Сокаль Валентина Анатоліївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Сокаль Валентина Анатоліївна

Народилась 1968 року. Працювала на посаді вчителя ЗОШ Гощанського району Рівненської області. З 1997 року працювала методистом педагогічного факультету Рівненського економіко-гуманітарного інституту та навчалася в аспірантурі. З 2001 року переведена на посаду викладача кафедри педагогіки. Після захисту кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.09 на тему «Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор» працювала на посаді старшого викладача, доцента кафедри педагогіки Міжнародного університету "Рівненський економіко-гуманітарний інститут". З 2003 по 2013 на посаді декана факультету довузівської підготовки та післядипломної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки. З 2013 року працює у Національному університеті водного господарства та природокористування на посаді доцента кафедри суспільних дисциплін. З 2014 року за сумісництвом на посаді завідувача відділом працевлаштування та профорієнтації НУВГП За час роботи викладала ряд психолого-педагогічних дисциплін, зокрема:

 • "Педагогіка"
 • "Історія педагогіки"
 • "Соціальна педагогіка"
 • "Теорія і методика роботи класного керівника"
 • "Педагогіка вищої школи"
 • "Педагогіка і методика викладання у вищій школі"
 • "Методика викладання у вищій школі"
 • "Народознавство"
 • Історія вищої освіти"
 • "Етнопсихологія та етнопедагогіка"

Освіта

Тернопільський державний педагогічний інститут. Аспірантура за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра педагогіки, підвищення кваліфікації ІПО НУВГП 2016 р. тема:"Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ"

Основні наукові праці

 • Сокаль В.А. Формування професійної культури майбутніх юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Науковий журнал "Молодий вчений": Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної "Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні" (27-28 квітня 2017 р.). - №5.1 (45.1). – Травень. – 2017. - С. 123-127. Index Copernicus
 • Сокаль В.А.Розвиток професійної педагогічної освіти у Північній Європі/ В.А.Сокаль//Науковий журна «Молодий вчений» - №4.1 (56.1) – 2018 – С.68-72. Index Copernicus
 • Сокаль В.А. Особливості проведення профорієнтації у зарубіжних країнах / В.А.Сокаль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. №16 (59). – Рівне: РДГУ, 2017. – 287 с.
 • Сокаль В.А. Сучасні підходи до викладання педагогічних дисциплін у європейських країнах (польський досвід)/В.А.Сокаль // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції "Інституціоналізація процесів в євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування. - Рівне: НУВГП, 2016. - С. 249-252.
 • Сокаль В.А Формування ціннісних орієнтацій як умова самореалізації студентської молоді./В.А.Сокаль. Матеріали ХLIX Міжнародної науково-практичної конференції Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації. Том 4. Чернівці, 29-30 листопада 2016 р. – С.20-22
 • Сокаль В.А. Теоретичні основи активізації навчальної діяльності студентів / В.А. Сокаль. Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. - Ужгород:ДВНЗ "УжНУ", 2015. – Вип. 1(6). - C.165-170.
 • Сокаль В.А. Кратко І.І. Гуманістична спрямованість сучасного викладача як компонент педагогічної майстерності. / В.А.Сокаль І.І.Кратко.//Нова педагогічні думка. №4 (96). 2018. С.123-127. ISSN 2520-6427
 • Сокаль В.А., Міцкевич Ю. «Особливості фітнес-програм, спрямованих на оздоровлення дітей шкільного віку». В.А.Сокаль Ю.Міцкевич// Нова педагогічні думка. №1 (95).2019. С.189-192. ISSN 2520-6427
 • Сокаль В.А. Особливості професійної педагогічної освіти європейських країн /В.А.Сокаль// Всеукраїнський науково-практичний журнал "Директор школи, ліцею, гімназії" – Спеціальний тематичний випуск "Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського простору". – N 4.- Кн.1. – том І (83). – К.: – Гнозис, 2019. – С.61-68
 • Сокаль В.А., Гурінчук Л.Є. Управлінський аспект розвитку креативного навчального закладу. /В.А.Сокаль, Л.Є.Гурінчук// Педагогічні науки: теорія та історія, інноваційні технології : наук.журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – No 1 (95). – С.103-115.
 • Сокаль В.А. Проблеми модернізації вищої освіти України /Збірник наукових праць І всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання модернізації національної економіки України в умовах інтеграції до європейського економічного простору: реформування державного сектору, бізнесу та освіти: Полтава, 2014. – С.85-89.
 • Сокаль В. А. Культура педагогічного спілкування у вищому навчальному закладі технічного профілю / В.А. Сокаль // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39(4). - С. 247-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(4)__40.
 • Сокаль В.А. Використання новітніх технологій при оцінюванні знань студентів вищих навчальних закладів. / В.А. Сокаль. // Вища освіта України №3 (додаток 1) - 2010р. - Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія,технології».- Т.2 - С.343-349.
 • Сокаль В.А. Проблема активізації навчальної діяльності в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. /В.А. Сокаль// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – С. 187-192.
 • Сокаль В.А. Самостійна робота студента в контексті Болонського процесу. /В.А. Сокаль. // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Рівне, 2011р. – С.132-133.
 • Сокаль В.А. Засоби активізації навчальної діяльності школярів /В.А.Сокаль// Зб. наук.праць «Пед. науки». Випуск 58. Ч. 2. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 212-218.
 • Сокаль В.А. Розвиток творчих здібностей студентської молоді. / В.А. Сокаль // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Спецвипуск 10. – Слов’янськ: СДПУ – 2012. – С. 211- 218.
 • Мельничук Л.Б., Сокаль В.А. Теорія і практика роботи класного керівника. Робочий зошит. / Л.Б. Мельничук, В.А. Сокаль. – Рівне, 2012. – 36 с.
 • Сокаль В.А. Теорії виникнення ігрової діяльності./ В.А. Сокаль. // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2013. - №4(72). – С.89-94
 • Сокаль В.А. Проблема модернізації вищої освіти України // Збірник наукових праць. - Полтава, 2014. - С.85-89.
 • Сокаль В.А. Теоретичні основи активізації навчальної діяльності студентів / Педагогічні інновації у фаховій освіті:Зб. наук. праць: - Ужгород, 2015. - Вип.16. - С.165- 170;

