Савіна Наталія Борисівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Біографія

Савіна Наталія Борисівна
Савіна Наталія Борисівна у 1985 році закінчила Український інститут інженерів водного господарства м. Рівне за спеціальністю «Економіка і організація водного господарства».
З 1985 року працювала на посаді інженера кошторисно-договірного відділу тресту «Кіровоградводбуд» (м. Кіровоград).
З 1992 року працює у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Працювала на посаді асистента, старшого викладача, доцента, професора.
З 2014 року – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.
Загальний стаж роботи – 32 років. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації 23 роки.
У 2002 році Савіна Н. Б. захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічна оцінка і прогнозування ефективності інвестицій» та присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Організація управління, планування і регулювання економікою», а з 2004 р. присвоєне вчене звання доцента.
У 2014 році на підставі прилюдного захисту докторської дисертації на тему «Управління інвестуванням у логістичні системи» присуджено науковий ступінь доктора економічних наук та присвоєно вчене звання професора.
Савіна Наталія Борисівна достойно представляє Національний університет водного господарства та природокористування в рамках організації міжнародного співробітництва. Зокрема, як учасник німецько-українського проекту «Енергоефективність у промисловості», учасник проекту співробітництва в рамках асоціації «Федерація обмінів Франція-Україна» з питань студентських обмінів, представник оргкомітету та учасник міжнародних конференцій.
Альтернативний текст
Савіна Н.Б. з В.С. Мошинським, ректором НУВГП, І.О. Тимощуком директором ЦРІС та МЗ та М.М.Хлапуком, директором ННІВГП під час налагодження співробітництва в рамках асоціації «Федерація обмінів Франція-Україна», 2015 р., Франція
Має нагороди університету, органів влади міського та обласного рівня, Міністерства освіти і науки України, відомчі нагороди.
Користується повагою та авторитетом професорсько-викладацького складу та студентів університету. Своєю сумлінною працею Савіна Наталія Борисівна вносить вагомий вклад у підготовку висококваліфікованих фахівців.

Посади

 • інженер кошторисно-договірного відділу тресту «Кіровоградводбуд»;
  Альтернативний текст
  Савіна Н.Б. з колегами по кафедрі економічної теорії, 2014 р.
 • асистент, старший викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва;
 • доцент, завідувач кафедри економічної теорії;
 • професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва;
 • проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Наукові інтереси

Оцінка та прогнозування ефективності інвестицій у підприємницькі проекти, у логістичні та економічні системи різних рівнів, у людський капітал.

Реалізовані проекти

 • Савіна Наталія Борисівна опублікувала понад 130 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та іноземних виданнях, зокрема шість монографій, дві з яких одноосібні, а саме «Інвестиційні системи логістичного забезпечення економіки країни», «Інвестування у логістичні системи». За її участю опубліковано навчальні посібники «Підприємницьке право», «Підприємництво і бізнес-планування», «Основи підприємництва та маркетингу», підручник з грифом МОН України «Менеджмент: теорія і практика».
  Альтернативний текст
  Савіна Н.Б. з В.Є.Хомком, мером м.Рівне та М.М.Хлапуком, директором ННІВГП під час відзначення 100-ліття НУВГП,Водний форум,2015 р.
 • Результати досліджень і розробок Савіної Н.Б. використовуються у навчальному процесі Національного університету «Львівська Політехніка» та Національного університету водного господарства та природокористування, а також Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
 • Наталія Борисівна здійснює активну громадську і наукову діяльність. Брала участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, що проводилися як в університеті, так і за кордоном. Є членом редакційної колегії збірника наукових праць НУВГП затвердженого Президією ВАК України.
 • Савіна Н.Б. представляла Україну в межах програми академічної мобільності при підготовці докторантів для Республіки Казахстан (на базі Люблінської Політехніки, Республіка Польща), організатор та учасник Спільного проекту «Підготовка кадрів вищої кваліфікації» в межах «Меморандуму про взаєморозуміння» Україна-Таджикістан.
 • Савіна Н.Б. є членом Президії ради проректорів з наукової роботи при МОН України.
 • Академік Академії економічних наук України.
 • Член редакційної колегії «International Journal of New Economics and Social Sciences» (IJONESS), Збірника наукових праць «Вісник НУВГП» (фахове видання).
 • Член наукових комітетів міжнародних конференцій та учасник конференцій, що проводились поза межами України (Республіка Польща, Болгарія, Таджикистан, Туркменістан).
 • Організатор міжнародних науково-практичних конференцій на території України. Керівник територіального відділення Української Федерації вчених.
 • Член Обласної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Підготовка наукових кадрів

Під її науковим керівництвом понад 100 випускників захистили дипломні та магістерські роботи, а також успішно працюють в різних державних установах і підприємствах міста, області та країни. Вона є науковим керівником аспірантів та здобувачів.

Нагороди, відзнаки, сертифікати

Основні результати роботи як Члена Групи забезпечення Освітньо-професійної програми "072 Фінанси, банківська справа та страхування", другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

Профіль автора Савіна Н.Б Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204586464

Development of the dynamic Bayesian network to evaluate the national law enforcement agencies' work Lytvynenko, V., Savina, N., Voronenko, M., (...), Krugla, N., Lopushynskyi, I. 2019

Development, validation and testing of the Bayesian network of educational institutions financing Lytvynenko, V., Savina, N., Voronenko, M., (...), Boskin, O., Kravchenko, T. 2019 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204586464

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Коломієць Олена Георгіївна – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 29.06.2017 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації : «Забезпечення розвитку ІТ-кластерів в Україні на основі венчурного інвестування»; диплом ДК№043889, дата видачі – 11.09.2017 р.).

