Шевчук Тамара Євгенівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Шевчук Тамара Євгенівна

Шевчук Тамара Євгенівна У 1984 р. закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка, за спеціальністю "Історія та суспільствознавство". В НУВГП працює з 1998 р. Присуджено науковий ступінь кандидата пед. наук із спец. «Теорія і методика професійної освіти» (диплом від 13.12.2016 р.)


Наукові інтереси: історична соціологія, історична педагогіка, історія українських земель, що не входять нині до України, методика викладання суспільних дисциплін та ін. Автор 48 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові праці

• Шевчук Т.Є. Роль української політичної еліти Холмщини і Підляшшя у виборах 1922 р. // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний збірник. – Випуск 6. – 2006.

• Шевчук Т.Є. Відображення діяльності українського товариства «Рідна хата» на Холмщині і Підляшші в 1919 – 1930 рр. в архівних джерелах Польщі // Південний архів: Збірник наукових праць. – Випуск ХХV. – Херсон, 2007.

• Шевчук Т.Є. Українська інтелігенція Холмщини і Підляшшя в боротьбі за свої права в міжвоєнний період // Українська історична наука на шляху творчого поступу. Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу українських істориків. – Луцьк, 2008.

• Шевчук Т., Войтович О. Чи відповідає політика сучасної України стандартам ЄС? // Вісник НУВГП. – Випуск 3 (47). Рівне, 2009. – С. 342-347.

• Шевчук Т., Урбан А. Діяльність молодіжних та громадських організацій міста Рівне в Євроінтеграційному процесі // Вісник НУВГП. – Випуск 3 (47). - Рівне, 2009. – С. 348-354.

• Шевчук Т. Встановлення польського політичного режиму на Холмщині та Підляшші (1918-1923 рр.) // Південний архів. Історичні науки: Збірник наукових праць: Видавництво ХДУ, 2009. Випуск 28-29. – С. 178-188.

• Шевчук Т. Ідеологічні концепції польських політичних сил, щодо українського питання та земель Холмщини і Підляшшя // Південний архів. Історичні науки:Збірник наукових праць. Видавництво ХДУ, 2009. Випуск 27. – С. 176-186.

• ШевчукТ. Етносоціальна ситуація на Холмщині та Підляшші в І чверті ХХ століття // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2009. – Випуск 1. – С. 92-105.

• Шевчук Т., Шумило Т. Інтеграція України в Європейський союз // Вісник НУВГП . – Випуск 3 (55). Рівне, 2011. – С. 108-112.

• Шевчук Т., Пащук А. Запровадження ринку земель с/г призначення в Україні: наслідки та перспективи // Вісник НУВГП . – Випуск 3 (55). Рівне, 2011. – С. 100-106.

• Шевчук Т.Є. Технології застосування опорних схем-конспектів в курсі «Соціологія» // Науково-методичний журнал. – 2012. - №1.

• Шевчук Т. Інтеграція України до Європейського союзу (за даними соціологічних служб щодо опитування громадян України) // Наукові дослідження молоді. – Київ-Дубно, Університет «Україна», 2012. – С. 319-320.

• Шевчук Т., Ярмолюк Я. Участь жінок у політичному житті та пріоритетні напрями встановлення гендерної рівності в Україні // Наукові дослідження молоді. – Київ-Дубно, Університет «Україна», 2012. – С. 321-324.

• Шевчук Т. Викладання дисципліни «соціологія» з використанням методу опорних конспектів // Збірник «Нова педагогічна думка» №1. – Рівне, 2013. – С. 18-23.

• Шевчук Т., Іващук Т. Взаємодія органів державної влади і церкви в Україні у сфері реалізації свободи совісті та віросповідання // Збірник тез. – Рівне, 2013. – С. 34-36.

• Шевчук Т.Є. Взаємодія суспільно-культурних товариств з органами державної влади в Україні // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення". - Рівне: НУВГП, 2014. - С. 75-78.

