Кафедра екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
KafedraEco2019.jpg


Історія. Кафедра екології була створена 29 вересня 1995 року на базі кафедр охорони праці та навколишнього середовища (1987 – 1988 рр.), екології та охорони праці (1988 – 1992 рр.).

Кафедрою завідували: 1987 - 1988 pp. – професор, д.с.-г.н. Оліневич В.О. ; 1988 - 1992 pp. – професор, д.с.-г.н. Кірієнко Т.М. З 1992 року кафедру очолював професор, д.с.-г.н. Клименко М.О. У 2015-2016 рр. керівництво кафедрою здійснювала професор, к.с.-г.н. Прищепа А.М. З 2016 р. і натепер кафедру очолює професор, д.с.-г.н., заслужений діяч науки і техніки України, академік УЕАН, МАНЕБ Микола Олександрович Клименко.


Спеціальності та напрямки підготовки. В даний період кафедра готує фахівців за денною та дистанційно-заочною формами навчання:

 • за спеціальністю «Екологія» першого (бакалавр) та другого (магістр) рівня вищої освіти - 101 "Екологія";
 • за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» – першого (бакалавр) та другого (магістр) рівня вищої освіти - 183 "Технології захисту навколищнього середовища";
 • за спеціальністю «Лісове господарство» – другого рівня (магістр) вищої освіти - 205 "Лісове господарство".


Навчальна база та кадрове забезпечення кафедри. Навчальні приміщення кафедри знаходяться в навчальних корпусах №7 та №4, включають 3 лекційні аудиторії, 4 навчальні та 1 науково-дослідну лабораторії. Фільм екологи НУВГП.

В складі кафедри працює 3 професори – доктори наук, 1 професор – кандидат наук, 18 доцентів – кандидатів наук; 2 старших викладача.

Серед працівників кафедри – професор, доктор с.-г. наук Клименко М.О. має звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 1 – академік, 9 – членів - кореспондентів галузевих академій.

Професор, доктор с.-г. наук Клименко М.О. є заступником голови НМК з розробки Стандартів вищої освіти України III покоління рівнів освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії) спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища», а професор, доктор с.-г. наук Клименко О.М. є членом НМК з розробки Стандартів вищої освіти України III покоління рівнів освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії) спеціальності «Лісове господарство».


Освітній процес та навчання. Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес для усіх спеціальностей університету, проводять навчальну, виробничу, переддипломну практику, керують виконанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

На кафедрі розроблена необхідна нормативна документація, з усіх дисциплін створені навчально-методичні комплекси, впроваджуються силабуси навчальних дисциплін. У навчальний процес впроваджено комп'ютерні технології та авторські розробки викладачів. Викладачами кафедри разом з традиційними методами навчання у формі лекцій, практичних, лабораторних занять, широко впроваджуються інтерактивні методи навчання, спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів, насамперед при написанні курсових, бакалаврських та магістерських робіт. За мету ставиться перехід від інформаційної методики до репродукції знань, до їх глибокого осмислення і творчого використання.

В цьому плані запроваджуються такі сучасні методи та інноваційні технології навчання:

 • заняття – дискусії за участю всіх студентів в обговоренні проблем, підготовлених до вирішення;
 • банки візуального супроводження навчального процесу, що дозволяє активізувати сприйняття змісту навчальних дисциплін;
 • ситуаційні завдання, які передбачають створення моделі ситуації професійної спрямованості і отримання навичок прийняття рішень студентами у колективах (командах);
 • тестовий контроль знань;
 • застосування комп’ютерних програм у навчальному процесі, курсовому проектуванні та при виконанні бакалаврських та магістерських робіт.

Кафедра екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства має сучасне лабораторне обладнання, комп'ютерний клас, десятки пакетів прикладних програм, які впроваджені в навчальний процес. У навчальному процесі для виконання лабораторних, практичних та науково-дослідницьких робіт використовуються: науково-дослідна лабораторія -ауд. 426; лабораторія біології, гідробіології та мікробіології - ауд. 444, лабораторії екології - ауд. 445, ауд. 787-а; лабораторія сталого розвитку ауд. 752; лабораторія лісового господарства - ауд. 757; аспірантська - ауд. 754. Освітній процес на кафедрі екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства організований із урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного опанування найновішими науковими знаннями, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку у соціально-культурній сфері, у галузях технологій, техніки, системах наукових досліджень.