Подлевський Андрій Анатолійович – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 29.06.2017 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації : «Державне регулювання виробничої кооперації в Україні»; диплом ДК№043891, дата видачі – 11.09.2017 р.). (наказ МОН України від 11.10.2017 р. №1367 «Про затвердження рішень Атестаційної комісії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 11.10.2017 р.»)

Срібна Євгенія Вікторівна – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 17.04.2019 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації: «Логістичні засади державного регулювання енергетичної безпеки країни»; диплом ДК № 053084 , дата видачі – 20.06.2019 р.).

Ковшун Наталія Едуардівна – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – доктор економічних наук (дата захисту – 17.04.2019 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації: «Формування системи сталого водокористування в Україні»; диплом ДД № 008699, дата видачі – 20.06.2019 р).

Яворська Моніка Катажина – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; науковий ступінь – кандидат економічних наук (дата захисту – 24.10.2019 р.; місце захисту – НУВГП; тема дисертації : «Вплив науки вищої школи на реформування національної економіки»; диплом ДК № 055057, дата видачі – 16.12.2019 р.)"

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Заступник головного редактора фахового видання - збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування»: серія «Економічні науки» (наказ НУВГП №103 від 15.07.2014 р.)

Член редколегії фахового видання - збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування»: серія «Економічні науки» (наказ 00517 від 25.09.2019

Член редакційної колегії наукового видання «International Journal of New Economics, Public Administration and Law » (Наказ Академії ім. Якуба з Парадижа у Гожуві Великопольському (Республіка Польща) (№ 32 від 16.04.2018 р.).

Госпдоговірна тема НДР № 6-03 «Розробка методики оцінювання суб’єктів транспортної системи країни на прикладі діяльності Державного підприємства Українські дорожні інвестиції «Укрдорінвест» № 0117U006599 (термін виконання: 01.08.2017-31.12.2017 р.).

Госпдоговірна тема НДР № 6-08 «Обґрунтування інвестиційних засад розвитку транспортно-логістичної системи України» № 0118U005376 (термін виконання: 01.09.2018 - 31.12.2018 р.). НДР «Розвиток систем управління національною економікою» № 0118U100443 (термін виконання: вересень 2018 р. – червень 2021 р.)

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II— III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 1чнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області 2017-2018 н.р. Секція «Фінанси, грошовий обіг та кредит» (наказ № 35 від 31.02.2018 р. управління освіти і науки Рівненської ОДА).

Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області 2015-2016 н.р. (наказ № 59 від 08.02.2016 р. управління освіти і науки Рівненської ОДА).

Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області 2016-2017 н.р. (наказ № 596 від 01.12.2016 р. управління освіти і науки Рівненської ОДА).

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в Рівненській області 2018/2019 навчального року; секція «Мікроекономіка та макроекономіка» (наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 31.01.2019 № 18);

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків (наказ НУВГП № 343 від 01.07.2014 р.; період: з 01.07.2014 р. по 01.07.2021 р.)

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

Голова Спеціалізованої вченої ради Д.47.104.03 з розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища (наказ МОН України №1218 від 07.11.2018 р.)

Голова Спеціалізованої вченої ради К.47.104.03 з розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища (наказ МОН України №374 від 13.03.2017 р.)

Член Спеціалізованої вченої ради К.47.104.08 з розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат наук із педагогіки за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти . (наказ МОН України № 1081 від 29.09.2014 р.)

Член Спеціалізованої вченої ради К.47.104.07 з розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р.).

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)

Заступник голови оргкомітету І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади: - у 2015-2016 н.р. (наказ НУВГП А№ 75 від 30.12.2015 р.); - у 2016-2017 н.р. (наказ НУВГП № 727 від 28.12.2016 р.); - у 2017-2018 н.р. (наказ НУВГП № 49 від 31.12.2018 р.

Заступник голови оргкомітету І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: - у 2015-2016 н.р. (наказ НУВГП № 645 від 11.11.2015 р.); - у 2016-2017 н.р. (наказ НУВГП № 622 від 04.11.2016 р.); - у 2017-2018 н.р. (наказ НУВГП № 617 від 03.11.2017 р).

Заступник голови оргкомітету І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-2019 н.р. (наказ НУВГП № 824 від 22.12.2018 р.)

Заступник голови оргкомітету І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 н.р. (наказ НУВГП № 631 від 10.10.2018 р.).

Учасник оргкомітету І Всеукраїнського студентського економічного турніру (наказ МОН № 141 від 06.02.2019р.).

Заступник голови комісії університетського конкурсу студентських наукових робіт «Наука очима молоді» у 2018-2019 н.р. (наказ НУВГП №250 від 28.04.2019 р.).

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України з 6 березня 2020 року. (Довідка № 22/03 від 16.03.2020)

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

Наукове консультування Рівненської філії АТ КБ «Приватбанк» протягом 2018-2019 років з питань розробки інвестиційної стратегії банку (Довідка № 241 від 03.03.2020 року)

Дисципліни, які викладаються

«Start-up: створення і функціонування», "Методологія наукових досліджень (ОР "Магістр")", Інвестування.

