Сокаль Валентина Анатоліївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Жирний текст== Біографія ==

Сокаль Валентина Анатоліївна

Народилась 1968 року. Працювала на посаді вчителя ЗОШ Гощанського району Рівненської області. З 1997 року працювала методистом педагогічного факультету Рівненського економіко-гуманітарного інституту та навчалася в аспірантурі. З 2001 року переведена на посаду викладача кафедри педагогіки. Після захисту кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.09 на тему «Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор» працювала на посаді старшого викладача, доцента кафедри педагогіки Міжнародного університету "Рівненський економіко-гуманітарний інститут". З 2003 по 2013 на посаді декана факультету довузівської підготовки та післядипломної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки. З 2013 року працює у Національному університеті водного господарства та природокористування на посаді доцента кафедри суспільних дисциплін. З 2014 року за сумісництвом на посаді завідувача відділом працевлаштування та профорієнтації НУВГП За час роботи викладала ряд психолого-педагогічних дисциплін, зокрема:

 • "Педагогіка"
 • "Історія педагогіки"
 • "Соціальна педагогіка"
 • "Теорія і методика роботи класного керівника"
 • "Педагогіка вищої школи"
 • "Педагогіка і методика викладання у вищій школі"
 • "Методика викладання у вищій школі"
 • "Народознавство"
 • Історія вищої освіти"
 • "Етнопсихологія та етнопедагогіка"
 • "Арт-педагогіка"
 • "Психолого-педагогічні основи професійної діяльності"
 • https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.3765366470201381/3765353023536059/

Освіта

Тернопільський державний педагогічний інститут. Аспірантура за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра педагогіки, підвищення кваліфікації ІПО НУВГП 2016 р. тема:"Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ"

