Тинчук Сергій Олександрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Тинчук Сергій Олександрович

Освіта

У 2002 році закінчив з відзнакою гідротехнічний факультет Українського державного університету водного господарства та природокористування (нині НУВГП, м. Рівне) та здобув кваліфікацію інженера-гідротехніка за спеціальністю “Гідротехнічне будівництво”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі опору матеріалів і будівельної механіки НУВГП. У 2005 році був прийнятий на посаду асистента цієї ж кафедри, з 2009 по 2014р. працював на посаді старшого викладача, а з 1 вересня 2014 р. обіймає посаду доцента.

25 грудня 2013 р. в Луцькому національному технічному університеті захистив дисертацію на тему «Деформування багатошарових плит на жорсткій основі та вплив дефектів на напружено-деформований стан» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

25 лютого 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки.

Виклад дисциплін:

Викладає дисципліни „Опір матеріалів”, „Основи теорії споруд”, „Будівельна механіка”, „Технічна механіка”, „Організація будівництва з основами системного аналізу”, „Кошторисна справа”, „Організація будівництва транспортних споруд (спеціальний курс)”.

Коло наукових інтересів – займається дослідженням напружено-деформованого стану товстих багатошарових плит, що опираються на деформівну або жорстку основу, за допомогою уточнених двовимірних континуальних моделей. Розглядаються особливості роботи плит на жорсткій основі під дією локалізованого навантаження, дефектів плити та основи у вигляді розшарувань та піддатливих включень.

До основних науково-методичних праць відносяться:

Автор 70 наукових і методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, основні з них:
 • 1. Гуртовый А.Г. Безизгибная уточненная модель деформирования многослойных плит на недеформируемом основании / А.Г.Гуртовый, С.А. Тынчук // Механика композитных материалов. – 2006. – Т. 42, № 5. – С. 643–654.
 • 2. Gurtovyi O.G. and Tynchuk S.O. Research of Deformation of Multilayered Plates on Undeformable Foundation by Unflexural Specified Model // www.uni-weinmar.de/ikm (розділ „papers”). 2006. Р. 1– 6.
 • 3. Гуртовий О.Г. Особливості реалізації варіаційно-різницевим методом уточнених моделей в задачах деформування багатошарових покриттів / О.Г.Гуртовий, С.О. Тинчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, – Вип. 16 (Част.2). – Рівне: НУВГП , 2008. – С. 136–142.
 • 4. Гуртовий О.Г. Розв’язання варіаційно-різницевим методом задачі плоскої деформації для багатошарового покриття на жорсткій основі / О.Г.Гуртовий, С.О. Тинчук // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.2. – К.: НТУ, 2010. – Випуск 21. – С. 329-334.
 • 5. Тинчук С.О. Дослідження області застосування уточнених моделей в задачах деформування покриттів на жорсткій основі / С.О. Тинчук, О.Г. Гуртовий // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: збірн. наук. праць. – Вип. 3. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – с. 171-178.
 • 6. Тинчук С.О. Чисельний аналіз напруженого стану багатошарових покриттів з дефектами на жорсткій основі / С.О. Тинчук // Вісник ТНТУ – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – Том 80.– № 4. – С. 93-102.
 • 7. Гуртовый А.Г. Деформирование однородных и много¬слойных покрытий с продольными дефектами на жестком основании / А.Г. Гуртовый, С.А. Тынчук, Д.В. Жук // Механика композитных материалов. – Т. 52, № 2. –2016 – С. 275-290.
 • 8. O. G. Gurtovyi , S. O. Tynchuk D. V. Zhuk. Deformation of Homogeneous and Multilayered Coverings with Longitudinal Defects on a Rigid Foundation // Mechanics of Composite Materials – May 2016, Volume 52, Issue 2, – pp. 189-198.
 • 9. Гуртовий О.Г. Використання уточнених моделей у задачах розрахунку НДС плит на жорсткій основі та область уточнень / О.Г. Гуртовий, С.О. Тинчук, Л.С. Угрин // В зб.: "Наукові записки", Українська академія друкарства.- 2017.- №1(54).- С. 52-59.
 • 10.Гуртовий О. Г., Тинчук С. О. Уточнене моделювання в задачах деформування покриттів на жорсткій основі під локальним навантаженням. Вісник НУВГП: збірн. наук. праць. Серія: Технічні науки. Рівне: НУВГП, 2018. Вип. 1 (81). С. 187-197.
 • 11. Гуртовий О. Г., Тинчук С. О., Угрин Л. С. Деформування багатошарових плит на жорсткій основі під дією локального навантаження. Наукові записки [Українська академія друкарства]. Львів, 2018. № 1 (56). С. 43–52. [ Index Copernicus].
 • 12. Gurtovy O.G., Tynchuk S.O., Andrushkov V.I. Problems of deformation by local loading of multilayered plates on a rigid foundation. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса, 2019. - Вип. № 76. С. 16–23 [ Index Copernicus].


E-mail

E-mail: s.o.tynchuk@nuwm.edu.ua