Список основних наукових та навчально-методичних праць

2021

 • Розвиток потенціалу національної економіки : монографія / за наук. ред. Савіної Н. Б // Савіна Н., Хаустова В., Іляш О., Яворська М. К.: Видавничій дім «Кондор», 2021. 264 с.
 • Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки України: маркетинговий аспект : кол. монографія / за заг. ред. О. І. Іляш; авт. кол. : О. І. Іляш, Н. Б. Савіна, В. Є. Хаустова, І. М. Джадан. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 244 с.
 • Савіна Н. Б., Костюкевич А. М. Проблеми стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва на регіональному рівні. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2021. Вип.2(94). С. 175-184.
 • Савіна Н. Б., Подлевський А. А., Подлевська О. М. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2021. Вип. 2(94). С. 185-197.
 • Savina N., Sribna Y., Yemelyanov V., Dombrovska S., Mishchenko D. Stimulation of investment processes in renewable energy sector. E3S Web of Conferences, 2021, 255, 01048 (Scopus).
 • Savina N., Laktionova, O., Koval V., Gechbaia B. The models of matching financial development and human capital in national economy. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2021. V.15(2). Pp. 177–184 (Scopus).
 • Savina N., Yaremko S., Kuzmina E., Yeraliyeva B., Borankulova G. Intelligent system in the context of business process modelling. International Journal of Electronics and Telecommunications, 2021. V 67(2). Pp. 163–168 (Scopus).
 • Savina N., Slyusarenko N., Yakobchuk M., Smailova S., Muslimov K. Using of entropy at estimation business risks. International Journal of Electronics and Telecommunications, 2021. V. 67(2). Pp. 169–174 (Scopus).
 • Savina N., Durnyak B., Lutskiv M., Shepita P., Hunko D. Formation of linear characteristic of normalized raster transformation for rhombic elements. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2853, Pp. 127–133 (Scopus).
 • Savina N., Durnyak B., Lutskiv M., Shepita P., Karpyn R. Determination of the optical density of two-parameter tone transfer for a short printing system of the sixth dimension. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2853. Pp. 134–140 (Scopus).
 • Savina N., Lytvynenko V., Naumov O., Voronenko M., Nikytenko D. Dynamic bayesian networks application for evaluating the investment projects effectiveness. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1246 AISC. Pp. 315–330 (Scopus).
 • Savina N., Moroz O., Semtsov V., Bilokon T., Piliavoz T. Organization-managerial mechanism of the counteraction to non-observable economic processes in the agricultural sphere of Ukraine. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1246 AISC, Pp. 480–495 (Scopus).

2020

 • Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки: кол. монографія / за ред. Г.Ю. Міщук/ Дяконенко О.І., Іляш О.І., Савіна Н.Б., Ситник Й.С., Самолюк Н.М. та ін. Рівне: НУВГП, 2020. 408 с.
 • Савіна Н. Б., Осадча О. О. Методичні аспекти аналізу грошових потоків підприємства. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування : збірник наук. праць. Серія «Економічні науки». 2020. Вип. 4 (92). С. 219-226.
 • Савіна Н. Б., Подлевський А. А., Подлевська О. М. Підприємництво та інвестиційна діяльність в Україні в умовах карантинних обмежень. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2020. Вип. 4 (92). С. 258-268.
 • Савіна Н. Б., Юрчик Г. М. Соціально-економічні умови розвитку малого підприємництва в Україні. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки»: збірник наук. праць. 2020. Вип. 4 (92). С. 459-469.
 • Савіна Н. Б. Інноваційна активність як основа забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2020. Вип. 4 (92). С. 500-508.
 • Савіна Н. Б., Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Нагорний Д. О. Фармацевтичний маркетинг: економіко-правові основи управління брендами на фармацевтичному ринку. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Серія «Економічні науки» : збірник наук. праць. 2020. Вип. 4 (92). С. 509-519.
 • Savina N., Kryvoruchko O. Modeling of the influence оf transport system modernization оn the efficiency оf the national economy / Knowledge,Education, Law,Management. №1(29). University of Information Technology and Skills, 2020. P. 134-143.
 • Savina N., Lytvynenko V., Wojcik V., Fefelov A., Lurie I., Voronenko M. Hybrid Methods of GMDH-Neural Networks Synthesis and Training for Solving Problems of Time Series Forecasting. Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence (ISDMCI) : International Scientific Conference, 2020 : Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Pp. 513-531 (Scopus).
 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko, M., Nikytenko D., Krejci, J. Assessing the possibility of a country's economic growth using static Bayesian network models. CEUR Workshop Proceedings, 2020 (Scopus).
 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko, M., Nikytenko D., Krejci, J. Comparative study of noisy-max nodes and general nodes in Bayesian network models. CEUR Workshop Proceedings, 2020 (Scopus).
 • Savina N., Krejci J., Lytvynenko V., Lopushynskyi I., Vorona P. Dynamic bayesian networks in the problem of localizing the narcotic substances distribution. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020 (Scopus).
 • Savina N., Fefelova I., Fefelov A., Lytvynenko V., Voronenko M., Vyshemyrska S. Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020 (Scopus).
 • Savina N., Olszewski S., Komada P., Smolarz A., Omelchuk, A., Lurie I. Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020 (Scopus).
 • Savina N., Mashkov O., Kosenko V., Radetska S., Voronenko, M. Information Technologies for Environmental Monitoring of Plankton Algae Distribution Based on Satellite Image Data. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020 (Scopus).
 • Savina N. B., Malanchuk L. O., Ignatiuk I. Z., Moshchych S. Z. Institutional basis and trends of management of the use of the subsoil in Ukraine. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing: multi-authored monograph. Sofia: Publishing House «St. Ivan Rilski», 2020. Pp. 51-59.
 • Savina N. B., Kovshun N. E., Malanchuk L. O., Radko A. O. Marketing innovation in the manufacturing of stone-grinding products. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing : multi-authored monograph. Petrosani. Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. Pp. 158-173.
 • Савіна Н. Б., Капраль О. Р. Банківська сфера як активатор інвестиційної політики держави: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 252 с.
 • Savina N., Frumkina A., Diachenko M., Polyezhaev Y., Hadi Farshid. Riadiness of future teachers for integrated teaching of educational subjects in foreign language. Revista Praxis Educacional. 2020. V. 16. № 38. Pp. 502-514 (Web of Science).
 • Savina N., Azarova A., Azarova L., Pavlov S., Kaplun I., Wojcik W., Smailova S., Kalizhanova A. Information technologies for assessing the quality of IT-specialties graduates’ training of university by means of fuzzy logic and neural networks. International Journal of Electronics and Telecommunications. 2020. V. 66. № 3. Pp. 411-416 (Web of Science).
 • Savina N., Ostapenko O., Mamatova L., Zienina-Bilichenko A., Seleznova O. Perspectives of application of innovative resource-saving technologies in the concepts of green logistics and sustainable development. Yurismo-Estudos e Praticas. 2020. (Web of Science).

