Коротун Сергій Ігорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Коротун Сергій Ігорович


Біографія

Народився 31 січня 1966 року в м.Рівне. У 1982 році поступив на факультет проектування і будівництва гідромеліоративних систем Українського інституту інженерів водного господарства, який закінчив у 1989 році за спеціальністю інженер-гідромеліоратор.

В 1984-86 рр. проходив службу в Збройних Силах.

1989-1994 рр. Працював майстром в ПМК-338, військовим керівником і завучем школи № 21 м.Рівне.

1995 р. закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю географія, викладач.

З 1993 року працював на посаді асистента кафедри економіки водного господарства УІІВГ, 1998-2008 рр - старший викладач кафедри економіки підприємства, з 2008 року - доцент кафедри економіки підприємства.

2013 р. доцент кафедри туризму, а з вересня 2013 завідувач кафедри туризму.

2018 р. закінчив магістратуру у Вінницькому торгівельно-економічному інституті Київського торгівельно-економічного університету, готельно-ресторанна справа.

Володіє російською, англійською мовами.

Одружений, виховує сина.

Наукова та організаційна робота

2007 р. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук у Львівьскому національному університеті ім. Івана Франка на тему "Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області)", за спеціальністю 11.00.11 конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (керівник професор, д.геогр.н. Будз М.Д.).

2010 р. Доцент кафедри економіки підприємства

2009 р. Член-кореспондент Міжнародної академії наук з екології та безпеки життєдіяльності.

2012 р. Голова Рівненського відділу Українського географічного товариства.

2012 р. Член редакційної ради Російського Федеративного освітнього та науково-практичного журналу "Вопросы туризмоведения" та міжвузівського збірника наукових статей з міжнародною участю Російської Федерації "Теория и практика туризма и гостеприимства".

Організатор міжнародних науково-практичних конференцій в Україні та закордоном, член журі обласного та міського відділу МАН у секції "Географії та ландшафтознавства". Під його керівництвом ліцензована освітньо-професійна програма Туризм зі спеціальності 242 Туризм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та 241 Готельна та ресторана справа за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Голова та член експертних комісій МОН України за спеціальністю "Туризм".

2019 р. Експерт НАЗЯВО спеціальністей "Туризм", "Готельно-ресторанна справа"

Нагороди

Медалі України та інших країн.

1999 р. Орден "За мужність" ІІІ ст.

2012 р. Почесна грамота Рівненської міської ради і виконавчого комітету

2012 р. Почесна грамота Рівненської ОДА

2019 р. Почесна грамота Рівненської міської ради і виконавчого комітету

2019 р. Подяка Міністерства освіти і науки України

Основні напрями наукової діяльності

Конструктивна географія, географія туризму, регіональна економіка.

Перелік навчальних дисциплін

Природні ресурси України, Економічна та соціальна географія України, Туроперейтинг, Регіональна економіка, Ринок туристичних послуг.

Перелік деяких навчально-методичних/наукових праць

Автор понад 220 наукових та науково-методичних праць, серед них 6 навчальних посібників затверджених Міністерством освіти та науки України, 8 монографій в співавторстві.

Підручники і монографії

1. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови і ресурси України: Навчальний посібник. Рівне. Вид-во УДАВГ, 1997. 175 с.

2. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник. Рівне: Вид-во ДІВА, 1998. 410 с.

3. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси України: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, Рівне: ПП Рожков, 2004. 184 с.

4. Коротун С.І. Растительность и животный мир. Гомельская область: научное издание / Г.Н. Каропа, А.И. Павловский, С.И. Коротун [и др.]; под ред. Г.Н. Каропы. Гомель: Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины, 2011. 168 с. С.44-52.

5. Коротун С.И., Коротун И.М., Коротун Л.К. Природные предпосылки мелиорации земель Ровенской области. Природообустройство Полесья : монография : в 4 кн. / под общ. науч. ред. Ю.А. Мажайского, А.Н. Рокочинского, А.А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. Рязань : Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, 2017. Кн. 2 : Украинское Полесье. Т.1. 902 с. С.236-283 (5%)

6. Коротун С.І., Коротун І.М., Коротун Л.К. Природні передумови меліорації перезволожених земель Західного Полісся Рівненської області. Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я.М. Гадзала, В.А. Стащука, А.М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. Т.1. 932 с. С.230-278 (5%)

7. Рекреаційно-туристичний комплекс Західного Полісся. Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я.М. Гадзала, В.А. Стащука, А.М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. Т.2. 854 с. С.747-776 (3,4%)

8. Коротун С.І., Кушнирук Ю.С., Яковишина М.С., Коротун О.П. Рекреационно-туристический комплекс Западного Полесья. Природообустройство Полесья: монография в 4-х кн. / под общ. научн. ред. Ю.А. Можайского, А.Н. Рокочинского и др. Рязань: Мещер. ф-л ВНИИГиМ, 2018. Кн.2: Украинское Полесье. Т.2. С.695-722.

