Колесник Тетяна Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Колесник Тетяна Миколаївна -фото.JPG

Tetiana Kolesnyk

Рік народження - 1978 р., Рівненщина (Костопільський район, с. М.Любаша).

2000 р. - закінчення Рівненського державного технічного університету з відзнакою. Кваліфікація - інженер-еколог, спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища"

2000 р. - робота на ВАТ "Костопільський склозавод" на посаді інженера з охорони праці та навколишнього середовища.

2001-2003 р.р. навчання в аспірантурі при кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування

2004 -2006 р.р – асистент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування

2004 р. захист дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальність 06.01.03 - агрогрунтознавство та агрофізика на тему: "Трансформація органічної речовини дерново-карбонатних грунтів Західного Полісся при тривалому сільськогосподарському використанні".

З 2006 року - доцент кафедри екології.

2009 р. отримання диплому доктора філософії.

2011 р. - отримання вченого звання доцента.

2016-2018 р.р. - докторант кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, тема дисертаційних досліджень "Управління процесами трансформації органічної речовини грунтів північно-західного регіону України".

з 2019 р. - завідувач кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства, гарант ОПП 201 Агрономія ОР "бакалавр".

Т.М.Колесник — автор і співавтор більше 40 наукових праць та навчально-методичних розробок, двох навчальних посібників. Основний напрямок наукових досліджень — управління поживним режимом та процесами відтворення гумусу грунтів під впливом добрив та мікробіологічних препаратів, розробка нових форм ефективних добрив та технологій їх застосування.

Керівник наукової роботи студентів та обдарованої молоді Рівненського відділення МАН. Бере участь у підготовці студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах за спеціальністю Екологія.

