Гладка Олена Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гладка О. М.

Гладка Олена Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, посада - доцент кафедри комп'ютерних технологій і економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування.
У 1989 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “Математика”, має кваліфікації: “Математик”, “Викладач”.

З 1989 р. працює в НУВГП на посадах: інженера-програміста Інформаційно-обчислювального центру, асистента і старшого викладача кафедри обчислювальної математики, доцента кафедри комп'ютерних наук, зараз - доцента кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики.

У 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зображень» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри комп'ютерних наук.
У 2018 р. пройшла піврічне закордонне стажування в університеті Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща).
Обрана віце-академіком ГО «Академія технічних наук» (диплом серія АТНУ № 061 від 25 серпня 2020 року) http://ukrtsa.org.ua/.

Основні напрямки наукових досліджень – інформаційні технології в математичному моделюванні складних природничих і техногенних процесів; методика розв'язування нелінійних початково-крайових задач для систем інтегро-диференціальних рівнянь з розривними параметрами; розвиток числових методів на базі синтезу методів комплексного аналізу (конформних і квазіконформних відображень), методів сумарних зображень Г.М. Положого і методів декомпозиції; ідентифікація параметрів систем; розпаралелювання обчислень.

Гладка О. М. є автором 140 друкованих праць, з яких 40 – навчально-методичні розробки, зокрема, 5 навчальних посібників, і 100 наукових праць. Підготувала і опублікувала монографію “Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень” (у співавторстві з А.Я. Бомбою і А.П. Кузьменком), 40 статей, зокрема, 7 – в іноземних фахових наукових періодичних виданнях. 15 статей опубліковано у виданнях, що індексуються у міжнародних науковометричних базах Scopus, Web of Sciense, Math. Reviews, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus та ін. Має 50 публікацій у матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій.

                     Основні наукові публікації
   Монографії

1. Бомба А.Я., Гладка О.М., Кузьменко А.П. Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень: [монографія]. – Рівне: ТзОВ «Ассоль», 2016. – 283 с. (Монографію рекомендовано до видання Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету, протокол № 1 від 28 січня 2016 р.)

2. Hladka O. M., Karpovych I. M. Problems of computer modeling of nonlinear filtration processes of underground hydrodynamics. General and complex problems of technical sciences: experience of EU countries and implementation in the practice of Ukraine: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 2019. Р. 58–76. (Recommended for publication by the Academic Council of Polytechnic University with headquarters in Nowy Sącz, Poland) URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15535

   Наукові статті, що індексуються у Scopus і Web of Science

1. Bomba Andrey Ya., Hladka Elena N. (2014). Methods of Complex Analysis of Parameters Identification of Quasiideal Processes in Nonlinear Doubly-layered Porous Pools. Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 46, Is. 11, 50–62. (Scopus) (DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v46.i11.60)

2. Bomba A. Ya., Hladka O. M. (2017). Problems of identification of the parameters of quasiideal filtration processes in nonlinear layered porous media. Journal of Mathematical Sciences. Springer Media New York, 2017. 220, No. 2. P. 213-225. (Scopus) (DOI: 10.1007/s10958-016-3178-2)

3. M. Solomko, P. Tadeyev, Ya. Zubyk, O. Hladka. (2019). Reduction and optimal performance of acyclic adders of binary codes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv: Technology center. Vol 1, No 4 (97). Mathematics and Cybernetics – applied aspects. P.40–53. (Scopus) (DOI: 10.15587/1729-4061.2019.157150)

4. Гладка О. М. (2019). Математичне моделювання нелінійних процесів витіснення у нафтовому LEF-пласті методами комплексного аналізу і сумарних зображень. Геофизический журнал. Киев: Ин-т геофизики им. С.И. Субботина НАНУ. № 2, Т. 41, С. 156-170. (Web of Science) (DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164465)

   Навчальні посібники

1. Гладка, О. М. (2006) Інформатика та комп'ютерна техніка. НУВГП, Рівне, Україна. URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2055
2. Гладка, О. М. та Савич, В. О. (2008) Інформатика та комп’ютерна техніка. Дистанційний курс. НУВГП, Рівне, Україна.
3. Гладка, О. М. (2011) Практикум з інформатики. Використання табличного процесора Excel. НУВГП, Рівне, Україна. URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2056
4. Гладка, О. М. та Карпович, І. М. та Сінчук, А. М. (2019) Моделі економічної динаміки для фахівців з інформаційних технологій. РДГУ, Рівне. URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13301
5. Грицюк П. М., Джоші О.І., Гладка О. М. Основи теорії систем і управління: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2021. 272 с. ISBN 978-966-327-495-9 http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20653

