Благодир Сергій Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Благодир С.М. - доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності.

У 1989 році закінчив Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність: правознавство; кваліфікація: юрист. Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно розшукова діяльність. Тема дисертації: “Закриття кримінальної справи в досудовому слідстві”, 1999 р. Доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики.

Підвищення кваліфікації (01.12.17-01.06.18) ІПО НУВГП (свідоцтво 12СПВ№159775). Спеціальність "Право". Теми: 1. Проблеми боротьби з організованою злочинністю; 2. Кримінальний процес; 3. Теорія доказів., 01.06.2018р.

Публікації:

Навчальні підручники, посібники: 1. Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів особливої частини кримінального права України (частина перша): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А.Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир, В.І. Цимбалюк, В.О. Самороков, В.П. Садовнік - Львів: ФОП Піча С.В., «Новий світ - 2000». 2019. – 220 с. Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування (Протокол №5 від 14 червня 2019 року) як навчальний посібник для студентів навчальних закладів. 2. Застосування примусу під час провадження слідчих дій. Видання друге перероблене і доповнене: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А.Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир, А.О. Ляш, І.В. Міщук, В.І. Цимбалюк, Ю.В. Давнюк - Львів: ФОП Піча С.В., «Новий світ - 2000». 2019. – 224 с. Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування (Протокол №5 від 14 червня 2019 року) як навчальний посібник для студентів навчальних закладів.


Публікації у фахових виданнях: 1.Окремі питання відшкодування шкоди завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду / А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету Права імені Короля Данила Галицького: 2017. – №. 4 (16). − С. 176-183. 2.Закриття кримінального провадження під час досудового слідства у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення / В. С. Благодир, С. М. Благодир // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету Права імені Короля Данила Галицького: 2017. – №. 3 (15). − С. 240-246. 3. Недопустимість доказів отриманих з порушенням правил підслідності / А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» 2020. – № 4 – С. 290-293. 4. Доказування у кримінальному провадження України: окремі питання правового регулювання / А.А. Благодир, С. М. Благодир, А.О. Ляш// Журнал «Право і суспільство» 2020. – №4. – С. 263-269. 5. Відповідність порядку відібрання зразків для проведення експертизи міжнародним/ А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» 2021. – № 2 – С. 274-276. 6. Питання удосконалення діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху/ А.А. Благодир, В.С. Благодир, С. М. Благодир // Журнал «Право і суспільство» 2021. – №1. – С. 132-138.


Публікації апробаційного (науково-популярного) характеру: 1. Благодир А.А., Благодир В.С., Благодир С.М. Деякі питання щодо підслідності кримінального провадження // Науковий журнал «Молодий вчений» № 12.1 (76.1) грудень 2019 р. – С. 5-10. 2. Обмеження свободи особистості під час кримінального судочинства / А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир // 70 років декларації прав людини: здобуття та перспективи: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м.Київ, 6 грудня 2018 р.). – Київ: ПВНЗ Університет сучасних знань, 2018. – С. 18-21. 3. Благодир А.А., Благодир С.М. Шляхи подолання конфліктних ситуацій під час досудового слідства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин: Актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (Запоріжжя, 24-25 липня 2020 р.). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина». – С. 80-84. 4. Благодир А.А., Благодир С.М. Підвищення ролі захисника під час кримінального судочинства // Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 липня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. – C. 69-71. 5. Благодир А.А., Благодир В.С., Благодир С.М. Окремі питання призначення експертизи та оцінки висновку експерта // Актуальні проблеми сучасного права: монографія // за заг. ред., к.ю.н., проф. В.І. Цимбалюка. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – С. 151-162. 6. Недопустимість доказів отриманих під час проведення слідчого експерименту/ А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти. Ч.2. НУВГП, Рівне, 2020. С. 34-41.


Член Національної асоціації адвокатів України з 1999 року

Стаж практичної роботи 38 років. З 1982р. по 1998р.- МВС України (оперуповноважений, слідчий). З 1998р. по 2020р. адвокат

Довідка від 22.05.2020 про те, що на протязі 2017 - 2020 років постійно здійснюється наукове консультування ГО «Центр правової допомоги, захисту прав людини, охорони довкілля та прав на землю» з питань захисту прав суб’єктів кримінального судочинства під час досудового провадження.