Відмінності між версіями «Кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
==Історія==
 
==Історія==
 
:::::::::[[File:AGRONOMIA.JPG]]
 
:::::::::[[File:AGRONOMIA.JPG]]
 +
    Як відокремлена одиниця кафедра розпочала свою діяльність у Київському інженерно-меліоративному інституті у 1930 р., яка на той час функціонувала як кафедра ґрунтознавства. До 1999 року вона називалась кафедрою меліоративного ґрунтознавства та землеробства, на якій традиційно читались такі дисципліни, як меліоративне ґрунтознавство, землеробство, рослинництво для підготовки гідромеліораторів, екологів, економістів для АПК. Із відкриттям у 1999 році спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство» кафедра набула статусу випускової та отримала назву «Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства».
 +
У різні роки кафедру очолювали відомі вчені: професори Віленський Д.Г., Пшеничний Н.І., Ярмізін Д.В., Вознюк С.Т., Криштоф В.Г., Лико Д.В., Веремеєнко С.І., доцент Трушева С.С. Нині кафедрою керує кандидат сільськогосподарських наук, доцент Колесник Тетяна Миколаївна.
 +
    У 2014 р. кафедра успішно пройшла процедуру повторної акредитації для здійснення підготовки бакалаврів за напрямом «Агрономія», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство». В цілому для підготовки фахівців вказаних освітньо-кваліфікаційних рівнів викладається понад 51 навчальних дисциплін. Викладачі кафедри також забезпечують викладання таких навчальних дисциплін, як «Ґрунтознавство» для студентів напрямів підготовки «Геодезія», «Технологія захисту навколишнього середовища», «Екологія».
 +
За останні роки викладачами кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства було повністю оновлено методичне забезпечення навчальних дисциплін. Підготовлено та видано понад 100 навчально-методичних розробок. Усі навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, навчальні та виробничі практики, курсове проектування, усі види самостійної роботи студентів забезпечені підручниками й навчальними посібниками, інтерактивними комплексами, практикумами, методичними вказівками.
 +
    При кафедрі діють аспірантура за спеціальностями «Агроґрунтознавство та агрофізика», «Агрохімія» та докторантура (спеціальність «Агроґрунтознавство та агрофізика»). Тільки за останні п’ять років кафедрою підготовлено чотири кандидатів і одного доктора сільськогосподарських наук.
 +
За період 1980-2019 рр. захистили докторські дисертації Кірієнко Т.М., Оліневич В.О., Клименко М.О., Лико Д.В., Веремеєнко С.І., Мошинський В.С., Польовий В.М.
 +
    Кафедра працює над реалізацією кафедральної науково-дослідної тематики: "Моніторинг стану та еволюції ґрунтового покриву північно-західного регіону України та адаптація сучасних систем землеробства до вимог збалансованого природокористування".
 +
    У цілому наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками: оптимізація шляхів управління ґрунтовими режимами та властивостями; обґрунтування застосування осадів стічних вод у якості добрив; розробка нових видів добрив та стимуляторів росту рослин, вивчення їх дії на ріст і розвиток рослин; проведення біоіндикаційної оцінки стану ґрунтового покриву природних екосистем і агроекосистем на території Рівненської області; вивчення факторів поширення рослин-бур’янів і розробка заходів щодо попередження їх розповсюдження. Загальне керівництво науковою роботою на кафедрі здійснює її завідувач – доктор сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Вознюк С.Т.
 +
