Шульган Роман Богданович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Шульган Роман Богданович

Народився 10 березня 1984 року в м. Рівне.

У 2006 році з відзнакою закінчив факультет землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” та здобув кваліфікацію магістр із землевпорядкування та кадастру.

З 2006 року по 2007 рік працював викладачем-стажистом кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування. З 2007 року по 2010 рік навчався в аспірантурі НУВГП, тема дисертаційної роботи: «Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення». З 2010 року по 2013 рік – асистент тієї ж кафедри. З 2013 року по 2016 рік – старший викладач кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики. З 2016 року – доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики. З 2016 року – заступник директора з навчально-методичної роботи навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.

В 2007 році отримав сертифікат про підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Місце отримання – Національний університет водного господарства та природокористування. В 2012 році стажувався в ДНВП «Рівнегеокадастр». У 2013 р. отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління за 36-годинною програмою. У 2015 році отримав сертифікат Національного університету водного господарства та природокористування про знання польської мови на рівні B1 (Nr 5/15). У 2016 році пройшов піврічне стажування в International Institute of Innovations «Science-Education-Development» (Варшава, Польща) (№51). У 2018-2019 роках пройшов навчання за програмою "Англійська мова як іноземна" та склав кваліфікаційний іспит на рівні В2. У 2020 році отримав сертифікат про успішне закінчення курсу «Spatial Data Science and Applications» на платформі онлайн курсів Сoursera https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/TJF28UDNU297. У 2020 році отримав сертифікат про успішне закінчення навчання за програмою Школи лідерства для науково-педагогічних працівників за темою: "Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця в галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій""(90 год.). У 2021 році пройшов стажування у ПП ЕКФ "Приватна справа" загальним обсягом 180 год.

В 2007 році брав участь у виконанні науково-дослідної роботи №4-46 “Оцінка і прогнозування просторових рухів земної поверхні та будівель м. Кузнецовська на основі геодезичних спостережень”. В 2013 році брав участь у виконанні науково-дослідної роботи "Розробка методики оцінки балансу парникових газів на вторинно-заболочених та гідроморфних ґрунтах" (номер державної реєстрації 0113U001992). У 2019 р. брав участь у виконанні науково-дослідної роботи "Розроблення системи ідентифікації та моніторингу земель, порушених внаслідок видобування бурштину". Виконавець кафедральної НДР "Розробка наукових засад регламентації робіт з землеустрою, кадастру, моніторингу земель та управління територіями" (державний реєстраційний № 0114U001151).

Під час навчання в університеті зайняв друге місце в командному заліку на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напрямку зі спеціальності „Землевпорядкування та кадастр”. Зайняв третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму "Геодезія, картографія та землевпорядкування". У 2014 році нагороджений почесною грамотою ректора університету за значні здобутки у науково-дослідній роботі. У 2015 році нагороджений почесною грамотою ректора університету за особливі трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків. У 2015 році нагороджений грамотою директора ННІАЗ за особливі заслуги перед університетом та участь у житті Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою. В 2017 році лауреат премії облдержадміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у складі колективу молодих науковців.

Член Рівненського регіонального відділення ВГО "Спілка землевпорядників України". (Лист №12 від 20.11.2018р.)

Галузь наукових інтересів – ГІС, землевпорядне проектування, методи та моделі грошової оцінки земель, врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель.

Автор більше 55 наукових та навчально-методичних праць. Профіль в SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195803609. Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=DtBMtYsAAAAJ&hl=ru. ORCID http://orcid.org/0000-0002-7947-6401.