   Методичні вказівки

1. 04-04-189 Савич, В. О. та Гладка, О. М. та Замрій, Б. А. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” для студентів 1 курсу спеціальностей “Комп’ютерна інженерія” і “Комп’ютерні науки”. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5278
2. 04-05-04 Гладка, О. М. та Карпович, І. М. та Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Додаткові розділи дискретної математики. Теорія графів” для студентів спеціальності “ Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5282
3. 04-05-05 Гладка, О. М. та Карпович, І. М. та Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системне програмне забезпечення” для студентів спеціальності “ Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. Частина І. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5283
4. 04-05-06 Гладка, О. М. та Карпович, І. М. та Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системне програмне забезпечення” для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” Частина ІI. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5479
5. 04-05-07 Гладка, О. М. та Карпович, І. М. та Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Моделі економічної динаміки” для студентів 4 курсу спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” Частина І. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5481
6. 04-05-08 Гладка, О. М. та Карпович, І. М. та Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Моделі економічної динаміки” для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” Частина ІІ. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5486
7. 04-05-09 Гладка, О. М. (2018) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з навчальної дисципліни «Моделювання систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10630
8. 04-05-10 Карпович, І. М. та Гладка, О. М. та Зубик, Л. В. (2018) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни ”Математична логіка і теорія алгоритмів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11804
9. 04-05-17 Карпович, І. М. та Гладка, О. М. та Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки та робоча програма виробничої практики для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” денної форми навчання. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6143
10. 04-05-23 Карпович, І. М. та Гладка, О. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни ”Моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13429
11. 04-05-24 Гладка, О. М. та Карпович, І. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13948
12. 04-05-29 Карпович, І. М. та Гладка, О. М. (2019) Методичні вказівки та робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення] URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16358
13. 04-05-36 Карпович, І. М. та Гладка, О. М. та Шевченко, І. М. (2020) Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18429
14. 04-05-37 Карпович, І. М. та Гладка, О. М. (2020) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Математична логіка та теорія алгоритмів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18430
15. 04-05-41 Гладка, О. М. та Карпович, І. М. та Шевченко, І. М. (2020) Методичні вказівки та робоча програма практики з програмування для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18424
16. 04-05-76 Шевченко, І. М. та Карпович, І. М. та Гладка, О. М. (2020) Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18455
17. 04-05-49М Грицюк, П. М. та Барановський, С. В. та Гладка, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19464
18. 04-05-51М 04-05-51М Карпович, І. М. та Гладка, О. М. та Шевченко, І. М. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Математична логіка та теорія алгоритмів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної та заочної форм навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21664
19. 04-05-52М Карпович, І. М. та Гладка, О. М. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної та заочної форм навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21665
20. 04-05-53М Цецик, С. П. та Гладка, О. М. та Карпович, І. М. (2021) Методичні вказівки та програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» денної та заочної форм навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21681
21. 04-05-60М Гладка, О. М. та Карпович, І. М. (2022) Методичні вказівки і завдання для виконання практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Методи обчислень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Інформаційні системи і технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної і заочної форм навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23590
22. 04-05-63М Барановський, С. В. та Цецик, С. П. та Гладка, О. М. та Карпович, І. М. (2022) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та програма технологічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної та заочної форм навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24906

     Силабуси

1. 04-05-03S Гладка, О. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18949
2. 04-05-04S Гладка, О. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Методи обчислень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18950
3. 04-05-11S Гладка, О. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Додаткові розділи дискретної математики» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18951
4. 04-05-14S Гладка, О. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Символьні обчислення та комп'ютерна алгебра» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус] http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19136
5. 04-05-46S Гладка, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп'ютерні технології)».http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21421
6. 04-05-47S Гладка, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методи обчислень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)».http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21405
7. 04-05-48S Гладка, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)».http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21396
8. 04-05-105S Гладка, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)». http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24264
9. 04-05-106S Гладка, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методи обчислень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)». http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24265
10. 04-05-107S Гладка, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)». http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24266
11. 04-05-124S Гладка, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Моделі економічної динаміки» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24268