    На кафедрі створені й функціонують декілька наукових шкіл. Зокрема, наукова школа д.с.-г.н. Вознюка С.Т. – «Генезис, еволюція та вивчення гідроморфних і меліорованих ґрунтів». Діяльність котрої спрямована на дослідження комплексу проблем, пов’язаних з ефективним використанням ґрунтів гумідної зони України. Основними досягненнями представників наукової школи є розробка рекомендацій, які забезпечують широке залучення ґрунтів Поліської й Лісостепової зон України в сільськогосподарське використання за умови проведення відповідних меліоративних заходів.
 +
Ще одна наукова школа, започаткована д.с.-г.. Веремеєнком С.І., «Оцінка агроекологічного стану, еволюція та відтворення родючості ґрунтів гумідної зони України», досліджує проблеми, пов’язані з тривалим сільськогосподарським використанням ґрунтів гумідної зони України, а також розробляє заходи щодо відтворення та управління ґрунтовою родючістю.
 +
Результати наукових досліджень кафедри знайшли своє відображення у цілому ряді публікацій як у вітчизняних, так і закордонних виданнях, лягли в основу монографій, навчальних посібників та підручників. Тільки за останні п’ять років науково-педагогічні працівники кафедри опублікували понад 147  статей та тез доповідей, вийшли з друку 8 монографії, 18 навчальних посібників, у тому числі 3 навчальні посібники із грифом МінАП України та підручник з грифом МОН України, отримали  10 патентів на винаходи.
 +
    Викладачі кафедри разом із студентами беруть участь в експедиційно-польових, лабораторних і науково-теоретичних дослідженнях з питань оцінки агроекологічного стану сільськогосподарських угідь і розробки заходів його оптимізації. За останні п’ять років проведено понад 30 таких досліджень, що свідчить про високий професійний рівень науково-педагогічних кадрів.
 +
Важливою складовою наукової роботи кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Результати спільної наукової роботи студентів, аспірантів і викладачів кафедри доповідаються на студентських науково-технічних конференціях, які впродовж багатьох років традиційно проводяться щорічно у квітні. За підсумками конференцій визначаються кращі доповіді, тези яких друкуються у спеціалізованих збірниках НУВГП. Також щорічно проводиться науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів та перший тур студентської олімпіади з ґрунтознавства. Студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських наукових конкурсах, Всеукраїнських олімпіадах із таких навчальних дисциплін, як біологія рослин (м. Миколаїв), агроекологія (м. Житомир, м. Львів), де неодноразово займали призові місця. Дипломами ІІ, ІІІ ступенів нагороджені такі студенти, як Фурманець О., Андріяшева Н., Вавринчук М., Піддубняк В., Безносова О.
 +
    Міжнародні зв’язки створюють умови для стажування та навчання студентів за кордоном, зокрема у Польщі, Швейцарії, Великобританії, Швеції, Нідерландах, Данії, США, Канаді, Австрії.
 +
Кафедра бере активну участь в обміні досвідом з іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та виробничими підприємствами області. Провідні викладачі кафедри є членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій, а також членами науково-технічних рад Рівненського природного заповідника та Дермансько-Острозького національного природного парку.
 +
Кафедра співпрацює з аграрними фірмами недержавної форми власності та готує висококваліфікованих фахівців згідно з їхніми вимогами.
 +
Навчально-лабораторна база випускової кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства включає одну спеціалізовану навчальну аудиторію  п’ять навчальних лабораторій: рослинництва; землеробства та захисту рослин; ботаніки та ентомології, гербарій; ґрунтознавства; біотехнологій; біохімії та агрохімії, які забезпечені необхідним устаткуванням, хімічними реактивами та лабораторним посудом, що дозволяє у повному обсязі проводити лабораторні заняття.
  
