Волк Любов Романівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Волк Любов Романівна

Науковий ступінь - кандидат технічних наук (спеціальність 05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія)
Вчене звання - доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки

Освіта

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне. Спеціальність: гідротехнічне будівництво, магістр з гідротехнічного будівництва, 2005 р.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне. Спеціальність: економіка і підприємництво, 2007 р.

Основні напрямки наукової діяльності

- математичне та гідравлічне моделювання руслових потоків і протипаводкових гідротехнічних споруд;

- розробка та вдосконалення схем регулювання русел передгірських ділянок річок;

- розвиток теорії руху потоку в трубопроводах


Основні наукові праці

 1. Ясінська Л. Р. Дослідження структури рівномірного водного потоку на пе-редгірських ділянках річок / Л. Р. Ясінська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: збірник наукових праць. – Рівне, 2013. – № 3 (63). – С. 163-171.
 2. До розвитку теорії руху потоку в трубопроводах при турбулентному режимі / М. М. Хлапук, В. С. Мошинський, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 3(87). – С. 3-18.
 3. Дослідження розподілу загальної турбулентної кінематичної в’язкості в трубопроводах при турбулентному режимі / М. М. Хлапук, В. С. Мошинський, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 4(88). – С. 3-17.
 4. Волк Л.Р. Аналіз сучасного стану питання розвитку теорії руху потоку в трубопроводах// Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури: збірник наукових праць. – Одеса, 2020. – № 78 – С. 135-142.
 5. Volk L.R. Improvement of approaches and methods of turbulent flow theory in the pipes. Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2020, no. 80, p. 103-113.
 6. M.Khlapuk, O.Bezusyak, L.Volk Development analysis of the flow hydrodynamic structure theory in pipes 3rd International scientific and technical conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources” Petroșani, Romania October 26, 2020, pp. 16-18.
 7. Волк Л.Р. Аналіз розвитку підходів до побудови профілів осередненої швидкості потоку при турбулентному режимі в трубопроводах // Міжнародна науково-технічна конференція "Гідроаеромеханіка в інженерній практиці", м. Київ, 6 – 9 жовтня 2020 р.: Матеріали конференції – Київ: 2020. С. 252-255.
 8. Обгрунтування необхідності здійснення регуляційно-захисних заходів біля мостових переходів на річці Тиса в умовах різких змін клімату / Л.А. Шинкарук, Л. Р. Волк, В. В. Вечер // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 4(96). - С. 3-14.
 9. До теорії турбулентності потоку в трубопроводах / М. М. Хлапук, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 1(93). - С. 76-92.
 10. Khlapuk M., Bezusyak O., Volk L., Zhang Z. Theoretical research of friction factor in hydraulically smooth pipes. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters. Volume 280, 2021. P.1-6.

Патенти:

 1. Патент 147568 Україна, МПК (2021.01) Е02В 11/00. Регулююча та акумулююяа дренажна система / А.М. Рокочинський, П.П. Волк, Р.М. Коптюк, М.М. Гапонюк, Л.Р. Волк, Н.В. Приходько; власник НУВГП. – № 2020 08506; заявл. 31.12.2020; опублік. 19.05.2021, Бюл. № 20.
 2. Патент №150069 Україна, МПК (2022.01) Е02В 11/00. Пристрій для визначення параметрів гідравлічних характеристик водовідведення або водоподачі дренажної системи в лабораторних умовах / Рокочинський А.М., Гапонюк М.М., Волк П.П., Коптюк Р.М., Приходько Н.В. № 2021 03897; заявл. 05.07.2021; опублік. 29.12.2021, Бюл. № 52
 3. Волк Л.Р., Хлапук М.М., Безусяк О.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112745. «До теорії турбулентності потоку в трубопроводах» Дата реєстрації 22 квітня 2022 р.
 4. Волк П.П., Волк Л.Р. Рокочинський А.М., Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 116951. Необхідність та науково-практичні засади удосконалення методів проектування і розрахунку дренажних систем» Дата реєстрації 5 березня 2023 р.

