Пінчук Олег Леонідович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Пінчук Олег Леонідович

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Моб. тел. 097-731-02-51 (KS); 066-042-70-88 (МТС); 093-840-77-19 (Life);

ICQ: 482-00-47-54;

E-mail: pinchuk_oleg@ukr.net; polurs8@gmail.com;

Skype: pinchuk_oleg.

ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ

22 березня 1983 року с. Орв’яниця Дубровицького району Рівненської області.

ОСВІТА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1989-2000 рр. – Орв’яницька загальноосвітня школа I-III ступеня Дубровицького району Рівненської області, атестат з відзнакою (РВ №13712134);

2000-2004 рр. – Інститут водного господарства Українського державного університету водного господарства та природокористування, напрям підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)», кваліфікація – бакалавр технолог-гідротехнік, диплом з відзнакою (РВ №25788391);

2004-2005 рр. – Факультет водного господарства Національного університету водного господарства та природокористування, спеціальність „Гідромеліорація”, кваліфікація – магістр гідротехнік-дослідник, диплом з відзнакою (РВ №28060047);

2004-2006 рр. – Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування, спеціальність „Облік і аудит”, кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту (диплом про перепідготовку ДСК №070397).

2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі експлуатації гідромеліоративних систем НУВГП за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки).

05.2012 р. – підвищення кваліфікації в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Київ) за напрямом «Інтелектуальна власність» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК798014).

10.2012 р. – захист у спеціалізованій вченій раді Д47.104.01 при НУВГП дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки) на тему: «Обгрунтування конструкції та параметрів гідротехнічної системи поверхневого обігріву грунту оболонками-рукавами при використанні скидних теплих вод» (диплом кандидата наук ДК №011667).

11.2012-02.2013 рр. – підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти НУВГП з дисциплін «Основи технічної експлуатації водогосподарських систем», «Облік води на водогосподарських об’єктах», «Основи промислових технологій та матеріалознавства» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК539453).

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ РОБОТИ

12.2008-05.2013 рр. – асистент кафедри експлуатації гідромеліоративних систем НУВГП;

05.2013-по д.ч. – старший викладач кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем НУВГП;

06.2013-по д.ч. – старший науковий співробітник Науково-дослідної частини (за сумісництвом) НУВГП.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

дослідження технологій раціонального використання та управління водними ресурсами, зокрема, технологій використання скидних теплих вод промислових та енергетичних об’єктів для теплової меліорації грунту.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

6.1. Брошури:

1) Науково-методичні рекомендації з використання скидних теплих вод енергетики та промисловості для теплової меліорації ґрунту / [Востріков В.П., Романюк І.В., Пінчук О.Л., Мельник В.С. та ін.]. – Рівне-Київ, 2013. – 60 с.

6.2. Наукові статті, що цитовані у науковометричних базах даних:

1) Востриков В.П. Тепловая мелиорация локальных участков грунта сбросными теплыми водами промышленных и энергетических объектов / Гурин В.А., Романюк И.В., Пинчук О.Л. // Природообустройство: научно-практический журнал. – №2. – Москва, 2009. – с. 30-34. /ScienceIndex/

2) Vostrikov V.P. Soil water regime in the tunnel shelters at heating water filled shells-sleeves and drip irrigation / Vostrikov V.P., Pinchuk O.L., Gnatyuk V.N. // Universal Journal of Food and Nutrition Science. – Vol. 2(1). – 2014. – p. 7-17. /Scopus/

6.3. Наукові статті, що опубліковані у фахових виданнях України та країн близького зарубіжжя:

1) Пінчук О.Л. Методика натурних досліджень роботи системи поверхневого обігріву грунту та автоматизованого збору температурних даних // Востріков В.П., Мельник В.С., Пінчук О.Л., Гнатюк В.М.Вісник НУВГП: збірник наукових праць. – Випуск 2(54). Технічні науки. – Рівне, 2011. – с. 40-49.

2) Пинчук О.Л. Тепловая мелиорация грунта полимерными рукавами-теплообменниками при использовании сбросного тепла АЭС / Востриков В.П., Пинчук О.Л. // Современные энерго- и ресурсосберегающие, экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства: сб. науч. трудов под ред. Н.В. Бышова. – Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2011. – Вып. 9. – с. 30-36.

