Кузнєцова Тетяна Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Кузнєцова Тетяна Володимирівна

Кузнєцова Тетяна Володимирівна народилася 27.11.1959 року в м.Белец, Німеччина. Працює в університеті з 1982 року. Кузнєцова Тетяна Володимирівна, к.е.н, професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу. Базова освіта: Український інститут інженерів водного господарства, 1982р., (Диплом з відзнакою ИВ-І № 206285, виданий 2 липня 1982р.) Спеціальність: «Економіка і організація водного господарства»; кваліфікація: інженер-економіст. Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.05 – економіка,планування, організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство). Тема дисертації: “Повышение устойчивости зернового хозяйства на осушенных землях Западного Полесья Украины”, 1992p. (Диплом серія КД № 061868, виданий 11 липня 1992 р. ВАК при Раді Міністрів СССР). Професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу. Атестат професора (Атестат серія 12-ПР, №009066, виданий 21.11.2013 р. Атестаційною комісією Міністерства науки, молоді та спорту України).

Професійні та наукові здобутки

Працювала заступником декана факультету економіки і підприємництва з навчально-методичної роботи (2011-2013 рр.), головою методичної комісії за напрямом підготовки (спеціальністю) «Економіка підприємства» (2011-2016 рр.), членом науково-методичної ради НУВГП (2011-2015рр.). Працювала у складі членів спеціалізованої Вченої Ради НУВГП К 47.104.03 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (2002-2013рр.) та К 47.104.07 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2013-2015 рр.). Член науково-методичної ради з якості освіти ННІЕМ (2018, 2019, 2020, 2021, 2022). Керівник освітньої програми «Економіка підприємства» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр (наказ ректора №00598 від 23.10.2019; наказ ректора №563 від 07.10.2020). Член Ради Роботодавців ННІЕМ. Досвідченний науково-педагогічний працівник. На високому науково-педагогічному рівні розробила та проводить лекційні курси з дисциплін "Статистика", "Економіка підприємства", "Управління потенціалом підприємства", керує виконанням курсових та дипломних робіт бакалаврів і магістрів, та підготовкою фахівців в Інституті післядипломної освіти. Активно працює над підготовкою магістрів. Підготовила чотирьох кандидатів економічних наук. Має сертифікат Міжнародного банку реконструкції та розвитку (1997 р.). Проходила підвищення кваліфікації в КНЕУ в 2000р., 2005р., 2009р., 2013р. з отриманням свідоцтва. Підвищення кваліфікації (10.07.17-10.09.17) Хмельницький національний ун-т (свідоцтво ХМ02071234/87-17). Курс: "Сучасні методики та технології викладання навчальних дисциплін". Теми: 1. Економіка підприємства; 2. Статистика; 3. Управління потенціалом підприємства; 4. Економічне управління підприємством., 10.09.2017р. (120 год.) Отримала сертифікат учасника UA-SK № 2021-11-28 про проходження міжнародного стажування 24-28 листопада 2021 р. (0,75 credits ESTS) у «European institute of further education» (Словацька Республіка) Підвищення кваліфікації шляхом стажування ( 10.10.22-30.11.22) ТзОВ фірма «Лавопо» в обзязі 6 кредитів (180 годин). Видано Сертифікат від 13 грудня 2022 року. Підвищення кваліфікації в рамках Весняної Школи Вернадського – 2023 за тематикою «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС» в обсязі 90 академічних годин (3 кредити ЄКТС) в рамках проекту «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС» № 101047894 - SlSDDP - ERASMUS-JMO-2021-HEІ-TCH-RSCH у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Реєстраційний номер 034-ШВ-01-2023

Здійснює наукове консультування ТОВ «Користівське» (Рівненська обл., Острозький р-н, с. Українка) з питань інтенсифікації аграрного виробництва з 01.09.2018 до 01.06.2021 (Лист № 05/21пр) та наукове консультування в сфері оцінювання ефективності використання виробничого потенціалу автотранспортного підприємства та антикризового управління ТзОВ « Камаз-Транс-Сервіс» з березня 2018 року по листопад 2021 року у відповідності до Угоди про співпрацю з НУВГП № 33 від 15.06.2006 року. Довідка № 144 від 14.11.2021 року. Наукове консультування спеціалістів ТзОВ « Камаз-Транс-Сервіс» з питань удосконалення логістичних систем управління та оцінювання якості систем управління потенціалом фірми. Договір про співпрацю з НУВГП №13/20.10/22-27 від 20 жовтня 2022 року. Член Спілки економістів України. Рівненське обласне об'єднання, період з 05.12.2018 (довідка №17, від 05.12.2018р. і по теперішній час).