Основні наукові праці

 • Сокаль В.А. Особливості професійної педагогічної освіти європейських країн /В.А.Сокаль// Всеукраїнський науково-практичний журнал "Директор школи, ліцею, гімназії" – Спеціальний тематичний випуск "Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського простору". – N 4.- Кн.1. – том І (83). – К.: – Гнозис, 2019. – С.61-68
 • Сокаль В.А., Гурінчук Л.Є. Управлінський аспект розвитку креативного навчального закладу. /В.А.Сокаль, Л.Є.Гурінчук// Педагогічні науки: теорія та історія, інноваційні технології : наук.журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – No 1 (95). – С.103-115.
 • Бойчук Н.К., Олексін Ю.П., Сокаль В.А. Управлінська діяльність як засіб художньо-естетичного розвитку особистості учня закладу загальної середньої освіти (Мала академія народних мистецтв та ремесел Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2). // «Нова педагогічна думка». Науково-методичний журнал. №2. – 2020 . – С. 84-92.
 • Сокаль В.А. Формування професійної культури майбутніх юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Науковий журнал "Молодий вчений": Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної "Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні" (27-28 квітня 2017 р.). - №5.1 (45.1). – Травень. – 2017. - С. 123-127. Index Copernicus
 • Сокаль В.А.Розвиток професійної педагогічної освіти у Північній Європі/ В.А.Сокаль//Науковий журна «Молодий вчений» - №4.1 (56.1) – 2018 – С.68-72. Index Copernicus
 • Сокаль В.А. Особливості проведення профорієнтації у зарубіжних країнах / В.А.Сокаль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. №16 (59). – Рівне: РДГУ, 2017. – 287 с.
 • Сокаль В.А. Сучасні підходи до викладання педагогічних дисциплін у європейських країнах (польський досвід)/В.А.Сокаль // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції "Інституціоналізація процесів в євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування. - Рівне: НУВГП, 2016. - С. 249-252.
 • Сокаль В.А Формування ціннісних орієнтацій як умова самореалізації студентської молоді./В.А.Сокаль. Матеріали ХLIX Міжнародної науково-практичної конференції Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації. Том 4. Чернівці, 29-30 листопада 2016 р. – С.20-22
 • Сокаль В.А. Теоретичні основи активізації навчальної діяльності студентів / В.А. Сокаль. Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. - Ужгород:ДВНЗ "УжНУ", 2015. – Вип. 1(6). - C.165-170.
 • Сокаль В.А. Кратко І.І. Гуманістична спрямованість сучасного викладача як компонент педагогічної майстерності. / В.А.Сокаль І.І.Кратко.//Нова педагогічні думка. №4 (96). 2018. С.123-127. ISSN 2520-6427
 • Сокаль В.А., Міцкевич Ю. «Особливості фітнес-програм, спрямованих на оздоровлення дітей шкільного віку». В.А.Сокаль Ю.Міцкевич// Нова педагогічні думка. №1 (95).2019. С.189-192. ISSN 2520-6427
 • Сокаль В.А. Особливості професійної педагогічної освіти європейських країн /В.А.Сокаль// Всеукраїнський науково-практичний журнал "Директор школи, ліцею, гімназії" – Спеціальний тематичний випуск "Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського простору". – N 4.- Кн.1. – том І (83). – К.: – Гнозис, 2019. – С.61-68
 • Сокаль В.А., Гурінчук Л.Є. Управлінський аспект розвитку креативного навчального закладу. /В.А.Сокаль, Л.Є.Гурінчук// Педагогічні науки: теорія та історія, інноваційні технології : наук.журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – No 1 (95). – С.103-115.
 • Сокаль В.А. Проблеми модернізації вищої освіти України /Збірник наукових праць І всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання модернізації національної економіки України в умовах інтеграції до європейського економічного простору: реформування державного сектору, бізнесу та освіти: Полтава, 2014. – С.85-89.
 • Сокаль В. А. Культура педагогічного спілкування у вищому навчальному закладі технічного профілю / В.А. Сокаль // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39(4). - С. 247-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(4)__40.
 • Сокаль В.А. Використання новітніх технологій при оцінюванні знань студентів вищих навчальних закладів. / В.А. Сокаль. // Вища освіта України №3 (додаток 1) - 2010р. - Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія,технології».- Т.2 - С.343-349.
 • Сокаль В.А. Проблема активізації навчальної діяльності в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. /В.А. Сокаль// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – С. 187-192.
 • Сокаль В.А. Самостійна робота студента в контексті Болонського процесу. /В.А. Сокаль. // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Рівне, 2011р. – С.132-133.
 • Сокаль В.А. Засоби активізації навчальної діяльності школярів /В.А.Сокаль// Зб. наук.праць «Пед. науки». Випуск 58. Ч. 2. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 212-218.
 • Сокаль В.А. Розвиток творчих здібностей студентської молоді. / В.А. Сокаль // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Спецвипуск 10. – Слов’янськ: СДПУ – 2012. – С. 211- 218.
 • Мельничук Л.Б., Сокаль В.А. Теорія і практика роботи класного керівника. Робочий зошит. / Л.Б. Мельничук, В.А. Сокаль. – Рівне, 2012. – 36 с.
 • Сокаль В.А. Теорії виникнення ігрової діяльності./ В.А. Сокаль. // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2013. - №4(72). – С.89-94
 • Сокаль В.А. Проблема модернізації вищої освіти України // Збірник наукових праць. - Полтава, 2014. - С.85-89.
 • Сокаль В.А. Теоретичні основи активізації навчальної діяльності студентів / Педагогічні інновації у фаховій освіті:Зб. наук. праць: - Ужгород, 2015. - Вип.16. - С.165- 170;

Народознавчий компонент при викладанні дисциплін гуманітарного циклу у ВНЗ технічного профілю. Електронне наукове видання «Теорія і методика професійної освіти» Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. м. Київ. Лютий, 2015;