3) Пінчук О.Л. Методичні аспекти гідравлічних досліджень тепломеліоративних систем поверхневого обігріву грунту оболонками-рукавами / Востріков В.П., Романюк І.В., Пінчук О.Л. // Вісник НУВГП: збірник наукових праць. – Випуск 3(55). Технічні науки. – Рівне, 2011. – с. 30-36.

4) Пінчук О.Л. Дослідження гідравлічних характеристик трубопровідних оболонок-обігрівачів тепломеліоративних систем // Востріков В.П., Ольховик О.І., Герасімов Є.Г., Пінчук О.Л. // Водне господарство України: науково-виробничий журнал. – №6 (102). – 2012. – с. 41-44.

6.4. Тези всеукраїнських та міжнародних конференцій:

1) Пінчук О.Л. Інтенсифікація процесів вирощування сільськогосподарських культур засобами теплових меліорацій / Востріков В.П., Романюк І.В., Пінчук О.Л., Новачок І.О. // Прогресивні методи управління водними ресурсами для сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій : 23-я Європейська Регіональна Конференція, 17-24 трав. 2009 р. : тези доповідей. – Львів, 2009. – с. 89.

2) Пинчук О.Л. Конструкции тепломелиоративных систем поверхностного обогрева грунта // Востриков В.П., Пинчук О.Л. // Инновационные технологии в мелиорации и сельскохозяйственном использовании мелиорированных земель : тезисы докладов межд. науч.-практ. конференции, 15-17 сентября 2010 г. – Минск, 2010. – с. 78-80.

3) Пинчук О.Л. Исследование гидравлических характеристик работы гибких тонкостенных оболочек-рукавов как элементов тепломелиоративных систем / Востриков В.П., Пинчук О.Л. // Материалы межд. науч.-практ. конференции «Проблемы развития мелиорации и водного хозяйства и пути их решения». Ч.1 «Комплексное обустройство ландшафтов». – Москва: ФГБОУ ВПО МГУП, 2011. – с. 134-143.

4) Пінчук О.Л. Дослідження коефіцієнта гідравлічного тертя гнучких оболонок-обігрівачів тепломеліоративних систем за різних умов витікання рідини / Востріков В.П., Пінчук О.Л. // Екологічні проблеми природокористування та охорони меліорованих ландшафтів : матеріали міжн. наук.-практ. конф., 21-23 березня 2012 р. – Херсон, 2012. – с. 119-121.

5) Пінчук О.Л. Експериментальне дослідження та моделювання тепломеліоративної системи / Пінчук О.Л., Мельник В.С. // XIX Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика/Automatics-2012» : матеріали конференції, 26-28 вересня 2012 р. – Київ, 2012. – с. 228-229.

6) Пінчук О.Л. Математична модель процесів теплообміну в системах поверхневого обігріву грунту оболонками-рукавами / Востріков В.П., Мельник В.С., Пінчук О.Л. // Сучасні проблеми математ. моделювання та обчислювальних методів: матеріали конференції, 22-23 лютого 2013 року. – Рівне, 2013. – с. 50.

7) Пинчук О.Л. Тепломелиоративные системы с использованием сбросных теплых вод, как способ решения экологической и продовольственной проблем / Пинчук О.Л. // Интеграция науки и производства – стратегия устойчивого развития АПК России в ВТО: материалы межд. научно-практич. конференции, 30 января – 1 февраля 2013 года. – Волгоград, 2013. – с. 214-216.

8) Пинчук О.Л. Управление водохозяйственными объектами с использованием многоуровневых систем / Востриков В.П., Мельник В.С., Пинчук О.Л. // Мелиорация и проблемы восстановления сельского хозяйства в России: материалы международной научно-практической конференции (Костяковские чтения), 20-21 марта 2013 г. – Москва, 2013. – с. 461-463.

6.6. Патенти:

1) Пат. на корисну модель №75514 Україна, (51) МПК А01G 9/24 (2006.01). Рукав-теплообмінник / Востріков В.П., Романюк І.В., Пінчук О.Л.; Власник - Національний університет водного господарства та природокористування. – № u 2012 04029; заявл. 02.04.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. №23.

2) Пат. на корисну модель №76071 Україна, (51) МПК А01G 25/06 (2006.01). Комплексна автоматизована теплогідромеліоративна система / Востріков В.П., Мельник М.В., Пінчук О.Л., Ільчук А.О.; Власник - Національний університет водного господарства та природокористування. – № u 2012 06272; заявл. 24.05.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. №24.

6.7. Методичні вказівки - див. розділ «Методичне забезпечення» кафедральної сторінки.

