аналіз статистичної, методичної та іншої інформації про методичну діяльність навчально-наукових інститутів та кафедр. Складання та подання статистичної звітності до ректорату.

Сектор навчально-методичного забезпечення навчального процесу

Основна інформація

Сектор навчально-методичного забезпечення навчального процесу

Сектор навчально-методичного забезпечення навчального процесу входить до складу навчально-методичного відділу, який є структурним підрозділом НУВГП та здійснює забезпечення ефективної навчально-методичної роботи та організацію, координацію і системне удосконалення освітнього процесу в його навчальних структурних підрозділах. Підпорядковується проректору з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи.

Здійснює:

 керівництво, координацію та контроль за навчально-методичною роботою навчально-наукових інститутів і кафедр університету.

 організацію навчально-методичної роботи в напрямку удосконалення ступеневої системи навчання;

 координацію підготовки навчально-методичної літератури професорсько-викладацьким складом університету, формування щоквартальних планів видання навчально-методичної літератури та моніторинг їх виконання;

 методичний супровід розробки силабусів освітніх компонент усіх рівнів у тому числі і докторів філософії, моніторинг наявності затверджених силабусів відповідно до освітньо-професійних програм спеціальностей на навчальний рік;

 методичний супровід розробки описів навчальних дисциплін;

 методично-консультаційний супровід періодичного перегляду освітньо-професійних програм;

 координацію та організаційне забезпечення діяльності науково-методичної ради університету;

 методичний супровід оформлення документів до підручників, навчальних посібників, щодо їх підготовки до розгляду науково-методичної та Вченої радами університету для надання Грифів Вченої ради університету;

 організацію, моніторинг планування та проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом університету;

 формування науково-методичного збірника «Технології навчання» з подальшим розміщенням в цифровому репозиторії НУВГП;

 організацію та проведення щорічного Конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій;

 надання консультативної допомоги співробітникам навчально-наукових інститутів, кафедр та науково-педагогічним працівникам з питань впровадження в освітній процес нових технологій, планування та організації методичної роботи;

 організацію та проведення конкурсу серед здобувачів університету для отримання академічних іменних та персональних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, ім. М.С. Грушевського та стипендії міського голови. Розгляд документів претендентів на отримання стипендії та їх рейтингування. Подання документів претендентів на затвердження в МОНУ;

 підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівного складу, допоміжного складу в Школі лідерства;

 організацію участі університету в Міжнародному рейтингу університетів світу U-Multirank та рейтингу «Топ-200 університетів України»;

 контроль за виконанням наказів ректора, розпоряджень проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, проректора з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи, рішень науково-методичної та Вченої рад і ректорату з навчальних і навчально-методичних питань.

Конкурси

КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ТА МОНОГРАФІЙ

Конкурс є важливим елементом системи стимулювання навчально-, науково-методичної роботи викладачів університету, активізації їх науково-дослідної діяльності та підвищення професійної майстерності на сучасному рівні.

Мета та завдання

1. Конкурс проводиться з метою підвищення якості навчальних, методичних та наукових праць, що відповідають вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців сучасного рівня, а також мотивації професорсько-викладацького складу до активної видавничої діяльності.

2. Завдання проведення Конкурсу: – впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;

– актуалізація соціально значимого педагогічного досвіду;

– поширення педагогічних здобутків;

– підтримка та стимулювання професорсько-викладацького складу до підготовки навчальних і наукових видань, що ґрунтуються на використанні інноваційних методів в освітньому процесі з урахуванням компетентнісної моделі освіти.