Зміст освітнього процесу на кафедрі визначається освітньо-професійними програмами, структурно-логічною схемою підготовки «Програмою впровадження КМСОНП (EСTS) у НУВГП на 2012-2020 роки», навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та ЗВО і відображений у підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, а також реалізується під час проведення навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Освітній процес на кафедрі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: лекції, лабораторні та практичні заняття, консультації, ділові ігри.

Структура, зміст та форма проведення навчальних занять відповідають «Положенню про організацію навчального процесу у ЗВО» та відповідним нормативним документам НУВГП. Викладічі кафедри входять до складу Науково-методичної ради з якості ННАЗ, координатор з якості від кафедри Брежицька О.А. проводить регулярні опитування здобувачів, випускників та роботодавців щодо якості освіти за ОП спеціальностей. В ході освітнього процесу, що реалізується на кафедрі, проводяться заходи з популяризації академічної доброчесності.

Науково-методичне забезпечення кафедри включає слідуючі розробки:

 • державних стандартів вищої освіти;
 • освітніх професійних програм;
 • навчальних планів;
 • навчальних програм із нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програм навчальної і виробничої практик;
 • підручників і навчальних посібників;
 • інструктивно-методичних матеріалів до практичних і лабораторних занять;
 • індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів (СРС) і навчальних дисциплін;
 • засобів контролю з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
 • методичних матеріалів (вказівок) з питань СРС, виконання курсових робіт.

Для дисциплін навчального плану за спеціальностями стовідсотково розроблені та затверджені робочі програми, складені плани практичних, лабораторних занять, дидактичне забезпечення СРС, підготовлені комплекти контрольних робіт (ККР).

Із дисциплін навчального плану спеціальностей розроблені та затверджені методичні вказівки для виконання курсових робіт. Підручниками та навчальними посібниками зі спеціальностей, які читають викладачі кафедри, студенти забезпечені на 100%. Також підготовлені та готуються до видання власні підручники, навчальні посібники, монографії.

Доступ до найсучаснішої та актуальної інформації студенти можуть отримати через періодичні фахові видання, представлені у читальному залі університету та цифровому репозиторії Національного університету водного господарства та природокористування.

Професорсько-викладацький склад кафедри ініціював та брав участь у відкритті нових спеціальностей НУВГП, а саме: «Охорона праці й екологія у будівництві», «Агрохімія і ґрунтознавство», «Водні біоресурси», «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», «Технології захисту навколишнього середовища», «Туризм», «Лісове господарство».


Наукова діяльність. Започаткована в 1992 р. наукова школа Екології та охорони навколишнього середовища під керівництвом професора, доктора с.-г. наук Клименка М.О. сприяє проведенню фундаментальних і прикладних наукових досліджень присвячених оцінюванню станів екосистем та збалансованому природокористуванню.

На кафедрі екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства за бюджетною програмою виконували науково-дослідне фундаментальне дослідження на тему: «Розробити теоретичні засади оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку регіонів, територій України в контексті сталого розвитку». Окрім того, на кафедрі виконують дві кафедральні науково-дослідні роботи: «Охорона і раціональне використання природних ресурсів Полісся України», «Розробка регіонального комплексного моніторингу сталості розвитку». Науково-педагогічні працівники активно займаються виконанням госпдоговірних науково-дослідних проектів.

Науковці кафедри під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора М.О. Клименка працювали над виконанням обласної програми «Охорона довкілля, збалансоване природокористування та забезпечення екологічної безпеки до 2012 року», міської програми «Відтворення р. Усті на основі гідроекологічних, геологічних та топографічних вишукувань» (2018 р.), у наукових дослідженнях в рамках міжнародного проекту «Впровадження вимог ЄС по Водній Рамковій Директиві (Норвегія-Україна) (2013-2017 рр.), у міжнародному проекті «Чиста Балтія» з проблем організації моніторингу на міжнародних водних об’єктах (2005-2015), обласної програми «Відтворення р. Іква, р. Устя на основі гідроекологічних вишукувань» (2017-2019 рр.).

