Прищепа Алла Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Народилася 19 вересня 1969 року. У 1991 році закінчила Український ордена дружби народів інститут інженерів водного господарства. З 1991 по 1995 навчалася в аспірантурі. У 1996 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: "Екологічна оцінка гідротермічного режиму торфових ґрунтів Західного Полісся України", науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор Клименко М.О., за спеціальністю 06.00.03 "Агрофізика та агроґрунтознавство". З 1995 року працює на кафедрі екології (з 1995 по 1998 роки – асистент кафедри; з 1998 – 2001 роки - старший викладач; з 2001- 2010 роки – доцент кафедри, 2010- 2013 роки докторант кафедри екології, 2013- 2015 роки - професор кафедри). У 2015 - 2016 роках - завідувач кафедри екології. З 2016 року - директор Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.

Прищепа Алла Миколаївна

Освіта

 • ОК-рівень спеціаліста кваліфікація інженер-гідротехнік за спеціальністю "Гідромеліорація" (спеціалізація "Сільськогосподарське водопостачання, обводнення та охорона водних ресурсів")(Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства, 1991р.);
 • ОК-рівень спеціаліста кваліфікація еколог за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" (Національний університет водного господарства та природокористування,2014 р.);
 • Аспірантура (Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства, 1991-1995 рр.);
 • Докторантура (Національний університет водного господарства та природокористування, 2010-2013 рр.).

Наукові та професійні здобутки

 • Науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук (спеціальність 06.00.03 - агрофізика та агроґрунтознавство) (1996 р.);
 • Вчене звання доцент кафедри екології (2002 р.);
 • Вчене звання професор кафедри екології (2015 р.);
 • Член-кореспондент Міжнародної академії наук Екології і безпеки життєдіяльності (2003 р.);
 • Стажування у Міжнародному інституті інновацій «Освіта-наука-розвиток» м. Варшава (Республіка Польща, 2016)- 150год, шість місяців;
 • Робота у складі журі Всеукраїнської та обласної учнівських олімпіад з екології;
 • Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів Малої академії наук України;
 • Людина року-2007, Людина року -2015;
 • Голова Рівненського обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги;


Під науковим керівництвом Прищепи А.М. підготовлено 3 кандидата наук. Напрямки наукової діяльності: охорона і раціональне використання земельних ресурсів Західного Полісся, екологічна оцінка гідротермічного режиму гідроморфних ґрунтів Західного Полісся; особливості забруднення радіонуклідами агроценозів та лісобіогеоценозів та вплив на формування додаткових доз опромінення населення, екологічна безпека території; розробка стратегій та планів сталого розвитку населених пунктів, територій; моніторинг навколишнього природного середовища. Теоретико-методологічні основи оцінки кризових явищ агросфери в зоні впливу урбанізованих територій.

Результати наукової роботи Прищепи А.М. впроваджуються в навчальний процес при проведенні лекційних, практичних, лабораторних занять.

Має більше 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 підручники (з них 2 з грифом МОНМС, один підручник з грифом Міністерства аграрної політики України), 4 навчальні посібники (з них 1 з грифом МОНС).

Прищепа А.М. бере активну участь у виконанні науково-дослідницьких робіт з актуальних напрямків, успішно співпрацює з талановитою учнівською та студентською молоддю.

У колективі користується заслуженим авторитетом і повагою колег. За навчально-методичну, наукову, громадську роботу неодноразово була відмічена заохоченнями адміністрацією НУВГП, у 2007 році визнана «Людиною року – 2007». У 2010 році Всеукраїнською екологічною лігою їй була оголошена подяка за активну роботу в сфері захисту навколишнього середовища, а Президія МАНЕБ (Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності) нагородила медаллю ім. академіка В.А. Легасова.

Основні наукові праці

Підручники

 • Прищепа А.М., Лико С.М., Портухай О.І. Системний аналіз якості навколишнього середовища: Підручник - Київ: Кондор-Видавництво, 2016. - 496с.
 • Клименко М.О.,Прищепа А.М., Стецюк Л.М., Брежицька О.А. Екологічне інспектування:Підручник. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 400 с.
 • Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С., Прищепа А.М Бахарєв В.С., Харламова О.В. Екологічна безпека : Підручник. – Херсон Олді-плюс. 2013. 364 ст.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавництво центр „Академія”, 2006.- 360с. (Альма-матер).
 • Фещенко В.П., Клименко М.О., Федишин Б.М., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. /За ред. Фещенко В.П. Навчальний підручник. – Житомир: 2007. – 309с.

Навчальні посібники

 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Борщевська І.М., Михальчук М.А., Буднік З.М. Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології). Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2017. - 273 с.;
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Лебедь О.О., Радіоекологія. Практикум .- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 404 с.;
 • Клименко М.О.,Прищепа А.М., Стецюк Л.М., Брежицька О.А. Екологічне інспектування. Практикум: Начальний посібник. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 228 с.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М. Практикум з радіоекології. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко О.М. Екологічне інспектування. Навчальний посібник - Рівне: НУВГП, 2010
 • Клименко М.О, Пилипенко Ю.М., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Навчальний посібник. – Херсон, 2011
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. Навчальний посібник. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 232с.