Науково-педагогічний стаж – 12 років.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 • Шульган Р.Б., Вдосконалення методики експертної оцінки земель сільськогосподарського призначення / Р.Б. Шульган // Вісник НУВГП. – Рівне, 2009 – Вип. №4(48). – С. 292-299.
 • Бачишин Б.Д. Врахування впливу забруднення атмосфери і ґрунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь/ Б.Д. Бачишин, Р.Б. Шульган // Вісник геодезії та картографії. – Київ, 2009. – №5(62). – С.31-37.
 • Шульган Р.Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель / Р.Б. Шульган // Вісник геодезії та картографії. – 2010 – №4. – С.40-44.
 • Шульган Р.Б. Коригування грошової оцінки сільськогосподарських угідь за техногенне забруднення території за рівнями концентрації забруднювальних речовин / Р.Б. Шульган, Б.Д. Бачишин, С.М. Трохимець // Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА,2010. – Вип.56. – С.131-140.
 • Корнілов Л.В. Окремі аспекти вдосконалення природно-сільськогосподарського районування / Л.В. Корнілов, О.М. Кібукевич, Р.Б. Шульган // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2010. – № 1 (19). – с. 300-305.
 • Бачишин Б.Д. Коригування грошової оцінки земельних ділянок під сільськогосподарськими угіддями за забруднення ґрунтів важкими металами вздовж автомобільних шляхів / Б.Д. Бачишин, Р.Б. Шульган // Вісник НУВГП – 2010 – №1(49). – С. 200-206.
 • Бачишин Б.Д. Метод експертної грошової оцінки земельних ділянок на основі теорії нечітких множин / Б. Д. Бачишин, Р. Б .Шульган // Інженерна геодезія. – 2010. – Вип. 55. – С. 15-25.
 • Шульган Р.Б. Особливості експертного грошового оцінювання прибережних земель/ Р.Б. Шульган // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – Львів, 2011. – №1(21). – С. 255-259.
 • Шульган Р.Б. Геоінформаційне забезпечення землеустрою сільськогосподарського землекористування на регіональному рівні/ Шульган Р.Б., Кібукевич О.М., Янчук О.Є.// Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2014. – Вип. 3. – С. 146–151.
 • Шульган Р.Б. Вирішення задач землеустрою та кадастру з використанням математичного моделювання за умов невизначеності/Шульган Р.Б., Янчук О.Є.//Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. – Рівне, 2014. – Вип. 3 (67). – С. 293–300.
 • Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Шульган Р.Б. Навчальна геодезична практика: Навчальний посібник. Видавничий центр НУВГП. – Рівне, 2014 – 133с.
 • Корнілов Л.В. Методичні аспекти землеустрою з формування територіальних структур приміської зони міста Рівного/ Корнілов Л.В., Шульган Р.Б. Кібукевич О.М., Гіжицька К.Л.// Вісник Національного університету водного господарства та при-родокористування: зб. наук. пр. – Рівне, 2015. – Вип. 4 (72). – С. 181-196.
 • Ніколайчук К.М. Застосування програмного забезпечення при визначенні нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення / К.М. Ніколайчук, Р.Б. Шульган//Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (73). – С. 72–82.
 • Шульган Р. Застосування методу впорядкування об’єктів згідно з набором ознак при проведенні економіко-планувального зонування території населеного пункту/Шульган Р., Янчук О., Романовська Ю.// Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 23. – С. 41-46.
 • Shulgan R. Automation of assessment of degraded and unproductive lands using gis technology/R. Shulgan, O. Kibukevich, O. Yanchuk, L. Kornilov//ZESZYTY NAUKOWE – INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA. – Kalisz, 2016. – Nr 14. – P. 123-129. (Index Copernicus)
 • Yanchuk O. Virtual tour as one of the modern methods of visualization environment by the example of the university campus/O. Yanchuk, R. Shulgan, O.Holivenkova, V.Vasylyshyna// Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2016. – 8 th edition. P. 278-282. (РИНЦ)
 • Шульган Р.Б. Автоматизація експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з використанням ГІС/ Р.Б. Шульган, О.М. Кібукевич//Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Aplikované vědecké novinky– 2016». - Díl 4. Praha, 2016 Publishing House «Education and Science» s. 112-115. (РИНЦ)
 • Шульган Р.Б. Геоінформаційне забезпечення норматив-ої грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення/Р.Б. Шульган, К.М. Ніколайчук// Всеукраїнська науково-практична конференція "Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам'яті П.Г. Черняги" – Рівне, 2016. – С. 28-31.
 • Янчук О. Геоінформаційне забезпечення роботи управління містобудування і архітектури/Янчук О., Шульган Р., Янчук Р.,Франкова І.//Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2018. – Вип. 1 (35). – С. 173-178.
 • Shulgan R. GRID-model of natural agricultural zoning / Roman Shulgan, Olena Kibukevich, Oleksandr Yanchuk, Kateryna Nikolaichuk // Geodesy and Cartography. - Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press 2017. – Volume 43(1). P.22–27. DOI: 10.3846/ 20296991.2017.1299844 (Scopus).
 • Yanchuk O. Evaluation of GPS observations accuracy within limited visibility basing on empiric data / Oleksandr Yanchuk, Shulgan Roman, Tetiana Dets & Stanislav Struk // Geodesy and Cartography. - Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press 2017. – Volume 43(3). P. 105–110 DOI: 10.3846/ 20296991.2017.1371648 (Scopus).
 • Shulgan R. Automation of building a cartogram for ecological and economic feasibility of the lands with the agricultural determination/ R.Shulgan, O.Yanchuk, O. Kibukevich//Geodesy and Cartography. - Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press2020. – Volume 46(1). P 17–25. DOI: https://doi.org/10.3846/gac.2020.9811 (Scopus).
 • Yanchuk O. Prognostic evaluation of the impact of restricted horizon visibility on the accuracy of position (сoordinates) obtained with GNSS based on empirical data / Oleksandr Yanchuk, Roman Shulgan // Geodesy and Cartography. - Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press 2020. – Volume 46(2). P. 67–74 (Scopus).

E-mail

r.b.shulhan@nuwm.edu.ua