Сазонець Ігор Леонідович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Сазонець Ігор Леонідович

Сазонець Ігор Леонідович (21 липня 1962) — український учений-економіст. Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Професійне становлення

Народився 21.07.1962 р. у м. Дніпропетровську. У 1979 р. закінчив середню школу № 29 Індустріального району м. Дніпропетровськ. За 1980 по 1985 рік навчався на економічному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Економіка праці”. Після закінчення університету з 1985 по 1991 рік працював на фізико-технічному факультеті Дніпропетровського університету на кафедрах економіки та управління виробництвом промислових підприємств (зав. кафедрою к.т.н., доц. Бойко В.В.) та кафедрі технології виробництва (зав. кафедрою к.т.н., професор Кваша О.М.) на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника на госпдоговірних темах, що були пов’язані з атестацією робочих місць та вдосконаленням організації виробництва на Дніпропетровському комбайновому заводі, Південному машинобудівному заводі ім. Макарова, металургійному заводі ім. Г.І. Петровського.

Пізніше, будучи здобувачем кафедри управління фізико-технічного факультету, підготував під керівництвом зав. кафедрою, д.е.н., проф. Чередниченко М.О. кандидатську дисертацію за темою “Управління стабільністю виробничих колективів як фактор підвищення якості продукції”, яку захистив у 1992 році в Інституті економіки промисловості НАН України. З 1991 по 1997 рік працював на практичній роботі у виробничо-фінансовій сфері. Був помічником Генерального директора ВАТ “Дніпроважмаш”, начальником відділу цінних паперів та заступником директора Дніпропетровської філії АКБ “Правекс-банк”.

З 1997 року призначається помічником ректора Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (ректор – проф. Холод Б.І.). В цьому навчальному закладі він працював на посадах помічника ректора, доцента кафедри фінансів та банківської справи, завідуючим кафедрою міжнародної економіки, створив, та був першим деканом фінансово-економічного факультету. Одночасно, у 1997 році, прикріпився для підготовки докторської дисертації здобувачем відділу проблем регіональної економіки Інституту економіки промисловості НАН України. В 1999 році при науковому консультуванні д.е.н., проф. Поклонського Ф.Ю. захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою "Організаційно-економічний механізм функціонування акціонерних товариств".

З 2002 року проф. Сазонець І.Л. працював в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара завідуючим кафедрою економіки народного господарства (з 2004 року кафедра економіки та маркетингу), завідувачем кафедри міжнародного менеджменту, деканом факультету міжнародної економіки, професором кафедри міжнародної економіки та світових фінансів.
З 2014 року працює в Національному університеті водного господарства та природокористування – спочатку начальником науково-дослідної частини університету, а на теперішній час - завідувачем кафедри державного управління. Розробив та підготував до реєстрації в МОН України документи щодо реєстрації Об’єктів Національного надбання університету, Наукового парку Університету.

Науково-методична робота

В цей час коло наукових інтересів Сазонця І.Л. сформувалося під впливом змін в суспільному та економічному житті України. Головна тематика досліджень на теперішній час – транснаціоналізація світової економіки та діяльність транснаціональних корпорацій, конкурентні переваги України в контексті інтелектуального та людського капіталу держави, науково-технологічний розвиток національної економіки та зміцнення оборонного потенціалу.

Список наукових праць Сазонця І.Л. містить в собі понад 200 найменувань різного рівня наукових доробок. Відповідно до останніх наукових напрямів роботи опубліковані наступні монографії, підручники та навчальні посібники:

 • «Міжнародна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу)», Запоріжжя . – 2004 р.
 • «Управління місцевими фінансами», Київ. – 2005 р.
 • «Міжнародні фінансові інвестиції», Дніпропетровськ. – 2006 р.
 • «Зовнішньоекономічна діяльність України», Дніпропетровськ. – 2007 р.
 • «Міжнародна інвестиційна діяльність», Київ. – 2007р.
 • «Інвестування: міжнародний аспект», Київ. – 2008 р.
 • «Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій», Київ. – 2008 р.
 • «Корпоративне управління», Донецьк. – 2009 р.
 • «Економічна політика ТНК», Донецьк. – 2009 р.
 • «Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації», Донецьк. – 2009 р.
 • «Світова економіка і міжнародні відносини: понятійно-термінологічний словник» Донецьк. – 2010 р.
 • «Інвестування», Київ. – 2010 р.
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Донецьк. – 2011 р.
 • «Теорія транснаціоналізації світової економіки», Донецьк. – 2011 р.
 • «Інновації: проблеми науки та практики», Харків. – 2011р.
 • «Современный Азербайджан: геоэкономическое сотрудничество с Украиной», Донецк. – 2011p.
 • «Міжнародні стандарти безпеки підприємств», Рівне. – 2015р.