Основні наукові праці

 • Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Трансформація властивостей дерново-карбонатних грунтів Західного Полісся України. Вісник РДТУ. Зб. наукових праць. Вип.3 (5), ч.1. Рівне, 2000. с.103-109.
 • Троцюк В.С., Іванчук В.П., Івашинюта Т.М. Водно-повітряний режим осушуваних дерново-карбонатних грунтів при їх інтенсивному сільськогосподарському використанні. Вісник РДТУ. Зб. наукових праць. Вип. 5 (12). Рівне, 2001. с.95-100.
 • Троцюк В.С., Криштоф В.Г., Івашинюта Т.М. Вирощування багаторічних трав на осушуваних дерново-карбонатних грунтах Західного Полісся України. В зб: "Агрохімія і грунтознавство". Спец. випуск до 6 з’їзду УТГА. Кн.2. Харків, 2002, с.296-298.
 • Веремеєнко С.І., Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Баланс гумусу дерново-карбонатних грунтів в умовах застосування різних систем удобрення. Вісник УДУВГП. Зб. наукових праць. Ч.2. Вип.5 (18). Рівне, 2002. с.12-20.
 • Івашинюта Т.М. Трансформація колоїдних форм гумусу в дерново-карбонатному грунті під впливом інтенсивного окультурювання. Вісник НАУ. Збірник наукових праць. Вип. Київ, 2002, с.
 • Івашинюта Т.М. Сезонна циклічність гумусу в дерново-карбонатних грунтах агрокліматичної зони Західного Полісся України. Вісник УДУВГП. Зб. наукових праць. Вип.3 (22). Рівне, 2003, с.31-39.
 • Веремеєнко С.І., Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Особливості трансформації органічних решток та гумусу в дерново-карбонатних грунтах Західного Полісся України. Вісник УДУВГП. Зб. наукових праць. Вип.4 (23). Рівне, 2003. с.31-39.
 • Івашинюта Т.М. Якісний склад гумусу дерново-карбонатних грунтів. Вісник КДАУ. Зб. наукових праць. Вип.28. Сімферополь, 2003, с.35-39.
 • Троцюк В.С., Іванчук В.П., Івашинюта Т.М. Тривалий вплив систем удобрення на врожайність сільськогосподарських культур польової сівозміни на осушуваних дерново-карбонатних грунтах. Вісник УДУВГП. Зб. наукових праць. Вип. 2 (26). Рівне, 2004. с. 100-108.
 • Веремеєнко С.І., Троцюк В.С., Іванчук В.П., Івашинюта Т.М. Математичне моделювання процесів гумусонакопичення в дерново-карбонатних грунтах різного рівня окультурення. Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Зб. наукових праць. Вип. № 6. Харків, 2004. с. 54-59.
 • Веремеєнко С.І., Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Коефіцієнт стійкості органічної речовини до трансформації в дерново-карбонатних грунтах Західного Полісся. Зб. наукових праць. "Аграрний вісник Причорномор'я" Вип. 26. Ч. 1. Одеса, 2004. с. 139-144.
 • Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Оптимізація структурно-агрегатного складу та гумусового стану дерново-карбонатних грунтів під впливом систем застосування добрив. Вісник НУВГП. Зб. наукових праць. Вип. 1 (29). Рівне, 2005. с. 41-48.
 • Клименко О.М., Долженчук В.І., Колесник Т.М. Біоенергетична ефективність вирощування сільськогосподарських культур в умовах вапнування кислих ґрунтів Рівненської області. – Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки».- Вип. 2 (58). – 2012 . С. 84-92.
 • Клименко О. М.,Колесник Т. М.,Гроховська Ю. Р.,Шилейко Я. М. Фітотоксичність поверхневих вод р. Устя в межах урбоекосистеми м. Рівне. – Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки».- Вип. 4 (60). – 2012 . Сс. 49-56
 • Гаврилюк В.А., КовальчукН.С., Колесник Т.М. Управління поживним режимом дерново-слабопідзолистих ґрунтів за допомогою ферментованого органічного добрива. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.- 2012 . № 4. с. 139-132
 • Гаврилюк В.А. Вплив ферментованого органічного добрива на вміст калію обмінного в дерново-слабопідзолистих ґрунтах / В.А. Гаврилюк, Н.С. Ковальчук, Т.М. Колесник //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2013. – Вип. 1 (61). – С. 51–59.
 • Гаврилюк В.А. Вплив ферментованого органічного добрива на вміст фосфору рухомих сполук в дерново-слабопідзолистих ґрунтах / В.А. Гаврилюк, Н.С. Ковальчук, Т.М. Колесник //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2013. – Вип. 2 (62). – С. 47–60.
 • Гаврилюк В.А. Агрохімічна ефективність післядії ферментованого органічного добрива на вміст та склад мінераль-них фосфатів в дерново-слабопідзолистих ґрунтах / В.А. Гаврилюк, Н.С. Ковальчук, Т.М. Колесник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2013. – Вип. 3 (63). – С. 75–88.
 • Колесник Т.М. Обґрунтування мікробіологічних показників біомоніторингу стабільності агроекосистеми / Т.М. Колесник, В.В. Сондак // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2014. – Вип. 1 (65). – С. 37–43.
 • Колесник Т.М. Стабілізація фітотоксичності ґрунту за допомогою ферментованого органічного добрива // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2014. – Вип. 2 (66). – С. 89–97.
 • Гаврилюк В.А. Вплив ферментованого органічного добрива на продуктивність агроекосистеми на дерново-слабопідзолистих ґрунтах / В.А. Гаврилюк, Н.С. Ковальчук, Т.М. Колесник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2015. – Вип. 3 (63). – С. 105–113.
 • Шевчук М.И. Влияние микробиологических препаратов на повышение агрохимической эффективности ферментированного органического удобрения / М.И. Шевчук, Н.С. Ковальчук, Т.Н. Колесник // Scientific Journal «ScienceRise». - ISSN 2313-6286 (Print). №9 / 4 (14) 2015. - Р. 42-50
 • Шевчук М.И. Влияние сидерации дерново-слабоподзолистой почвы на баланс гумуса и элементов питания / М.И. Шевчук, Н.С. Ковальчук, Т.Н. Колесник // Прыроднае асяроддзе Палесся. - Сборник научных трудов ГНУ. – Вып. 9. – 2016

Авторські свідоцтва та патенти

 • Патент на корисну модель (51) МПК C05F 11/08 (2006/01). Органо-мінеральне біоактивне добриво / К.Г. Костенко, Т.М. Колесник. – № (11) 113190 UA.

Навчальні посібники та підручники

 • Гроховська Ю.Р. Біологічний моніторинг водного середовища : навч. пос. / Ю.Р. Гроховська, С.В. Кононцев, Т.М. Колесник, – Рівне : НУВГП, 2011. – 167 с.
 • Клименко М.О. Збалансоване використання земельних ресурсів : навч. пос. / М.О. Клименко, Б.В. Борисюк Т.М. Колесник, - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 552 с.

Свідоцтва про стажування

 • Certificate of training № 88 of International Institute of Innovations "Science-Education-Development" in Warsaw, 2016

Нагороди

 • Почесна грамота Рівненської обласної ради № 107 від 06.05.2019 р.
 • Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації № 92 від 16.05.2016 р.
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації № 62 від 07.05.2015 р.


E-mail

t.m.kolesnyk@nuwm.edu.ua