• Шевчук Т.Є. Проблема формування громадянської компетентності студентів технічних університетів у вітчизняній педагогічній теорії і практиці. /Тамара Шевчук //Педагогічні інновації у фаховій освіті: Збірник наукових праць. – 2015. – Ужгород. - С. 179-185.

• Шевчук Т.Є. Особливості вивчення гуманітарних дисциплін студентами технічних ВНЗ. /Тамара Шевчук // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення: матеріали Третьої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 6 листопада 2015 року // FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики ім. Я. А. Коменського /гол. ред. Муковіз О.П. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. - С. 139-142.

• Шевчук Т.Є. Дидактичні можливості використання засобів наочності в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у технічних ВНЗ. / Тамара Шевчук //Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2015 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – С. 265-267.

• Шевчук Т. Є. Роль гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ. / Тамара Шевчук //Науковий вісник Миколаївського Національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць /За ред. проф. А. Л. Ситченка. - № 1 (52), 2016. – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. - С. 70 – 76.

• Шевчук Т. Є. Важливість гуманітарної підготовки для майбутніх фахівців механічної інженерії в технічних ВНЗ / Тамара Шевчук // Молодь і ринок: Наук.-педагогічний журнал № 3 (134). – 2016. – Дрогобич. – C. 140–145.

• Шевчук Т. Є. Гуманітарна підготовка в технічних ВНЗ України / Тамара Шевчук // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал № 1 (85). – Рівне, 2016. – С. 95–97.

• Шевчук Т.Є. Використання принципу наочності при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін студентами технічних ВНЗ./ Tamara Shevchuk // Proceedings of the VIII International Academic Congress “Development of Countries in Asia, Africa and Europe: Past, Present and Future”(Republic of Korea, Seoul, 3-5 November 2015). Volume II. “Seoul National University Press”, 2016. - 430 p. Proceedings of the Congress are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.765 SCImago Journal Rank (SJR): 3.879. р.398-403.

• Шевчук Т.Є. Особливості гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ: проблеми і перспективи. / Тамара Шевчук // Pedagogy and psychology: Міжнародний фаховий науковий журнал. – IV(39), Issue: 79, 2016. – Будапешт. – С. 74–79.


Основні навчально-методичні праці

• Ткаченко Г.І., Новічков Г.В., Циганчук А.С., Когут О.В., Шевчук Т.Є., Сталовєрова Г.В., Давидович С.Н., Цецик Я.П. Політологія: Навчальний посібник для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП.– Рівне: НУВГП. – 2008.

• Ткаченко Г.І., Сталовєрова Г.В., Циганчук А.С., Цецик Я.П., Шевчук Т.Є. Контрольно-тестові завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Політологія” для студентів всіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2012.

• Ткаченко Г.І., Шевчук Т.Є., Циганчук А.С. Контрольно-тестові завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни "Соціологія" для студентів технічних напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2013.

• Ткаченко Г.І., Шевчук Т.Є. Контрольно-тестові завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни "Соціологія" для студентів економічних напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2013. • Давидович С.Н., Сталовєрова А.В., Ткаченко Г.І., Цецик Я.П., Циганчук А.С., Шевчук Т.Є. Політологія. Навч. пос. - Рівне: НУВГП, 2014. - 218 с.

• 07-03-183 Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з дисципліни «Освітні технології» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент», денної та заочної форми навчання [Електронне видання] / Т. Є. Шевчук. Рівне: НУВГП, 2019. - 35 с.

• 07-03-226 Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з дисципліни «Інженерна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання [Електронне видання] / Т. Є. Шевчук. Рівне: НУВГП, 2019. - 49 с.

• 07-03-225 Методичні рекомендації для самостійної підготовки з дисципліни «Інженерна педагогіка» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 053 «Психологія», денної та заочної форми навчання / Т. Є. Шевчук. Рівне: НУВГП, 2019. - 50 с.