Одним із основних напрямів науково-дослідної діяльності на кафедрі є підготовка наукових кадрів. За період 1992-2020 рр. на кафедрі захищено 6 докторських дисертацій (Кожушко Л.Ф. Веремеєнко С.І, Єжі Віру, Клименко О.М., Гроховська Ю.Р., Бєдункова О.О., консультанти: 5 – Клименко М.О., 1 – Буцяк В.І.); 32 кандидатських дисертацій: Троцюк В.С., Шемякін М.В., Місюра В.В., Мельник В.Й., Прищепа А.М., Шевчук І.В., Статник І.І., Борщевська І.М., Хомич Н.Р., Вознюк Н.М., Гроховська Ю.Р., Меліхова Т.Л., Бєдункова О.О., Мороз О.С., Люльчик В.О., Турчина К.П., Лико С.М., Дмітрієвцева Н.В., Вербецька К.Ю., Онищук Н.В., Клименко Л.В., Брежицька О.А., Стецюк Л.М., Гакало О.І., Ковальчук Н.С., Ліхо О.А., Матушевська Н.Р., Трушева С.С., Скрипчук П.М., Собко З.З., Буднік З.М., лебедь О.О. (22 – керівник Клименко М.О., 4 – Прищепа А.М., 1 – Клименко О.М., 1 – Ліхо О.А., 1 - Вознюк Н.М., 1 – Шевчук М.Й., 1 – Кожушко Л.Ф., 1 – Кузьміч П.К., 1 – Волкова Л.А., 1 – Криштоф В.Г.).

На кафедрі проводиться велика наукова робота з проблем «Відновлення порушених водних і озерних екосистем» та «Сталий розвиток соціо-економіко-екологічних систем громад, міст та регіонів», діє Науково-дослідна лабораторія стратегії стійкого розвитку регіонів.

На даний час на кафедрі в аспірантурі навчається 9 осіб, у докторантурі – 1, пошуковець – 1.

Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє велику увагу науковій роботі студентів. На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки, тематика, план та результати роботи яких щорічно затверджуються на університетському рівні. Результати наукової роботи студентів активно публікуються та представляються на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конкурсах інноваційних проектів та міжнародних наукових конкурсах. Студенти в процесі навчання виконують 10 курсових робіт, бакалаврські та магістерські випускові роботи.


Видавнича діяльність та розробки. За період 1992-2020 рр. викладачами кафедри (Клименко М.О., Прищепа А.М., Скрипчук П.М., Клименко О.М., Залеський І.І., Бєдункова О.О., Вознюк Н.М., Клименко Л.В., Ліхо О.А., Статник І.І., Брежицька О.А., Стецюк Л.М., Борщевська І.М., Турчина К.П., Лико Д.В., Лико С.М., Гроховська Ю.Р., Гриб Й.В., Сондак В.В., Михальчук М.А., Буднік З.М.) підготовлено до друку і видано 21 підручник, 37 навчальних посібників, 5 практикумів, 2 довідники, 22 монографії.

Професори Клименко М.О., Бєдункова О.О., Клименко О.М., Прищепа А.М., доценти Залеський І.І., Вознюк Н.М., Ліхо О.А., Стецюк Л.М., Ковальчук Н.С. є авторами монографій у зарубіжних виданнях, а також авторами наукових статей у видавництвах Scopus, Web of Science.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, публікують 20-30 наукових статей, кілька десятків тез, у тому числі за участі студентів.

Серед наукових розробок кафедри слід відмітити технології відтворення родючості ґрунтів, забруднених радіонуклідами та важкими металами, математичні моделі оцінки стану ґрунтів та водних екосистем, методичні рекомендації щодо відновлення порушених екосистем, комплексної оцінки стану водних екосистем, інтегральної оцінки екологічного стану басейнів річок, оцінки рівня ризиків, що виникають при забезпеченні населення Рівненської області водою; оцінюванні соціо-економіко-екологічного розвитку сільських населених та міських селітебних територій; проекти рекультивації земель, технічні умови.

Результати розробок захищені 32 авторськими свідоцтвами, патентами, свідоцтвами авторських прав на твір, впроваджені у виробництво та освітній процес. При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура зі слідуючих спеціальностей: агроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки), екологія (сільськогосподарські науки) та Спеціалізована вчена рада К.47.104.05 із захисту кандидатських дисертацій із цих спеціальностей.