 • Сокаль В.А. Сучасні підходи до викладання педагогічних дисциплін у європейських країнах (польський досвід )/В.А.Сокаль // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції "Інституціоналізація процесів в євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування. Рівне: НУВГП, 2016. С. 249-252.
 • Сокаль В.А Формування ціннісних орієнтацій як умова самореалізації студентської молоді./В.А.Сокаль. Матеріали ХLIX Міжнародної науково-практичної конференції Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації. Том 4. Чернівці, 29-30 листопада 2016 р. С.20-22
 • Сокаль В.А. «Розвиток професійної педагогічної освіти: європейський досвід»/В.А. Сокаль// Збірник матеріалів Всеукраїнській конференції «Університет і школа: перспективи співпраці». 19-21 квітня 2018 р. Рівне . С.84-86
 • Лагоднюк О.А., Сокаль В.А. «Особливості організації та проведення профорієнтаційних заходів у НУВГП»/ О.А.Лагоднюк В.А. Сокаль// Збірник матеріалів Всеукраїнській конференції «Університет і школа: перспективи співпраці». 19-21 квітня 2018 р. Рівне . С.49-52
 • Клюха О. О., Сокаль В. А. Сучасні тенденції розвитку економічної освіти / О.О.Клюха, В.А.Сокаль//Збірник тез І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти. м.Рівне, 27-28 квітня 2018 р. С.44-48.
 • Лагоднюк О.А., Сокаль В.А. Про концепцію профорієнтаційної роботи НУВГП // Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Університет і школа: перспективи співпраці". Рівне: НУВГП, 2017. С. 49-53.
 • Сокаль В.А. Зарубіжний досвід становлення професійної орієнтації // Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Університет і школа: перспективи співпраці". Рівне: НУВГП, 2017. С. 85-88.
 • Сокаль В.А. Компетентнісний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти //Матеріали конференції Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування». Рівне, 22 листопада 2018 р НУВГП, С.385-388. http://ep3.nuwm.edu.ua/13190/
 • Сокаль В.А. Довгополюк В.В. Формування компетентнісного підходу до викладання економічних дисциплін./ Матеріали конференції /Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування». Рівне, 22 листопада 2018р.НУВГП, С.388-391. http://ep3.nuwm.edu.ua/13190/
 • Sokal Valentine. Організація самостійної роботи з педагогічних дисциплін у ВНЗ технічного профілю.// Organization of independent work of pedagogical disciplines in Universities technical profile. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6 (12):642-654. eISSN 23918306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.221122 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4108 https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/771147
 • Сокаль В.А. Розвиток професійної педагогічної освіти у Північній Європі/ В.А.Сокаль//Науковий журна «Молодий вчений» - №4.1 (56.1) – 2018 С.68-72. Index Copernicus
 • Сокаль В.А. Формування професійної культури майбутніх юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Науковий журнал "Молодий вчений": Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної "Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні" (27-28 квітня 2017 р.). - №5.1 (45.1). – Травень. – 2017. С. 123-127. Index Copernicus.
 • Сокаль В.А., Грушевська В.О. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ./В.А.Сокаль В.А., В.О.Грушевська .The st International scientific and practical conference “Priority directions of science development” October 28-29, 2019) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019. - С.182-186.
 • Сокаль В.А. “Особливості проведення профорієнтаційної роботи в сучасних умовах”. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці» - 11-12 квітня 2019 р. м. Рівне.. С.87-89
 • Сокаль В.А. “ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ” матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції “Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти”. Рівне, 2019. С.58-62.
 • Сокаль В.А., Крук Я.В. Сакральний зміст поліської вишивки в українській етнології // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: сучасні освітні виклики та перспективи розвитку» ( 20-21 травня 2021 р., м. Рівне).
 • Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є., Якубовська В.А. Суб’єкт і об’єкт як елемент маркетингової діяльності освітнього ринку закладу вищої освіти. // UDC 001.1 The 2 nd International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (September 23-25, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. 578 p. С. 481-489.
 • Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. Особливості організаційної культури в закладі освіти. // UDC 001.1 The 1 st International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (October 1-3, 2020) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020. 710 p., - С. 476-485.
 • Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. Модель формування комунікативної компетентності майбутнього викладача ЗВО в умовах магістратури // UDC 001.1 The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. 435 p. С.211-217. ISBN 978-3-954753-02-4.
 • Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. Особливості застосування інноваційних технологій навчання у системі вищої освіти. // UDC 01.1 The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria. 693 p. С. 382-388. ISBN - 978-1-63848-660-2 DOI - 10.46299/ISG.2021.I.XXV.
 • Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є. Навчання в умовах магістратури як підгрунтя освіти впродовж життя. // UDC 001.1 The 10th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (May 12-14, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. 778 p. С. 555-562. ISBN 978-1-73981-124-2
 • Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Якубовська С.С. Сучасні інтерактивні технології навчання здобувачів освіти. // UDC 001.1 The 9 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (May 19-21, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 678 p. С.466-475. ISBN 978-1-4879-3793-5