2019

 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko M., Pashnina A., Baranenko R., Krugla N., Lopushynskyi I. Development of the dynamic Bayesian network to fvaluate the national law enforcement agencies’ work. (IEEE) International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems-Technology and Applications-IDAACS. 2019. Pp. 418-423 (Web of Science).
 • Savina N., Lytvynenko V., Pyrtko M. Development, validation and testing of the Bayesian network to evaluate the national law enforcement Agencies’ work. 9th International conference on advanced computer information technologies (ACIT ’2019). 2019. Pp.252-256 (Web of Science).
 • Savina N., Romanko O., Gromaszek K. Information technology for evaluation of innovation indicators influence and investment activity on competitiveness of the region. Photonics applications in astronomy, communications, industry and high-energy physics experiments. 2019. V.11176. (Web of Science).
 • Savina N., Nebava M., Zayukov I. Model of electronic public health management on the example of the territorial community of Vinnytsia region. Photonics applications in astronomy, communications, industry and high-energy physics experiments. 2019. V.11176 (Web of Science).
 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko M. Development, validation and testing of the Bayesian network of educational institutions financing. (IEEE) International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems-Technology and Applications-IDAACS. 2019. Pp. 412-417 (Web of Science).
 • Savina N., Osypenko V., Lurie I., Yakobchuk M. About innovation-investment designing of complex systems by inductive technology of system information-analytical research. (IEEE) International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems-Technology and Applications-IDAACS. 2019. Pp. 424-430 (Web of Science).
 • Savina N., Murzenko O., Olszewski S., Boskin O. Application of a combined approach for predicting a peptide-protein binding affinity using regulatory regression methods with advance reduction of features. (IEEE) International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems-Technology and Applications-IDAACS. 2019. Pp. 431-435 (Web of Science).
 • Savina N., Lytvynenko V., Voronenko A., Sitalo S. Using a Bayesian network to assess the atmospheric pollution influence on immunological parameters. Ceur workshop proceedings-series. 2019. V. 2488. Pp. 222-233. (Web of Science).
 • Savina N. B. Developing a mathematical model of instrumental examination of patients / Савіна Н. Б. та ін. Information technology in medical diagnostics II. «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень» : матеріали Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції (м. Вінниця, 30-31 травня 2018 року). «Застосування лазерів у медицині та біології» : матеріали ХLVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 травня 2018 р.). London : Taylor & Francis Group, 2019. С. 324, С. 163–172.
 • Савіна Н. Б. Концептуальна модель реалізації державної політики стимулювання інвестиційної діяльності банків. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія / Н. М. Позняковська, С. Я. Зубілевич, О. Л. Міклуха та ін. Рівне : НУВГП, 2019. С. 59–72.
 • Savina N.B., Fefelov A.O., Lytvynenko V.I., Taif M.A., Lurie A.I., Boskin O.O. Hybrid immune algorithms in the gene regulatory networks reconstruction. The Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. Pp 193–210.
 • Savina N., Lurie I., Podlevskyi A., Pashnina A., Lytvynenko V. Inductive technology of the target clusterization of enterprise's economic indicators of Ukraine. The Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. Pp. 848–859.
 • Savina N., Romanko O., Pavlov S., Lytvynenko V. Modern management of national competitiveness. Informatics Control Measurement in Economy and Environment Protection. 2019. № 2. Pp. 68–71.
 • Савіна Н. Б., Баланюк М.В. Потенціал креативних індустрій у розвитку банківського сектору національної економіки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2019. Випуск 1(85). С. 31–43.
 • Савіна Н.Б., Дорощук Н.І. Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія "Економічні науки" : збірник наук. праць. 2019. Випуск 2(86). С. 82–90.
 • Savina N.B., Lytvynenko V., Lurie I., Krejci J., Voronenko M., Mohamed Ali Taif. Two Step Density-Based Object-Inductive Clustering Algorithm. Mathematics. Information Technologies. Education. Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS-2019) : 8th International Conference. Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019. Pp. 117–135.
 • Savina N.B., Lytvynenko V., Krejci J., Voronenko M., Yakobchuk M., Kryvoruchko O. Bayesian Networks' Development Based on Noisy-MAX Nodes for Modeling Investment Processes in Transport : Mathematics. Information Technologies. Education. Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS-2019) : 8th International Conference. Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019. Pp. 1–10.
 • Savina N., Lytvynenko V., Pyrtko M., Voronenko M., Baranenko R., Lopushynskyi I. Development, validation and testing of the Bayesian network to evaluate the national law enforcement agencies’ work. Proceedings of the 9nd International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT’ 2019). Pp. 252–256.
 • Savina N., Lavrov E., Barchenok N., Lavrova O. Models of the dialogue 'human-computer' for ergonomic support of e-learning. Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019. Pp.187–190.
 • Savina N., Lavrov E., Pasko N., Lavrova O. Models for the Description of Man-Machine Interaction for the Tasks of Computer-Aided Assessment of the Reliability of Automated Systems. Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019. Pp.176–181.
 • Savina N., Fefelova I., Fefelov A., Lytvynenko V., Dzierżak F., Lurie I. Protein Tertiary Structure Prediction with Hybrid Clonal Selection and Differential Evolution Algorithms. Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence (ISDMCI) : International Scientific Conference, 2019 : Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Pp. 673-688.
 • Savina N., Mashkov O., Kosenko V., Rozov Y., Radetska S., Voronenko M. Information Technologies for Environmental Monitoring of Plankton Algae Distribution Based on Satellite Image Data. Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence (ISDMCI) : International Scientific Conference, 2019 : Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Pp. 434-446.
 • Savina N., Olszewski S., Komada P., Smolarz A., Lytvynenko V., Voronenko M. Some Features of the Numerical Deconvolution of Mixed Molecular Spectra. Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence (ISDMCI) : International Scientific Conference, 2019 : Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Pp. 20-34.
 • Савіна Н. Б., Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Інвестиційна позиція України в системі глобального інвестиційного простору. «NEW ECONOMICS – 2019». Академічна платформа № 4 «Україна у глобалізованому світі» : матеріали Міжнародного наукового форуму (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.). Т.1; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. С. 272–276.
 • 06-03-206. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою) денної та заочної форм навчання / Н.Б. Савіна, О.О. Ляхович. – Рівне : НУВГП, 2019. – 104 с.
 • 06-03-233. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання / Н.Б. Савіна, А. А. Подлевський. Рівне : НУВГП, 2019. 28 с.
 • 06-03-244. Конспект лекцій з дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Савіна Н.Б., Мельник Л.В. – Рівне : НУВГП, 2019. - 42 с.