Останні монографії 2016-2017 рр:

 • «Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги»
 • «Дисипативна модель глобальної рівноваги та аменсалістичні властивості сучасної економіки»
 • «Державно-інституційне регулювання концентрації капіталу міжнародних та національних корпорацій»
 • «Корпоративні стратегії управління стійкістю страхових компаній».

На теперішній час Сазонець І.Л. має 5 статей, що індексуються в науко метричній базі даних Scopus.

Наукова робота за останні 5 років

Сазонець І.Л. був науковим керівником госпдоговірної теми «Дослідження та розробка інноваційних моделей інформаційного розвитку економіки та парадигмальних форм їх реалізації та концептуальних засад інформаційного розвитку економіки № держреєстрації 0112U005326 між корпорацією Noosphere Ventures (USA, San-Francisco) та Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара; 2013 р.

Як відповідальний виконавець приймав участь у госпдоговірній темі «Розвиток концепції економіки знань на основі створення нової наукометричної системи цитування для альянсу університетів» № держреєстрації 0114U006433 між корпорацією Noosphere Ventures (USA, San- Francisco) та Національним університетом водного господарства та природокористування, 2015. (Науковий керівник – проф. Ханін І.Г.)

Як виконавець приймав участь у Держбюджетній темі з фінансуванням за кошти МОН України «Науково-технологічний розвиток корпоративної економіки на основі паритету цивільної та військової продукції та інформаційної безпеки» (номер державної реєстрації 0114 U006433), 2015 – 2017 рр. (Науковий керівник – проф. Сазонець О.М.)

Є відповідальним виконавцем наукової теми «Створення IT-кластеру як механізму стимулювання розвитку високотехнологічних секторів економіки», що виконується в Національному університеті водного господарства та природокористування і фінансується Департаментом економічного розвитку і торгівлі Рівненської ОДА (керівник – проф. Тадеєв П.О.).

Робота з підготовки кадрів

З 2004 р. Сазонець І.Л. працював у складі спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 при Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю 08.03.02 — «Економіко-математичне моделювання», а потім за спеціальністю 08.00.02 — Світове господарство і міжнародні економічні відносини. З 2010 по 2012 рр. брав участь у складі спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 при ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури» за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності). На теперішній час є Головою спеціалізованої вченої ради К 47.104.07 при Національному університеті водного господарства та природокористування. Рада працює за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). За чотири роки існування ради в ній захистилося 50 осіб з таких міст України як Київ, Рівне, Дніпро, Львів, Чернівці, Одеса, Запоріжжя, Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, Житомир, Мукачеве, Дрогобич. Активна робота спеціалізованої ради, її цікава наукова спрямованість дозволили залучити на захисти аспірантів, що готували дисертації та працювали в таких відомих наукових школах як Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ), Національний університет біоресурсів та природокористування (м. Київ), Державне конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля(м. Дніпро), Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровський гуманітарний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Криворізький національний університет, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ). Сазонець І.Л. є також членом спеціалізованої вченої ради К 32.051.07 при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Під консультуванням Сазонця І.Л. захищено 4 доктори економічних наук (Верхоглядова Н.І., Мешко Н.П., Джусов О.А., Ханін І.Г., ) та під керівництвом – 24 кандидата економічних наук:

 • Джусов О. А. — 08.00.01 — Економічна теорія та економічна історія;
 • Ткач В. О., Вдовиченко Ю. В., Халатур С. М., Лещенко М.М. — 08.00.02 — Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Осадча Н.В., Македон В. В., Камушков О.С. — 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством;
 • Криворучко О. В., Бобир О.І., Тимошенко О. В., Головко С.І. — 08.04.00 — Фінанси, грошовий обіг та кредит;
 • Березіна О.Л. — 08.09.01 — Демографія, економіка праці та соціальна політика;
 • Гринько Т.В., Сокуренко П.І., Стоян К.С., Березюк, Г.О., Гессен А.Є., Маланчук Л.О., Веретін Л.С., Білоус Н.М., Притула М.Ю., Покуль О.В., Тадеєва Н.В. — 08.00.04 — Економіка, та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Практична діяльність та грантова робота

