Веремеєнко Сергій Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Веремєєнко Сергій Іванович

Біографія

Веремеєнко Сергій Іванович народився 4 травня 1956 р. у м. Острог, Рівненської області. Закінчив Українську сільськогосподарську академію (м. Київ). Упродовж 1978-1981 рр., працював інженером-ґрунтознавцем Рівненської обласної агрохімлабораторії. З 1981 р. перебуває на роботі в Національному університеті водного господарства та природокористування. Працював інженером, молодшим і старшим науковим співробітником науково-дослідного сектора. Протягом 1981-1984 рр. навчався в очній аспірантурі. У 1986р. С. І. Веремеєнко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. З 1988 р. він обіймає посаду старшого викладача, а з 1990 р. - доцент кафедри меліоративного ґрунтознавства та землеробства. Протягом 1993-1996 рр. Сергій Іванович навчався у докторантурі при кафедрі екології. У травні 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. Протягом 1997-2003 рр. С. І. Веремеєнко працює на кафедрі екології на посадах доцента, професора. Упродовж 1999-2003 рр. виконує обов'язки заступника декана факультету екології та землевпорядкування. З 2003 по 2013 р. обіймає посаду завідувача кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства університету. Упродовж 2006-2013рр. С. І. Веремеєнко обіймає посаду декана факультету екології та природокористування. Веремеєнко Сергій Іванович є членом науково-методичної комісії МОН України з розробки стандартів освіти з напряму ''Агрономія'', членом спеціалізованої вченої Ради із захисту кандидатських дисертацій при Державному агроекологічному університеті (м. Житомир), член редколегії журналу «Наукові горизонти», член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з агрономії та лісового господарства. Нагороджений знаком ''Відмінник освіти України.'' Веремеєнком С.І. підготовлено 9 кандидатів наук та одного доктора наук. Має близько 300 наукових публікацій (в тому числі виданих у співавторстві і одноосібно), 14 підручників, 26 посібників, 5 монографій. Є автором 12 авторських свідоцтв і патентів України.

Підручники та навчальні посібники

 • Кизима Р.А., Єгоркіна Л.А., Веремеєнко С.І., Доманський Г.В., Яковчук В. Екологія в будівництві. Навчальний посібник. Рівне, 2005, -241с.
 • Веремеєнко С.І., Трушева С.С . Раціональне використання і охорона земельних ресурсів. Навчальний посібник. Видавничий центр НУВГП, Рівне, 2008, -156с.
 • Шевчук М.Й., Веремеєнко С.І. Агрохімія. Частина 1 Теоретичні основи формування врожаю. Навчальний посібник. Видавничий центр НУВГП, Рівне, 2008, -342с.
 • Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В.,Веремеєнко С.І., та інші. Практикум з ґрунтознавства. Навчальний посібник. Вінниця, „Нова книга”, 2008, -449С.
 • Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В.,Веремеєнко С.І., та інші. Практикум з ґрунтознавства. Навчальний посібник. Харків, вид-во „Майдан”, 2009, -447С.
 • Веремеєнко С.І., Гладовська Т.М. Радіобіологія . Навчальний посібник. Видавничий центр НУВГП, Рівне, 2010, -109с.
 • Веремеєнко С.І. Охорона ґрунтів та відновлення їх родючості:. Навч. посібник. Видавничий центр НУВГП, – Рівне: НУВГП, 2010. -222 с.
 • Веремеєнко С.І., Трушева С.С . Моніторинг грунтів Навч. посібник. Видавничий центр НУВГП, – Рівне: НУВГП, 2010. -222 с.
 • Веремеєнко С.І., Трушева С.С . Біологічні системи землеробства. Навч. посібник. Видавничий центр НУВГП, – Рівне: НУВГП, 2011. -196 с.
 • Шевчук М.Й.,Веремеєнко С.І., Лопушняк В.І. Агрохімія. Підручник// Ч.1 Теоретичні основи формування врожаю. Луцьк, вид-во Надстир’я, 2012 р.,196 с.
 • Шевчук М.Й.,Веремеєнко С.І., Лопушняк В.І. Агрохімія. Підручник// Ч.2 Добрива та їх вплив на біопродуктивність ґрунту. Луцьк, вид-во Надстир’я, 2012 р.,440 с.
 • Веремеєнко С.І.,Фурман В.М. Картографія грунтів. Навчальний посібник. Рівне, 2013, -228с.
 • Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В.,Веремеєнко С.І., та інші. Картографія грунтів. Підручник. Харків, вид-во „Майдан”, 2014,647С.
 • Веремеєнко С.І., Шевчук М.Й. Ґрунтознавство. Навчальний посібник , Рівне, 2015, -299С.
 • Веремеєнко С.І., Шевчук М.Й. Лісове ґрунтознавство. Підручник, Луцьк, 2016, ПП Іванюк -335С.
 • Шершун М.Х., Микитин Т.М, Берташ Б.М., Веремеєнко С.І., Щесюк С.В. Організація сільського туризму в агросадибах. Навчальний посібник, Рівне, 2016, вид-во «Волинські обереги», - 235 с.
 • Веремеєнко С.І., Довбиш Л.Л., Кравчук М.М. Практикум з лісового ґрунтознавства. Навчальний посібник, Житомир, 2016, вид-во ЖНАЕУ, 168 с.

