Кожушко Леонід Федорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Кожушко Леонід Федорович

Народився у 1950 р. в с. Посягва Рівненської області. Після закінчення школи навчався в Українському інституті інженерів водного господарства , який і закінчив у 1972 році і був рекомендований до вступу в аспірантуру. Після закінчення у 1975р. аспірантури по кафедрі сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій працював асистентом, старшим викладачем, доцентом і професором кафедри до 1998 року. З 1984 по 1985р. після захисту кандидатської дисертації працював за кордоном, проходив стажування у Болгарії, володіє болгарською мовою. З 1994 по 1997 р. докторант університету. Після захисту докторської дисертації на здобуття наукового ступеня д.т.н. очолив новостворену у 1998 р. кафедру менеджменту, а у 2000р. отримав звання професора кафедри менеджменту. З 1998р. по 2005 н.р. був призначений на посаду проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП і одночасно займався науково-педагогічною роботою як завідувач кафедри менеджменту.


За період роботи Кожушко Л.Ф. на посаді проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків підвищилась ефективність наукової діяльності, розширилась наукова тематика університету, посилились зв’язки з Держводгоспом України, Міністерством освіти і науки України, іншими комітетами, міністерствами та підприємствами, активізувалась міжнародна діяльність. З його ініціативи в університеті запроваджено комплекс мотиваційних заходів, що підвищили ефективність аспірантури, значно збільшило обсяги держбюджетної та госпдоговірної тематики та науково-дослідних робіт за Державними науково-технічними програмами. Керує галузевою науково-дослідною лабораторією менеджменту та інжинірингу, де виконуються держбюджетні та госпдоговірні теми і наукові роботи за державними науково-технічними програмами.


Кожушко Л.Ф. є автором понад 300 наукових праць, в т.ч. 39 за кордоном, 9 монографій, 1 підручник, 6 навчальних посібники, 16 авторських свідоцтв та одне наукове відкриття. Бере активну участь в міжнародних конференціях та симпозіумах за кордоном, а саме: в Литві, Болгарії, Польщі, Росії, Білорусії, Бельгії, Алжирі, Естонії, Фінляндії. Підготував 14 кандидатів та 1 доктора наук.


Починаючи з 2000 року завідувач кафедри менеджменту кафедри Кожушко Л.Ф. приймає активну участь в розвитку менеджмент - освіти України, являючись членом Президії НМК з менеджменту, членом Експертної ради з менеджменту і торгівлі ДАК, членом НМК з менеджменту і адміністрування, членом експертних комісій ДАК України з ліцензування та акредитації спеціальностей у ВНЗ України, членом Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти; очолював робочу групу з розробки галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності», приймав участь у парламентських слуханнях Верховної Ради України.


Під керівництвом Кожушка Л.Ф. кафедрою щорічно організована робота І туру Всеукраїнської олімпіади з менеджменту, а також Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». Крім того, щорічно приймає участь в 5-6 міжнародних конференціях як в Україні, так і закордоном, зокрема у Польщі, Болгарії, Сербії, Литві, Фінляндії, Росії. Керував держбюджетною тематикою «Методологія використання маркетингових досліджень природно-ресурсного потенціалу адміністративних територій» та приймав участь у кафедральній науково-дослідній роботі «Організаційно-економічний механізм управління проектами і стимулювання раціонального природокористування». Був науковим госпдоговірною темою «Розробка методики прогнозування потенційних збитків та обґрунтування обсягів фінансування у протипаводковий захист басейну р. Тиса Закарпатської області на період до 2020 року».


Професор Кожушко Л.Ф. приймає активну участь у роботі Спеціалізованої Вченої ради університету по захисту докторських та кандидатських дисертацій з технічних , економічних та управлінських напрямів. Л.Ф.Кожушко є членом редакційних колегій науково-технічних збірників «Вісник НУВГП», «Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», журналу Польських аграрних університетів серії «Екологічний розвиток», членом наукової Ради журналу "Устойчивое развитие" (Болгарія).


За значні досягнення в науковій та навчальній роботах Л.Ф. Кожушко нагороджений Подякою Президента України (2002р), відзнакою «Почесний працівник Держводгоспу України» (2004р), знаком «Відмінник освіти України» (2001р.), Почесними грамотами Міносвіти і науки України, Держводгоспу України, обласної адміністрації, Почесною грамотою Кабінета міністрів України (2011 р.). 20 травня 2016 року Кожушку Л.Ф. присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".


Кожушко Л.Ф. у співавторстві розробив 5 Варіативних частин Освітньо-кваліфікаційної характеристики та 5 варіативних частин Освітньо-професійної програми для рівнів підготовки бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальностей "Менеджмент організацій ", "Менеджмент інноваційної діяльності " та "Менеджмент природоохоронної діяльності", приймав участь у розробці та затверджені нових навчальних планів напряму "Менеджмент", а також приймав активну участь у проведені ліцензування та акредитації спеціальності «Менеджмент організацій» для освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», та магістерської спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», "Управління проектами".


1. Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О., Судук О.Ю.Основи менеджменту і маркетингу: Навчальний посібник . – Рівне :НУВГП, 2016. 291 с. Рекомендований МОН України (лист №1/11-10450 від 8.07.2014) 2. Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О. Менеджмент організації: теорія та практика. Навчальний посібник. Рівне. НУВГП. 2016. 396 с. 3. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Рівне, 2018. 550с. 4. Еконономічні засади інформаційного забезпечення економіки: колективна монографія / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.e.н., професора Скрипчука П.М. – Рівне: НУВГП, 2018 – 225 с. 5. “Managing The Competitiveness Of Innovation Clusters”. KNIAZ SVIATOSLAV, FARAT OLEХANDRA, MEREZHKO NINA, KOZHUSHKO LEONID, SKRYNKOVSKYY RUSLAN, MOROZ SVITLANA, KALASHNYK OLENA, GERMAN KARPENKO and TURENKO YELIZAVETA, 35th IBIMA Conference on 1-2 April, 2020 Seville, Spain. Conference proceedings. 6. Кожушко Л.Ф., Сташук В.А. Рокочинський А.М., Фроленкова Н.А. Водний менеджмент в Україні: Особливості та перспективи розвитку. Економіка АПК. 2020. №7. С. 68-77. 7. L. Kozhushko, A. Shcherbakova. Public-private partnership at the reclaimed lands as an instrument of increasing the competitiveness of Ukraine. Management and Engineering. Sozopol, 2020. P. 113-123