Як відокремлена одиниця, кафедра розпочала свою діяльність у Київському інженерно-меліоративному інституті у 1930 р., яка на той час функціонувала як кафедра ґрунтознавства. До 1999 року вона називалась кафедрою меліоративного ґрунтознавства та землеробства, на якій традиційно читались такі дисципліни як меліоративне ґрунтознавство, землеробство, рослинництво для підготовки гідромеліораторів, екологів, економістів для АПК. Із відкриттям у 1999 році спеціальності “Агрохімія і ґрунтознавство ” кафедра набула статусу випускової та отримала назву – агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.
 
  
У різні роки кафедру очолювали відомі вчені – професори Д.Г. Віленський, Н.І. Пшеничний, Д.В. Ярмізін, С.Т. Вознюк, В.Г. Криштоф, Д.В. Лико, С.І. Веремеєнко. Нині кафедрою керує доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії екологічних наук України, Міжнародної академії екологічних наук, Міжнародної академії комп’ютерних наук Степан Тихонович Вознюк.
 
  
У 2014 р. кафедра успішно пройшла процедуру повторної акредитації для здійснення підготовки бакалаврів за напрямом "Агрономія", спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Агрохімія і ґрунтознавство".  В цілому для підготовки фахівців вказаних освітньо-кваліфікаційних рівнів викладається понад 65 навчальних дисциплін. Викладачі кафедри також забезпечують викладання таких навчальних дисциплін як "Ґрунтознавство", "Меліоративне ґрунтознавство та землеробство" для студентів напрямів підготовки "Гідромеліорація", "Геодезія" , "Екологія та охорона навколишнього середовища ".
+
Завідуючий кафедрою агрохімії, ґрунтознавства та землеробства [[Колесник Тетяна Миколаївна]]
 
+
За останні роки викладачами кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства було повністю оновлено методичне забезпечення навчальних дисциплін. Підготовлено та видано понад 100 навчально-методичних розробок. Усі навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, навчальні та виробничі практики, курсове та дипломне проектування, усі види самостійної роботи студентів забезпечені підручниками й навчальними посібниками, інтерактивними комплексами, практикумами, методичними вказівками.
+
 
+
При кафедрі діють аспірантура за спеціальностями “Агроґрунтознавство та агрофізика”, “Агрохімія” та докторантура (спеціальність “Агроґрунтознавство та агрофізика”). Тільки за останні п'ять років  кафедрою підготовлено чотири кандидати і один доктор сільськогосподарських наук.
+
 
+
За період 1980-2010 рр. захистили докторські дисертації Т.М.Кірієнко, В.О.Оліневич, М.О.Клименко, Д.В.Лико, С.І.Веремеєнко, В.С.Мошинський, В.М.Польовий .
+
 
+
Кафедра працює над реалізацією кафедральної науково-дослідної тематики: “Вивчення агроекологічного стану ґрунтів гумідної зони України, їх еволюція під впливом природних і антропогенних факторів та розробка заходів з підвищення продуктивності агроценозів”.
+
 
+
У цілому наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками: оптимізація шляхів управління ґрунтовими режимами та властивостями; обґрунтування застосування осадів стічних вод у якості  добрив; розробка нових видів добрив та стимуляторів росту рослин, вивчення їх дії на ріст і розвиток рослин; проведення біоіндикаційної оцінки стану ґрунтового покриву природних екосистем і агроекосистем на території Рівненської області; вивчення факторів поширення рослин-бур’янів і розробка заходів щодо попередження їх розповсюдження; з’ясування закономірностей постпірогенних сукцесій на осушених торфовищах і розробка рекомендацій їх подальшого використання. Загальне керівництво науковою роботою на кафедрі здійснює її завідувач –  доктор сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор С.Т. Вознюк.
+
 
+
На кафедрі створені й функціонують декілька наукових шкіл. Зокрема, наукова школа доктора с.-г. наук С.Т. Вознюка “Генезис, еволюція та вивчення гідроморфних і меліорованих ґрунтів ”, діяльність котрої спрямована на дослідження комплексу проблем, пов’язаних з ефективним використанням ґрунтів гумідної зони України. Основними досягненнями представників наукової школи є розробка рекомендацій, які забезпечують широке залучення ґрунтів Поліської й Лісостепової зон України в сільськогосподарське використання за умови проведення відповідних меліоративних заходів.
+
 
+
Ще одна наукова школа  започаткована доктором с.-г. наук С.І. Веремеєнком  “Оцінка агроекологічного стану, еволюція та відтворення родючості ґрунтів гумідної зони України”,  досліджує проблеми, пов'язані з тривалим сільськогосподарським використанням ґрунтів гумідної зони України, а також розробляє заходи щодо відтворення та управління ґрунтовою родючістю.
+
 
+
Результати наукових досліджень кафедри знайшли своє відображення  у цілому ряді публікацій як у вітчизняних, так і закордонних виданнях, лягли в основу монографій, навчальних посібників та підручників. Тільки за останні п’ять років науково-педагогічні працівники кафедри опублікували понад 130 статей та тез доповідей, вийшли з друку дві монографії, 12 навчальних посібників, у тому числі навчальний посібник із грифом МінАП України та підручник з грифом МОН України, отримали  чотири патенти на винаходи.
+
 
+
Викладачі кафедри разом із студентами беруть участь в експедиційно-польових, лабораторних і науково-теоретичних дослідженнях з питань оцінки агроекологічного стану сільськогосподарських угідь і розробки заходів його оптимізації. За останні п’ять років проведено понад 30 таких досліджень, що свідчить про високий професійний рівень науково-педагогічних кадрів. 
+
 