Народознавчий компонент при викладанні дисциплін гуманітарного циклу у ВНЗ технічного профілю. Електронне наукове видання «Теорія і методика професійної освіти» Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. м. Київ. Лютий, 2015;

 • Сокаль В.А. Сучасні підходи до викладання педагогічних дисциплін у європейських країнах (польський досвід )/В.А.Сокаль // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції "Інституціоналізація процесів в євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування. Рівне: НУВГП, 2016. С. 249-252.
 • Сокаль В.А Формування ціннісних орієнтацій як умова самореалізації студентської молоді./В.А.Сокаль. Матеріали ХLIX Міжнародної науково-практичної конференції Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації. Том 4. Чернівці, 29-30 листопада 2016 р. С.20-22
 • Сокаль В.А. «Розвиток професійної педагогічної освіти: європейський досвід»/В.А. Сокаль// Збірник матеріалів Всеукраїнській конференції «Університет і школа: перспективи співпраці». 19-21 квітня 2018 р. Рівне . С.84-86
 • Лагоднюк О.А., Сокаль В.А. «Особливості організації та проведення профорієнтаційних заходів у НУВГП»/ О.А.Лагоднюк В.А. Сокаль// Збірник матеріалів Всеукраїнській конференції «Університет і школа: перспективи співпраці». 19-21 квітня 2018 р. Рівне . С.49-52
 • Клюха О. О., Сокаль В. А. Сучасні тенденції розвитку економічної освіти / О.О.Клюха, В.А.Сокаль//Збірник тез І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти. м.Рівне, 27-28 квітня 2018 р. С.44-48.
 • Лагоднюк О.А., Сокаль В.А. Про концепцію профорієнтаційної роботи НУВГП // Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Університет і школа: перспективи співпраці". Рівне: НУВГП, 2017. С. 49-53.
 • Сокаль В.А. Зарубіжний досвід становлення професійної орієнтації // Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Університет і школа: перспективи співпраці". Рівне: НУВГП, 2017. С. 85-88.
 • Сокаль В.А. Компетентнісний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти //Матеріали конференції Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування». Рівне, 22 листопада 2018 р НУВГП, С.385-388. http://ep3.nuwm.edu.ua/13190/
 • Сокаль В.А. Довгополюк В.В. Формування компетентнісного підходу до викладання економічних дисциплін./ Матеріали конференції /Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування». Рівне, 22 листопада 2018р.НУВГП, С.388-391. http://ep3.nuwm.edu.ua/13190/
 • Sokal Valentine. Організація самостійної роботи з педагогічних дисциплін у ВНЗ технічного профілю.// Organization of independent work of pedagogical disciplines in Universities technical profile. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6 (12):642-654. eISSN 23918306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.221122 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4108 https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/771147
 • Сокаль В.А. Розвиток професійної педагогічної освіти у Північній Європі/ В.А.Сокаль//Науковий журна «Молодий вчений» - №4.1 (56.1) – 2018 С.68-72. Index Copernicus
 • Сокаль В.А. Формування професійної культури майбутніх юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Науковий журнал "Молодий вчений": Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної "Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні" (27-28 квітня 2017 р.). - №5.1 (45.1). – Травень. – 2017. С. 123-127. Index Copernicus.
 • Сокаль В.А., Грушевська В.О. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ./В.А.Сокаль В.А., В.О.Грушевська .The st International scientific and practical conference “Priority directions of science development” October 28-29, 2019) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019. - С.182-186.
 • Сокаль В.А. “Особливості проведення профорієнтаційної роботи в сучасних умовах”. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці» - 11-12 квітня 2019 р. м. Рівне.. С.87-89
 • Сокаль В.А. “ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ” матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції “Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти”. Рівне, 2019. С.58-62.


