Мартинюк Галина Федорівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мартинюк Галина Федорівна

Освіта

У 2000 році закінчила Рівненський економіко-гуманітарний інститут імені академіка Степана Дем’янчука, спеціальність за дипломом – українська мова та література, історія. З 2005 року по 2016 рік працювала у Рівненському економіко-гуманітарному та інженерному коледжі на посаді заступника директора з гуманітарної освіти та виховання. У 2011 році захистила дисертацію з теми «Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до застосування комп’ютерно-орієнтованих завдань у професійній діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді К 53.130.01 при Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). У квітні 2017 року була прийнята на посаду доцента кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Атестат АД № 005929). У 2020 р. Закінчила НУВГП і здобула кваліфікацію магістра з публічного управління та адміністрування (Диплом магістра М 20 № 180275).

Наукова діяльність

За час наукової діяльності опублікувала близько тридцяти наукових праць у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, в яких викладено основний зміст дисертації, розглянуто можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю, 1 монографію та низка методичних вказівок до виконання практичних занять і самостійної роботи студентів.

Підвищення кваліфікації

 1. Пройшла підвищення кваліфікації (20.09.16-20.03.17) в Інституті післядипломної освіти НУВГП (свідоцтво 12 СПВ 156195).
 1. 20 травня 2017 року брала участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська стратегія створення освітнього середовища у вищих технічних і професійних навчальних закладах», м. Рівне.
 2. 20 жовтня 2017 р. брала участь у І Міжнародної науково-методичної конференції «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад, м. Рівне.
 3. 20 квітня 2018 р брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з іноземною участю «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства», м. Рівне.
 4. 13-14 грудня 2018 р. брала участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад: м. Рівне.
 5. 9-11 квітня 2019 року брала участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології в освіті», м. Івано-Франківськ.
 6. 15 травня 2019 року брала участь у ІІ Міжвузівській науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики», НУВГП. м. Рівне.

Основні опубліковані праці

Монографія

Мартинюк Г. Ф. Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей: монографія. К. : Видавничий дім «Кондор», 2017. 182 с.

Статті

 1. Мартинюк Г. Ф. Застосування міжнародних наукометричних баз студентами вищих навчальних закладів у науково-дослідницькій діяльності. "Духовність особистості: методологія, теорія і практика": зб. наук. праць. 2017. № 5. Режим доступу: http://library.snu.edu.ua/index/dukhovnist_osobistosti_metodologija_teorija_i_praktika/0-57.
 2. Мартинюк Г.Ф. Вивчення електронного документообігу за дистанційною формою навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій "Ефективна економіка". – [Електронний ресурс]. 2017. № 2. – режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3706
 3. Мартинюк Г. Ф. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності засобами електронного підручника . "Ефективна економіка". – [Електронний ресурс].– 2017. № 1. – режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3706
 4. Мартинюк Г. Особливості електронного урядування в Польщі "Економіка та держава". № 5. С. 50-57.
 5. Тадеєв П. О., Мартинюк Г. Ф. Конкретизація принципів навчання під час підготовки майбутніх учителів-гуманітаріїв із використанням інформаційно-комунікаційних технологій/Проблеми сучасної педагогічної освіти Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. ¬ Вип. 14. Ч. 2. – С. 267-274.

Останні навчально-методичні праці

 1. Валюх А. М., Мартинюк Г. Ф. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інтелектуальний капітал», для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей . Рівне: НУВГП, 2018. 28 с.
 2. Валюх А. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальний капітал», для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей . Рівне: НУВГП, 2018. 29 с.
 3. Мартинюк Г. Ф. Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики для студентів 1 курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання Рівне: НУВГП , 2017. 11 с.

Нагороди

Нагороджена Подякою Рівненської обласної Ради. Вважаю, що сучасна молодь повинна бути всебічно розвиненою, компетентною та вести здоровий спосіб життя.