+
Важливою складовою наукової роботи кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Результати спільної наукової роботи студентів, аспірантів і викладачів кафедри доповідаються на студентських науково-технічних конференціях, які впродовж багатьох років традиційно проводяться щорічно у квітні. За підсумками конференцій визначаються кращі доповіді, тези яких друкуються у спеціалізованих збірниках НУВГП. Також щорічно проводиться науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів та перший тур студентської олімпіади з  ґрунтознавства. Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських наукових конкурсах,  Всеукраїнських олімпіадах із таких навчальних дисциплін як біологія рослин (м. Миколаїв), агроекологія (м. Житомир, м. Львів), де неодноразово займали призові місця.  Дипломами  ІІ, ІІІ ступенів нагороджені такі студенти як О. Фурманець, Н. Андріяшева, М. Вавринчук, В. Піддубняк.
+
 
+
Міжнародні зв’язки створюють умови для стажування та навчання студентів за кордоном, зокрема  у  Польщі, Швейцарії, Великобританії, Швеції, Нідерландах, Данії, США, Канаді, Австрії.
+
 
+
Кафедра бере активну участь в обміні досвідом із іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та виробничими підприємствами області. Провідні викладачі кафедри є членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій, а також членами науково-технічних рад Рівненського природного заповідника та Дермансько-Острозького національного природного парку.
+
 
+
Кафедра співпрацює з аграрними фірмами недержавної форми власності та готує висококваліфікованих  фахівців згідно до їх вимог.
+
 
+
Навчально-лабораторна база випускової кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства включає шість навчальних лабораторій:  рослинництва; землеробства та захисту рослин; ботаніки та ентомології, гербарій ;  ґрунтознавства ; біотехнологій ; біохімії та агрохімії , які забезпечені необхідним устаткуванням, хімічними реактивами та лабораторним посудом, що дозволяє у повному обсязі проводити лабораторні заняття.
+
 
+
Виконуючий обов`язки завідуючого кафедрою агрохімії, ґрунтознавства та землеробства [[Колесник Тетяна Миколаївна]]
+
  
 
==Склад кафедри  агрохімії, ґрунтознавства та землеробства==
 
==Склад кафедри  агрохімії, ґрунтознавства та землеробства==

Поточна версія на 15:22, 9 липня 2019

Історія

AGRONOMIA.JPG
  Як відокремлена одиниця кафедра розпочала свою діяльність у Київському інженерно-меліоративному інституті у 1930 р., яка на той час функціонувала як кафедра ґрунтознавства. До 1999 року вона називалась кафедрою меліоративного ґрунтознавства та землеробства, на якій традиційно читались такі дисципліни, як меліоративне ґрунтознавство, землеробство, рослинництво для підготовки гідромеліораторів, екологів, економістів для АПК. Із відкриттям у 1999 році спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство» кафедра набула статусу випускової та отримала назву «Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства».

У різні роки кафедру очолювали відомі вчені: професори Віленський Д.Г., Пшеничний Н.І., Ярмізін Д.В., Вознюк С.Т., Криштоф В.Г., Лико Д.В., Веремеєнко С.І., доцент Трушева С.С. Нині кафедрою керує кандидат сільськогосподарських наук, доцент Колесник Тетяна Миколаївна.

  У 2014 р. кафедра успішно пройшла процедуру повторної акредитації для здійснення підготовки бакалаврів за напрямом «Агрономія», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство». В цілому для підготовки фахівців вказаних освітньо-кваліфікаційних рівнів викладається понад 51 навчальних дисциплін. Викладачі кафедри також забезпечують викладання таких навчальних дисциплін, як «Ґрунтознавство» для студентів напрямів підготовки «Геодезія», «Технологія захисту навколишнього середовища», «Екологія».

За останні роки викладачами кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства було повністю оновлено методичне забезпечення навчальних дисциплін. Підготовлено та видано понад 100 навчально-методичних розробок. Усі навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, навчальні та виробничі практики, курсове проектування, усі види самостійної роботи студентів забезпечені підручниками й навчальними посібниками, інтерактивними комплексами, практикумами, методичними вказівками.

  При кафедрі діють аспірантура за спеціальностями «Агроґрунтознавство та агрофізика», «Агрохімія» та докторантура (спеціальність «Агроґрунтознавство та агрофізика»). Тільки за останні п’ять років кафедрою підготовлено чотири кандидатів і одного доктора сільськогосподарських наук.

За період 1980-2019 рр. захистили докторські дисертації Кірієнко Т.М., Оліневич В.О., Клименко М.О., Лико Д.В., Веремеєнко С.І., Мошинський В.С., Польовий В.М.

