Туровська Галина Іванівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Туровська Галина Іванівна

Свою професійну діяльність (кваліфікація – інженер-будівельник, спеціальність – «Водопостачання та каналізація») розпочала в науково-дослідному центрі «Потенціал» при Українському інституті інженерів водного господарства на посаді інженера. В подальшому довгий час працювала на кафедрі водопостачання та бурової справи. У 2000-2003 р.р. навчалася в аспірантурі Українського державного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти та науки України. Науковий керівник – доктор технічних наук Орлов Валерій Олегович. 2003 року достроково захистила кандидатську дисертацію. З 2003 р. по сьогоднішній день – співробітник кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності (ОП і БЖД). Працювала на посадах асистента (2004 р.), старшого викладача (2005 р.), доцента (з 2006 р.). У 2007 році присвоєно вчене звання доцента.

Навчальна робота

За період роботи на кафедрі ОП та БЖД проведено лекційні, практичні та лабораторні заняття на 1-7 курсах відповідно денної та заочної форм навчання з наступних дисциплін:

 1. Безпека життєдіяльності.
 2. Безпека життєдіяльності (охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільна оборона).
 3. Безпека життєдіяльності та охорона праці.
 4. Основи охорони праці.
 5. Охорона праці в галузі.
 6. Охорона праці у водному господарстві.
 7. Охорона праці в галузі та цивільний захист.
 8. Безпека праці у водогосподарському будівництві.
 9. Техногенна безпека.
 10. Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці.
 11. Психологія праці та її безпеки.
 12. Ергономіка робочих місць.

Вказані дисципліни читалися для різних напрямів підготовки та спеціальностей:

Напрями підготовки:

 1. «Менеджмент».
 2. «Управління персоналом та економіка праці».
 3. «Маркетинг».
 4. «Міжнародна економіка».
 5. «Облік і аудит».
 6. «Економіка підприємства».
 7. «Фінанси і кредит».
 8. «Економічна кібернетика».
 9. «Туризм».
 10. «Екологія та охорона навколишнього середовища».
 11. «Агрохімія і грунтознавство».
 12. «Машинобудування».
 13. «Гірництво».
 14. «Будівництво».
 15. «Охорона праці».

Спеціальності:

 1. «Менеджмент організацій та адміністрування».
 2. «Менеджмент інноваційної діяльності».
 3. «Менеджмент природоохоронної діяльності».
 4. «Управління проектами».
 5. «Гідромеліорація».
 6. «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».
 7. «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».
 8. «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання».
 9. «Державна служба».
 10. «Охорона праці (за галузями)».
 11. «Науки про освіту» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи»).
 12. «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управляння проектами», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління навчальним закладом»).
 13. «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»).
 14. «Маркетинг».
 15. «Облік і опадкування».
 16. «Водні біоресурси та аквакультура».
 17. «Екологія».
 18. «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій»).
 19. «Цивільна безпека».

Здійснено:

 • керівництво виконанням курсових проектів студентами спеціальності «Гідромеліорація» спеціалізації «Охорона праці у водному господарстві» (2011 р.).

Натепер здійснюється:

 • керівництво бакалаврською, дипломною та магістерською роботами студентів напряму підготовки «Охорона праці» та спеціальності «Охорона праці (за галузями)», «Цивільна безпека»;
 • рецензування бакалаврських, дипломних та магістерських робіт;
 • консультування розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах (роботах), бакалаврських і магістерських роботах для студентів денної та заочної форм навчання за різними напрямами та спеціальностями НУВГП;
 • робота в ДЕК по захисту бакалаврських та магістерських робіт, дипломних проектів;
 • робота в ДЕК з прийому кваліфікаційних екзаменів для рівнів підготовки бакалавр, спеціаліст та магістр.


Наукова робота

Наукові інтереси:

 • Розробка екологічно безпечних технологій природокористування.
 • Дослідження умов праці на виробництві при експлуатації технологічного обладнання, будівель та споруд.
 • Розробка превентивних заходів щодо зниження рівня небезпеки та мінімізації наслідків НС.
 • Удосконалення науково-методичних засад викладання дисциплін з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці.

