Турченюк Василь Олександрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Турченюк Василь Олександрович

Народився в 1961 році в с.Посягва Гощанського району Рівненської області. В 1983 році з відзнакою закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю “гідромеліорація”. В 1984 році вступив до аспірантури при кафедрі сільськогосподарських гідро-технічних меліорацій.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Технологія використання скидних теплих вод для обігріву відкритого ґрунту й зрошення багаторічних трав”. Науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри гідромеліорацій Ковальов С.В.

Працював на посадах: інженера науково-дослідного сектора кафедри (1984-1987 р.р.), молодшого наукового співробітника (1987-1989 р.р.), старшого наукового співробітника (1989-1992 р.р.) науково-дослідного сектора УІІВГ. Педагогічну діяльність розпочав у 1992 році асистентом кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій. Упродовж 1997-1998 років працює асистентом, старшим викладачем, а з 1998 року доцентом кафедри охорони праці й екології в будівництві. Виконував обов’язки заступника декана гідромеліоративного факультету, а з 2005 року займає посаду декана Факультету водного господарства.

Тематика наукових досліджень: теплові меліорації відкритого ґрунту на основі використання скидних теплих вод енергетичних підприємств; вплив обігріву ґрунту й зрошення теплою водою на ріст і розвиток багаторічних трав; еколого-економічна ефективність використання скидних теплих вод енергетичних об’єктів у меліорації ґрунтів; сільськогосподарське використання стічних вод курортних зон Чорноморського узбережжя; агрокліматична оцінка можливості вирощування бавовника на півдні України.

В.О.Турченюк автор близько 100 наукових і науково-методичних робіт, серед яких 2 навчальних підручники з грифом МОН України (у співавторстві), 5 навчальних посібників, з них 3 з грифом МОН України, 3 монографії, наукові статті, у тому числі 22 наукові праці опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях,, відомчі норми, наукові звіти, методичні вказівки. Отримав 9 патентів на корисну модель. В.О. Турченюк один із авторів розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики за напрямом підготовки 0921 ”Будівництво” за спеціальністю ”Охорона праці і екологія в будівництві”, член робочої групи з розробки державних стандартів освіти за напрямом підготовки ”Водні ресурси”, з розробки стандартів вищої освіти зі спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» першого бакалаврського та другого магістерського освітніх рівнів. Є членом проектної групи з розробки освітньо-професійної програми «Водна інженерія та водні технології» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Протягом 2004-2006 років був одним з виконавців науково-дослідної роботи з розробки водо- та енергозберігаючих технологій водокористування на рисових зрошувальних системах України. В 2009-2010 роках керував держбюджетною темою МОН України з вивчення та моніторингу стану ресурсів природно-господарських комплексів Придунав’я. Брав активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, член-кореспондент МАНЕБ. Керує науковою роботою студентів. В 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (технічні науки). Нагороджений Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Рівненської обласної ради, знаком «Почесний працівник Держводгоспу України». За успіхи в навчальній роботі та активну участь в громадському житті університету відзначався грамотами та подяками ректора. ), був занесений на Дошку Пошани НУВГП як «Людина року-2006»,«Людина року-2009»та «Людина року-2018»

Основні праці

1. Тимчасові рекомендації з оптимізації водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції водогосподарсько-меліоративних об’єктів / А.М.Рокочинський, В.А.Сташук, В.О. Турченюк, Дупляк В.Д., Н.А. Фроленкова та ін. – Рівне, 2010. – 52с.

2. Підвищення ефективності рисових зрошувальних систем України [науково-методичні рекомендації / Дудченко В.В., Турченюк В.О., Грановська Л.М., Рокочинський А.М., Мендусь С.П. та ін.] .− Херсон-Рівне, 2011. − 104 с.

3. Сучасний стан та шляхи покращення еколого-меліоративного стану Придунайських рисових систем / Рокочинський А.М., Турченюк В.О. та ін. - Таврійський науковий вісник №77, ч-2, ХДАУ, Херсон-2011р.