1) Пінчук О.Л. Інтенсифікація процесів вирощування сільськогосподарських культур засобами теплових меліорацій / Востріков В.П., Романюк І.В., Пінчук О.Л., Новачок І.О. // Прогресивні методи управління водними ресурсами для сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій : 23-я Європейська Регіональна Конференція, 17-24 трав. 2009 р. : тези доповідей. – Львів, 2009. – с. 89.

2) Пинчук О.Л. Конструкции тепломелиоративных систем поверхностного обогрева грунта // Востриков В.П., Пинчук О.Л. // Инновационные технологии в мелиорации и сельскохозяйственном использовании мелиорированных земель : тезисы докладов межд. науч.-практ. конференции, 15-17 сентября 2010 г. – Минск, 2010. – с. 78-80.

3) Пинчук О.Л. Исследование гидравлических характеристик работы гибких тонкостенных оболочек-рукавов как элементов тепломелиоративных систем / Востриков В.П., Пинчук О.Л. // Материалы межд. науч.-практ. конференции «Проблемы развития мелиорации и водного хозяйства и пути их решения». Ч.1 «Комплексное обустройство ландшафтов». – Москва: ФГБОУ ВПО МГУП, 2011. – с. 134-143.

4) Пінчук О.Л. Дослідження коефіцієнта гідравлічного тертя гнучких оболонок-обігрівачів тепломеліоративних систем за різних умов витікання рідини / Востріков В.П., Пінчук О.Л. // Екологічні проблеми природокористування та охорони меліорованих ландшафтів : матеріали міжн. наук.-практ. конф., 21-23 березня 2012 р. – Херсон, 2012. – с. 119-121.

5) Пінчук О.Л. Експериментальне дослідження та моделювання тепломеліоративної системи / Пінчук О.Л., Мельник В.С. // XIX Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика/Automatics-2012» : матеріали конференції, 26-28 вересня 2012 р. – Київ, 2012. – с. 228-229.

6) Пінчук О.Л. Математична модель процесів теплообміну в системах поверхневого обігріву грунту оболонками-рукавами / Востріков В.П., Мельник В.С., Пінчук О.Л. // Сучасні проблеми математ. моделювання та обчислювальних методів: матеріали конференції, 22-23 лютого 2013 року. – Рівне, 2013. – с. 50.

7) Пинчук О.Л. Тепломелиоративные системы с использованием сбросных теплых вод, как способ решения экологической и продовольственной проблем / Пинчук О.Л. // Интеграция науки и производства – стратегия устойчивого развития АПК России в ВТО: материалы межд. научно-практич. конференции, 30 января – 1 февраля 2013 года. – Волгоград, 2013. – с. 214-216.

8) Пинчук О.Л. Управление водохозяйственными объектами с использованием многоуровневых систем / Востриков В.П., Мельник В.С., Пинчук О.Л. // Мелиорация и проблемы восстановления сельского хозяйства в России: материалы международной научно-практической конференции (Костяковские чтения), 20-21 марта 2013 г. – Москва, 2013. – с. 461-463.

6.6. Патенти:

1) Пат. на корисну модель №75514 Україна, (51) МПК А01G 9/24 (2006.01). Рукав-теплообмінник / Востріков В.П., Романюк І.В., Пінчук О.Л.; Власник - Національний університет водного господарства та природокористування. – № u 2012 04029; заявл. 02.04.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. №23.

2) Пат. на корисну модель №76071 Україна, (51) МПК А01G 25/06 (2006.01). Комплексна автоматизована теплогідромеліоративна система / Востріков В.П., Мельник М.В., Пінчук О.Л., Ільчук А.О.; Власник - Національний університет водного господарства та природокористування. – № u 2012 06272; заявл. 24.05.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. №24.

6.7. Методичні вказівки - див. розділ «Методичне забезпечення» кафедральної сторінки.

ВІДЗНАКИ

Нагороджений срібною медаллю «За успіхи в навчанні» (2000 р.).

Грамота від Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки (2008 р.).

Подяка від КЗ «Рівненська МАН учнівської молоді» за високий професіоналізм у підготовці переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (2013 р.).

Почесна грамота НУВГП за високий професіоналізм, сумлінність, багаторічну плідну працю в університеті, вагомий внесок в наукову діяльність та з нагоди Дня працівників освіти (2013 р.).

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність.

ЗАХОПЛЕННЯ

Наука. Освіта. Інформатика. Політика.