Монографії

 • Олексін Ю.П., Якубовська С.С., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є. Глава 7. Особистісний розвиток науково-педагогічного працівника як засіб гуманізації вищої технічної освіти. // Научное окружение современного человека: Образование и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История, Архитектура и строительство: монография / [авт.кол.: И.Я.Львович, Ю.П.Олексин, А.П.Преображенский, А.В.Толбатов, О.Н.Чопоров и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 169 с. : ил., табл. ISBN 978-617-7414-29-1. DOI: 10.30888/978-617-7414-29-1.0.
 • Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Сталовєрова Г.В., Чернюк І.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Монографія /Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Сталовєрова Г.В., Чернюк І.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. - Рівне: ФОП Зламан М.М., 2018. 249 с.
 • Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Якубовська С.С. Глава 8. Розвиток професійної педагогічної освіти у Західній Європі. Монография: Глобализиция современных научных исследований. Научный мир. 2018. С.108-114. ISBN 978-5-604 ]45]-0-4.
 • Олексін Ю.П., Якубовська С.С., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є. Розділ 4.Формування професійної компетентності менеджера в галузі освіти.// .Розвиток соціально-культурної сфери в сучасному суспільстві. Частина 1. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019 - 133 с. : іл., табл. - ISBN 978-617-7414-73-4 - С.84-94, 129.
 • Давидович С.Н., Колодич О.Б., Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Ставицький О.О., Сталовєрова Г.В., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. // Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти (випуск ІІ): Монографія / Давидович С.Н., Колоди О.Б., Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Ставицький О.О., Сталовєрова Г.В., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. – Рівне: ФОП Зламан М.М., 2019. – 326 с.
 • Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С., Глава 1. Сучасний стан та особливості підготовки IT-компетентності керівників у закладах вищої освіти // Инновационная наука, образование, производство и транспорт: образование, физическое воспитание, психология, социология, философия, филология, биология. Книга 2. Часть 3: серия монографий / [авт.кол. : Г.А.Гилев, Ч.Т.Иванков, О.Л.Калашникова, Ю.П.Олексин, Г.А.Федотова и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 – 160 с.: ил., табл. – (Серия «Инновационная наука, образование, производство и транспорт»; №2). ISBN 978-617-7414-80-2. – С. 14-22, 146.