4. Покращення еколого-меліоративного стану рисових систем дельти Дунаю / Сокірко І.О., Жовтоног М.І., Турченюк В.О. - Вісник НУВГП, Рівне-2011 р.

5. Основні загальнодержавні вимоги до реалізації ступеневої освіти в Україні / Рокочинський А.М., Турченюк В.О., Волк П.П., та ін. - Науково-методичний журнал "Нова педагогічна думка", Рівне-2013 р. 1. Турченюк В.О. Сучасний стан та шляхи покращення еколого-меліоративного стану Придунайських рисових систем / В.О.Турченюк, А.М. Рокочинський // Таврійський науковий вісник Херсонського державного аграрного університету. – Херсон, 2011. –№77, Ч.2. – С.201-205. 6. Турченюк В.О Покращення еколого-меліоративного стану рисових систем дельти Дунаю / В.О.Турченюк, І.О. Сокірко, М.І. Жовтоног// Вісник НУВГП.– Рівне, 2011,Вип. 2(54). – С.72-78. 7. Рокочинский А.Н. Оценка эффектимвности функционирования Придунайских рисових оросительных систем /А.Н.Рокочинский, В.А.Турченюк, Н.В. Приходько// Вестник Брестского государственного технического университета №2,«Водохозяйственное строительство, теплоенергетика и геоэкология»;: Сб. матеріал. Междунар. Научн.-практ. конф., 25-27 сент.2013г. Брест, 2013. – С. 14-17. 8. Рокочинский А.Н. Обоснование комплекса критериев эффективности функционирования Придунайских рисовых оросительных систем / А.Н. Рокочинский, В.А.Турченюк, Н.В.Приходько // Проблемы комплексного обустройства техноприродных систем: материалы Междунар. научн.-практич. конф. часть II, Мелиорация, рекультивация и охрана земель, Москва 2013. – С. 173-179. 9. Рокочинський А.М. Підвищення ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем / А.М. Рокочинський, В.О. Турченюк, В.В. Заєць, Н.В. Приходько // Вісник аграрної науки. – Київ, 2014. – № 4 (734). – С. 53-57. 10. Турченюк В.О. Шляхи покращення еколого-меліоративного стану рисових систем / В.О. Турченюк, А.М. Рокочинський // ІІ міжнар. науково-практичн. конференція присвячена дню води (Вода та енергія): матеріали наук.-практ. конф. 21 березня 2014 р.; м. Київ / ред.кол.: В.А. Сташук [та ін..] – К.: Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, 2014. – С. 88-90. 11. Рокочинский А.Н. Оценка и погодно-климатических условий при оценке эффективности функционирования рисовых оросительных систем / А.Н. Рокочинский, В.А. Турченюк, Н.В. Приходько, В.В. Заец // Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания: сб. науч. статей Международн. науч.-практ. конф., Брест, 23-25 апр. 2014 г. – Брест, 2014. – С. 254-260. 12. Турченюк В.О. Оптимізація природно-меліоративних режимів рисових зрошувальних систем / В.О. Турченюк, П.І. Мендусь, А.М. Рокочинський // Досягнення та перспективи розвитку водогосподарської галузі: до 100-річчя від дні народження Гаркуші М.А. – першого Міністра меліорації і водного господарства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 вересня 2014 р.; м. Київ / ред.кол.: В.А. Сташук [та ін.] – К.: Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, 2014. – С. 87-90. 13. Рокочинський А.М. Ефективність функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем за визначеними періодами та рівнями ефективності / А.М. Рокочинський, В.О. Турченюк, В.В. Заєць, Н.В. Приходько // Досягнення та перспективи розвитку водогосподарської галузі: до 100-річчя від дні народження Гаркуші М.А. – першого Міністра меліорації і водного господарства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 вересня 2014 р.; м. Київ / ред. кол.: В.А. Сташук [та ін.] – К.: Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, 2014. – С. 100-103. 14. Рокочинський А.М. Ефективність функціонування Придунайських РЗС за визначеними періодами та рівнями ефективності / А.