Трушева Світлана Сергіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Трушева Світлана Сергіївна

Народилася 9 вересня 1963 року в м. Хмельницький. У 1985 р. з відзнакою закінчила факультет ґрунтознавства і агрохімії Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва і отримала кваліфікацію ученого агронома агрохіміка - ґрунтознавця, спеціальності "Агрохімія і ґрунтознавство".

У 1985 р. поступила до очної аспірантури при кафедрі меліоративного ґрунтознавства та землеробства Українського інституту інженерів водного господарства. У 1996 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.03 – "Агрофізика і агроґрунтознавство" на тему: "Вплив сільськогосподарського використання на склад, властивості та гумусний стан дерново-підзолистих ґрунтів Житомирського Полісся" (наукові керівники – д.с.-г.н., професор Веремеєнко С.І., к.с.-г.н., професор Криштоф В.Г.).

З 1996 по 2007 рр. працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри екології. З вересня 2007 р. – доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.

В період 2001-2002 рр. була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К.47.104.02 за спеціальністю 06.00.03 – агрофізика і агрогрунтознавство.

З 2002 по 2005 рр. та з 2007 по 2013 рр. працювала заступником декана з навчально-методичної та виховної роботи факультету екології та природокористування.

З 2003 р. член-кореспондент Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (секція Екологія та охорона навколишнього середовища). Є автором понад 60 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. одного навчального посібника з грифом МОН України та чотирьох навчальних посібників з грифом НУВГП. Наукові інтереси зосереджені в напрямку проблем деградації ґрунтів під впливом тривалого сільськогосподарського використання, впровадження альтернативних систем землеробства.

У 2007 р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Основні праці

 • Веремеєнко С.І., Трушева С.С. Раціональне використання та охорона земельних ресурсів: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2008. – 162 с.
 • Веремеєнко С.І., Трушева С.С. Моніторинг ґрунтів: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 227 с.
 • Веремеєнко С.І., Трушева С.С. Біологічні системи землеробства: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 196 с.
 • Клименко М.О., Трушева С.С., Гроховська Ю.Р. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (т.3): Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2004. – 211 с.
 • Трушева С.С., Криштоф В.Г. Вплив сільськогосподарських культур і добрив на вміст органічної речовини в ґрунті та її якісний склад в умовах Житомирського Полісся. // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків, 1989, вип. 52. с. 52-57.
 • Трушева С.С., Веремеєнко С.І. Комплексна оцінка рівня родючості дерново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся України.// Матеріали міжнар.наук. конф. "Селекція і технології вирощування польових культур". – Камянець-Подільський, 1995. с. 26-28.
 • Трушева С.С., Троцюк В.С. Трансформація мінералогічного складу мулистої фракції дерново-підзолистих ґрунтів Полісся під впливом сільськогосподарського використання. //Зб.наук.праць "Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра". – Луцьк : Надстир’я, 1998. с. 68-70.
 • Трушева С.С., Криштоф В.Г., Троцюк В.С. Оптимізація гумусного стану дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся України. // Агрохімія і грунтознавство. Спец. випуск до 5 з”їзду УТГА, ч.3, - Харків, 1998. с.23-26.
 • Трушева С.С., Веремеенко С.І. Розрахунок потреб в органічних добривах для створення бездефіцитного балансу гумусу на дерново-підзолистих грунтах Полісся України. //Вісник УДАВГ. – Рівне, вип.1, ч.1, 1998. с.7-10.
 • Трушева С.С., Ліхо О.А. Роль меліорацій в облаштуванні ландшафтів у Рівненській області.// Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Меліорація і водне господарство». - Київ, Аграрна наука, 2002, № 88. с. 154-160.
 • Трушева С.С., Веремеенко С.І. Оцінка гумусового стану ґрунтів за принципами математичного моделювання.// Агрохімія і ґрунтознавство. Спец.вип. до УІ з’їзду УТГА «Ґрунтознавство та агрохімія на шляху до сталого розвитку України», кн.2, - Харків, 2002, с.76-77.
 • Трушева С.С., Смірнова О.С. Розробка заходів по підвищенню ефективності вирощування озимого ріпаку в умовах Лісостепу України.// Вісник НУВГП. – Рівне, вип. 2(46), ч.1, 2009.
 • Трушева С.С., Андріяшева Н.В. Оптимізація системи органічного землеробства на основі агроекологічної оцінки стану ґрунтів господарства (на прикладі ПП "Галекс-Агро" Новоград-Волинського району Житомирської області".// Вісник ХНАУ. – Харків, № 1, 2011, с.187-190.

E-mail

s.s.trusheva@nuwm.edu.ua