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень опубліковано наукові та науково-методичні роботи у:

 • монографіях «Самопромывающие водоочистные установки (технология, конструкция, расчет)» за редакцією М.А. Сафонова; «Водоочисні фільтри із зернистою засипкою» за редакцією В.О. Орлова;
 • науково-технічних журналах «Вода і водоочисні технології» (м. Київ), «Ринок Інсталяцій» (м. Львів);
 • науково-практичному журналі «Весник международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности» (м. Санкт-Петербург);
 • фахових науково-технічних збірниках наукових праць «Вісник НУВГП» (м. Рівне), «Коммунальное хозяйство городов» (м. Харків), «Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури» (м. Одеса), «Нова педагогічна думка» (м. Київ), «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ);
 • збірнику науково-методичних праць «Технології навчання» (м. Рівне);
 • інформаційних листках ДРНТІ та інформаційних проспектах;
 • збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних конференцій.

Наявні наукові публікації у:

 • періодичних виданнях України, Польщі, які включені до 12 міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus», «Ulrich’s Web Global Serials Directory», «eLIBRARY», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor», «Scientific Indexing Services», «GoogleAcademy», «BazHum»;
 • іноземних виданнях США, Німеччини, Португалії, яким присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISBN.

Проводяться наукові дослідження за кафедральною тематикою «Дослідження умов праці в сфері предметної діяльності, розробка заходів і засобів захисту людини та навколишнього середовища від дії негативних техногенних чинників» відповідно до реєстраційних карток НДР № 01U000824 та № 0116U003757.
Результати наукової роботи апробовані на:

 • Міжнародних науково-методичних та науково-практичних конференціях у містах України: Рівне, Київ, Харків, Дніпро, Донецьк, Миколаїв, Суми, Одеса, Львів, Сімферополь, Трускавець, Ірпінь, Краматорськ і містах ближнього та далекого зарубіжжя: м. Санкт-Петербург (Росія), м. Лейпциг (Німеччина), м. Варшава (Польща), Лісабон (Португалія);
 • Всеукраїнських науково-методичних та науково-практичних конференціях в містах України: Рівне, Київ, Харків;
 • науково-практичних інтернет-семінарах (м. Харків, м. Ірпінь).

Нагороджено почесною грамотою НУВГП за значні досягнення у науковій діяльності, впровадження наукових досягнень у навчальний процес.

Методична робота

Підготовлено і видано

з грифом НУВГП:

 • Навчально-методичний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за всіма напрямами підготовки НУВГП, 2008.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів за напрямом підготовки «Гірництво», 2012.

з грифом МОН України:

 • Навчальний посібник «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці», 2016. (ISBN 978-966-327-293-1). За редакцією В.Л. Филипчука.


Розроблено навчальні посібники для дистанційної форми навчання:

 • Навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для дистанційної форми навчання студентів 2-го курсу спеціальності «Менеджмент організацій» (1,5 кредита). – Рівне: НУВГП, 2007. Переробл. 2008 р.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для дистанційної форми навчання студентів 2-го курсу спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (1,5 кредита). – Рівне: НУВГП, 2007. Переробл. 2008 р.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для дистанційної форми навчання студентів 2-го курсу спеціальності «Гідромеліорація» (1,5 кредита). – Рівне: НУВГП, 2007.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для дистанційної форми навчання студентів 2-го курсу спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (4 кредита). – Рівне: НУВГП, 2010. Співавтор Шаталов О.С.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для дистанційної форми навчання студентів 2-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» (4 кредита). – Рівне: НУВГП, 2010. Співавтори Шаталов О.С., Кусковець С.Л.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Цивільна оборона та екологічна безпека» для дистанційної форми навчання студентів 5-го курсу спеціальності 8.000010 «Економіка довкілля і природних ресурсів» (1,5 кредита). – Рівне: НУВГП, 2011. Співавтор Кусковець С.Л.

Отримано сертифікат про визнання навчально-методичного комплексу дистанційного курсу «Безпека життєдіяльності» як електронного засобу навчального призначення системи дистанційного навчання і надання грифу університету.

Нагороджено Дипломом за перше місце в конкурсі підручників, навчальних посібників та монографій – 2016 в номінації «Кращий навчальний посібник» гуманітарного напряму (навчальний посібник «Безпека життєдіяльності», 2012 р.).