2018

 • Savina N., Vysotska O., Nosov K., Georgiyants M. An approach to determination of the criteria of harmony of biological objects. Photonics applications in astronomy, communications, industry and high-energy physics experiments. 2018. V.10808 (Web of Science).
 • Савіна Н. Б., Подлевський А. А. Механізми системної детінізації економіки України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 1 (81).C. 3-12.
 • Савіна Н. Б., Яворська М. К. Шляхи забезпечення розвитку науки вищої школи як підсистеми національної інноваційної системи. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2018. № 22. С. 229–236.
 • Савіна Н., Яворська М. Методичний підхід організаційно-правового забезпечення реформ в країні. Knowledge, Education, Law, Management (KELM). Lublin. 2018. № 3 (23). С. 148–156.
 • Савина Н. Б., Шохиён Н. Н., Наботов Ю. Ш. Управление персоналом в конкурентной среде обучающейся организации : учебное пособие. Душанбе : Издательское предприятие «Ирфон» Министерства культуры Республики Таджикистан, 2018. 152 с.
 • Савина Н. Б., Подлевский А.А. Современные тенденции инноваций в сфере образования. Актуальные проблемы инвестиций в человеческий капитал в условиях глобализации : сборник статей Республиканской научно-теоретической конференции (г. Дангара, 28 апреля 2018 года). Душанбе : «ЭР-гоаф», 2018. С. 74–78.
 • An approach to determination of the criteria of harmony of biological objects / N. Savina, O. Vysotska, K. Nosov, M. Georgiyants, R. Dzierzak, A. Aizhanova. 2019. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.
 • Антонов А. В., Савіна Н. Б. Механізм державного управління у системі збереження природного капіталу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 1(81). С. 255–264.
 • Савіна Н. Б., Срібна Є. В. Енергетична політика – сутність та закономірність формування в Україні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 2(82). С. 181–190.
 • Савіна Н. Б., Яворська М. К. Зарубіжний досвід ефективної моделі функціонування наукової сфери. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 2(82). С. 202–211.
 • 06-03-182. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання /Н.Б. Савіна, А. А. Подлевський. Рівне : НУВГП, 2018. – 100 с.