Монографії

 • Веремеєнко С.І. Еволюція та управління продуктивністю грунтів Полісся. Монографія, Луцьк, Вид-во, Надстир’я, 1997, 312 с.
 • Веремеєнко С.І.,Польовий В.М., Трушева С.С. Зміна складу та властивостей дерново-підзолистих грунтів Полісся України під впливом тривалого сільськогосподарського використання. Монографія, 2013, Рівне, видавничий центр НУВГП, - 185 с.
 • Шершун М.Х., Веремеєнко С.І.,Фурманець О.А. Кліматичні особливості агроекосистем Західного Лісостепу (на прикладі Рівненської області). Монографія, Рівне, 2016, вид-во «Волинські обереги», - 135 с.
 • Веремеєнко С.І.,Польовий В.М., Фурманець О.А. Еволюція темно-сірих ґрунтів за тривалого сільськогосподарського використання. Монографія, Рівне, Камянець-Подільський 2016, вид-во ТОВ « Друкарня Рута», - 224 с.
 • Веремеєнко С.І. Агроекологічні принципи оцінювання режимів ґрунтів Західного Полісся України. Меліорація та облаштування Українського Полісся /Колективна монографія/, Херсон, Олді Плюс, 2017, т. 2, -854С.

Основні наукові праці

 • Кузьмич П.К.,Веремеенко С.И.,Востриков В.П. Использование сбросных вод ТЭС и АЭС для обогрева почвы. ж.Гидротехника и мелиорация, Москва, №8, 1985.
 • Кузьмич П.К.,Веремеєнко С.І., Максименко С.М. Вплив температурного режиму осушуваних грунтів на продуктивність с/г культур. Вісник сільськогосподарської науки , № 12, Київ, 1983
 • Кузьмич П.К.,Веремеенко С.И.,Востриков В.П. Гидротермический режим осушаемой дерновой слабооподзоленной почвы Западного Полесья УССР при обогреве. ж. Почвоведение, Москва, 1987, № 12.
 • Кузьмич П.К.,Веремеенко С.И.,Клименко Н.А. Эффективность комплексной мелиорации земель Западного Полесья. ж. Вестник сельскохозяйственной науки, Москва, № 3, 1988.
 • Веремеенко С.И.,Клименко Н.А. Окислительно-восстановительный режим осушаемой дерново-подзолистой почвы Полесья УССР. ж. Почвоведение, Москва, № 4, 1988.
 • Веремеенко С.И. Фосфатный режим мелиорируемых дерново-подзолистых почв. ж. Весник сельскохозяйственной науки, Москва, № 3, 1989.
 • Кузьмич П.К., Веремеенко С.И. Об определении биологической активности почв. ж. Почвоведение, № 6. Москва, 1990.
 • Кузьмич П.К., Веремеенко С.И., Трофімчук О.М.Фракционный состав фосфатов мелиорируемых дерново-слабо-подзолистых почв Западной части Полесья УССР. ж. Агрохимия № 6, Москва, 1991.
 • Веремеєнко С.І., Косолапова Е.В. Особливості міграції радіонуклідів на різних видах угідь. Науковий вісник “Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства”, Львів, УкрДЛТУ, 1999, вип. 97, с.30-34.
 • Веремеєнко С.І.,Сладковський Г.П.,Олійник О.О. Застосування нетрадиційних заходів відновлення родючості грунтів. Ж. Вісник аграрної науки, Київ, 1999, N12,с. 5-8.
 • Веремеєнко С.І.,Івашенюта Т.М., Троцюк В.С.,Іванчук В.П. Математичне моделювання процесів гумусонакопичення в дерново-карбонатних ґрунтах різного рівня окультурення. Вісник ХНАУ, Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”, Харків, 2004, № 6, с.54-59
 • Веремеєнко С.І.,Івашенюта Т.М., Троцюк В.С.Груповий склад гумусу дерново-карбонатних грунтів. Науковий вісник НАУ, Київ, 2005, вип. 81, с.68-73