Монографії

 • Олексін Ю.П., Якубовська С.С., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є. Глава 7. Особистісний розвиток науково-педагогічного працівника як засіб гуманізації вищої технічної освіти. // Научное окружение современного человека: Образование и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История, Архитектура и строительство: монография / [авт.кол.: И.Я.Львович, Ю.П.Олексин, А.П.Преображенский, А.В.Толбатов, О.Н.Чопоров и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 169 с. : ил., табл. ISBN 978-617-7414-29-1. DOI: 10.30888/978-617-7414-29-1.0.
 • Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Сталовєрова Г.В., Чернюк І.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Монографія /Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Сталовєрова Г.В., Чернюк І.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. - Рівне: ФОП Зламан М.М., 2018. 249 с.
 • Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Якубовська С.С. Глава 8. Розвиток професійної педагогічної освіти у Західній Європі. Монография: Глобализиция современных научных исследований. Научный мир. 2018. С.108-114. ISBN 978-5-604 ]45]-0-4.
 • Олексін Ю.П., Якубовська С.С., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є. Розділ 4.Формування професійної компетентності менеджера в галузі освіти.// .Розвиток соціально-культурної сфери в сучасному суспільстві. Частина 1. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019 - 133 с. : іл., табл. - ISBN 978-617-7414-73-4 - С.84-94, 129.
 • Давидович С.Н., Колодич О.Б., Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Ставицький О.О., Сталовєрова Г.В., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. // Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти (випуск ІІ): Монографія / Давидович С.Н., Колоди О.Б., Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Ставицький О.О., Сталовєрова Г.В., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. – Рівне: ФОП Зламан М.М., 2019. – 326 с.
 • Олексін Ю.П., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С., Глава 1. Сучасний стан та особливості підготовки IT-компетентності керівників у закладах вищої освіти // Инновационная наука, образование, производство и транспорт: образование, физическое воспитание, психология, социология, философия, филология, биология. Книга 2. Часть 3: серия монографий / [авт.кол. : Г.А.Гилев, Ч.Т.Иванков, О.Л.Калашникова, Ю.П.Олексин, Г.А.Федотова и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 – 160 с.: ил., табл. – (Серия «Инновационная наука, образование, производство и транспорт»; №2). ISBN 978-617-7414-80-2. – С. 14-22, 146.
 • Ю.П., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С., Глава 8. Особливості підготовки викладачів закладу вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. // Наукове оточення сучасної людини: економіка і торгівля, менеджмент і маркетинг, туризм і рекреація, освіта і педагогіка, філологія, мовознавство і літературознавство, юридичні та політичні науки. Книга 3. Часть 2: серія монографій / [авт.кол. : І.Я. Львович, Г.А. Мохорєв, Ю.П. Олексин, М.М. Сас, Н.М. Сирота та ін.]. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2020 - 157 с.: ил., табл. - (Серія «Наукове оточення сучасної людини»; №3). – С. 67-77, 149-150.
 • Кочубей А.В., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Примачок Л.Л, Сокаль В.А., Ставицький О.О, Шевчук Т.Є., Шпак С.Г. Якубовська С.С // Суспільні дисципліни як фактор формування цивілізаційної компетентності: сучасні освітні виклики і перспективи розвитку (випуск ІІІ): Монографія / Кочубей А.В., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Примачок Л.Л, Сокаль В.А., Ставицький О.О, Шевчук Т.Є., Шпак С.Г. Якубовська С.С. – Рівне: О. Зень., 2021. – 148 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/22203/1/%D0%9A%D0%B0%D1%84-%D0%BC%D0%BE%D0%BD-2021-11-17.pdf