М. Рокочинський, В.О. Турченюк, В.В. Заєць, Н.В. Приходько // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 5-6 листопада 2014 р. – Рівне: НУВГП, 2014. – С.169-172. 15. Турченюк В.О. Оптимізація природно-меліоративних режимів рисових зрошувальних систем / В.О. Турченюк, П.І. Мендусь, А.М. Рокочинський // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 5-6 листопада 2014 р. – Рівне: НУВГП, 2014. – С.178-181. 16. Рокочинский А.Н. Оценка эффективности функционирования рисовых систем дельты Дуная на эколого-экономической основе с учетом изменений климата / А.Н. Рокочинский, В.А. Турченюк, В.В. Заец, Н.В. Приходько // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: сб. науч. тр.: ФГБНУ «РосНИИПМ». – Вып. 56. – Ч. 1. – Новочеркасск: РосНИИПМ, 2014. – С. 40-49. 17. Турченюк В.А. Повышение эффективности функционирования рисовых оросительных систем на основе оптимизации их природно-мелиоративного режима / В.А. Турченюк, А.Н. Рокочинский // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: сб. науч. тр.: ФГБНУ «РосНИИПМ». – Вып. 54.– Новочеркасск: РосНИИПМ, 2014. – С. 104-109. 18. Рокочинський А.М. Удосконалення технології водорегулювання та нормування водо- і енергокористування Придунайських РЗС на еколого-економічних засадах з урахуванням змін клімату /А.М.Рокочинський, В.О. Турченюк, В.В. Заєць, Н.В. Приходько // Меліорація і водне господарство: Міжвідом. темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 2014. – Вип. 101. – С. 200-207. 19. Турченюк В.О. Оптимізація природно-меліоративного режиму рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах / В.О. Турченюк, А.М. Рокочинський// Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2014. – Вип. 2(66). –С. 3-9. 20. Мендусь П.І. Дренаж на рисових системах та комплексна оцінка його ефективності / П.І. Мендусь, С.П. Мендусь, В.О. Турченюк, Б.А. Філіпчук, А.М. Рокочинський // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. –Рівне, 2015. – Вип. 3(71). –Ч.2. –С.248-251. 21. Турченюк В.О. До оцінювання ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем / В.О.Турченюк, А.М.Рокочинський, П.І.Мендусь, С.П. Мендусь // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2015. – Вип. 3(71). –Ч.2. –С. 306-312. 22. Рокочинський А.М. Щодо можливості вирощування рису без постійного затоплення на рисових картах різних конструкцій в умовах Придунайських рисових систем / А.М. Рокочинський, С.М. Кропивко, В.О. Турченюк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2015. – Вип. 3(71). –Ч.2. – С. 313-318. 23. Rokochynskyi A. Improving of water regulation technology and normalization of water and energy use at Danubian RIS on ecological and economic principles taking into account the climate change / A. Rokochynskyi, V. Turcheniuk, V. Zaiets, N. Prykhodko // Proceedings of the III International Academic Congress “Problems and Prospects of Research in the Americas and Eurasia” (Buenos Aires, Argentina, 3-5 December 2014). Volume I. “Buenos Aires University Press”, Buenos Aires, 2015. 452- 457 p. 24. Приходько Н.В. Водний баланс як інструмент оцінювання ефективності технології водорегулювання на рисових зрошувальних системах / Н.В. Приходько, В.О. Турченюк, А.М. Рокочинський // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2015. – Вип. 3 (71). – Ч.1. – С. 308-314. 25. Рокочинский А.Н. Анализ и оценка общей эффективности функционирования Придунайских рисовых оросительных систем: вчера, сегодня, завтра / А.Н. Рокочинский, В.А. Турченюк, Н.В. Приходько, В.