• 07-03-184 Методичні рекомендації для самостійної підготовки з дисципліни «Освітні технології» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти, за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання [Електронне видання] / Кочубей А. В., Шевчук Т. Є., Рівне: НУВГП, 2019. - 50 с.

• 07-03-182 Методичні рекомендації для самостійної підготовки з дисципліни «Соціологічні аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання /Т. Є. Шевчук. Рівне: НУВГП, 2019. - 49 с.

• 07-03-181 Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з дисципліни «Соціологічні аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент», денної та заочної форми навчання / Т. Є. Шевчук. Рівне.: НУВГП, 2019. - 50 с.

• 07-03-222 Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти, за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної форми навчання [Електронне видання]/ А. В. Кочубей, Т. Є. Шевчук. Рівне: НУВГП, 2019. – 44 с.

• 07-03-270м Олексін Ю.П., Шевчук Т.Є. Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з дисципліни ІСТОРІЯ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (014.03 Історія) денної та заочної форми навчання / Ю. П. Олексін, Т. Є. Шевчук. Рівне: НУВГП, 2020. - 46 с.

• 07-03-271м Олексін Ю.П., Шевчук Т.Є. Методичні рекомендації для самостійної підготовки з дисципліни «Історія первісного суспільства» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (014.03 Історія) денної та заочної форми навчання / Ю. П. Олексін, Т. Є. Шевчук, Рівне: НУВГП, 2020. - 36 с.

• 07-03-275м Олексін Ю.П., Шевчук Т.Є. Методичні рекомендації для самостійної підготовки з дисципліни «Історія слов'янських народів (давні та середні віки)» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (014.03 Історія) денної та заочної форми навчання / Ю. П. Олексін, Т. Є. Шевчук. Рівне: НУВГП, 2020. - 40 с.

• 07-03-276м Олексін Ю.П., Шевчук Т.Є. Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з дисципліни «Давня і середньовічна історія України» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (014.03 Історія) денної та заочної форми навчання / Ю. П. Олексін, Т. Є. Шевчук, Рівне: НУВГП, 2020. - 52 с.

• 07-03-277м Олексін Ю.П., Шевчук Т.Є. Методичні рекомендації для самостійної підготовки з дисципліни ««Давня і середньовічна історія України» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (014.03 Історія) денної та заочної форми навчання / Ю. П. Олексін, Т. Є. Шевчук. Рівне: НУВГП, 2020. - 41 с.

• 07-03-274м Олексін Ю.П., Шевчук Т.Є. Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з дисципліни «Історія слов'янських народів (давні та середні віки)» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 Середня освіта (014.03 Історія) денної та заочної форми навчання / Ю. П. Олексін, Т. Є. Шевчук, Рівне: НУВГП, 2020. - 52 с.

• 07-03-14S Олексін Ю.П., Шевчук Т.Є. Силабус навчальної дисципліни “Історія первісного суспільства ” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» освітньо-професійної програми «Cередня освіта (Історія)» Рівне. НУВГП. 2020. стор. 21.

• 07-03-15S Олексін Ю.П., Шевчук Т.Є.Силабус навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ (ДАВНІ ТА СЕРЕДНІ ВІКИ)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» освітньо-професійної програми «Cередня освіта (Історія)» Рівне. НУВГП. 2020. стор. 23.

• 07-03-16S Олексін Ю.П., Шевчук Т.Є. Силабус навчальної дисципліни «Давня та середньовічна історія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» освітньо-професійної програми «Cередня освіта (Історія)» Рівне. НУВГП. 2020. стор. 29.


Навчальні курси: • "Педагогіка і методика викладання у вищій школі"

• "Педагогіка"

• "Соціологія"

• "Соціологія інженерної праці"

• "Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця"

• "Педагогічний контроль в системі освіти"

• "Історія стародавнього світу"

• "Давня історія України"

• "Історія слов’янських народів у давні часи"

Ĩ електронна пошта: t.ie.shevchuk@nuwm.edu.ua