Наукове керівництво здобувачів вищої освіти:

 • Стукало Олександр здобувач вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, Національний університет водного господарства та природокористування, (м. Рівне) (науковий керівник Сокаль В.А.., кандидат педагогічних наук, доцент, НУВГП). Методологія педагогіки та психології як наук про пізнання людини .// Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: сучасні освітні виклики та перспективи розвитку» ( 20-21 травня 2021 р., м. Рівне). http://ep3.nuwm.edu.ua/21046 /1/2
 • Макар. О., магістр спеціальності Облік і аудит. ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ПЕРЕВАГИ /О. Макар (науковий керівник В.Сокаль)//збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» - Чернігів: ЧНТУ, 9 листопада 2018 р. С.236-238 https://stu.cn.ua/wp-ontent/uploads/2021/04/konkup18-z.pdf
 • Довгополюк В. магістр спеціальності менеджмент і адміністрування. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН.. /В.Довгополюк ) (науковий керівник В.Сокаль) //збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування». Рівне, НУВГП, С.24-26. http://ep3.nuwm.edu.ua/13190/
 • Гусевик І.М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ - Збірник наукових матеріалів ХXХV Міжнародної інтернет —конференції «Світові тенденції сучасних наукових досліджень» – м. Вінниця, 28 жовтня 2019 року. – Ч.8, С.26-30. https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
 • Адамчук Вікторія (магістр спеціальності УНЗ-61м). “Інноваційні підходи до формування управлінської компетентності керівника навчального закладу”./Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції “Університет і школа: перспективи співпраці”. 2018 - Рівне 19-21 квітня. - С.3-5
 • Бурдейна Катерина (магістр спеціальності ПВШ-61 м) “Формування базових компетентностей здобувачів вищої освіти». /Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції “Університет і школа: перспективи співпраці”. - Рівне 19-21 квітня.-2018. - С.9-11
 • Прокопчук Ірина (магістр групи ПМ 51м) “Формування професійних компетентностей студентів ІТ спеціальностей». /Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції “Університет і школа: перспективи співпраці”. - Рівне 19-21 квітня. – 2018 - С.73-76
 • Бурдейна К. М., студентка групи ПВШз-61,м Національного університету водного господарства та природокористування. Професійна компетентність викладача ЗВО (науковий керівник Сокаль В.А.) /Збірник тез І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції “Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти”. - м.Рівне, 27-28 квітня 2018 р С.78-82. http://ep3.nuwm.edu.ua/9578
 • Заєць В. П., студент групи ПВШз-61,м Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне). Формування особистості студента як суб’єкта процесу навчання у ВНЗ (науковий керівник Сокаль В.А.)/Збірник тез І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції “Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти”. - м.Рівне, 27-28 квітня 2018 р С.82-86. http://ep3.nuwm.edu.ua/9578
 • Кратко І.І., студентка ПВШ,м-51 Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне). Адаптація студента до навчання у вищій школі (науковий керівник Сокаль В.А.)/Збірник тез І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції “Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти”. - м.Рівне, 27-28 квітня 2018 р С.90-94. http://ep3.nuwm.edu.ua/9578
 • Юдко Є.М., студентка групи ПМ-51м Національного університету водного господарства та природокористування. Перспективи розвитку ІТ освіти в Україні (науковий керівник Сокаль В.А.) /Збірник тез І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції “Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти”. - м.Рівне, 27-28 квітня 2018 р С.. 112-116. http://ep3.nuwm.edu.ua/9578
 • Гурінчук Л.Є. Розвиток креативного навчального закладу в інформаційному просторі ./Технології навчання : науково-методичний збірник. [Електронне видання]. Вип. 17. – Рівне : НУВГП, 2019. – С.89-97. http://ep3.nuwm.edu.ua/16795/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA__2019__17.pdf
 • Бушко О.А. Управлінська діяльність керівника закладу дошкільної освіти: базові положення./Технології навчання : науково-методичний збірник. [Електронне видання]. Вип. 17. – Рівне : НУВГП, 2019. – С. 98 – 106. http://ep3.nuwm.edu.ua/16795/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA__2019__17.pdf
 • Кравчук А.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАГІСТРІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ // Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Матеріали IІI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне, 18 - 19 травня 2020 р.) / Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту НУВГП. – Рівне, 2020. – 148 с., - С.12-18. http://ep3.nuwm.edu.ua/19772/1/
 • Сокаль Ю.І. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ// Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Матеріали IІI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне, 18 - 19 травня 2020 р.) / Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту НУВГП. – Рівне, 2020. – 148 с., - С.12-18. http://ep3.nuwm.edu.ua/19772/1/
 • Грушевська В.О. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ./В.А.Сокаль В.А., В.О.Грушевська .The 1st International scientific and practical conference “Priority directions of science development” October 28-29, 2019) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019. - С.182-186.2.
 • Довідник для абітурієнтів 2015 (для ОКР «бакалавр») / В.І. Корбутяк, О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. Бордюженко та ін. - НУВГП, 2015. – 146 с;
 • Довідник для абітурієнтів 2016 (для ОКР «бакалавр») / В.І. Корбутяк, О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. Швець та ін. - НУВГП, 2016. – 146 с;
 • Довідник для абітурієнтів 2017 (для ОКР «бакалавр») / О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. О.М.Швець та ін. - НУВГП, 2017. – 154 с;
 • Довідник для абітурієнтів 2018 (для ОКР «бакалавр») / О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, І.В.Шевчук та ін. - НУВГП, 2018. – 150 с;