2017

 • Савіна Н. Б. Пріоритети детінізації економіки України / Н. Б. Савіна, А. А. Подлевський // Збірник наукових праць «Вісник НУВГП». Випуск 4 (80), Серія «Економічні науки»». – Рівне : НУВГП, 2017. – С. 193-200.
 • Савина Н.Б. Экономические основы предпринимательства: учебное пособие/ Н.Б. Савина, А.Н. Костюкевич, Roza Werynska-Bieniasz // Politechnika Lubelska – Lublin, 2017. – 138 c.
 • Савіна Н.Б. Дослідження процесу формування державної політики стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків / Н.Б. Савіна, О. Капраль // Nauka i Studia – Przemysl, 2017. – № 1(162)2017 - с.14-19.
 • Savina N. Financial instruments of international scientific and technicalcooperation / N. Savina, S. Savchenko// Structural risks and systemic dynamics of socio-economic development of the national economy: the European vector: Collective monograph / [Edited by: O. Vlasiuk, O. Ilyash, M. Osinska, M. Sobchak-Michalovska, L. Smoliar, I. Kreidych]. – Vol.2. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – P.254-264.
 • Савіна Н. Б., Сазонець І. Л. Внутрішня політика польської адміністрації на Волині напередодні другої світової війни. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції (м. Рівне, 19-20 жовтня 2017 року). Рівне : «Волинські обереги», 2017. С. 184–185.
 • Савіна Н. Б., Ковшун Н. Е. Нова парадигма системи сталого водокористування як складової національної економіки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2017. Випуск 3(79). С. 129–137.
 • Савіна Н. Б., Пиртко М. С. Фінансові потреби територіальної громади та механізм їх задоволення. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 15-16 грудня 2017 року). Рівне : О. Зень, 2017. С. 209–210.

2016

 • Савіна Н. Б., Подлевський А. А. Особливості оцінки ефективності державного регулювання виробничої кооперації. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки.2016. Випуск 3(75).С. 153-165.
 • Савина Н. Б. Детерминанты механизма государственного управления инвестициями в логистические системы / Н.Б. Савина, В.А. Фалович// Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy: monografia wydana w 45.rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Washkielewicza. - Kraków, 2016. - C. 283-292.
 • Savina N. Problem assessment of energy security in the country / N. Savina, E.Sribna // International Journal of New Economics and Social Sciences.- № 2 (4) 2016.- C.31-39.
 • Савина Н.Б. Програмно-целевое управление проектами в инновационном кластере /Л.Е. Совик, Н.Б.Савина // Региональный инновационный кластер: концепции, опыт создания и деятельности, проблемы и перспективы: колективная монография. – Р.Беларусь, Пинск, Полесский государственный университет.- 2016.
 • Савіна Н.Б. Модель TDABC як інструмент оптимізації процесу постачання в будівельній галузі //Н.Б. Савіна, В.Є.Крикавський// Збірник тез ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016» – Київ, 2016. – С. 57-59.
  Альтернативний текст
  Савіна Н.Б. під час нагородження переможців Шевченківських читань, 2016 р.
 • Савина Н.Б. Логистика продаж химпродукции через интернет-магазины/ /Н.Б.Савина, С.К.Матус, Степанченко // Материалы Международной научно-практической конференции «Химия производных глицерина: синтез, свойства и аспекты использования», Таджикистан, Дангара: 2016.- С.46-48.
 • Савіна Н.Б. Індикативне оцінювання ефективності логістичного сектору економіки країни / Н. Б. Савіна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування». – Рівне: 2016. – С. 81-82.
 • Савіна Н.Б. Оцінка вітчизняних енергетичних реформувань з позиції енергетичної логістики./ Н.Б.Савіна, Є.В.Срібна, Н.Н. Шоєв// Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» – Львів: 2016. – С.253-255.
 • Савіна Н.Б. Багатоцільовий екологічний комплекс як організаційно-господарська структура прибережних територій / Н.Б. Савіна, Н.Е. Ковшун // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Містобудівне планування і управління прибережними територіями, 19-20 вересня, смт. Сергіївна Одеської обл. – Одеса: 2016. – с.101-102.
 • Савіна Н. Б., Ковшун Н. Е. Переваги та недоліки інтеграційного підходу до формування системи сталого водокористування як складової національної безпеки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2016. Випуск 4(76). С. 183–193.

2015

 • Савіна Н. Б. Modeling of the marketing business-processes uunder the industrial enterprise’s competitiveness reflexive control / Н. Б. Савіна, М. В. Мальчик // Prawne i społeczne problemz samorzadu terztorialnego: monografia. – Warszawa, 2015. – С. 219-229. (Колективна монографія)
 • Савіна Н.Б. Перспективи економічного розвитку Рівного на основі електрифікації міста на початку XX ст. / Н.Б. Савіна, Я.П. Цецик// Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збір. наук. праць. Випуск 1 (69). – Рівне: НУВГП, 2015. – С. 118-126.
 • Savina N. The role of municipal government in the regulation of the pricing of the Volyn in the early XX century / N. Savina, Y. Tsetsyk // International Journal of New Economics and Social Sciences. Vol. 2(2) 2015. - P.23-28.