В. Заец // Научно-практический журнал «Природообустройство» (Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева). – Москва, 2015. – № 4. – С. 35-40. 26. Турченюк В.А. Критерии оценки эффективности функционирования рисовых оросительных систем дельты реки Дунай / В.А. Турченюк, А.Н. Рокочинский // Вестник Брестского государственного технического университета: Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология: сб. науч. тр. – Брест, 2015. – Вып. 2(92). – С. 31-34. 27. Рокочинський А.М. Врахування погодно-кліматичних умов при оцінці ефективності функціонування рисових зрошувальних систем / А.М. Рокочинський, В.О. Турченюк, Н.В. Приходько // Меліорація і водне господарство: Міжвідом. темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 2016. – Вип. 103. – С. 48-53. 28. Rokochinskiy A.M. Substantiation of evaluation criteria for overall functioning efficiency of Ukrainian Danube rice irrigation systems / A.M. Rokochinskiy, S.P. Mendus, V.V. Turchenyk // International Journal of New Economics and Social Sciences № 1 (3) 2016. – 154-161 p. http://www.ijoness.esy.es/myfiles/arhiv_journals/1_2016_121_224.pdf 29. Rokochinskiy A.M. Enhancing environmental safety rice systems / A.M. Rokochinskiy, P.I. Mendus, S.P. Mendus, V.A. Turchenyk, B.A. Fylypchuk // International Journal of New Economics and Social Sciences № 2 (4) 2016. – 120-125 p. http://www.ijoness.esy.es/myfiles/arhiv_journals/2_2016_99_206.pdf 30. Turchenyk V.A. The efficiency of Danube rice irrigation systems drainage and ways of its improvement / V.A. Turchenyk, A.M. Rokochinskiy, N.V. Prykhodko, S.P. Mendus, V.V. Zaiets // The scientific heritage №4 (4) 2016 – 102-105 p. 31. Турченюк В.А. Системная оптимизация природно-мелиоративного режима рисовых оросительных систем на эколого-экономических принципах / В.А. Турченюк, Н.А. Фроленкова, С.П. Мендусь, А.Н. Рокочинский // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологий: сб. науч. тр. Вып. 7 / под общ. ред. Ю.А. Мажайского. – Рязань: ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 2016. – С 118-126. 32. Турченюк В.О. Фільтраційні процеси на рисових зрошувальних системах та їх вплив на формування еколого-меліоративного стану грунтів // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (74). – С. 56-62. 33. Турченюк В.О. Теоретичні та практичні аспекти системної оптимізації конструктивних та технологічних параметрів рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах/ В.О.Турченюк, Н.А.Фроленкова, А.М.Рокочинський// Развитие науки в ХХI веке: Сб. стат. научн.-информ. центра «Знание» по материалам ХХIII международной научн.-практ. конф. - Харьков: научн.-инф.центр «Знание», 2017.,Ч.1. – С. 95-105. 34. Турченюк В.О. Удосконалення водокористування на рисових системах в умовах зміни клімату на прикладі Придунайських РЗС/ В.О. Турченюк, А.М. Рокочинський// Управління водними ресурсами в умовах змін клімату: матеріали Міжнар. науково-практична конф.,присвяченої Всесвітньому дню води, 21 березня 2017 р., Київ /НААН України, Інст. водних проблем і меліорації, Глобальне водне партнерство. – Київ, 2017. – С. 134-135. 35.Турченюк В.О. Системна оптимізація режимних, технологічних та конструктивних параметрів рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах/В.О.Турченюк, Н.А.Фроленкова, А.М.Рокочинський// Вісник Житомирського національного агроекологічного університету: Наук.-теорет. зб. – Житомир, 2017р, № 1 (58),т.1. – С. 302-313. 36. Vasyl Turchenyuk, Nadiia Frolenkova and Anatolii Rokochynskyi. Environmental and economic foundations of system optimization of operational, technological and construction parameters of rice irrigation systems. Environmental Economics, 8(2), 76-82. doi:10.21511/ee.08(2).2017.08. https://businessperspectives.org/journals/environmental-economics/issue-248 377. Турченюк В.