Розроблено і впроваджено в навчальний процес:

 • змістовний модуль «Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для освітніх галузей «Інженерія», «Будівництво та архітектура»;
 • курси дисциплін «Психологія та безпека праці», «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці», «Ергономіка робочих місць»;
 • методичні вказівки та рекомендації з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Безпека праці у водогосподарському будівництві», «Охорона праці в галузі», «Охорона праці у водному господарстві», «Цивільний захист», «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці», «Психологія праці та її безпеки», «Ергономіка робочих місць»;
 • методи викладання: інтерактивна форма подачі лекційного матеріалу;
 • нові форми і методи активного навчання: впровадження експрес-бесід зі студентами; сase-study; включення до навчального процесу виконання студентами індивідуальних дослідних завдань.

Робота лектора завжди спрямована на досягнення позитивного результату: розвиток творчих здібностей студентів, формування навичок ефективного спілкування.

Переможець:

 • об’єднаного відкритого огляду-конкурсу навчальних підрозділів університету «Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету для кредитно-модульної системи організації навчального процесу» в номінації «За краще методичне забезпечення навчальної дисципліни 2008-2009 н.р.»
 • об’єднаного відкритого огляду-конкурсу навчальних підрозділів університету «Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету у 2009-2010 навчальному році та на кращу організацію і результативність науково-дослідної роботи» в номінації «Краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в 2009-2010 н.р.»;
 • об’єднаного відкритого огляду-конкурсу навчальних підрозділів університету «Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету у 2010-2011 навчальному році та на кращу організацію і результативність науково-дослідної роботи» в номінації «Краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в 2010-2011 н.р.»;

Є автором більше 140 наукових та науково-методичних праць.

Організаційна робота

Обов’язки:

 • заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;
 • координатор кафедри з КТСОНП;
 • голова науково-методичних семінарів кафедри;
 • член Обласної науково-методичної ради з цивільного захисту,
 • безпеки життєдіяльності та основ медичних знань.

Робота в науково-методичних комісіях університету:

 • Заступник голови методичної комісії за галуззю знань 1702 «Цивільна безпека» та спеціальністю 7.17020201, 8. 17020201 «Охорона праці (за галузями)» відповідно наказу № 668 від 29.10.2013 р.
 • Член науково-методичної комісії за спеціальністю 7.06010104, 8.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» відповідно наказу № 524 від 26.09.2014 р.
 • Заступник голови науково-методичної комісії зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» в галузі знань 26 «Цивільна безпека» відповідно наказу № 610 від 26.10.2016 р.

Проводиться щорічно підготовка студентів для виступу на студентських наукових конференціях різного рівня. Результати науково-аналітичних досліджень використовуються студентами у магістерських та дипломних роботах, а також публікуються у:

 1. Матеріалах студентської наукової конференції (2006-2010 р., м. Рівне) – 16 тез доповідей.
 2. Матеріалах студентської наукової конференції НУВГП. Науковий неперіодичний збірник (2011 р., м. Рівне) – 3 тези доповідей.
 3. Матеріалах студентської наукової конференції. Вісник НУВГП. Студентська наука (2012-2013 р.р., м. Рівне) – 6 тез доповідей.
 4. Матеріалах Всеукраїнської студентської наукової конференції «Безпека життєдіяльності людини в регіонах України» (2012-2013 р.р., м. Харків) – 4 тези доповідей.
 5. Матеріалах Міжнародної студентської наукової конференції «Безпека людини і суспільства в сучасних умовах життєдіяльності» (2014-2016 р.р., м. Харків) – 4 тези доповідей.
 6. Матеріалах щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (2015-2016 р.р., м. Харків) – 3 тези доповідей.
 7. Збірнику наукових праць «Вісник НУВГП». Технічні науки. (2015 р., м. Рівне) – фахова наукова стаття.
 8. Збірнику «Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування» (2014-2015 р. р., м Рівне) – 8 наукових статей.

У цілому опубліковано 45 наукових праць студентів. Доповіді студентів на Всеукраїнських та Міжнародних науково-технічних конференціях були відзначені дипломами та грамотами: (Гудзь Н., Сульжук Л.В., Хомич С.Ю., Миронець І. О., Семенюк О. Д., Туровська А.О., Васильчук Н.В., Ковальчук Т.М.).

Нагороджено як наукового керівника:

 1. Дипломом за високий рівень підготовки студентів-учасників, активну наукову діяльність та участь у V-й VI-й Міжнародній студентській науковій конференції «Безпека людини і суспільства в сучасних умовах життєдіяльності» (2014-2015 р.р., м. Харків).
 2. Подякою за високий рівень підготовки студентів-учасників Міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція) (2015-2016 р.р.).