Методична робота

 • 1.07-03-13.Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.18010021 «Управління навчальним закладом» денної та заочної форми навчання / В.А. Сокаль, А.Є. Залужна. – Рівне: НУВГП, 2015. – 40 с.
 • 2. 07-03-16. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки та пcихології» для студентів для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. - 48 с.
 • 3. 07-03-17. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» спеціальності

8. 18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. - 32 с.

 • 4. 07-03-18. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки і психології вищої школи» спеціальності 8.04030101 «Прикладна математика» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. - 32
 • 5. 07-03-19. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка і методика викладання у вищій школі» для студентів 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. – 24 с.
 • 6. 07-03-20 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальностей: 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.18010021 «Управління навчальним закладом» денної форми навчання / В.А.Сокаль . – Рівне: НУВГП, 2015. – с.26.
 • 7. 07-03-103 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка успіху та розвитку кар’єри»» для студентів спеціальності усіх спеціальностей НУВГП /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 29 с.
 • 8. 07-03-108 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Історія вищої освіти» для студентів спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» заочної форми навчання /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 20 с.
 • 9. 07-03-109 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Історія вищої освіти» для студентів спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 34 с.
 • 10. 07-03-104 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Етнопедагогіка» для студентів сіх спеціальностей НУВГП /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 32 с.
 • 11. 07-03-108 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки та психології» для студентів усіх спеціальностей НУВГП /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018- 44 с.
 • 12. 07-03-164 Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», денної форм навчання / В. А. Сокаль. Рівне : НУВГП, 2019. 36 с.
 • 13. 07-03-165 Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 «Психологія», денної та заочної форм навчання / В .А. Сокаль. Рівне: НУВГП, 2019. 38 с.
 • 14. 07-03-163 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврсього) освітнього рівня спеціальності 015.10 “Професійна освіта. Комп'ютерні технології денної та заочної форм навчання / В.А.Сокаль. Рівне: НУВГП, 2018. 55 с.
 • 15. 07-03-162 Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання / В.А.Сокаль. Рівне: НУВГП, 2019. 64 с.
 • 07-03-257 Сокаль, В. А. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-167 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-166 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Етнопсихологія та етнопедагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 "Психологія" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-287М Сокаль, В. А. та Якубовська, С. С. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи професійної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-272М Сокаль, В. А. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Арт-педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-294М Сокаль, В. А. та Якубовська, С. С. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні засади професійної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-288М Сокаль, В. А. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Основи педагогіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 034 «Культурологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-257 Сокаль, В. А. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 • 07-03-169М Сокаль, В. А. (2020) Курс лекцій з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Навчальні курси:

 • "Педагогіка і психологія вищої школи"
 • "Педагогіка і методика викладання у вищій школи"
 • "Педагогіка вищої школи"
 • "Педагогіка та методика викладання у вищій школі"
 • "Історія вищої освіти"
 • "Методика викладання у вищій школі"
 • "Народознавство"
 • Психолого-педагогічні основи професійної діяльності
 • Етнопсихологія та етнопедагогіка"
 • Педагогіка
 • Етнопедагогіка
 • Соціальна педагогіка

Гурток:

 • "Етнопедагогіка Полісся та Волині"
майстер-клас
Народознавство

Підвищення кваліфікації:

 • 2021 р.ІПО НУВГП свідоцтво про підвищення кваліфікації № 018-2991/21 від 1.10.2021 р.
 • 2016 р. . ІПО НУВГП Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №988177 від 25.06.2016 р.
Тема: “Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ”.

Неформальна освіта, громадські організації:

 • Асоціація політичних психологів України. Членський квиток №439. Рік вступу 2019 р.
 • Позитивна психологія. Модуль 1. Основи психологічного консультування.
Наукове консультування підприємств, установ, організацій.

Вовковиївська ЗОШ І-ІІІ ст. Період: 2016-2018 р.р.. Здійснення наукового консультування учителів та учнів Вовковиївської ЗОШ І-ІІІ ступеня щодо сучасних тенденції розвитку освіти в Україні, особливостей педагогічної освіти зарубіжних країн, формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді, проведення профілактичної роботи щодо подолання девіантної поведінки учнівської молоді та ін...(Довідка №19 від 31.01.2019 р.)

 • НВК №2 «Школа-ліцей» Рівненської міської ради. Довідка про наукове консультування №253 від.15.11 2021 р. (Угода про співпрацю №04/24.11/17-22 від 24.11.2017 р.).

Здійснення наукового консультування педагогічного та учнівського колективів у період з 2017 -2021 р.р. Співпрація з Рівненською малою академією наук

 • Керівництво науковою роботою Фінюк Ірини Михайлівни, учениці 9 класу Вовковиївської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 3 місце II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”. Тема дослідження «Творчість коваля Олега Боньковського», секція «Етнології», Наказ №67 від 05.03.2020 https://drive.google.com/file/d/1pxHUyj5i5p3aFIs5fYtau2Z0wqpkrVTg/view
 • Керівництво науковою роботою Борисюк Світлани Олегівни, учениці 11 класу Рівненської ЗОШ №23 І-ІІІ ступенів, Рівненської міської ради - 2 місце IІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”. Тема дослідження "Регіональні особливості виготовлення ляльки мотанки", секція "Етнології!, та
 • Котяй Анастасія Миколаївна" учениця Малівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Демидівського району. Тема дослідження "Народні художні промисли Демидівщини" - 2 місце, IІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”. секція "Етнології" http://man.rv.ua/wp-content/uploads/2021/03/Nakaz-53-Pro-rezul-taty-provedennia-II-etapu-Vseukrains-koho-konkursu-zakhystu-naukovo-doslidnyts-kykh-robit-uc

Активність: https://www.facebook.com/photo?fbid=2121245057964707&set=pcb.2121246657964547 https://www.facebook.com/www.nuwm.edu.ua/photos/a.1270151959827344/1270152239827316/ https://www.facebook.com/photo?fbid=2216876011734944&set=pcb.2216883105067568/ https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.2810876348983736/2810875135650524/ https://www.facebook.com/kafsd/photos/a.1006860839385305/2763047337099971/ https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.2763034917101213/2763033790434659/ https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.2705791319492240/2705789726159066/ https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.2699016180169754/2699015306836508/ https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.2698982256839813/2699992080072164/ https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.2698969270174445/2698968873507818/ https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.2653392101398829/2653389914732381/ https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.2602159803188726/2602157526522287 https://www.facebook.com/kafsd/photos/pcb.2582256058512434/2582251855179521/