Наукова діяльність. Напрями наукових інтересів:

Активно веде науково-дослідну роботу. За результатами наукових і методичних досліджень опубліковано понад 150 наукових праць, зокрема в іноземних виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема Scopus. Кузнєцова Т.В. є співавтором чотирьох навчальних посібників, котрі отримали гриф МОН: "Статистика" (2009 р.), "Основи економічної безпеки підприємства" (2012 р.), "Організація та технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства" (2012 р.). За науковою редакцією Кузнєцової Т.В. видано навчальний посібник "Економіка підприємства" (2014 р.) та у співавторстві «Українсько-англійський тлумачний словник еколого-економічних термінів» (2014 р.). Розробила дистанційні курси з дисциплін "Статистика" та "Економіка підприємства" з отриманням відповідних сертифікатів (ДК №018/08, 2009 р.). Навчальний посібник "Управління потенціалом підприємства" (Т.В. Кузнєцова, О.М. Подлевська, Ю.В. Красовська. ¬- Рівне : НУВГП, 2017. – 215 с. (10,5 д.а., особисто автора – 5,8 д.а.) визнано переможцем в номінації "Краща навчально-методична розробка року НУВГП" (2019 р.).

Монографії:

1. Науково-методичні основи оцінювання стану економіко-екологічної безпеки (регіональний аспект) : Монографія. За наук. ред. Кузнєцової Т. В. – Рівне : НУВГП, 2012. – С. 198–224. (10,5 д.а., особисто автора – 2,5 д.а. Рекомендовано Вченою радою НУВГП протокол №6 від 19.06.2012р.). 2. Кузнєцова Т.В., Сіпайло Л.Г. Економічний механізм стимулювання еколого-інноваційного розвитку промислових підприємств регіону : Монографія. – Рівне : НУВГП, 2016. – 217 с. (10,7 д.а., особисто автора – 5,3 д.а. Рекомендовано Вченою радою НУВГП, протокол № 7 від 04.06.2015р.). 3. Кузнецова Т.В. Значение маркетинга инноваций в системе обеспечения конкурентных преимуществ предприятия / Т.В. Кузнецова, Л.Г. Сипайло, Н.А. Сипайло // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства: монографія / П.Ю. Храпко [и др.]; под науч ред. Л.Е. Совик. – Пинск: ПолесГУ. – 2017. - С. 60-66 (11,21 д.а., особисто автора – 0,9 д.а. Рекомендовано УО «Полесский государственный университет», протокол №10 від 29.06.2017р.). 4. Кузнєцова Т.В. Інформаційно – аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємства/Т.В.Кузнєцова, Л.Г. Сіпайло// Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія / Н.М., Позняковська, С.Я. Зубілевич та ін. – Рівне: НУВГП, 2019. – С.134-144. 5. Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції та перспективи розвитку: колективна монографія/ за заг. ред. В.М. Костриченко, О.А. Стахів. Рівне: НУВГП, 2019. 344 с. Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування Протокол № 1 від 25 січня 2019 р. (внесок автора Кузнєцової Т.В. – Управління інноваційним потенціалом суб’єктів підприємництва. С.71-81. 6. Кузнєцова Т.В. Впровадження енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур// Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та агроекологічний аспект: колективна монографія/ Кол. авторів; за заг ред. П.М.Макаренка, О.В.Колініченка, В.І.Аранчій.- Полтава:ПП "Астрія" 2019.-.С. 183-188. 7. Кузнєцова Т.В., Гарнага О.М. Міжнародний досвід HR- Менеджменту // Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки: колективна монографія. Рівне : НУВГП, 2020. 408 с. (протокол вченої ради НУВГП № 8 від 25.09.2020 р.).