2014

 • Савіна Н. Б. Клієнтоорієнтований підхід в політиці обслуговування клієнтів фінансово-кредитних установ / Н. Б. Савіна, О. Ю. Мардієва // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наук. Праць Випуск XX, № 4. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 83-91.
 • Савіна Н. Б .Методичні основи оцінювання керівників водогосподарських організацій. / Н. Б. Савіна , А. М. Костюкевич // Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збір. наук. праць. Випуск 3 (67). – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 312-319.
 • Савіна Н. Б. Оцінювання інвестиційної привабливості як передумова розвитку логістичного сектору економіки країни / Н. Б. Савіна // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк, 2014. – Вип. 5.– С.195-204.
 • Савіна Н. Б. Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах VESTED. / Н. Б. Савіна, Л. Я. Якимишин, Л. Ю. Шевців // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24. 3.– С. 309-315.
 • Савіна Н. Б. Організаційно-інституційний механізм державного управління інвестиціями у економіку країни / Н. Б. Савіна // Тези II Міжнародної науково-практичної конференції “Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”, 24-25 квітня 2014 року. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 17-19.
 • Савіна Н. Б. Інвестиції як передумова розвитку економічних систем/ Н. Б. Савіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка: реалії часу і перспективи”, 20-21 лютого 2014 року, т.1 – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2014. – С.137-139.
 • Савіна Н. Б. Інвестиційне забезпечення розвитку економічних систем / Н. Б. Савіна // Електронний науковий журнал «ЕКОНОМІКА: реалії часу» – Одеса, 2014. – Вип. 2(12). – С. 101-110. – Режим доступу: уhttp://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html
 • Савіна Н. Б. Квантифікація факторів збурень між учасниками інноваційного процесу в логістичній системі/ Н. Б. Савіна //Тези V Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками”, 22- 23 травня 2014 року. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. – С.226-227
  Альтернативний текст
  Савіна Н.Б. з Шоєвим Н.Н., ректором Дангаринського державного університету під час програми академічної мобільності, 2016 р. Таджикистан
 • Савіна Н. Б.Засади формування моделей управління інвестуванням у логістичну систему країни/ Н. Б. Савіна // Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збірник наукових праць. Випуск 1 (65). – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 361-367.
 • Савіна Н. Б. Інфраструктурне забезпечення функціонування логістичних систем/ Н. Б. Савіна //Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збірник наукових праць. Випуск 1 (65). – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 449-457.
 • Савіна Н. Б. Підвищення інвестиційної привабливості транспортної складової економічної системи країни / Н. Б. Савіна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наук. Праць Випуск XX, № 1. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 50-57
 • Савіна Н. Б. Логістичні засади організації економічних систем/ Н. Б. Савіна //Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: збірник наукових праць з економічних та юридичних наук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Вип.12. – С.252-257.
 • Савіна Н. Б. Основні засади створення математичних моделей функціонування логістичної системи з врахуванням інвестиційної складової / Н. Б. Савіна //Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збірник наукових праць. Випуск 2 (66). – Рівне: НУВГП, 2014. – С.373-380.
 • Савіна Н. Б. Моделювання інвестиційних рішень в інфраструктурні складові логістики / Н. Б. Савіна //Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збірник наукових праць. Вип. 2 (66). – Рівне: НУВГП, 2014. – С.358-364.
 • Савіна Н. Б. Логістичні підходи щодо використання економічних ресурсів / Н. Б. Савіна //Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції”, 16-17 жовтня 2014 року. – Рівне: НУВГП, 2014.
 • Савіна Н. Б. Проблеми підвищення енергоефективності економіки України / Н. Б. Савіна, Є. В.Срібна //Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збір. наук. праць. Випуск 2 (66). – Рівне: НУВГП, 2014. – С.342-347.
 • Савіна Н. Б. Економіка логістики. / Крикавський Є. В., Похильченко О. А., Чорнописька Н. В., Костюк О. С., Нікшич С. М., Савіна Н. Б. – Навчальний посібник. – Львів, 2014. – 640 с.

2013

 • Савіна Н. Б. Інвестування у логістичні системи: [монографія] / Н. Б. Савіна. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 328 с.
 • Савіна Н. Б. Інвестування у логістичні системи – актуальний напрям підвищення економічної безпеки країни /Є. В.Крикавський, Н. Б.Савіна // Економічна безпека держави: колективна монографія – Київ, 2013. – С. 464-492.
 • Савина Н. Б. Прогнозирование изменений стоимости объектов логістики / Н. Б. Савина, В. В. Рудометкин // Речной транспорт (XXI век). Международный журнал речников. – № 3 (62)’2013. – Москва. – С. 88–91.
 • Савина Н. Б. Возможности модифицированного доходного подхода для прогнозирования стоимости объекта «Международный логистический центр» / Н. Б. Савина, Х. Крачунов // Устойчивое развитие : международный журнал. – № 9. – Варна, Болгария : Издательство Евро-Эксперт ЕООД, 2013. – С. 137–143.
 • Савина Н. Б. Инвестиционное предложение для реализации международного логистического центра в условиях евроинтеграции / Н. Б. Савина, Х. Крачунов // Устойчивое развитие : международный журнал. – № 6. – Варна, Болгария : Издательство Евро-Эксперт ЕООД, 2013. – С. 85–90.
 • Савіна Н. Б. Детермінанти інституційного розвитку інвестування логістичних систем в умовах соціально-орієнтованої економіки / Н. Б. Савіна // I Міжнар. наук.-практ. конф. “Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку” (секція 2. «Стратегія інституційного розвитку соціально орієнтованої економіки України» Донецький державний університет управління, 5–6грудня 2013 р.) : матеріали конф. – С. 209–210.
 • Савіна Н.Б. Менеджмент : теорія і практика: навч. посіб. / Т. О. Кузнецова, Л. А. Янковська, Н. Б. Савіна, Ж. В. Семчук. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 293 с.
 • Савіна Н. Б. Основи підприємництва та маркетингу/ Н. Б. Савіна, А. М. Костюкевич – Навчальний посібник. – Рівне, 2013. – 210 с.