О. Забезпечення ресурсозбереження на Придунайських рисових зрошувальних системах через повторне використання дренажно-скидних вод / Турченюк В.О., Кропивко С.М., Рокочинський А.М.// Вісник аграрної науки. – Київ, 2017. – № 6 – С. 55-61. 38. Турченюк В.О. Системна оптимізація природно-меліоративного режиму рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах /В.О.Турченюк, Н.А.Фроленкова, А.М.Рокочинський// Вісник НУВГП. – Рівне, 2016. –№3(75) – С. 3-10. 39. Сташук В. Відновлення та розвиток рисівництва – невід’ємна складова продовольчої безпеки України/ В. Сташук, А. Рокочинський, П. Мендусь, В. Турченюк // Водне господарство України. – Київ, 2017. - №2 (128) - С.17-21. 40. Турченюк В.А. Теоретические основы системной оптимизации водорегулирования на рисовых оросительных системах на эколого-экономыческих принципах/В.А. Турченюк, Н.А. Фроленкова, А.Н. Рокочинский// Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды: сб. метериалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году науки в Респ. Беларусь, Брест 25-27 сент. 2017 г.: в 2 ч. / Ин-т природопользования НАН Беларуси, Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина, Брест. гос. техн. ун-т; редкол.: А.К. Карабанов [и др.]; науч. ред. А.К. Карабанов, М.А. Богдасаров. – Брест: БрГУ, 2017. – Ч. 2. – С. 247-251. 41. Турченюк В.О. Підвищення дренованості рисових зрошувальних систем шляхом глибокого розпушення грунтів/В.О. Турченюк, Н.В. Приходько, А.М.Рокочинський // Вісник НУВГП. – Рівне, 2016. –№4(76) – С. 31-38. 42.Турченюк В.О. Еколого-економічне оцінювання проектів реконструкції рисових зрошувальних систем та їхньої загальної ефективності/ В.О.Турченюк, Н.А. Фроленкова, О.Ю.Тимейчук, А.М.Рокочинський // Меліорація і водне господарство: Міжвідом. темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 2017. – Вип. 105. – С. 88-93. 43. Турченюк В.О. Забезпечення ресурсозбереження на Придунайських рисових зрошувальних системах через повторне використання дренажно-скидних вод / Турченюк В.О., Кропивко С.М., Рокочинський А.М.// Вісник аграрної науки. – Київ, 2017. – № 6 – С. 55-61. 44. Турченюк В.О Системна оптимізація водо-та енергокористування на рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах / В.О. Турченюк, Н.А. Фроленкова, А.М. Рокочинський // Меліорація і водне господарство: Міжвідом. темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 2017. – Вип. 106. – С. 22-27. 45. Турченюк В. О. Покращення еколого-меліоративного стану грунтів рисових зрошувальних систем шляхом їх глибокого розпушення /В.О. Турченюк // Вісник НУВГП. – Рівне, 2017. –Вип.3(79) – С.3–13. 46.Турченюк В.О. Покращення водо-та енергокористування на рисових зрошувальних системах / В.О.Турченюк // Науковий вісник НЛТУ України, Львів, 2017. – Вип. 27(10) – С.122–128. 47. Турченюк В. О. Формування еколого-меліоративного стану Придунайських рисових зрошувальних систем та шляхи його покращення / В.О. Турченюк // Екологічні науки, Вип. 3–4/2017(18–19). – С. 28–35. 48. Кропивко С.М., Турченюк В.О. Формування водного режиму та сольового балансу рисової карти-чека під впливом зрошувача-скиду. Науковий вісник НЛТУ України, Львів, 2018. т.28, №1– С.95–99. 49. Турченюк В.О., Рокочинський А.М. Підвищення ефективності роботи дренажу рисових зрошувальних систем. Вісник НУВГП. – Рівне, 2017. –Вип.4(80) – С.3–9. 50. Турченюк В.О., Кропивко С.