  Кафедра працює над реалізацією кафедральної науково-дослідної тематики: "Моніторинг стану та еволюції ґрунтового покриву північно-західного регіону України та адаптація сучасних систем землеробства до вимог збалансованого природокористування".
  У цілому наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками: оптимізація шляхів управління ґрунтовими режимами та властивостями; обґрунтування застосування осадів стічних вод у якості добрив; розробка нових видів добрив та стимуляторів росту рослин, вивчення їх дії на ріст і розвиток рослин; проведення біоіндикаційної оцінки стану ґрунтового покриву природних екосистем і агроекосистем на території Рівненської області; вивчення факторів поширення рослин-бур’янів і розробка заходів щодо попередження їх розповсюдження. Загальне керівництво науковою роботою на кафедрі здійснює її завідувач – доктор сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Вознюк С.Т.
  На кафедрі створені й функціонують декілька наукових шкіл. Зокрема, наукова школа д.с.-г.н. Вознюка С.Т. – «Генезис, еволюція та вивчення гідроморфних і меліорованих ґрунтів». Діяльність котрої спрямована на дослідження комплексу проблем, пов’язаних з ефективним використанням ґрунтів гумідної зони України. Основними досягненнями представників наукової школи є розробка рекомендацій, які забезпечують широке залучення ґрунтів Поліської й Лісостепової зон України в сільськогосподарське використання за умови проведення відповідних меліоративних заходів.

Ще одна наукова школа, започаткована д.с.-г.. Веремеєнком С.І., «Оцінка агроекологічного стану, еволюція та відтворення родючості ґрунтів гумідної зони України», досліджує проблеми, пов’язані з тривалим сільськогосподарським використанням ґрунтів гумідної зони України, а також розробляє заходи щодо відтворення та управління ґрунтовою родючістю. Результати наукових досліджень кафедри знайшли своє відображення у цілому ряді публікацій як у вітчизняних, так і закордонних виданнях, лягли в основу монографій, навчальних посібників та підручників. Тільки за останні п’ять років науково-педагогічні працівники кафедри опублікували понад 147 статей та тез доповідей, вийшли з друку 8 монографії, 18 навчальних посібників, у тому числі 3 навчальні посібники із грифом МінАП України та підручник з грифом МОН України, отримали 10 патентів на винаходи.

  Викладачі кафедри разом із студентами беруть участь в експедиційно-польових, лабораторних і науково-теоретичних дослідженнях з питань оцінки агроекологічного стану сільськогосподарських угідь і розробки заходів його оптимізації. За останні п’ять років проведено понад 30 таких досліджень, що свідчить про високий професійний рівень науково-педагогічних кадрів.

Важливою складовою наукової роботи кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Результати спільної наукової роботи студентів, аспірантів і викладачів кафедри доповідаються на студентських науково-технічних конференціях, які впродовж багатьох років традиційно проводяться щорічно у квітні. За підсумками конференцій визначаються кращі доповіді, тези яких друкуються у спеціалізованих збірниках НУВГП. Також щорічно проводиться науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів та перший тур студентської олімпіади з ґрунтознавства. Студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських наукових конкурсах, Всеукраїнських олімпіадах із таких навчальних дисциплін, як біологія рослин (м. Миколаїв), агроекологія (м. Житомир, м. Львів), де неодноразово займали призові місця. Дипломами ІІ, ІІІ ступенів нагороджені такі студенти, як Фурманець О., Андріяшева Н., Вавринчук М., Піддубняк В., Безносова О.

  Міжнародні зв’язки створюють умови для стажування та навчання студентів за кордоном, зокрема у Польщі, Швейцарії, Великобританії, Швеції, Нідерландах, Данії, США, Канаді, Австрії.

Кафедра бере активну участь в обміні досвідом з іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та виробничими підприємствами області. Провідні викладачі кафедри є членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій, а також членами науково-технічних рад Рівненського природного заповідника та Дермансько-Острозького національного природного парку. Кафедра співпрацює з аграрними фірмами недержавної форми власності та готує висококваліфікованих фахівців згідно з їхніми вимогами. Навчально-лабораторна база випускової кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства включає одну спеціалізовану навчальну аудиторію п’ять навчальних лабораторій: рослинництва; землеробства та захисту рослин; ботаніки та ентомології, гербарій; ґрунтознавства; біотехнологій; біохімії та агрохімії, які забезпечені необхідним устаткуванням, хімічними реактивами та лабораторним посудом, що дозволяє у повному обсязі проводити лабораторні заняття.


Завідуючий кафедрою агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Колесник Тетяна Миколаївна

Склад кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

Галерея