Кафедра Економічної теорії

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Історія

Відлік історії кафедри починається з 1 жовтня 1968 року, коли в Українському інституті інженерів водного господарства було створено кафедру політичної економії. До початку 1990-х років кафедра забезпечувала викладання єдиної навчальної дисципліни – «Політичної економії» – для всіх спеціальностей. У зв’язку з розширенням кола навчальних дисциплін блоку природничо- наукової загальноекономічної підготовки в 1994 році кафедру політичної економії було перейменовано на кафедру економічної теорії.

Очолювали кафедру

У різні роки кафедру очолювали: канд. екон. наук, доцент Л.В. Сердюк (1968-1978 рр.), канд. екон. наук, доцент І.Т. Рябий (1978-1985 рр.), канд. екон. наук, доцент Д.Д. Мороз (1985- 1998 рр.), канд. екон. наук, доцент Г.Е. Гронтковська (1998-2013 рр.), доктор наук з держ. управління О.В. Алейнікова (2013-2014 рр.), доктор екон. наук, професор Н.Б. Савіна (2014-2015 рр.), канд. екон. наук, доцент Д.В. Нікитенко (2015-2016). З лютого 2017 р. кафедру очолила канд. екон. наук, доцент О.І. Ряба. Значний внесок у розвиток кафедри, створення її ділового та професійного іміджу зробив кандидат економічних наук, доцент Ю.Г. Зарембо-Гадзяцький (1937-2005). Знаний фахівець з економічної освіти в місті та області, науковець і педагог-новатор Ю.Г. Зарембо був автором майже 200 наукових і методичних праць, опублікованих не лише в провідних українських фахових журналах, а й у закордонних. У них уперше обґрунтовано потребу визначення ефективності витрат з підвищення продуктивності праці, описано процес економічного зростання за рахунок підвищення продуктивності праці з виділенням витрат на заміщення робочої сили та створення Вагомий внесок у створення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри зробили доценти А.Ф. Косік, І.Т. Рябий, Т.П. Лисюк, старші викладачі Л.Л. Романько та В.А. Коноваленко, які ще в 1980-х рр. започаткували розроблення тестових програм різних рівнів та їх упровадження в навчальний процес, створили базу лекційних курсів. Стрімкого розвитку кафедра економічної теорії досягла під керівництвом доцента Г.Е. Гронтковської, ставши на початку 2000-х років однією з кращих за рівнем навчально- методичного забезпечення, результативністю науково-дослідної роботи, участю в громадському житті факультету та університету. Систематична наполеглива робота з обдарованою молоддю дала плідні результати: Г.Е. Гронтковській удалося сформувати на кафедрі наукову школу «Економікс» та виховати плеяду молодих науковців, відомих як в НУВГП, так і за його межами. Нині на кафедрі працюють 9 науково-педагогічних працівників: канд. екон. наук, доценти Г.Е. Гронтковська, А.О. Заглинський, О.В. Кухар, Д.В. Нікитенко, О.І. Ряба, Ю.В. Вашай, канд. екон. наук, старший викладач А.М. Венцурик.

Дисципліни які вивчаються та викладаються

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін природничо-наукового загальноекономічного спрямування для бакалаврів та магістрів: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Інституційна економіка та управління», «Інституційна економіка», «Теорія організації та управління безпекою соціальних систем». Викладачі кафедри (доценти Ю.В. Вашай, А.М. Венцурик, А.О.Заглинський, О.В. Кухар, Д.В. Нікитенко) видали 18 навчальних посібників, більшість із яких отримали гриф МОН та використовуються у ВНЗ України.

Розроблені та впроваджені технології

Розроблено і впроваджено в навчальний процес сучасні інтерактивні технології навчання: моделюючі вправи, ситуаційні завдання, навчальне дослідження, коопероване навчання за методом малих груп та ін. Інноваційні розробки доцентів Г.Е. Гронтковської, А.Ф. Косік, О.В. Кухара, Д.В. Нікитенка широко представлені в каталозі «Освітні інновації в НУВГП». Кафедра та її викладачі неодноразово ставали переможцями конкурсу «Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету» в номінаціях «Краще навчально-методичне забезпечення роботи кафедри», «Краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни», «Краща впроваджена інноваційна технологія навчання». Нині викладачі кафедри працюють над розробленням комплексної кафедральної теми «Стратегія довгострокового економічного зростання в умовах глобалізації та євроінтеграції» і міжкафедральної науково-педагогічної теми «Розробка і впровадження інноваційних технологій навчання при підготовці фахівців ринкової економіки». При цьому головну увагу приділяють дослідженню проблем економічного зростання, ефективного використання економічних ресурсів, обґрунтуванню механізмів державного регулювання економіки, інтеграції економіки України в світогосподарський простір. Результати наукових досліджень викладачів кафедри представлені в 9 наукових монографіях (доценти А.О. Заглинський, О.В. Кухар, Д.В. Нікитенко, Н.П. Погорєльцева, О.І. Ряба, Ю.В. Вашай), численних наукових статтях, серед яких чимало опублікованих у провідних фахових журналах, матеріалах доповідей на багатьох вітчизняних та зарубіжних наукових конференціях.

Наукові та професійні здобутки

Протягом останніх 10 років викладачі кафедри захистили 8 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія та історія. Щороку десятки студентів під керівництвом викладачів кафедри економічної теорії беруть участь у науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном, кращі доповіді публікують у збірниках тез та наукових статей. Чимало здобутків мають студенти НУВГП під керівництвом викладачів кафедри в конкурсах наукових робіт, олімпіад. Справжньою візитівкою кафедри став започаткований у 2007 році Економічний турнір, у змаганнях якого загалом узяли участь понад 400 студентів НУВГП та інших ВНЗ України. Доцент Д.В. Нікитенко, який донедавна очолював Раду молодих економістів при постійній комісії з питань науки, освіти, культури і духовності Рівненської обласної ради, є організатором економічного та податкового брейн-рингів, ІІ етапу обласного конкурсу дипломних робіт випускників ВНЗ області за галуззю знань «Економіка і підприємництво». Чимало досягнень мають викладачі кафедри, які долучилися до роботи в Малій академії наук (доценти Г.Е. Гронтковська, А.М. Венцурик, О.В. Кухар). Ще на етапі доуніверситетської підготовки вони зацікавили економічними дослідженнями десятки учнів загальноосвітніх закладів Рівненської області, підготували майже два десятки переможців підсумкового етапу конкурсу-захисту МАН.

Співпраця кафедри з іншими структурами

Кафедра тісно співпрацює з Рівненськими міським та обласним управліннями освіти, а також Рівненським Центром економічної освіти у справі підвищення кваліфікації викладачів економіки загальноосвітніх шкіл міста й області. За останні 10 років на базі Рівненського центру економічної освіти пройшли навчання понад 350 вчителів економіки. Викладачами-тренерами на семінарах Центру були доценти Г.Е. Гронтковська, О.В. Кухар, Д.В. Нікитенко. Впродовж багатьох років викладачі кафедри співпрацюють з Малою академію наук. Загалом кафедра економічної теорії зробила вагомий внесок у розвиток НУВГП та економічної освіти і науки на різних рівнях, вона має вагомі здобутки та потужний колектив.

Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень здійснюються в рамках виконання комплексної кафедральної теми науково-дослідної роботи: «Актуальні проблеми економічної системи України в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції» (державна реєстрація 0117U001041, супров. лист №001-106 від 24.01.17 р.).