9. Коротун С.І., Конарівська О.Б. Ефективність функціонування ринку туристичних послуг в Україні. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія / Н. М. Позняковська, С. Я. Зубілевич, О. Л. Міклуха та ін. Рівне : НУВГП, 2019. 423 с. С.248-259.

10. Скорина Т.М., Коротун С.І., Коротун О.П., Конарівська О.Б. Міжнародна конкурентоспроможність готельних підприємств на ринку України: монографія. Рівне: видавець О.Зень, 2019. 170 с.

Публікації Scopus, Web of Science

1. Sardak S. E., Krupskyi O. P., Korotun S. I., Reshetniak D. E. Commercialization of the nature-resource potential of anthropogenic objects (on the example of exhausted mines and quarries). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. №28(1). p. 180–187. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/575/515 DOI: https://doi.org/10.15421/111919. Індексується: Web of Science з тому 25, No 2 (2017)/(Україна).

2. Igor Grygus, Walery Zukow, Yurii Kushniruk, Serhii Korotun Medical-geographical and radiological aspects of the system “environment - population health”. Ecological Questions. 2019. Vol 30, No 3. p.1-15. Індексується: Web of Science https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EQ/article/view/EQ.2019.019 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2019.019

Статті та тези

4. Коротун С.І. Досвід та проблеми викладання навчальної дисципліни "Регіональна економіка" в умовах кредитно-модульної системи навчання. / С.І.Коротун, О.Я.Романів. // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журн. Мат-ли VIII Всеукр. наук.-метод. конф. 2007. – Спец. вип. лист., – С. 292-298.

5. Коротун С.І. Історія розвитку меліорацій на території Західного Полісся (на прикладі Рівненської області). // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Випуск 1 (9), с.45.

6. Коротун С.І., Зубик Я.Я. Оптимізація замкнутих географічних мереж методом графів // Вісник НУВГП / Зб. наук. праць. Економіка, 2008. – Випуск 4 (44) Ч.1, С.90-97

7. Коротун С.І. Національний склад населення Рівненської області // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – К.: ДНВП "Картографія", 2008. – Вип. 3, С.162-165

8. Коротун С.І. Картографо-статистические методы анализа экономической эффективности гидромелиораций // Географическое образование и наука в россии: история и современное состояние: Мат-лы междунар. научно-практ. конф. – С-П: СПГУ, 2008 – С.124-133

9. Коротун С.І. Проблемы преподавания географических дисциплин в негеографических ВУЗах // Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы: Мат-лы ІІ междунар. научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2009. – С.20-21

10. Коротун С.І. Водообеспечение, водопользование и водопотребление на Украине // Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России перспективи: Мат-лы междунар. научно-практ. конф. – М.: МГУП, 2009 – Ч.1, С.148-155

11. Коротун С.І., Коротун О.П. Географічні чинники впливу на розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Рівненської області // Теоретичні та прикладні проблеми сучасної географії перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Одесса: Изд-во ВМВ, 2009. – С.75-77

12. Коротун С.І. Проблемы сохранения экосистем бассейнов рек Украины в условиях избыточной антропогенной нагрузки // Эколого-географичсекие исследования в речных бассейнах / Мат-лы междунар. научно-практич. конференции. – Воронеж: ВГПУ, 2009. – С.213-218

13. Коротун С.І. Коротун О.П. Маркетинговi складовi управлiння вищим навчальним закладом / Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы // Мат-лы ІV Междунар. научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2013. – С.105-108

14. Коротун С.І. Територіальна організація господарства Рівненської області / Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы // Мат-лы ІV Междунар. научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2013. – С.245-251

15. Коротун С.І. Система экологического мониторинга "Полесье в Ровенской области / Водные экосистемы Колхидской низменности - охрана и рациональное использование / Сборник трудов Междунар. конф. - Тбилиси: ТГУ, 2013. - С.150-155

16. Коротун С.І. Калько А.Д., Громаченко К.Ю. Екочастина підготовки туризморзнавців / Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. - Луганськ: Вид-во "ДЗ ЛДУ ім. Т.Шевченка", 2013. - С.27-33