Статті:

1. Кузнєцова Т.В. Механізм впливу маркетингу інновацій на конкурентні переваги підприємства / Т.В. Кузнєцова, Л.Г. Сіпайло // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2017. - №5. – С. 308-313 (входить до 20 міжнародних наукометричних баз даних, репозиторіїв і пошукових систем Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Access Journals; EBSCOhost (США); CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); WorldCat; SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); Соціонет, РІНЦ (Росія); J-Gate (Індія) Directory of Research Journals Indexing; Академия Google (США); Research Bible (Японія) 2. Kuznetsova T.V. Algorithm evaluation and financial support innovative development subjects of enterprises of regions of ukraine / Sipailo L.H., T.V. Kuznetsova // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. - № 1 (1). – p. 49-58 3. Кузнєцова Т.В. Механізм впливу маркетингу інновацій на конкурентні переваги підприємства / Т.В. Кузнєцова, Л.Г. Сіпайло // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2017. - №5. – С. 308-313. 4. Kuznetsova T.V. State system of stimulation and regulation of innovative activities of enterprises in developed countries of the world / Sipailo L.H., T.V. Kuznetsova // Проблеми економіки. – 2017. - № 2(6). – P. 232-241. 5. Кузнєцова Т.В ., Левун О.І. Актуальні проблеми розвитку франчайзингу в Україні/ Кузнєцова Т.В., Левун О.І. – Вісник НУВГП. – Економічні науки, Рівне. – 2019. – Вип. 3(87) .- С.44-52. 6. Кузнєцова Т.В.,Левун О.І.Зарубіжний досвід формування системи стимулювання інноваційного розвитку суб’ єктів підприємництва /Кузнєцова Т.В., Левун О.І.-Вісник НУВГП.- Економічні науки: зб.наук.праць.-Рівне.- 2020.- Вип. 4(92).-С.121-132. 7. Кузнєцова Т.В., Лесняк О.Ю., Красовська Ю.В., Подлевська О.М. Оцінка динаміки загальної факторної продуктивності сільського господарства в Україні / Кузнєцова Т.В., Лесняк О.Ю., Красовська Ю.В., Подлевська О.М.- Вісник НУВГП. – Економічні науки: зб.наук.праць. – Рівне.- 2020.- Вип.4( 92).- С.133-141. 8.Якимчук Т.І., Кузнєцова Т.В., Лесняк О.Ю., Стахів О.А. Управління економічними ризиками у міжнародному маркетингу / Якимчук Т.І.,Кузнєцова Т.В., Лесняк О.Ю., Стахів О.А. – Вісник НУВГП. – Економічні науки: зб.наук.праць.- Рівне.- 2020.- Вип.4(92).-С.492-499. 9. Maintaining the economic safety of environmental activities in agriculture. Yu Krasovska, T Kuznietsova, V Kostrychenko and O Lesniak. Published under licence by IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 915, 2021 International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, UkraineCitation Yu Krasovska et al 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 915 012009. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012009 10. Assessment of multifactor productivity based on empirical data in the agricultural sector of the economy of Ukraine. T Kuznietsova, Y Krasovska, O Lesniak, O Podlevska and O Harnaha. 2nd International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 31/10/2022 - 01/11/2022 Riga, Latvia https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1126/1/012018

Виконавець кафедральної теми: "Економічні фактори раціонального природокористування та ресурсозбереження" (номер державної реєстрації 0116U007389, 2016-2020 рр.) Виконавець кафедральної теми: "Економічні фактори раціонального природокористування та ресурсозбереження" (номер державної реєстрації 0116U007389, 2016-2020 рр.). Виконавець кафедральної теми «Розвиток потенціалу регіону: економічні чинники та ресурсні передумови» (номер державної реєстрації 0121U111063, 2021-2025 р.р.).

Нагороди

Визначена переможцем конкурсу "Людина року" у номінації "Науковець року" на факультеті економіки і підприємництва (2007 р., 2012 р.) Нагороджена грамотою НУВГП за підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2016 р.).У 2019 році відзначена в номінації "Людина року" із занесенням на Дошку Пошани НУВГП. Приймає активну участь у громадській та виховній роботі як самого університету, так і ННІ економіки та менеджменту. Активно працює з талановитою молоддю. Має державні та відомчі нагороди: Почесна Грамота Міносвіти України (1999), Посвідчення «Відмінник освіти України» (№68584, 18.05.2004), Почесна грамота і нагрудний знак Рівненської обласної державної адміністрації (№16, 23.02.2012р.), Атестат професора (№009066, 21.11.2013); нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (посвідчення №24, наказ Міносвіти № 302 К від 08.07.2016р.).