М. Технологія вирощування рису без постійного затоплення в умовах Придунайських рисових зрошувальних систем. Вісник аграрної науки. – Київ, 2018. – № 4 – С. 42-47. 51.Турченюк В. О. Рокочинський А.М. Дренаж на рисових зрошувальних системах та ефективність його роботи. Екологічні науки, Вип. 1(20) том1 2018 рік. 52. Anatoliy Rokochinskiy, Pavlo Volk, Oleg Pinchuk, Vasyl Turcheniuk, Nadiia Frolenkova1 and Ievgenii Gerasimov. Forecasted estimation of the efficiency of agricultural drainage on drained lands. Journal of Water and Land Development, volume/Issue: Volume 40: Issue 1, First Online: 02 Mar 2019, Page Count: 149–153. DOI: https://doi.org/10.2478/jwld-2019-0016 . 53. Турченюк В. О., Рокочинський А.М. Теоретичні та практичні аспекти системної оптимізації функціонування рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах. Вісник НУВГП. – Рівне, 2018. –Вип.1(81) – С.3–10. 54. Lukianchuk O.P., Turcheniuk V.O., Prykhodko N.V., Volk P.P., Rokochinskiy A.M. Necessity and possible approaches to applying deep loosening when cultivating rice. Inmateh - Agricultural Engineering, vol. 57, no.1 / 2019. 55. Rokochinskiy, A., Jeznach, J., Volk, P., Turcheniuk, V., Frolenkova, N. & Koptiuk, R. (2019). Reclamation projects development improvement technology considering optimization of drained lands water regulation based on BIM. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (3), 432-443. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.40, http://iks_pn.sggw.pl/PN85/A11/zeszyt85art11en.html Скопус. 56. Рычко Д.М., Приходько Н.В., Коптюк Р.М., Рокочинський А.Н., Турченюк В.А. Орошение сопутствующих культур на рисовых оросительных системах по усовершенствованой технологии поверхносного полива. Сборник материалов 1У Международной научно-практической конференции, приуроченой к 1000-летию города Бреста, «Актуальные проблемы наук о Земле. Исследования трансграничных регионов, часть 2. Брест, 12-14 сентября 2019 года. – С.135–138. 57. Турченюк В. О., Кропивко С. М., Козішкурт С. М. Використання дренажно-скидних вод – складова екологічно-безпечної технології вирощування рису. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне 2018, 3(83). с. 3-12. 58. Турченюк, В. О., Рокочинський А. М., Волк П. П., Приходько Н. В., Ричко, Д. М. Комплекс заходів з підвищення ефективності функціонування рисових зрошувальних систем. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне, 2018, 4(84). с. 3-21. 59. Кропивко С. М., Турченюк В. О., Коптюк Р. М. Оцінка процесів деформації карт-чеків з дренажем на придунайських рисових системах. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне, 2018 2(82). с. 147-156.

Монографії, навчальні посібники

1. Рис в Україні: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського, д.е.н., професора Л.М. Грановської. – Київ. – 2014. – 991 с. 2. Турченюк В.А. Оптимизация природно-мелиоративного режима рисовых оросительных систем на эколого-экономических принципах / В.А. Турченюк, А.Н. Рокочинский // «Развитие АПК на основе рационального природопользования»: [коллективная монография] / Под ред. П.В. Писаренко. – Междунарoдный издательский дoм LAP Lambert Academic Publishing: 2015. – C. 155-164. 3. Рис Придунав’я: [колективна монографія] / за ред. В.А. Сташука, А.М. Рокочинського, П.І. Мендуся, В.О. Турченюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 620 с. 4. Стащук В.А.,Рокочинський А.М.,Мендусь П.П.,Турченюк В.О. та ін..(за ред.. чл.-кор. НААН Сташука В.А., Рокочинського А.М.,Мендуся П.І., Турченюка В.О.) Рисові зрошувальні системи: Посібник для вищих навчальних закладів. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 435 с.