17. Коротун С.І. Калько А.Д. , Громаченко К.Ю. Екологічна освіта як складова підготовки за напрямом "Туризм" в Національному університеті водного господарства та природокористування / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Мат-ли VII міжнар. наук. конфер. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - C.210-215

18. Коротун С.І. Каропа Г. Н., Михалкина Е. Н. Растительность и животный мир / Гомельская область: монография / Г.Н. Каропа, А.И. Павловский, С.И. Коротун [и др.]; под ред. Г.Н. Каропы – 2-е изд. - Гомель: Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины, 2014. - 168 с. Раздел 2.7. - Растительность и животный мир – С. 44-52 (5%)

19. Коротун С.І. Мошинський В.С., Коротун О.П. Управління розвитком туризму в регіоні / Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблывасці і перспективы развіцця: зб. навук. прац. / Палесский аграрна-экалагічны інстытут НАН Беларусі, рэдкал. М.В. Міхальчук (гал. рэд.) [і інш.] - Брэст. Альтернатива. - 2014. - Вып.7. - С. 40-42

20. Коротун С.І. Калько А.Д., Громаченко К.Ю. Екологічна освіта як складова підготовки за напрямом "Туризм" / Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. 3-й Міжнародний конгрес / Зб. матер. Львів. НУ Львівська політехніка. 2014 - С. 170

21. Коротун С.І. Коротун О.П. Стратегічне управління та стратегія розвитку туризму в регіоні / Забутий континент. Штетлі Волині. Історія, культура, особистості, перспективи розвитку туризму: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., [Рівне], 20 берез. 2015 р. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – С. 39-43.

22. Коротун С.І. Яковишина М.С. Рекреаційні ресурси територій природно-заповідного фонду Волині / Забутий континент. Штетлі Волині. Історія, культура, особистості, перспективи розвитку туризму: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., [Рівне], 20 берез. 2015 р. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – С. 43-45.

23. Коротун С.І. Кушнірук Ю.С. Підготовка фахівців рекреаційно-туристичного господарства Рівненщині / Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка., 2014. – Вип.4 (68), С.155-161

24. Коротун С.І. Яковишина М.С. Етнофестивалі - рушійна сила розвитку туризму на Рівненщині / Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: збірник тез І Міжн. наук.-практ. конфер., Березне, 20-21 травня 2016 р.: тези доп. / Гром. орг. "Рівненський центр маркетингових досліджень". - Рівне: Вид. О.Зень, 2016. – С. 36-38

25. Коротун С.І. Коротун О.П. Географічні чинники розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Рівненської області / Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С.139-141

26. Коротун С.І. Яковишина М.С. Етнофестивалі, як форма подієвого туризму в Рівненській області / Вісник Львівського університету / Зб.наук.праць. - Львів: ЛНУ. – 2016. Вип.40. – С.117-126

28. Коротун С.І. Яковишина М.С. Можливості і перспективи розвитку інвентивного туризму на Рівненщині / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід І Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. - Львів, 2016. - С.183-186

29. Коротун С.І. Яковишина М.С. Особливості використання природоохоронних територій у туристичній діяльності України і Республіки Польща / Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Сільськ.господ., 2016. – Вип.2 (74), С.163-170

30. Коротун С.І. Природно-ресурсна спільність і формування територіальної структури виробництва / Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конфер. (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. - Рівне: О.Зень, 2016 - С.34-37

31. Коротун С.І. Яковишина М.С. Науково-популярний проект "Навчальна лабораторія "Наука для всіх" / Університет і школа: перспективи співпраці Зб. тез І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лютого 2017 р., НУВГП). - Рівне: НУВГП, 2017. - С.40-43

32. Коротун С.І. Хойна Н.В. Профільне навчання в географії: проблеми і напрями / Університет і школа: перспективи співпраці Зб. тез І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лютого 2017 р., НУВГП). - Рівне: НУВГП, 2017. - С.36-39

33. Коротун С.І. Яковишина М.С., Шевчук М.М. Подієвий туризм на Рівненщені: проблеми та перспективи розвитку / Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту ім. Лесі Українки / Зб.наук.праць. Географічні науки - Луцьк: СЄНУ. – 2017. Вип.8(357). – С.85-93

34. Коротун С.И., Коротун И.Н., Коротун Л.К. Природные предпосылки мелиорации земель Ровенской области / Природообустройство Полесья : монография : в 4 кн. / под общ. науч. ред. Ю.А. Мажайского, А.Н. Рокочинского, А.А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань : Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, 2017. – Кн. 2 : Украинское Полесье. – Т.1. – 902 с. - С.236-283 (5%) (Затверджено Вченою радою НУВГП, протокол №6 від 22.06.2016 р; Вчена рада ІВПМ НААН України, протокол №2 від 24.03.2017 р.)