Здійснено керівництво науковими роботами студентів:

 1. Наукова студентська робота Бесараба О., Шахманціра Є. «Аналіз стану невиробничого та виробничого травматизму в Україні» (1-е місце на конкурсі ім. Г. Корольової, 2010).
 2. Наукова студентська робота Степасюк О. на тему: «Дослідження впливу стресу на зміни фізіологічних показників студентів у нестандартних ситуаціях» (1-е місце на конкурсі ім. Г. Корольової, 2014).
 3. Наукова студентська робота Євтушик Ю., Чернецької І. на тему: «Дослідження впливу стресу на життя та діяльність людини» (переможець I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2015 р.).
 4. Наукова студентська робота Тимощук К., Шепель М. на тему: «Оцінка впливу хімічних елементів на якість питної води та здоров’я людини» (переможець I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2016 р.).

Оголошено подяку ректора за підготовку переможців конкурсу наукових робіт.

Здійснюється з 2015 р. керівництво науковим гуртком «Безпека людини». Тематика – Безпека людини в сучасних умовах життєдіяльності. Напрям дослідження – удосконалення організаційно-технічних питань безпеки життя та діяльності. За звітний період 2015-2016 р.р. роботи наукового гуртка студентами було:

 • опубліковано 6 наукових статей у збірниках «Вісник НУВГП» та «Студентський вісник НУВГП»;
 • підготовлено 4 тези доповіді на Міжнародні студентські наукові конференції та 4 доповіді на студентську наукову конференцію у НУВГП (Секція «Охорона праці та безпека життєдіяльності»);
 • підготовлено наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, які стали переможцями I туру конкурсу.

Здійснювалася робота по підготовці та проведенні І та ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності» в період з 2013-2016 р.р. відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України та Національного університету водного господарства та природокористування.

Нагороджено:

 1. Грамотами за активну участь у підготовці та проведенні практичної частини ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з БЖД «Надання домедичної допомоги» (2013-2016 р.р.).
 2. Листом-подякою від Харківської громадської організації «Спілка фахівців із безпеки життєдіяльності людини» за професійну підготовку та високоякісне проведення другого туру Всеукраїнської студентської Олімпіади із дисципліни «Безпека життєдіяльності» у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Підвищення кваліфікації

 • Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету (м. Київ, 2006 р.). Свідоцтво СПК № 061247.
 • Міністерство освіти і науки України, програма для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів (м. Рівне, 2007 р.). Посвідчення № 34.
 • Школа педагогічної майстерності навчально-методичного управління при Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 2007 р.). Свідоцтво № 240.
 • Національний університет водного господарства та природокористування, програма «Основи Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу» (м. Рівне, 2007 р.). Сертифікат № 206.
 • Національний університет водного господарства та природокористування, програма університетського семінару «Інноваційні технології навчання в КМСОНП» (м. Рівне, 2008 р.). Сертифікат № 37.
 • Національний університет водного господарства та природокористування, програма університетського семінару «Інноваційні технології навчання в КМСОНП» (м. Рівне, 2009 р.). Сертифікат № 75.
 • Національний університет водного господарства та природокористування, програма «Основи дистанційного навчання» на платформі «PSFDS NUWM» (м. Рівне, 2009 р.). Свідоцтво ДН № 066/09.
 • Національний університет водного господарства та природокористування, програма університетського семінару «Якість навчального процесу в ЄКТС» (м. Рівне, 2010 р.). Сертифікат № 134.
 • ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України» (м. Київ, 2010 р.). Посвідчення № 279-10-18.
 • Національний університет водного господарства та природокористування, програма університетського семінару «Якість навчального процесу в ЄКТС» (м. Рівне, 2012 р.). Сертифікат № 162.
 • Рівненський державний гуманітарний університет, програма для викладачів з психології праці (м. Рівне, 2012-2013 р.р.). Довідка № 79.
 • ННІ післядипломної освіти НУВГП, підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці», «Психологія праці та її безпеки», «Ергономіка робочих місць» (м. Рівне, 2013-2014 р.р.). Свідоцтво 12СПВ 042537.
 • ДСНС України, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, підвищення кваліфікації з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (м. Київ, 2015 р.). Свідоцтво 12СПВ 194919.


E-mail

h.i.turovska@nuwm.edu.ua