 • Довідник для абітурієнтів 2015 (для ОКР «бакалавр») / В.І. Корбутяк, О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. Бордюженко та ін. - НУВГП, 2015. – 146 с;
 • Довідник для абітурієнтів 2016 (для ОКР «бакалавр») / В.І. Корбутяк, О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. Швець та ін. - НУВГП, 2016. – 146 с;
 • Довідник для абітурієнтів 2017 (для ОКР «бакалавр») / О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. О.М.Швець та ін. - НУВГП, 2017. – 154 с;
 • Довідник для абітурієнтів 2018 (для ОКР «бакалавр») / О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, І.В.Шевчук та ін. - НУВГП, 2018. – 150 с;

Методична робота

 • 1.07-03-13.Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.18010021 «Управління навчальним закладом» денної та заочної форми навчання / В.А. Сокаль, А.Є. Залужна. – Рівне: НУВГП, 2015. – 40 с.
 • 2. 07-03-16. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки та пcихології» для студентів для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. - 48 с.
 • 3. 07-03-17. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» спеціальності

8. 18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. - 32 с.

 • 4. 07-03-18. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки і психології вищої школи» спеціальності 8.04030101 «Прикладна математика» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. - 32
 • 5. 07-03-19. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка і методика викладання у вищій школі» для студентів 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. – 24 с.
 • 6. 07-03-20 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальностей: 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.18010021 «Управління навчальним закладом» денної форми навчання / В.А.Сокаль . – Рівне: НУВГП, 2015. – с.26.
 • 7. 07-03-103 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка успіху та розвитку кар’єри»» для студентів спеціальності усіх спеціальностей НУВГП /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 29 с.
 • 8. 07-03-108 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Історія вищої освіти» для студентів спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» заочної форми навчання /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 20 с.
 • 9. 07-03-109 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Історія вищої освіти» для студентів спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 34 с.
 • 10. 07-03-104 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Етнопедагогіка» для студентів сіх спеціальностей НУВГП /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 32 с.
 • 11. 07-03-108 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки та психології» для студентів усіх спеціальностей НУВГП /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018- 44 с.
 • 12. 07-03-164 Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», денної форм навчання / В. А. Сокаль. Рівне : НУВГП, 2019. 36 с.
 • 13. 07-03-165 Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 «Психологія», денної та заочної форм навчання / В .А. Сокаль. Рівне: НУВГП, 2019. 38 с.
 • 14. 07-03-163 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврсього) освітнього рівня спеціальності 015.10 “Професійна освіта. Комп'ютерні технології денної та заочної форм навчання / В.А.Сокаль. Рівне: НУВГП, 2018. 55 с.
 • 15. 07-03-162 Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання / В.А.Сокаль. Рівне: НУВГП, 2019. 64 с.
 • 07-03-257 Сокаль, В. А. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-167 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-166 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Етнопсихологія та етнопедагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 "Психологія" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Навчальні курси:

 • "Педагогіка і психологія вищої школи"
 • "Педагогіка і методика викладання у вищій школи"
 • "Педагогіка вищої школи"
 • "Педагогіка та методика викладання у вищій школі"
 • "Історія вищої освіти"
 • "Методика викладання у вищій школі"
 • "Народознавство"

Гурток:

 • "Етнопедагогіка Полісся та Волині"
майстер-клас
Народознавство

Підвищення кваліфікації:

 • 2016 р. . ІПО НУВГП Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №988177 від 25.06.2016 р.
Тема: “Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ”.

Неформальна освіта, громадські організації:

 • Асоціація політичних психологів України. Членський квиток №439. Рік вступу 2019 р.
 • Позитивна психологія. Модуль 1. Основи психологічного консультування.
 • Наукове консультування підприємств, установ, організацій.

Вовковиївська ЗОШ І-ІІІ ст. Період: 2016-2018 р.р.. Здійснення наукового консультування учителів та учнів Вовковиївської ЗОШ І-ІІІ ступеня щодо сучасних тенденції розвитку освіти в Україні, особливостей педагогічної освіти зарубіжних країн, формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді, проведення профілактичної роботи щодо подолання девіантної поведінки учнівської молоді та ін...(Довідка №19 від 31.01.2019 р.)

 • Керівництво науковою роботою Фінюк Ірини Михайлівни, учениці 9 класу Вовковиївської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 3 місце II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”. Тема дослідження «Творчість коваля Олега Боньковського», секція «Етнології», Наказ №67 від 05.03.2020 https://drive.google.com/file/d/1pxHUyj5i5p3aFIs5fYtau2Z0wqpkrVTg/view