Методичні вказівки:

 1. 01-04-101 Токар, Л. О. and Вечер, В. В. and Ясінська, Л. Р. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи із навчальної дисципліни “Гідрогазодинаміка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання.
 2. 01-04-105 Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Поташник, С. І. and Ясінська, Л. Р. (2019) Методичні вказівки до вивчення, практичної та самостійної робіт із навчальної дисциплін «Гідравліка», розділ «Напірні потоки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання.
 3. Науково-методичні рекомендації щодо створення та функціонування дренажних систем у змінних сучасних умовах / за заг. ред. В. А. Сташука, А. М. Рокочинського, Л.Р. Волк та ін. – Рівне : НУВГП, 2021. – 113 c.
 4. 01-04-68М Токар, Л. О. та Волк, Л. Р. (2023) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Гідрогазодинаміка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання.
 5. 01-04-69М Хлапук, М. М. та Шинкарук, Л. А. та Волк, Л. Р. (2023) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціальні гідротехнічні споруди» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво», «Водна інженерія та водні технології» та «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» всіх форм навчання.
 6. 01-04-71М Волк, Л. Р. та Корнійчук, В. І. (2023) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» всіх форм навчання.
 7. 01-04-65М Шинкарук, Л. А. та Волк, Л. Р. та Корнійчук, В. І. (2023) Методичні вказівки і програма науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання.
 8. 01-04-66М Шинкарук, Л. А. та Волк, Л. Р. та Корнійчук, В. І. (2023) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання.
 9. 01-04-70М Волк, Л. Р. (2023) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування в гідротехнічному будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво,водна інженерія та водні технології» всіх форм навчання.

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми:

Відповідальний виконавець робіт за держбюджетною темою № І-84 «Забезпечення сталого розвитку меліорованих агроландшафтів Полісся в умовах змін клімату на основі адаптивних заходів» Наказ НДЧ Н №11 від 15 березня 2021 року.

Наявність апробаційних, науково-популярних публікацій:

 1. Korniichuk V. I. Discharge coefficient of a rectangular sharp-crested weir / Korniichuk V.I., Yasinska L.R. // J Austria-science. – Innsbruck, Austria, 2018 – Vol. 12(1), pp 29-35.
 2. V. Korniichuk Sharp-crested weir head losses investigation / V. Korniichuk, M. Khlapuk, O. Bezusyak, L. Yasinska // J Civil Engineering, Environment And Architecture. – Rzeszow University of Technology, 2018 – JCEEA, t. XXXV, z. 65(1/18), pp 27-34, DOI:10.7862/rb.2018.3.
 3. Хлапук М.М. Аналіз розвитку теорії кінематичної структури потоку в трубопроводах /М.М. Хлапук, О.В. Безусяк, Л.Р. Волк // Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг» – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 215-216.
 4. Марців І.Е., Волк Л.Р., Токар Л.О. Потенціал розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні /Світові тенденції сучасних наукових досліджень, ХХXV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 28 жовтня 2019 року. – Ч.5, с. 31-35
 5. Математична модель кінематичної структури потоку в трубопроводах М. М. Хлапук, О. В. Безусяк, Л. Р. Волк / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг // 20-22 жовтня 2021 р. Національний університет «Львівська політехніка» Львів 2021. C. 55-56
 6. Khlapuk M., Bezusyak O., Volk L., Zhang Z. Theoretical research of friction factor in hydraulically smooth pipes. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters. Volume 280, 2021 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128010009

Керівництво науковим гуртком:

Керівництво науковим гуртком «Гідротехнічне будівництво». Наказ № 609 від 29.10.2021 р.

Участь у МАН

Участь у журі конкурсу «Мала академія наук України». Наказ №18 від 31.01.2019 р. Управління освіти і науки РОДА.