2012

 • Савіна Н. Б. Інформаційно-аналітичні центри у створенні і розвитку логістичних систем / Н. Б. Савіна // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. праць з економічних та юридичних наук. – № 9. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.– С. 134–140.
 • Савіна Н. Б. Контролінг в системі маркетингу логістичних структур / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. – Том 3, 5.2012. – Хмельницький, 2012. – С. 54–58.
 • Савіна Н. Б. Контролінг в системі менеджменту логістичних структур / Н. Б. Савіна // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів. Серія “Економіка”. – Том XIII, вип. 247. – Донецьк, 2012. – С. 49–54.
 • Савіна Н. Б. Контролінг за збуреннями у системі розвитку логістичних систем/ Н. Б. Савіна // Вісник Донецького національного університету. Серія В. “Економіка і право”. ¬– Спецвип. Т. 2. – Донецьк : Видавництво Донецького національного університету, 2012. – С. 216–220.
 • Савина Н. Б. .Инвестиционное предложение для реализации международного логистического центра в условиях евроинтеграции / Н. Б. Савина, Х. Крачунов // Устойчивое развитие : международный журнал. – № 6. – Варна, Болгария : Издательство Евро-Эксперт ЕООД, 2012. – С. 85–90.
 • Савіна Н. Б. Особливості інвестиційних складових логістичних інфраструктур / Н. Б. Савіна // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка": зб. наук. праць. – Львів, 2012 – С. 254–260.
 • Савіна Н. Б. Інвестиційний контролінг в системі інформаційного менеджменту логістичних структур / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф. “Інформаційне суспільство : стан і перспективи розвитку в світлі регіональних особливостей” (Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, 11–14 жовтня 2012 р.) : матеріали конф. – С. 94–97.
 • Савіна Н. Б. Інформаційно-аналітичні центри як складова логістичних інфраструктур / Н. Б. Савіна // V Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції” (Національний університет водного господарства та природокористування, 18–19 жовтня 2012 р.) : матеріали конф. – С. 190–192.
 • Савіна Н. Б. Світовий досвід вимірювання ефективності результатів логістичної діяльності / Н. Б. Савіна // IX Міжнар. наук.-практ. конф. “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 8–10 листопада 2012 р.) : матеріали конф. – С. 369–371.
 • Савіна Н. Б. SWOT-аналіз в управлінні портфелем бізнесу логістичної нерухомості / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. праць з економічних та юридичних наук. – № 9. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.– С. 87–92.

2011

 • Савіна Н. Б. Оцінка об’єктів інвестиційної логістичної структури у забезпеченні їх капіталізації / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Вісник Донецького університету економіки та права : зб. наук. праць. – № 1’2011. – Донецьк, 2011.– С. 42–47.
 • Савіна Н. Б. Концептуальні засади інвестиційної логістики / Н. Б. Савіна // Економічний вісник НТУУ “КПІ”: зб. наук. праць. – Вип. 8. – Київ: КПІ, 2011. С. 300 – 305.
 • Савіна Н. Б. Детермінанти збурень у забезпеченні інвестиційного розвитку країни / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення (Недінські читання): праці ІІІ Науково-практичного семінару з міжнародною участю. – Київ, 2011. – С. 278–85.
 • Савіна Н. Б. Векторний аналіз трансформацій логістичних систем / Н. Б. Савіна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Серія “Економіка” – Вип. 4(56). – Рівне: НУВГП, 2011. – С. 213–19.
 • Савіна Н. Б. Особливості формування управлінських рішень в інвестуванні / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Економіка та менеджмент”. – Вип. 8 (30).– Луцьк, 2011. – С. 298–309.
 • Савіна Н. Б. Основи теорії векторного управління трансформацій логістичних систем / Н. Б. Савіна // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – № 21 (118). – Харків: ХНЕУ, 2011.– С. 81–84.
 • Савіна Н. Б. Економічні основи розвитку логістичних структур / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” (Національний університет “Львівська політехніка”, 19–21 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 360–361.
 • Савіна Н. Б. Проблеми оцінювання трансформацій логістичних систем / Н. Б. Савіна // ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика” (Волинський національний університет ім. Л. Українки, м. Луцьк, 24–25 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 156–157.
 • Савіна Н. Б. Підходи до оцінювання об’єктів інвестиційної логістичної структури / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф. “Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика” (Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, 27 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 115–116.
 • Савіна Н. Б. Векторний аналіз в теорії управління логістичними системами / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф.“Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика” (Харківський національний економічний університет, 12–13 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 77–80.
 • Савіна Н. Б. Правові та економічні аспекти оцінювання об’єктів логістики / Н. Б. Савіна // IV Міжнар. наук.-практ. конф. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку” (Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумська філія. 21–22 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 598–600.
 • Савіна Н. Б. Трансформаційні процеси торговельної діяльності на прикладі Рівненської області та міста Рівне / Н. Б. Савіна // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону” (Сумський державний університет, 18–20 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 169–171.
 • Савіна Н. Б. Дослідження впливу кризових процесів на торговельну діяльність / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу” (Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 12–13 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 377–379.
 • Савіна Н. Б. Векторний аналіз економічного розвитку логістичних систем / Н. Б. Савіна // Всеукр. наук.-практ. конф. Засоби фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку” (Севастопольський національний технічний університет, 6–9 вересня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 128–130.
 • Савіна Н. Б. Механізм формування ефективного соціального пакета /Н. Б. Савіна, Н. М. Самолюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. наук. праць. Серія “Економіка”. – Ч. ІІ, вип. № 4 (49). – Полтава, 2011. – С. 216–220.
 • Савіна Н. Б. Підприємницьке право : навч. посіб. / Н. Б. Савіна, А. М. Костюкевич – Рівне : НУВГП, 2011. – 149 с.
 • Савіна Н. Б. Підприємництво і бізнес-планування : навч. посіб. / Н. Б. Савіна, А. М. Костюкевич. – Рівне : НУВГП, 2011. – 192 с.

E-mail

n.b.savina@nuwm.edu.ua