 • Веремеєнко С.І.,Івашенюта Т.М., Троцюк В.С.Коефіцієнт стійкості органічної речовини до трансформації в дерново-карбонатних ґрунтах Західного Полісся. Зб. Наукових праць „Аграрний вісник Причорномор’я”, вип. 26, ч.1, Одеса, 2004, с. 139-144.
 • Польовий В.М., Веремеєнко С.І., Деркач Н.А.Вплив вапнування і удобрення на зміну родючості темно-сірого опідзоленого грунті залежно від його окультуреності. Зб. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, Львів, 2005, вип., 47, с. 107-113.
 • Веремеєнко С.І. Агроекологічні принципи оцінки гідротермічного режиму ґрунтів. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.403-404, Біологія, 2008, с. 30-39.
 • Веремеєнко С.І. Оцінка водного режиму ґрунтів Полісся України. Зб. Агрохімія і ґрунтознавство, Спецвипуск до 8 з’їзду УТГА, Харків, 2010, кн.2, с.17-18.
 • Веремеенко С.И., Фурманец О.А. Изменение климатических условий Ровенской области в контексте глобального потепления климата. Міжнародний журнал „Устойчивое развитие”, Варна, Болгарія, №1, 2011, с.34-37.
 • Веремеєнко С.І., Самчук Ж.С. Перелоги як осередки синантропізації польових угідь Малого Полісся. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Харків, 2011, №1, с.73-76.
 • Веремеєнко С.І.,Фурманець О.А. Річна динаміка температури та вологості темно-сірого ґрунту Західного Лісостепу України. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Харків, 2013, №1, с.23-30.
 • Веремеєнко С.І.,Фурманець О.А. Динаміка показників гідротермічного режиму темно-сірого ґрунту Західного Лісостепу України. Вісник ЖНАЕУ. – 2014. - №1. – С. 240-245.
 • Веремеенко С.И., Фурманец О.А. Изменение агрохимических свойств темно-серых почв Западной Лесостепи Украины под. влиянием длительного сельскохозяйственного использования. Почвоведение, Москва, 2014, №5, с.602-610.
 • Веремеенко С.И., Фурманец О.А. Changes in the Agrochemical Properties of Dark Gray soil in the Western Ukrainiah Forest-Steppe under the effect of Long-Term Agricultural Use. Eurasian Soil Science. – 2014. – V. 47(5). – P. 483–490.
 • Веремеєнко С.І.,Саврасих Л.Д. Екологічний стан порушених територій Житомирської області. ж. Вісник ЖНАЕУ № 2 (56), т. 1, 2016, с. 25-31.
 • Веремеєнко С.І.,Дідора В.Г.,Саврасих Л.Д. Відновлення родючості техноземів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. ж. Збалансоване природокористування. Київ, № 1, 2018 с. 86-89.
 • Веремеєнко С.І., Семенко Л.О. Сучасні проблеми деградації ґрунтів – трофічний аспект. ж. Наукові горизонти, ЖНАЕУ № 1 (74), 2019, с. 69-75.
 • Веремеєнко С.І.,Ткачук С.О., Трушева С.С. Вплив мікродобрив та регуляторів росту рослин на врожайність та якість зерна ячменю ярого. ж. Наукові горизонти, ЖНАЕУ № 1 (86), 2020, с. 14-22.
 • Веремеєнко С.І.,Польовий В.М., та інші. Monitoring of agrochemical and agrophysical properties of dark gray soil with different ways of its use. XIV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine.
 • Веремеєнко С.І., Семенко Л.О., Удод М.М. Характеристика деревостанів Західного Полісся на прикладі центральної частини Рівненської області. Ж. Таврійський наyковий вісник. Сільськогосподарські науки. / Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 118. с. 320-327.