В своїй практичні роботі Сазонець І.Л., поєднує наукову та практичну діяльність. Впродовж довгого часу він був запрошений експертом конкурсної комісії Комітету комунального майна м. Дніпропетровська, плідно співпрацює з благодійним Фондом вчених, Дніпропетровським відділенням Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. Є експертом з питань євроінтеграції, що зазначено в електронному довіднику з питань Євроїнтеграції, очолював Дніпропетровське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації економістів — міжнародників. В 2012 – 2014 рр. був членом Громадської ради з питань залучення іноземних інвестицій при Голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Розробив та підготував до реєстрації в МОН України документи щодо реєстрації Об’єктів національного надбання та Наукового парку Національного університету водного господарства та природокористування. Активно працює Сазонець І.Л. за міжнародними програмами. Він брав активну участь у підготовці міжнародної програми «Відкритий мережевий університет СНД» (Москва, РУДН), учасником якої був Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальностями «Міжнародна економіка» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Разом з проф. Джусовим О.А. був одним з організаторів плідної співпраці в межах програми між Дніпропетровським національним університетом та Університетом прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина). Ця програма працює для студентів економічного, фізико-технічного факультету (спеціальність «Авіоніка») та факультету міжнародної економіки. Під час функціонування цієї програми понад 50 студентів ДНУ отримали дипломи бакалаврів та магістрів Німеччини. Сазонець І.Л. брав участь у підготовці фахівців у філіалі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара в м. Баку, в якому він працював як голова державної екзаменаційної комісії за спеціальностями «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» На теперешній час є співкоординатором міжнародної тренінгової програмі що проводить Інститут міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute) (Австрія) спільно з Інститутом міжнародних відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA)(Німеччина) за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини, яка складається з проведення циклу семінарів та моделюючих ігор в Україні, Грузії та Вірменії. Сазонець І.Л. є автором пропозицій та ініціатором підписання Угоди між Національним університетом водного господарства та природокористування та Рівненською ОДА метою якої є створення IT-кластеру Рівненської області.

Проходження останніх стажувань

 1. Стажування в Міжнародному інституті інновацій (Варшава, Польща) - 150 год., 6 місяців, 2016 р. Сертифікат № 170;
 2. Стажування в Харківському національному автомобільно-дорожному університеті, Свідоцтво 12СПВ 011402, Тема «Європейська інтеграція», 02.03.2015.
 3. Стажування в Інституті післядипломної освіти НУВГП, Свідоцтво 12-СПВ № 14798 підвищував кваліфікацію за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво", спеціальність 7.03050401 "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)" Дисципліни (теми) "Управління діяльністю інформаційних установ» 17.11.2016 р.
 4. Стажування в Інституті післядипломної освіти НУВГП, Свідоцтво 12-СПК № 995131 підвищував кваліфікацію за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво", спеціальність 7.03050401 "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)", Дисципліни (теми): «Управління персоналом», «Управління соціальним розвитком», «Університетська освіта», «Соціальна відповідальність».
 5. Підвищення кваліфікації за дистанційним курсом навчання "Депутат місцевої ради: потреби громади - пріоритети - реалізація" (Швейцарсько-Українській проект "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO) реалізований Дніпропетровським регіональним інститутом НАДУ. 3 місяці, 2016 р. Сертифікат №26413.

Сімейний стан

Одружений. Жінка – Сазонець Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою міжнародних економічних відносин Національного університету водного господарства та природокористування. Син – Сазонець Віталій Ігорович – випускник факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, чемпіон України з фігурного катання на ковзанах в одиночному катанні серед чоловіків. Зараз проживає в м. Нью-Йорк (США). Дочка Сазонець Таїсія Ігорівна – випускниця факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, та магістратури «Фінансова математика в управлінні економічними ризиками» Технічного університету м. Хемніц, проживає в м. Штутгарт (Німеччина).