Здобутки студентів. За період 1992-2020 рр. 19 студентів кафедри стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади та були нагороджені Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів (Ніколайчук В., Боровець Ю., Литовка Д., Дербедєнєв П., Улянич М., Супрунець М., Ніколайчук В., Івашинюта Т., Кузнецов В., Семенюк В., Артюшов Р., Мосійчук С., Цикун Т., Ковальчук К., Кузнецов В., Щербаков Ю., Пророк О., Пророк О., Лідавець Х. - керівники Клименко М.О., Бєдункова О.О., Сондак В.В.).

За цей же період 19 студентів стали переможцями конкурсу Всеукраїнських студентських наукових робіт і були нагороджені: дипломами I ступеня – Шилейко Я., Корчевська О., Корчевська О., Гунтік А., Максимчук Ю., Яцюк Ю., Беседюк В., Конончук В., Крук К.; дипломами II ступеня – Наумович О., Долженчук Н., Долженчук Н., Корчевська О., Яцюк Ю., Толочик М.А., Іщук А.; дипломами III ступеня – Крупко Л., Ярошик О., Клименко М. (керівники Клименко М.О., Бєдункова О.О., Колесник Т.М., Статник І.І., Буднік З.М.).

Випускники кафедри екології беруть участь в Міжнародних екологічних форумах, конкурсах магістерських робіт, де вибороли у 2014 році І місце, магістр Нагорна Л., та III місце – Якубович Н. в номінації «Чиста річка». У 2013 році магістр Мороз Ю. виборола III місце в номінації «Чиста річка», а Уштик О. виборола І місце в номінації «Чиста планета». У 2016 році магістр Романюк В. виборов І місце в номінації «Чиста річка», а магістр Степанюк М. виборола III місце в номінації «Чистий дім». У 2017 р. Андреюк О. виборола I місце в номінації «Чиста річка». У 2019 та 2020 рр. студенти-екологи стали переможцями конкурсу інноваційних студентських проектів ім. професора Костіна О.І. «Оздоровлення басейну річки Устя», та вибороли: І місце - Клименко Микола (наковий керівник Статник І.І.) II місце - Крук Катерина (науковий керівник – Бєдункова О.О.), III місце – Лідавець Христина і Друзюк Ольга (науковий керівник – Залеський І.І.), Федорчук Оксана (науковий керівник Бєдункова О.О.).


Відзнаки. Викладачі кафедри неодноразово визнавалися переможцями та були відзначені Дипломами НУВГП в номінаціях «Кращий підручник», «Кращий навчальний посібник», «Краща монографія». За вагомий внесок у розвиток навчальної, методичної, наукової виховної роботи кафедри професор, доктор с.-г. наук Клименко М.О. нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. За значний внесок у підготовку учнівських науково-дослідницьких робіт професори М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.О. Бєдункова, доцент Т.М. Колесник нагороджені грамотами Рівненської Малої академії наук учнівської молоді та Обласного управління освіти Рівненської державної адміністрації.


Зовнішні та міжнародні зв’язки кафедри створюють умови для стажування та навчання здобувачів вищої освіти за кордоном, зокрема у таких країнах, як Польща, Швейцарія, Великобританія, Швеція, Нідерланди, Данія, США, Канада, Австрія.

Кафедра бере активну участь в обміні досвідом із іншими закладами вищої освіти, науково-дослідними установами та виробничими підприємствами області.

Провідні викладачі кафедри є членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій, галузевих експертних рад НАЗЯВО, наукових секцій МОН України, редакційних колегій наукових видань, басейнових управлінь, робочих груп з розробки стратегій регіонального розвитку, а також членами науково-технічних рад Рівненського природного заповідника, Дермансько-Острозького національного природного парку, Черемського державного заповідника, громадських організацій та волонтерських ініціатив.

Викладачі кафедри екології проходять регулярне підвищення кваліфікації, стажування на виробництві, в іноземних закладах вищої освіти. Кафедра співпрацює з Щецінською політехнікою, Білостоцькою політехнікою та Вищою школою екології і управління у Варшаві, Королівським технічним університетом Швеції, навчальними та науково-дослідними закладами України.


Зв'язки з випускниками Викладачі та працівники кафедри підтримують зв'язок із випускниками спеціальностей, відстежують їх кар'єрний шлях. Випускники кафедри входять до Ради випускників ННІАЗ, приймають участь у розробках та вдосконаленні освітньо-професійних програм.