35. Коротун С.І., Коротун І.М., Коротун Л.К. Природні передумови меліорації перезволожених земель Західного Полісся Рівненської області / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я.М. Гадзала, В.А. Стащука, А.М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - Т.1. - 932 с. - С.230-278 (5%) (Затверджено Вченою радою НУВГП, протокол №6 від 22.06.2016 р; Вчена рада ІВПМ НААН України, протокол №2 від 24.03.2017 р.)

36. Коротун С.І., Кушнірук Ю.С., Коротун О.П., Яковишина М.С. та ін. Рекреаційно-туристичний комплекс Західного Полісся / Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. Я.М. Гадзала, В.А. Стащука, А.М. Рокочинського. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - Т.2. - 854 с. - С.747-776 (3,4%) (Затверджено Вченою радою НУВГП, протокол №6 від 22.06.2016 р; Вчена рада ІВПМ НААН України, протокол №2 від 24.03.2017 р.)

Навчально-методичні роботи

05-08-100 Коротун, С. І. and Скорина, Т. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-104 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екскурсійна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-105 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки для проходження виробничої (технологічної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-99 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Природні ресурси України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-96 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Економічна та соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-97 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економічна та соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-98 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Природні ресурси України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-90 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Географія та економіка міжнародного туризму» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійними програмами «Туризм», «Готельно-ресторана справа» спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-56 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка підприємства», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

05-08-57 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка підприємства», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної і заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

05-08-95 Коротун, С. І. and Яковишшина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка підприємства», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-87 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Регіональна економіка України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-88 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Регіональна економіка України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-89 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Регіональна економіка України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-74 Коротун, С. І. and Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. and Громадченко, К. Ю. (2019) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-86 Коротун, С. І. and Скорина, Т. М. and Яковишина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Туроперейтинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

05-08-50 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Географія та економіка міжнародного туризму» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа». [Методичне забезпечення]

05-08-75 Коротун, С. І. and Скорина, Т. М. and Яковишина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Туроперейтинг» для здобувачів вищої освіти (першого) бакалаврського рівня денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм». [Методичне забезпечення]

05-08-51 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2018) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Туризмологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-51 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2018) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Туризмологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-55 Кушнір, Н. Б. and Коротун, С. І. and Конарівська, О. Б. (2018) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Ринок туристичних послуг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-67 Кушнір, Н. Б. and Коротун, С. І. and Конарівська, О. Б. (2018) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ринок туристичних послуг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-68 Якимчук, А. Ю. and Коротун, С. І. and Конарівська, О. Б. (2018) Методичні вказівки до випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-13 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Географія та економіка міжнародного туризму" для студентів спеціальності 242 "Туризм". [Методичне забезпечення]

05-08-13 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Географія та економіка міжнародного туризму" для студентів спеціальності 242 "Туризм". [Методичне забезпечення]

05-08-14 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Туризмознавство" для студентів спеціальності 242 "Туризм". [Методичне забезпечення]

05-08-25 Коротун, С. І. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Природні ресурси України" студентам напряму підготовки 6.140103. [Методичне забезпечення]

05-08-11 Коротун, С. І. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна та соціальна географія України" для студентів напряму підготовки 6.140103 Туризм. [Методичне забезпечення]

05-08-24 Коротун, С. І. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Економічна та соціальна географія" для студентів напряму підготовки 6.140103 Туризм. [Методичне забезпечення]

05-08-09 Коротун, С. І. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Регіональна економіка" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво". [Методичне забезпечення]

05-08-08 Коротун, С. І. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Регіональна економіка" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-07 Коротун, С. І. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної тестової програми з дисципліни "Регіональна економіка" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-06 Коротун, С. І. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдвнь з дисципліни "Регіональна економіка" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-05 Коротун, С. І. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Природні ресурси України" (розміщення головних об"єктів України) для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм". [Методичне забезпечення]

Стажування та підвищення кваліфікації

У 1999 році проходив стажування в навчальних закладах і організаціях з охорони навколишнього середовища м.Чикаго, США.

E-mail

korotun66@gmail.com

s.i.korotun@nuwm.edu.ua

Сайт

http://korotun.com.ua/