Монографії

 • Клименко М.О., Лико Д.В., Прищепа А.М., Каськів М.В. Оцінювання стану міста Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2017. – 187 с.
 • Прищепа А.М., Клименко.О.М., Клименко Л.В. Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2016. – 209 с.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Хомич Н.Р. Оцінювання стану міста Рівне за показниками еколого-соціального моніторингу: Монографія/ за редакцією Прищепи А.М. – Рівне: НУВГП, 2014. – 253 с.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., О.М.Клименко, Л.М.Стецюк Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2014.- 170с..
 • Раціональне використання та відновлення водних ресурсів: [колективна монографія/ За заг.ред. Фещенка В.П. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 250 с, іл. (Прищепа А.М. - розділи 6,7).
 • Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.2. – 854 с. (Прищепа А.М. - розділ 33).
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А. Оцінювання стану території міста за показниками сталого розвитку: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2018. - 221с.

Основні наукові праці

 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Скрипчук П.М., Вознюк Н.М. та інші. Тестові завдання (базова контрольна програма) для визначення рівня професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів ІІ – ІV рівнів акредитації кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Київ. Аграрна освіта, 2007
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Хомич Н.Р., Клименко Л.В., Брежицька ОА. Районування територій населених пунктів за екологічними ризиками // Вісник Кременчуцького національного університету. Збірник наукових праць. Випуск 2/2011 ч.1 (67) с. 123-126
 • Клименко М.О., Прищепа А.М. Просторові зміни Агросфери під впливом урбанізації //Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету до VІ науково-практичноїї конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», Кам’янець-Подільськ, 2011.ст. 59-62
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А Оцінка соціо-економіко-екологічного стану селітебної території міських поселень в контексті сталого розвитку //Збірник наукових праць ЖНАУ №1 (28) Житомир - 2011. - с.95-103
 • Клименко М.О., Прищепа А.М. Вплив великих міст на розвиток агросфери /Збірник наукових праць"Вісник НУВГП" випуск 2 (54) 2011 р. серія "Сільськогосподарські науки"
 • Клименко М.О., Прищепа А.М. Кризові явища агросфери в зоні впливу урбанізованих територій Матеріали Міжнародної конференції «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні (24-25 квітня 2012р). - с. 287 - 291.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., ., Брежицька ОА, Клименко Л.В Методологічні підходи до агрегування показників для оцінки розвитку урбосоціоекосистем. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегія розвитку сучасного міста» 25-27 квітня 2012.м. Сімферополь ст..74-77.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко Л.В., Брежицька ОА. Методологічні підходи до оцінювання екологічного розвитку територій за показниками сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління сталим розвитком територій в контексті світового досвіду» 28 березня 2012 Сімферополь. - с. 26-30.
 • Прищепа А.М.Екологічний моніторинг як важлива складова сталого розвитку великих міст. Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції « Екологія та освіта: актуальні проблеми природокористування в умовах наростаючих ризиків техногенних катастроф» 19-20 квітня 2012р.- м.Черкаси. - с. 185 – 188.
 • Прищепа А.М., Клименко Л.В. Методичні рекомендації з розрахунку індексу соціо-економіко-екологічного розвитку району.// Наукове видання. Рівне, 2009.- 32 с.
 • Kolodych I, Prischepa A.M, Brezhytska A.A. Evaluation of human pressure on water resources in urban areas in context of sustainable development //Innovative technologies in woter manegement complex/ Rivne 2012.p/43-45
 • Pavel'chuk I, Prischepa A.M., Stetsiuk L. M. Estimations of using water resources in the context of sustainable development//Innovative technologies in woter manegement complex/ Rivne 2012.p/68-70
 • Клименко М.О., Колесник Т.М., Прищепа А.М. Родючість грунтового покриву як показник екологічної безпеки функціонування агроекосистеми.Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції «Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті:ноосферний аспект» м. Дніпропетровськ, 29-30 травня 2012 р.
 • Клименко М.О., Прищепа А.М.., Колесник Т.М. Стійкість та розвиток агросфери. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференціїї «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» м. Запоріжжя 11-13 травня 2012 року
 • Клименко М.О., Прищепа А.М.,Брежицька О.А., Лащенко О, Нагорна Л. Аналіз факторів порушення екологічної безпеки урбанізованих територій /Збірник наукових праць"Вісник НУВГП" випуск 3 (55) 2011 р. серія "Сільськогосподарські науки" с.3-8
 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко Л.В., Брежицька ОА Характеристика допоміжних (вибіркових) дисциплін в бакалавраті, які забезпечують підготовку магістрів для сталого розвитку /Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка», 2012 Матеріали XІ Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти"
 • Прищепа А.М. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення довкілля агросфери в зоні впливу урбосистем /Збірник наукових праць"Вісник НУВГП" випуск 4 (60) 2012 р. серія "Сільськогосподарські науки". - с. 28- 35
 • O.O. Lebed, A.V. Lysytsya, V.O. Myslinchuk, A.M. Pryshchepa, O.Yu. Dejneka Measurement of radon concentration in soil gas of the city of Rivne (Ukraine) Ukrainian Journal of Ecology Volume 8, No 4 (2018) 158 -164 https://www.ujecology.com/articles/measurement-of-radon-concentration-in-soil-gas-of-the-city-of-rivne-ukraine.pdf
 • O.O. Lebed, A.М. Pryshchepa, O.M. Klymenko, N.S. Kovalchuk Determination of oncological disease risks caused by radon in urban ecosystems of Rivne Ukrainian Journal of Ecology Volume 8, No 4 (2018) 175-182 https://www.ujecology.com/articles/determination-of-oncological-disease-risks-caused-by-radon-in-urban-ecosystems-of-rivne.pdf


E-mail

a.m.pryshchepa@nuwm.edu.ua